دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh <p><strong>اعضای شورای راهبردی همایش</strong></p> <table width="546"> <tbody> <tr> <td width="350"> <p><strong>دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>عنوان کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>معاونت پژوهشی دانشگاه</strong> <strong>&nbsp;علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>برگزارکننده اصلی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong><em>دکتر سید علی حسینی</em></strong><strong>(رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>رئیس کنگره و رئیس شورای سیاستگذاری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دکتر بهمن بهمنی</strong></p> <p><strong>(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر علمی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>علی قائدنیای جهرمی</strong></p> <p><strong>(رئیس موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر اجرایی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>18 و 19 تیر ماه سال 1402</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>زمان</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>مکان</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> fa-IR servicepayment639@gmail.com (روابط عمومی دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران) servicepayment639@gmail.com (حمید حیدری) دوشنبه, 25 سپتامبر 2023 18:35:29 +0330 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون - MMT ۱۳۹۷ - ۱۳۹۵ https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/268 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>پیش زمینه :</strong> سوء مصرف مواد مخدر یک مشکل بهداشت جهانی است و اعتیاد یک بیماری مزمن و پیش رونده مغزی است که دارای تاثیرات عمیق اجتماعی ، روان شناختی ، جسمی و اقتصادی است . تجربیات بالینی و مطالعات مختلف نشان داده اند که <br> ولع مصرف می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل شرایط اجتماعی ، فشارهای روانی و اضطراب قرار گیرد و لذا بررسی عوامل القاء مصرف و مطالعه بر روی روش های کنترل و مهار آن اهمیت می یابد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش</strong> <strong>:</strong> طرح پژوهش در این مطالعه ، همبستگی است که در سال 1397- 1395 بر روی 60 مرد ( ۴۰ - ۲۲ ) ساله مصرف کننده به حشیش در شهر تهران انجام شد . معتادان از مراکز نگه داری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران به روش خوشه ای از مناطق ( 14و 9 ، 7 ) منتخب و مددجویان از مراکز واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی ، برای سنجش میزان ولع مصرف حشیش از پرسشنامه سائق مواد ( DDQ &nbsp;) و برای سنجش ویژگی های شخصیتی و دو زیر گروه وابسته به آن ، شامل سرشت &nbsp;(مشتمل بر چهار بعد : نوجویی ، آسیب – پرهیزی ، پاداش – وابستگی و پشتکار ) و منش ( مشتمل بر سه بعد : خود – راهبری ، خود – فراروی و همکاری ) از پرسشنامه سرشت و منش – 125 ( TCI-125 ) کلونینجراستفاده گردیده است . داده های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند و برای استنباط یافته ها از آزمون t یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها :</strong> نتایج نشان داد افراد تحت بررسی در ابعاد نوجویی و آسیب – پرهیزی نمره بالاتر و در ابعاد پاداش – وابستگی ،&nbsp; خود – راهبری ، خود – فراروی ، همکاری و پشتکار نمره پایین تر از هنجار جامعه کسب نموده اند و هم چنین ولع مصرف حشیش با بعد نوجویی رابطه مستقیم ( 001/0 &gt; P ) وبا بعد همکاری ارتباط معکوس ( 001/0 &gt; P ) داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری :</strong> با شناسایی ویژگی های شخصیتی و همچنین میزان شدت درک ولع مصرف مواد توسط مددجویان تحت درمان نگهدارنده مواد ، می توان ماندگاری و یا خروج افراد از درمان را پیش بینی نمود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها :</strong> درمان نگهدارنده با متادون ،حشیش ، ولع مصرف ، ویژگی های شخصیت ، سرشت و منش</p> <p>&nbsp;</p> vida alikhani ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/268 دوشنبه, 25 سپتامبر 2023 18:32:39 +0330 مقایسه سلامت خواب زوجین دوسرشاغل بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/269 <p><strong>زمینه و هدف</strong>: اشتغال همزمان هر دو زوج می­تواند سلامت آن­ها را به خطر ­اندازد که از مهمترین شاخص­های سلامت، سلامت خواب افراد می­باشد و تعریف سلامت خواب برای سلامت جوامع حیاتی است، هدف از این پژوهش مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسر شاغل بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی می­باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین دوسرشاغل شهرتهران که در سال 1401-1400 در شهر تهران ساکن و مشغول به کسب درآمد هستند می­باشد و پرسشنامه مناسب در چندین گروه اجتماعی موجود در فضای مجازی (واتساپ) توزیع گشت، از میان پاسخ دهندگان تعداد280 نفر به روش تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شدند؛ داده­های جمع آوری شده (280=N) در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 24 و به­وسیله آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته­ها</strong>: یافته­ها بیانگر این مطلب است که بین سلامت خواب بر اساس جنسیت، شغل، تحصیلات و سن، تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد؛ زنان در سلامت خواب نمره کل میانگین بیشتری را نسبت به مردان دارا بودند، در مقایسه سلامت خواب بر اساس شغل، افرادی که شغل آزاد داشتند نمره کل میانگین بالاتری را نسبت به افرادی که شغل دولتی داشتند کسب کردند و نیز در مقایسه سلامت خواب بر اساس میزان تحصیلات تفاوت معناداری در میانگین یکی از گروه­ها یافت شد که طبق آزمون تعقیبی توکی میزان تحصیلات دکتری با دیگر گروه­ها به جز کارشناسی ارشد تفاوت معناداری داشتند و همچنین از لحاظ سن، بین گروه 30 الی &nbsp;39 ساله­ها با گروه 40 &nbsp;الی &nbsp;49 ساله­ها تفاوت معناداری یافت شد. در مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل بر اساس سابقه اشتغال و تعداد فرزندان تفاوت معناداری یافت نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: پژوهش حاضر که بین ویژگی­های جمعیت شناختی براساس جنسیت، شغل، تحصیلات، سن، سابقه اشتغال و تعداد فرزندان است، به جز سابقه اشتغال و تعداد فرزندان مابقی بیانگر تفاوت در سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل می­باشد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: سلامت خواب، زوجین دوسرشاغل، ویژگی­های جمعیت شناختی</p> <p>&nbsp;</p> مریم شه شناس, نوشین پردلان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/269 دوشنبه, 25 سپتامبر 2023 18:33:21 +0330 بررسی و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی و افسردگی مردان سالمند همسر از دست داده و مردان سالمند مجرد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/270 <p>زمینه و هدف: احساس تنهایی و افسردگی &nbsp;در همه گروهای سنی تجربه می شود اما در سالمندان به علت مستقل شدن فرزندان و جدا شدن از خانواده، از دست دادن همسر و دوستان و همچنین&nbsp; افت فیزیکی و مشکلات سلامتی بیشتر دیده می شود. در این میان گروهی از سالمندان &nbsp;نیز وجود دارند که به عللی در دوران جوانی و میانسالی ازدواج نکرده و &nbsp;در سالمندی همچنان مجردند. برای کاستن از احساس تنهایی مداخلات متعددی وحود دارد. در مداخلات درمانی مبتنی بر طبیعت، می‌توان از گیاهان و شرایط طبیعی مانند باغبانی به‌منظور سلامت و بهبودی انسان بهره جست. هدف از این مطالعه بررسی&nbsp; و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی مردان سالمندی که همسر خود را از دست داده اند و تنها زندگی می کنند و مقایسه آن با مردان سالمند مجرد است.</p> <p>روش تحقیق:&nbsp;این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی بوده که در آن 12 نفر مرد سالمند همسر از دست داده و 12 مرد سالمند مجرد&nbsp; که به طور مستقل و تنها زندگی می کردند &nbsp;به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه با ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، آزمون افسردگی سالمندان و آزمون احساس تنهایی سالمندان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مداخله پژوهش شامل فعالیت باغبانی (سبزی‌کاری، آبیاری درختان و سبزی ها، برداشت سبزی و میوه چینی) &nbsp;طی یک دوره 8 هفته‌ای (هفته ای یک&nbsp; جلسه و هرجلسه 3 ساعت) در یک باغ اجرا شد. در پایان مداخله، مجدداً اعضای دو گروه با آزمون احساس تنهایی و افسردگی سالمندان مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد باغبانی بر میزان افسردگی &nbsp;هر دو گروه ونیز احساس تنهایی مردان سالمند همسر از دست داده تاثیر معناداری دارد اما&nbsp; بر احساس تنهایی گروه سالمندان مجرد &nbsp;تاثیری ندارد.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد فعالیت باغبانی در مردان سالمند&nbsp; مجرد و همسر از دست داده سبب کاهش افسردگی می شود اما بر احساس تنهایی سالمندان مجرد تاثیر معناداری ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> رضا شاهمرادی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/270 دوشنبه, 25 سپتامبر 2023 18:34:08 +0330 اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/271 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> کم توان ذهنی یکی از شایع ترین ناتوانی های رشدی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شد</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان10-8 ساله کم توان ذهنی آموزش‌پذیر مدرسه شهید دستغیب شهر اسفراین در سال تحصیلی 96-97 بود. از میان جامعه آماری فوق به روش نمونه گیری در دسترس30 کودک کم توان ذهنی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند و به آزمون رشد زبانی TOLD&nbsp; پاسخ دادند. آموزش بازی های هماهنگ کننده نیمکره های مغری برای گروه آزمایش طی 16 جلسه 60 دقیقه ای به صورت هر هفته 2 جلسه به اجرا درآمد؛ سپس در پایان مداخله بار دیگر آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه توسط ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس، تحلیل گردیدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج نشان داد که آموزش بازی های هماهنگ کننده نمیکره های مغزی باعث مولفه های سازماندهی، صحبت کردن، نحو و واج شناسی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شد (05/0&gt;p).</p> <p>&nbsp;<strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong> نتایج حاکی از آن است که در کنار سایر روشهای درمانی می توان از درمان با بازی های هماهنگ کننده نیمکرات مغزی جهت افزایش تقویت رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر استفاده کرد.</p> سید مجتبی عقیلی, زهرا ایزانلو ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/271 چهارشنبه, 27 سپتامبر 2023 11:25:11 +0330 الف اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/273 <p>هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی <strong>R&amp;R</strong> بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت در دو ناحیه آموزشی ناحیه یک و دو در سال تحصیلی 1402 به تعداد 361 نفر بودند، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). &nbsp;پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي کویین دام (2004) که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و برای گروه آزمایش برنامه استدلال و توانبخشی در 8 جلسه اجرا شد. &nbsp;داده ها با استفاده از روش ضريب تحلیل کواریانس چند متغیره تحليل گرديد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد؛ میانگین نمرات توانایی دریافت و ارسال پیام (08/43=<strong>F</strong>)، بینش نسبت به فرآیند ارتباط (21/21=<strong>F</strong>)، مهارت گوش دادن (54/23=<strong>F</strong>)، کنترل عاطفی (43/18=<strong>F</strong>) و ارتباط توأم با قاطعیت (58/49=<strong>F</strong>) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری دارد(05/0&gt;<em>p</em>). نتایج نشان داده است که نزدیک به 2/65درصد از تفاوت های فردی به تفاوت بین دو گروه مربوط است. با توجه به نتایج فوق با برگزاری کارگاههای آموزشی و ضمن بررسی دقیق نقش متغیرهای هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی می توان سطوح مشکلات مربوط به تحصیل دانش آموزان را کاهش داد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> شینا زینعلی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/273 چهارشنبه, 27 سپتامبر 2023 11:26:05 +0330 الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/274 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف:</strong> &nbsp;یکی از جنبه های اساسی شخصیت هر فردی، عزت نفس است که کمبود یا فقدان آن ممکن است پایه گذار انواع گوناگونی از بیماریهای روانی باشد. اين پژوهش با هدف تاثیر آموزش تفکرخلاق (اسکمپر و سینکتیکس) بر عزت نفس دانشجویان دخترِمقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل پنج کلاس از دانشجویان دختر ( شامل 60 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 که با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 4 گروه اسکمپر(15نفر)، سینکتیکس(15 نفر) و کنترل(هرگروه،&nbsp; 15 نفر) به صورت تصادفی قرارگرفتند. براي گردآوري اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه هاي &nbsp;عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. 10 جلسه آموزش90 دقيقه اي براي گروه هاي آزمايشي انجام شد و پس از آن، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. نتايج با استفاده از تحليل کوواريانس ساده (ANCOVA) و نيز تحليل تي براي گروه هاي مستقل، مورد ارزيابي قرار گرفت. <strong>يافته ها :</strong> نتايج نشان داد که آموزش فن اسکمپر در افزايش عزت نفس دانشجویان مؤثر بوده (P&lt;0/05) ولي آموزش فن سينکتيکس تأثيري در آن نداشت(P&gt;0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> در پی نتایج این تحقیق مبنی بر بهبود عزت نفس دانشجویان &nbsp;با استفاده از آموزش فن اسکمپر،&nbsp; پیشنهاد می شود متخصصان از این فن به عنوان يکي از روش هاي ارتقاء عزت نفس در دانشجویان دختر استفاده نمايند.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلمات کلیدی: </strong>&nbsp;اسکمپر، تفکر خلاق، سینکتیکس،&nbsp; دانشجویان دختر، عزت نفس.</p> زهرا فنائی, ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/274 چهارشنبه, 27 سپتامبر 2023 11:27:36 +0330 تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/275 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ضعف در مهارت نوشتن می تواند موفقیت فرد را درحوزه های تحصیلی، شغلی و اجتماعی به خطر اندازد. هدف تحقیق پیش رو تأثير آموزش مهارت های آگاهي واجشناختي برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي در سال تحصیلی 1401-1400 بود. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل 85 &nbsp;نفر از کلیة دانش آموزان پسر نارسانویس پایه ی سوم ابتدائی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که در مراکز اختلال یادگیری این شهر(باران و ساحل) طبق چک لیست های تشخیصی به عنوان نارسا نویس تشخیص داده شده بودند و30 نفر از آنها با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) &nbsp;به صورت تصادفی قرارگرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون &nbsp;وکسلر وتشخیص نارسانویسی یعقوبی، پلنگی و افضلی(1397) استفاده شد. برنامه آگاهی واجشناختی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در نهایت، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار 27 SPSS&nbsp;&nbsp; در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:&nbsp; </strong>نتایج نشان داد آموزش مهارت های آگاهی واجشناختی بر عملکرد نوشتن در دانش آموزان پسر نارسانویس دورة اول ابتدایی تاثیر معناداری دارد و همچنین برمولفه های&nbsp; تمییز شنیداری و زبان &nbsp;دریافتی معنادار است(p&lt;0/01). <strong>نتیجه گیری:</strong> طبق نتایج تحقیق مبنی برموثر بودن روش آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان، پیشنهاد می شود درمانگران با ارزیابی پیش نیاز های مهارت نوشتن و با بکار بردن برنامه های آموزش آگاهی واج شناختی، اهداف درمانی جامعی برای مراجعانشان تنظیم کنند.</p> زهرا فنائی, ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/275 چهارشنبه, 27 سپتامبر 2023 11:28:10 +0330 اثر توانبخشی گروهی به شیوه یکپارچگی حسی بر دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/272 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف:</strong> مشکلات یادگیری در بین دانش‌آموزان و به تبع آن جستجوی راه حل‌های کاربردی برای بهبود و اصلاح آن موجب شده است تا پژوهش‌های مختلف و بحث‌های متعددی به عمل آید. از طرفی اختلالات یادگیری خاص، به عنوان یک پدیده منحصر به فرد آموزشی و یادگیری باعث تعجب و سردرگمی پژوهشگران شده است، زیرا کودکان مبتلا به این ناتوانی از ضریب هوشی متوسط یا بالا برخوردارند و این در حالی است که در مهارتهای تحصیلی همچون ریاضی، خواندن و نوشتن موفق نیستند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نظر کنترل متغیرها، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد از یک ماه می‌باشد. نمونه شامل ۳۰دانش‌آموز در دو گروه آزمایش و کنترل بود. حجم نمونه با استفاده ازجدول کوهن با اندازه اثر ۵۰/۰ و توان آزمون ۵۷، ۱۵ دانش‌آموز در گروه آزمایش و ۱۵ دانش‌آموز در گروه کنترل برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از تست وکسلر برای تشخیص اختلال یادگیری استفاده شد و از آزمون بندر گشتالت برای تشخیص اختلال دستخط و از نمونه دستخط و دیکته و فراوانی غلط‌های دیکته و چک لیست‌های معلم ساخته برای تشخیص اختلال دیکته و دستخط و از پرسشنامه یکپارچگی حسی- حرکتی(لیکلن-اوزرتسکی) و آزمون سرند برای تشخیص مشکلات یکپارچگی حسی- حرکتی استفاده شد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها</strong>: تمرین های گروهی یکپارچگی حسی مثل ادراک دیداری فضایی، تقویت مهارت های ظریف و درشت،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهت یابی، تجسم فضایی و... باعث برطرف شدن ضعف دستخط و دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شد، که باعث معناداری نتایج قیاس پیش آزمون و پس آزمون گردید.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به یافته های بدست آمده و تقویت موارد ذکر شده، می توان نتیجه گرفت که توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دیکته نویسی و دست خط این گروه از دانش آموزان اثربخش بوده و به دست اندرکارن توصیه می گردد از این روش استفاده نمایند.</p> مریم مقدسی, حسین شیبانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/272 جمعه, 29 سپتامبر 2023 02:35:18 +0330 واکاوی پیامدهای روان¬تنی ادراک شده در دختران و پسران کودک کار: یک مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/278 <p>یکی از این دگرگونی­های اجتماعی نوظهور، پدیده کودکان کار می­باشند. این پژوهش با هدف واکاوی واکنش‌های روان­تنی در کودکان کار انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل کودکان کار شهر تهران در بازه زمانی 1397-1398 بود. شرکت­کنندگان از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً&nbsp; 12نفر انتخاب شدند. به ­منظور جمع­آوری اطلاعات، نمونه­ها مورد مصاحبه نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج منجربه شناسایی 1 مضمون­اصلی، 4 زیرمضمون و 19 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی واکنش­های روان­تنی شامل 1-مشکلات تغذیه­ای، 2-مشکلات در تناسب اندام، 3-مشکلات در خواب و 4-مشکلات عصبی بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان کار پیامدهای روان­تنی سخت و ناگوار را تجربه می­کنند که می­تواند سلامت روان آنان را تخریب کند.</p> مهناز کهریزه, فهیمه باهنر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/278 چهارشنبه, 04 اكتبر 2023 20:35:32 +0330 مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/284 <h2>زمینه و هدف: دیابت نوع ۲ یک بیماری مزمن است که به دلیل مشکلات در تولید و استفاده از انسولین در بدن ایجاد می‌شود و می‌تواند تاثیرات شدید و مخربی روی سلامت جسمانی روانی افراد داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری بود.</h2> <h2>روش: روش پژوهش علی مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و افراد عادی شهر ساری بدون سابقه بیماری و حجم نمونه شامل 50 نفر افراد مبتلا به دیابت نوع دو و 50 نفر افراد عادی در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه‌گيري شامل پرسشنامه 48 سوالی پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010)، پرسشنامه 26 سئوالی ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی ریتچی و فیتزپاتریک (1990) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روشهاي آماری t مستقل و تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) استفاده شد.</h2> <h2>یافته‌ها: طبق یافته‌های حاصله، بین میانگین نمرات ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم تفاوت معناداری وجود نداشت.</h2> <h2>نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد تفاوتی در ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بین بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم وجود ندارد.</h2> فاطمه زینتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/284 پنجشنبه, 05 اكتبر 2023 13:44:31 +0330 پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرچالوس https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/285 <p>سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های اولیه‌ی ناکارآمدشان، انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.</p> <p>مواد و روش ها: جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری آماری شامل ١٠٠ نفر از دانش‌آموزان پسر متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی ١۴٠١ درحال تحصیل بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در خصوص ابزارگرداوری اطلاعات، داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی آمادگی به اعتیاد زرگر (١٣٨٧)، پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه‌ی یانگ (٢٠٠٣) و پرسش‌نامه‌ی صفات شخصیتی نئو مک کرا و کاستا (١٩٨۵) گردآوری شد.داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ٢۶ و به روش آمار توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌و‌تحلیل شدند.</p> <p>یافته‌ها: نشان داد طرح‌واره‌های آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری، رها‌شدگی، نقص شرم و بی‌اعتمادی بدرفتاری به‌طور مثبت و معنی‌داری قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان داشته‌اند. همچنین، صفات شخصیتی قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را به‌طور معنی‌داری دارد. برون‌گرایی با بیشترین میزان بتا و پس از آن روان‌رنجورخویی به‌طور مثبت و وظیفه‌شناسی به‌طور منفی توانایی پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را داشتند.</p> <p>استنتاج: این پژوهش نشان داد که صفات شخصیت و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه می‌تواند آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کند.</p> زهرا مرتضی پورسیبنی, ارسلان خان محمدی اطاقسرا ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/285 پنجشنبه, 05 اكتبر 2023 14:50:33 +0330 اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/282 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سرطان از جمله بیماریهای مزمن و از علل اصلی مرگ در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون پس از شیمی‌درمانی بود.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش &nbsp;حاضر از نوع کاربردی و نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 5 تا ۱0 ساله مبتلا به سرطان خون شهر بابل بود، که از میان آنها تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه‌های اضطراب اسپنس فرم کودک (۱۹۹۷) و فرم والدین (۱۹۹۹) و کارکردهاي اجرایی جیوآ و همکاران (2000) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش ۱۰ جلسه مداخله را به‌صورت انفرادی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون کوواريانس چند متغیره و نرم افزار spss نسخه ۲۶ استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد 78 درصد تغییرات اضطراب جدایی، 69 درصد تغییرات اضطراب اجتماعی، 46 درصد تغییرات وسواس فکری-عملی، 68 درصد تغییرات پنیک- بازار هراسی، 67 درصد تغییرات اضطراب فراگیر و 51 درصد تغییرات ترس از صدمات جسمانی کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی شد همچنین اندازه اثر محاسبه شده نشان داد 36 درصد تغییرات بازداري، 49 درصد تغییرات جهت‌دهی، 50 درصد تغییرات کنترل هیجانی، 41 درصد تغییرات آغاز به کار، 48 درصد تغییرات حافظۀ فعال، 53 درصد تغییرات برنامه‌ریزی، 63 درصد تغییرات سازماندهی اجزاء و 46 درصد تغییرات نظارت کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی گردید.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بنابراین می‌توان گفت که بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب روی اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به سرطان خون تأثیر معنادار دارد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب ، اضطراب، کارکردهای اجرایی، سرطان خون، کودکان</p> رقیه قاسمی حمزه کلا ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/282 جمعه, 06 اكتبر 2023 11:23:48 +0330 طراحی و تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/280 <p><strong>زمینه و هدف: </strong>پرخاشگری و نقص در خودتنظیمی دو تابلو بالینی اختلالات طیف اتیسم بوده و همواره رویکردهای مختلف درمانی بر این دو مولفه تاکید فزاینده‌ای داشته‌اند؛ از آنجایی‌که نوجوانان با اختلالات عصبی-تحولی نیازمند برنامه درمانی مبتنی‌بر مداخلات شناختی و فیزیکی می‌باشند؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم بود. <strong>روش تحقیق:</strong> روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به‌منظور بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی از پروتکل 16 جلسه‌ای که توسط پژوهشگران تدوین و اعتبار سنجی شده‌است، استفاده شد.&nbsp; جامعه پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم شهر تهران تشکیل می‌دهند که از بین آنها 40 نفر (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش ابتدا با استفاده از مقیاس رتبه‌بندی اتیسم گیلیام و نیز مصاحبه تشخیصی متخصص تشخیص اتیسم دریافت کرده و سپس تحت مداخله قرار گرفتند. <strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های پژوهش نشان داد، توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتظیمی هیجانی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری با گروه کنترل تفاوت داشت، لذا برنامه مداخله‌ای مورد استفاده از اثربخشی مطلوبی برخوردار بوده است. <strong>نتیجه</strong><strong>‎</strong><strong>‌گیری: </strong>از آنجایی‎که افراد با اختلالات طیف اتیسم معمولا نقایص شناختی همچون نقص در توجه و تمرکز و نیز نقایص حرکتی از خود نشان می‌دهند، نتایج پژوهش حاضر نشان داد تقویت مهارت‎های شناختی، عملکردی و فیزیکی باعث بهبود عملکرد نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود تا درمان‎های مداخله‌ای توجه بیشتری به توانبخشی شناختی و تمرینات بدنی در گروه نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم، نمایند.</p> محمد اسکندری, سارا امیدی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/280 شنبه, 07 اكتبر 2023 21:21:45 +0330 بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/305 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ﻫﺪف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) است. &nbsp;</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش پیمایشی و به صورت تمام شماری برای مادران کودکان استثنایی انتخاب شد که 160 نفر از مادران کودکان استثنایی ( 98 مادر کودک استثنایی آموزش پذیر، 20 مادر کودک استثنایی تربیت پذیر و 42 مادر کودک استثنایی ایزوله) به عنوان جامعه آماری بودند. همچنین برای مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی 160 نفر مادر کودک عادی با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی در بین مدارس شهر و روستای شهرستان مهاباد انتخاب شدند که به جامعه آماری اضافه و جمع نمونه به 320 نفر رسید. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) استفاده و برای سنجش تاثیر متغییرهای مستقل از پرسشنامه خودساخته استفاده شد. از نرم افزار spss&nbsp; برای تحلیل داده ها و &nbsp;برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل دو متغییره، آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون دو متغییره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل داده ها حاکی از پایین تر بودن سطح کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی است.</p> <p><strong>نتیجه:</strong> پژوهش اثر بخشی عوامل موثر بر کیفیت زندگی شامل مشارکت در فعالیت های مدرسه، سطح کم­توانی ذهنی، سطح کم­توانی جسمی و میزان گرایش به فعالیت های مذهبی را تایید کرد.</p> رئوف چالش ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/305 سه‌شنبه, 10 اكتبر 2023 11:39:33 +0330 بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/306 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس پرداخته است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آمار پژوهش حاضر 110 نفر از بیماران ام اس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد در نیمه دوم سال 1400 بود که برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS ) (علی‌پور و همکاران، 1398)و پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته های پژوهش نشان داد که بین علائم روانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ (05/0P&lt;)&nbsp; و همچنین بین علائم جسمانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده &nbsp;رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0&gt;&nbsp; P) .</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج این تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده نقش مهمی در میزان اضطراب کرونا بیماران ام اس ایفا میکنند. لذا با توجه به سطح بالای شیوع بیماری کرونا، هدف قراردادن حمایت ادارک شده در مراحل درمان بیماران ام اس، میتواند در کاهش اضطراب کرونا در دوران شیوع مؤثر باشد.</p> رئوف چالش, عبدالهادی سعیدی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/306 سه‌شنبه, 10 اكتبر 2023 11:45:50 +0330 اثربخشی مداخله مبتنی بر امیددرمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/293 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بودند. با استفاده از نرم افزار G-POWER و روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در گروه­ها به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز(2007) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته­ها نشان داد امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی موثر است. هم چنین امید درمانی بر انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیرمعناداری داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد استفاده کرد.</p> رئوف چالش, محمدآزاد عبداله پور ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/293 چهارشنبه, 11 اكتبر 2023 12:10:11 +0330 تجربه زيسته پدران ايراني داراي نوجوان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم: مطالعه كيفي https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/303 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه زیسته پدران دارای نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. فهم دنیای زیسته­ی پدران دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم با تأکید بر فهم ادراک آنان از نقش خود در خانواده، نیازهای آنان باهدف شناسایی موانع و تسهیلگرهای رفع این نیازها و منابع حمایتی ادراک شده توسط آنان، اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوان برنامه‌های مداخلاتی و حمایتی متناسب با تجربه‌های زیست شده و ادراک‌های پدران را برای حضور بیشتر آنان در خانواده و برنامه های مداخلات توان‌بخشی فرزندانشان را برنامه­ریزی کرد.</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استقرایی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 8 پدر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در بازه سنی 11 تا 18 سال بودند. گردآوردی اطلاعات در این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری و اشباع نمونه‌ای ادامه پیدا کرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از رویکرد جیورجی و از نوع تحلیل ترکیبی، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و پردازش شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته‌های پژوهش در 8 مضمون اصلی و 27 زیرمضمون ارائه شد که عبارتند از: 1. بحران اول: ضربه‌ی تشخیص (علائم ادراک شده اولیه، فروپاشی، مانایی سوگ)، 2. روش‌های جبرانی (معنادهی، حمایت اطرافیان، زمان خصوصی، اشتغال)، 3. دنیای ناشناخته (دنیای ناشناخته برای والدین، دنیای ناشناخته برای کادر خدمات، دنیای ناشناخته برای جامعه، عواقب ناشناخته بودن مسیر)، 4. زوجیت فراموش شده (اضمحلال زوجیت، ارتباط مکانیکی، مشاجرات زناشویی - تشدید علائم اوتیسم، عوامل حفاظتی، نیازهای آموزشی زناشویی) 5. پدران فراموش شده (تأمین هزینه، همراه خارج از خانه، حل مسئله، رشد اجتماعی و استقلال فرزند، بینش از نقش خود)، 6. چرخه‌ی درآمد – هزینه (افزایش هزینه، کاهش درآمد)، 7. بحران دوم: بلوغ (افزایش مسئولیت والد همجنس، خلأ آموزش تخصصی)، 8. نیازهای ادراک شده (نیازهای درونی، نیازهای بیرونی).</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;مجموعه‌ی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پدران سردرگمی زیادی در ابعاد مختلف زندگی و مدیریت مسائل گوناگون آن از علائم رفتاری و عاطفی در فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تا مدیریت روابط زناشویی با ، مدیریت چالش های ایجاد شده در شغل، تعامل با سایر فرزندان و چالش های دوران بلوغ هستند. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده ارائه برنامه‌های آموزشی در هر یک از مضاین مطرح شده یکی از نیازهای اصلی والد است که می‌تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنان تأثیر بگذارد، که این امر نیازمند اجرای پژوهش های بیشتر در این گروه نمونه برای هر یک از مضامین می باشد</p> فرح بکی زاده, زهرا طاهری فر, حجت اله فراهانی, سینا توکلی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/303 چهارشنبه, 11 اكتبر 2023 12:13:24 +0330 مقایسه ادراک طردشدگی و ادراک عوامل تغییر سلامت در سالمندان با و بدون افسردگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/294 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> باتوجه به افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان پژوهش در این حیطه بیشتر از گذشته حائز اهمیت است. آدمی با افزایش سن با مشکلات روانشناختی متعددی مانند افسردگی، ممکن است روبرو شود. مشکلات روانشناختی مثل افسردگی روند طبیعی زندگی را تحت تاثیر قرار­داده و دستخوش تغییر می­کنند و حتی ممکن باعث خودکشی افراد شود. فلذا شناسایی عوامل موثر بر افسردگی کمک می­کند تا فعالیت های پیشگیرانه بهتر و کاربردی­تر طراحی شود. از عوامل موثر بر افسردگی در دوران سالمندی ادراک طردشدگی و ادراک پیری است که در این پژوهش بررسی می­شود که آیا این دو ادراک در دو جمعیت سالمندان با و بدون افسردگی متفاوت است یا نه.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ای بوده که در جامعه آماری سالمندان شهرستان باسمنج در سال 1402 انجام شد. روش نمونه گیری این مطالعه به شیوه دردسترس بود که شرکت­کنندگان در یک نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه مداد کاغذی شرکت کردند و پس از دریافت پرسشنامه­ها، اطلاعات شرکت­کننده­هایی که به دليل تکميل ناقص یا عدم جواب دادن صحیح، قابل بررسی نبودند از تحليل خارج شد. نمونه مورد نظر 50 نفر (25 نفر با علایم افسردگی و 25 نفر بدون علایم افسردگی) به روش دردسترس انتخاب شده ­بود. ابزارهای این تحقیق شامل پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان، مقیاس ادراک طرد شدگی و پرسشنامه فرم کوتاه از ادراک پیری می­باشد. برای تحلیل داده­های به دست آمده­ از نرم افزارSPSS &nbsp;نسخه 24 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته­های این پژوهش نشان داده است که تفاوت معنی ­داری بین دو گروه سالمندان با افسردگی و بدون افسردگی در ادراک طردشدگی (p&lt;0.01) و ادراک عوامل تغییر سلامت (p&lt;0.01) در سالمندان وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سطوح بالایی از ادراک پیری و ادراک طرد شدگی در سالمندان با نمره بالای افسردگی نسبت به سالمندان با نمره پایین افسردگی مشاهده شد. پیشنهاد می­شود که مشاوران، روانشناسان و سایر حرفه­های یاری­رساننده جهت کاهش افسردگی در سالمندان به مداخله­های درمانی مناسب با توجه به ادراک پیری و ادراک طردشدگی در این گروه توجه داشته باشند.</p> شرمین نصیرخانی, امیر معروف صوفیان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/294 جمعه, 13 اكتبر 2023 20:00:07 +0330 بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/308 <p>زمینه وهدف: رشد مهارتهای حرکتی از اهمیت خاصی برخوردار است که همه کودکان باید بصورت مطلوب از آن بهره مند شوند تا بتوانند به نحو شایسته ای کنترل مناسب بر محیط زندگی خود داشته باشند و از آنجا که بازی &nbsp;نقش مهمی را در آموزش کودکان بیش فعال و کمک به بهبود اختلال بیش فعالی دارد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال انجام گردید.</p> <p>روش کار: در این پژوهش که از نوع مطالعات نیمه تجربی و بصورت پیش آزمون – پس آزمون متشکل از دو گروه آزمایش / کنترل&nbsp; بود. با استفاده مقیاس کانرز والدین30کودک مبتلا به ADHD با میانگین ( سن 7 ±73/6 سال )شرکت داشتند که بصورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابتدا برای هردوگروه پیش آزمون &nbsp;تبحر حرکتی برونیکز –اوزرتسکی برای اندازه گیری مهارتهای ظریف ، انجام پذیرفت . سپس 12 جلسه 45 دقیقه ای آموزش بازی لیوان چینی&nbsp; برای گروه آزمایش اجرا شد و در مقابل نفرات گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند . بعد از دوره آموزشی از هر دوگروه پس آزمون های مذکور &nbsp;بعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از &nbsp;آمار استنباطی حاصل از آنالیز واریانس مکرر دو راهه استفاده گردید. (P&gt;0/05)</p> <p>یافته ها: نتایج حاصل نشان دادند که &nbsp;بازی لیوان چینی، تاثیر معنا داری در بهبود مهارتهای ظریف گروه آزمایش داشت.</p> <p>نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آموزش 12 جلسه بازی لیوان چینی می تواند ابزاری موثر در بهبود مهارتهای ظریف، در کودکان ADHD باشد. بنابراین توصیه می شود، که معلمان و مربیان از بازی لیوان چینی، برای بهبود مهارتهای حرکتی ظریف استفاده کنند .</p> عاطفه پایدار, محمدرضا صادقیان شاهی, سعید عابدین زاده ماسوله ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/308 دوشنبه, 16 اكتبر 2023 14:49:01 +0330 پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/307 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> استعمال دخانیات از اصلی ترین دلایل مرگ زودرس و انواع مختلف بیماری ها در سطح جهان است و با وجود پیامد های خطرناکی که مصرف سیگار می تواند به دنبال داشته باشد، آمار ها حاکی از این است که استعمال این ماده روز به روز خصوصا در میان دانشجویان و جوانان در حال افزایش است، در همین راستا این مقاله پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان انجام شده است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران تشکیل داده که به صورت در دسترس انتخاب شدند و 642 دانشجو در این پژوهش شرکت داشته‌ که 68% آن‌ها پسر و 32% نیز دختر بودند. همچنین برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و برا ی سنجش اعتیاد به سیگار نیز از پرسشنامه اعتیاد به سیگار فاگستروم استفاده شده است و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS_27 انجام گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان رابطه‌ ای معنادار وجود دارد، بدین معنا که دانشجویانی که به سیگار اعتیاد داشتند، نسبت به دانشجویانی که اعتیاد به سیگار نداشتند به میزان بیشتری افسرده بودند. این رابطه با در نظر گرفتن عوامل کنترلی مانند جنسیت و سن نیز همچنان حاکم بوده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اعتیاد به سیگار می‌تواند یک عامل خطر برای افسردگی در دانشجویان باشد و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی در این راستا می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، علاوه بر این برای فهم دقیق تر این رابطه، به تحقیقات بیشتری با نمونه‌های بزرگتر و استفاده از روش‌های متنوع ‌تر و دقیق‌تر نیاز است.</p> سعید ایمانی, نیما رضوانی, ملیکا کچوییان, ملیکا کمانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/307 دوشنبه, 23 اكتبر 2023 12:04:23 +0330 بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی در ارتقای سلامت روان سالمندان پس از بلایا:مروردامنه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/318 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>هدف</strong>:افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی از جوامع بشری با آن روبرو شده یا خواهند شد.حوادث و بلایای طبیعی منابع مادی و انسانی بشر راتهدید می کند.هرساله در گوشه وکنارجهان حوادث زیادی رخ می دهد که حداقل بخشی از آنها با عوارض شدید مالی و جانی وروانی همراه هستند.بلایای طبیعی برسلامت و رفاه بزرگسالان به خصوص &nbsp;سالمندان تاثیر می گذارد. سراسر جهان &nbsp;سالمندان در مقایسه با دیگرافراد،پس از بلایای طبیعی بیشتر در معرض خطر پیامدهای سلامت روان قراردارند.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی این افرادپس از بلایا بود.</p> <p><strong>روش کار:</strong> مرور دامنه بر پایه­ی چارچوب ارائه شده توسط آرکسی و اومالی (Arksey and O’Malley) شکل گرفت. این مراحل شامل سوال تحقیق، شناسایی مطالعات، انتخاب مطالعه، ترسیم داده­ها، گردآوری، جمع­بندی و گزارش نتایج بود. استراتژی جستجو به زبان انگلیسی و فارسی&nbsp; به­صورت ترکیبی از تمام اصطلاحات مترداف برای &nbsp;مشاوره توانبخشی سالمندان ، بلایا در پایگاه­های &nbsp;Web of Science، Scopus,pubMed در بازه زمانی &nbsp;2000تا ۲۰۲3 انجام شد. در نهایت23 مدرک &nbsp;که با معیارهای ورود و خروج &nbsp;مطابقت داشت وارد مطالعه شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: مطالعات مختلف نشان داد که بلایای طبیعی بر سلامت روان افراد به ویژه سالمندان ، تاثیرگذار است. کاهش سلامت روان درابعاد رفتاری و روانی پس ازبلایا ازجمله اختلال درعملکرد، اختلال استرس پس از حادثه، اضطراب، افسردگی، ناامیدی، بی ارزشی،اختلافات خانوادگی ، ترس، بی ارزشی و درماندگی وسایر علائم جسمانی رابیان شد.تاب آوری بعنوان عامل مهم و موثرحفاظتی در سالمندان در برابر بلایا می باشد.همچنین اثربخشی تکنیک های مشاوره توانبخشی پس از بلایا با گذشت زمان &nbsp;نیز مشخص شد.آمادگی بهتر و توانمندسازی جامعه می تواند وضعیت جمعیت آسیب دیده از بلایا را بهبود بخشد.مشاوره توانبخشی می تواند درزمینه روش‌های حمایتی شامل تقویت قابلیت‌های فردی و رویکردهای جامعه‌محور متشکل از نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، دولت‌های محلی و ملی باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: با توجه به افزایش جهانی تعداد سالمندان متاثر از بلایای طبیعی، خدمات بهداشت روان باید برای رفع نیازهای آنها پس از بلایای طبیعی، به ویژه در زمینه تشخیص زودهنگام وارائه خدمات مشاوره توانبخشی انجام شود. مداخلات موثر باید قبل، حین و پس از بلایا انجام شود تا اثرات نامطلوب بر سلامت روان بلایا کاهش یابد. برنامه های توانبخشی باید با در نظر گرفتن بافت فرهنگی جامعه و نیازهای جمعیت آسیب دیده انجام شود. به طوری که آن جامعه به روشی جامع برای مقابله با بلایای آینده دست یابد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: مشاوره توانبخشی، سلامت روان، سالمندان ، بلایا</p> <p>&nbsp;</p> زهره پارسانیا, سیدحسین موسوی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/318 جمعه, 24 نوامبر 2023 00:02:36 +0330 اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/324 <p>چکیده</p> <p>هدف: این پژوهش با هدف اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد.</p> <p>روش: در پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی بر روی 30 نفر از افرادی که داوطلبانه در کمپ بهاران شهید محلاتی اجرا شد . این افراد در زمان اجرای این طرح دوره سم زدایی را به اتمام رسانده بودند و برای مشکلات ولع مصرف و یادگیری کار جهت بازگشت به اجتماع در این مکان حضور داشتند. تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به روش نمونه در دسترس و هدفمند جایگزین شدند.</p> <p>گروه آزمایش به مدت 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 20 دقیقه؛ با استراحتی 20 دقیقه ای بین دو تحریک؛&nbsp; تحریک الکتریکی مغز (tDCS) را با شدت 2 میلی آمپر بر روی ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی(DLPFC، آند f3 و کاتد f4 ) دریافت کردند. گروه گواه همین پروتکل را با تحریک ساختگی دریافت کردند. هر دو گروه پرسشنامه ولع مصرف فرانکن را یک بار قبل و یک بار بعد از 10 جلسه، و یک بار 3 ماه بعد از پایان درمان به منظور بررسی ماندگاری در درمان&nbsp; تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری&nbsp; tمستقل، خی دو و تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار &nbsp;SPSS 26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد تحریک الکتریکی تشدید شده با جریان مستقیم بر کاهش ولع مصرف مواد مؤثر است اما نتایج درباره پایداری درمان معنادار گزارش نشده است.</p> <p>نتیجه گیری: به نظر می رسد از tDCS می توان به عنوان ابزاری جهت کاهش ولع مصرف بهره برد اما استفاده از آن به عنوان یک درمان مستقل و پایدار هنوز محل بحث باقی مانده است.</p> سعید ایمانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/324 دوشنبه, 27 نوامبر 2023 21:01:10 +0330 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابلهگر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/327 <p>پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر 7 تا 11 ساله با اختلال اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی دید برتر و رهیاب شهر تهران در شش ماهه اول سال 1400 بود. از بین آن‌ها 26 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، به مدت 16 جلسه 60 دقیقهای (هر هفته 2 جلسه)، مداخله درمانی شناختی رفتاری گربه مقابله گر را دریافت کردند؛ گروه کنترل 2 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه نظریه ذهن استیممن (1999)، بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر بهبود نظریه ذهن و مؤلفه های آن شامل؛ نظریه ذهن مقدماتی، اظهار اولیه یك نظریه ذهن واقعی و جنبه های پیشرفتهتر نظریه ذهن، اثربخشی معناداری داشت (001/0&gt;P). باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت که برنامه درمانی گربه مقابله گر ضمن تأکید بر عاملهای پردازش اطلاعات شناختی و به چالش کشیدن افکار، توانایی بیان افکار و مقاصد بدون اضطراب و هراس اجتماعی در قالب روابط بین فردی فرد را نیز فراهم میکند، که مجموع این عوامل میتواند بر ارتقاء نظریه ذهن در کودکان اتیسم، مؤثر باشد.</p> پرنیان پورشاد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/327 دوشنبه, 27 نوامبر 2023 23:45:28 +0330 اثربخشی تلفیق مداخله آموزش مستقیم با خودپرسشگری بر درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خواندن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/309 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اهمیت درک مطلب در مدرسه و حتی در طول زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دانش‌آموزان به سطوح بالاتری می‌روند، انتظار دارند که محتوای بیشتری را بخوانند و درک کنند. هنگامی که نیاز به درک مطلب افزایش می‌یابد، فاصله موفقیت بین خوانندگان ماهر و غیرماهر به تدریج بیشتر می‌شود و نیاز به آموزش و یادگیری مهارت های درک مطلب بیشتر احساس می شود. هدف مطالعه حاضر اثربخشی ترکیب دو روش آموزش مستقیم و خودپرسشگری، بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود. <strong>روش تحقیق:</strong> &nbsp;این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری&nbsp; استان همدان در سال تحصیلی 1401-1400بود. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 30 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر هفته 3 جلسه تحت مداخله‌ی آموزش مستقیم و مهارت های خودپرسشگری قرار گرفت. برای سنجش مهارت های درک مطلب، از خرده مقیاسهای درک متن و درک کلمه آزمون نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد<strong>. </strong>داده های بدست آمده توسط نرم افزار 27 SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:</strong> &nbsp;نتایج نشان داد که تأثیر مداخله‌ی ترکیب هر دو روش بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان، معنی‌دار می‌باشد (α &lt; 0/05). این مطالعه همچنین نشان داد که دانش‌آموزان به جای پرسش‌های استنباطی و ارزشیابی، تمایل بیشتری به استفاده از سؤالات تحت اللفظی در هنگام سؤال از خود دارند. <strong>نتیجه گیری:</strong> &nbsp;بنابر نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود از مداخله‌ی تلفیق آموزش مستقیم با خودپرسشگری به منظور افزایش مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن استفاده گردد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>آموزش مستقیم، اختلال یادگیری خواندن، خودپرسشگری، درک مطلب.</p> زهرا فنائی, ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/309 دوشنبه, 27 نوامبر 2023 00:00:00 +0330 جُستاری پدیدارشناسانه از سازگاری با فردایی مبهم در سالمندان زن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/326 <p>زمینه و هدف: سالمندی دوره تحولی از زندگی هر انسانی است که با دگرگونی های عمیق در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است. تغییرات سریع بافت سنتی &nbsp;جامعه به مدرنیه شدن و به تبع آن دگرگونی هایی را در سبک زندگی خانواده ها امروزی ایجاد کرده است. این تحولات فرآیند سازگاری با شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای سالمندان دشوار ساخته است. کارل راجرز سازگاری را انطباق دائمی فرد با محیط پیرامونی اش تلقی می کند.از دست دادن توانایی های جسمانی و عملکردی در نهایت به کاهش خودمختاری و استقلال در سالمندان منجر می شود. سازگاری همه جانبه با محیط، با رفاه و شرایط اجتماعی و معیشتی ارتباط نزدیکی دارد. هر چند که، نباید از عوامل روان شناختی و توانمندی های فردی هم غفلت کرد. این پژوهش با هدف شناسایی سازگاری سالمندان زن با فردایی مبهم انجام شد.</p> <p>روش تحقیق: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه شرکت کنندگان سالمندان زن شهر تهران در سال 1402 بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری با مصاحبه با 13 زن به اشباع داده رسید. روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در نهایت داده ها از طریق روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد که، چهار مضمون اصلی از مصاحبه استخراج شد. این مضمون ها شامل؛</p> <p>"دغدغه و نگرانی از آینده مبهم"، واهمه از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی"، " رنج مشکلات معیشتی و تورم" و " احساس تنهایی و طرد از سوی فرزندان" بودند.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های پژوهش آشکار ساخت که نگرانی از آینده مبهم در زنان سالمند می تواند به دو بخش عمده تقسیم می شود. نخست، نگرانی های خانوادگی و احساس طرد و تنهایی از سوی فرزندان و همچنین، دغدغه های شرکت کنندگان از آینده ای مبهم برای خود و خانواده شان می باشد. دوم آنکه، رنج و ترس دائمی از حادتر شدن شرایط اقتصادی، تورم و معیشت آنهاست. این یافته ها می تواند به مشاوران سالمند و متخصصان سلامت سالمندی کمک کند تا دید روشن تری را از مشکلات فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان سالمند به دست بیاورند. برنامه ها و مداخله های مشاوره با سالمندانی که متمرکز بر دغدغه های فردی و اجتماعی آنها می باشد، می تواند به سازگاری و بهزیستی روان شناختی زنان سالمند کمک کند.</p> فاطمه سادات میرمقتدائی, آناهیتا خدابخشی کولایی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/326 چهارشنبه, 29 نوامبر 2023 13:32:58 +0330 دل‌زدگی وجودی در پاندمی کرونا؛ یک مطالعۀ پدیدارشناسی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/321 <p style="text-align: right;"><strong>زمینه و هدف: </strong>رخدادهایی مانند بلایای طبیعی، بیماری‌­ها، حوادث و بحران­‌ها که فراتر از تجربیات روزمره و معمول زندگی انسان‌­ها هستند، به عنوان نوعی «موقعیت مرزی» تجربه می­‌شوند که «اضطراب وجودی» را بر­می­‌انگیزد. &nbsp;پاندمی کرونا با تأثیر همه­‌جانبه بر زندگی انسان‌­ها و خطراتی که برای زندگی به همراه دارد، نوعی موقعیت مرزی است که می‌­تواند منجر به دغدغه‌­های وجودی و در حالت شدید، دل­‌زدگی وجودی شود. دل‌­زدگی وجودی مجموعه علائمی است که بهزیستی روانی افراد را مختل کرده و با ملال، فقدان انگیزه، ناامیدی و انفعال همراه است. هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی ابعاد تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا بوده است.</p> <p style="text-align: right;"><strong>روش</strong>: داده­‌های حاصل از این پژوهش که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شده است، با روش جیورجی تحلیل و به مضامین و مفاهیم روان­شناختی مربوطه، تبدیل شده‌­اند؛ به منظور انتخاب افراد نمونه، پرسش­نامه‌­های دل­‌زدگی وجودی و اضطراب وجودی توسط 123 نفر از افراد بالای 18 سال ایرانی تکمیل شد و از بین این افراد، کسانی که در هر دو پرسش­نامه نمره‌­ای حداقل یک انحراف معیار بالاتر از میانگین داشتند و ملاک­‌های ورود به پژوهش را احراز می­‌کردند، از طریق نمونه‌­گیری هدف­مند، وارد فرایند مصاحبه شدند. در ادامه، با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه­‌ساختاریافته با 6 نفر (4 &nbsp;زن و 2 مرد) تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا و ابعاد آن بررسی شد. داده‌­های حاصل از مصاحبه­‌ها، در قالب 10 مضمون اصلی و 44 زیرمضمون تقسیم بندی شد.</p> <p style="text-align: right;"><strong>یافته‌ها</strong>: مضامین اصلی این پژوهش که شمای کلی تجربۀ دل­‌زدگی وجودی را شکل می‌­دهند، عبارت­‌اند از:&nbsp; «تجربۀ روزمره»، «بودن با دیگران»، «ساحتِ معناییِ بودن»، «پیامدهای منفی»، «عوامل تأثیرگذار منفی»، «عوامل تأثیرگذار مثبت» و «عبور از مرحلۀ بحران». به­‌علاوه، سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ» و «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا» بیانگر واکنش افراد در مواجهه با پاندمی کرونا هستند.</p> <p style="text-align: right;"><strong>نتیجه­‌گیری:</strong> در حالی­که سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ»، «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا»، به موقعیت استرس­‌زا به عنوان عامل آغازکننده و ویژگی­‌های آن می­‌پردازد و بیانگر بُعد «بودن در جهان» هستند، مضمون «تجربۀ روزمره» به عنوان مضمون مرکزی این پژوهش، به تجربۀ افراد از دل­‌زدگی وجودی اشاره دارد. مضامین «بودن با دیگران» و «ساحتِ معناییِ بودن» نیز به تجارب هستی­‌شناختی و وجودی افراد در خلال تجربۀ دل­زدگی وجودی می­‌پردازند. در ادامه، عوامل تشدید­کننده، محافظت­‌کننده و راهبردهای مقابله­‌ای افراد در مضمون­‌های «عوامل تأثیرگذار منفی» و «عوامل تأثیرگذار مثبت» توصیف شده است. در مضمون «عبور از مرحلۀ بحران» نیز، فرایند گذر از دل‌­زدگی وجودی و حل چالش­‌های هستی­‌شناختی بررسی شده است. &nbsp;</p> مبینا الماسیان, زهرا طاهری‌فر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/321 چهارشنبه, 29 نوامبر 2023 13:35:07 +0330 رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خود کارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/310 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:&nbsp; </strong>اضطراب ریاضی یک مشکل جهانی است و به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش پیشرفت ریاضی و اجتناب از مشاغل مرتبط با ریاضی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان بود. <strong>روش تحقیق:</strong> این پژوهش از نوع کمی با روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شده است. تعداد 503 دانش آموز دختررشته تجربی، باروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی و اضطراب ریاضی می(2009) و شیفتگی تحصیلی مارتین وجکسون(2008) پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. <strong>یافته ها:</strong> در نهایت، نتایج نشان داد که (الف) شیفتگی تحصیلی تأثیر قوی، مثبت و معناداری بر خودکارآمدی ریاضی داشت</p> <p>&nbsp;(β = 0/709, p &lt; 0/001)، (ب) خودکارآمدی ریاضی تاثیر متوسط تا قوی، منفی و معنی‌داری بر اضطراب ریاضی (β = - 0/0466, p &lt; 0/001)، (ج) شیفتگی تحصیلی با اضطراب ریاضی رابطه منفی</p> <p>&nbsp;(r = - 0/39)، (د) شیفتگی تحصیلی تأثیر ضعیف، منفی و مستقیم ناچیز بر اضطراب ریاضی</p> <p>&nbsp;(β = - 0/058, p &gt;0/1) ، و (ه) شیفتگی تحصیلی تاثیر غیرمستقیم، منفی، متوسط اما معناداری بر اضطراب ریاضی از طریق خودکارآمدی داشت (β = -0/330, p &lt; 0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به نتایج بدست آمده، &nbsp;پیشنهادهایی به&nbsp; مربیان شامل تلاش برای حفظ تعادل چالش-مهارت و ایجاد اهداف روشن برای افزایش شیفتگی تحصیلی و ارائه بازخورد سازنده فوری برای افزایش خودکارآمدی &nbsp;ریاضی می گردد. همچنین&nbsp; برای کاهش اضطراب ریاضی، مربیان می توانند &nbsp;از راهبردهای روانشناسی مثبت گرا، از جمله راهبردهای ویژه برای دانش آموزان استثنایی استفاده کنند.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>اضطراب ریاضی، شیفتگی تحصیلی، خودکارآمدی ریاضی، &nbsp;دانش آموزان دختر</p> <p>&nbsp;</p> زهرا فنائی, ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/310 چهارشنبه, 29 نوامبر 2023 13:40:07 +0330 اثربخشي تمرینات تصویر سازی حرکتی بر رفتارهای کلیشه ای كودكان مبتلا به اختلال طیف اوتيسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/322 <p><strong>مقدمه </strong>: رفتارهای تکراری از نخستین نشانه‌های اوتیسم است که در کودکان نوپا ظاهر می‌شود که&nbsp; با اختلال در یادگیری همراه است یا خطرناک است. برای متوقف کردن&nbsp; یا اصلاح رفتار نیاز به&nbsp; مداخله موثر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات تصویر سازی حرکتی بر رفتارهای کلیشه ای کودکان 8-3 سال با اختلال طیف اوتيسم انجام شد.</p> <p><strong>روش بررسی</strong>: در این مطالعه نیمه تجربی 20 کودک با اختلال اوتیسم به طور تصادفی دردو گروه مداخله و شاهد جایگزین شدند. گروه مداخله &nbsp;به مدت 15هفته، هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه ای به تمرینات تصویر سازی حرکتی پرداختند. قبل و بعد از مداخله &nbsp;و پس از دوره پیگیری، پرسشنامه رفتارهای کلیشه ای و پرسشنامه تصویرسازي حرکتی تکمیل و اجرا شد. از آزمون شاپیروویلکز جهت تعیین نرمال بودن داده ها، و آنالیز کواریانس به منظورمقایسه میانگین دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> تمرینات تصویر سازی حرکتی در سه حیطه&nbsp; تصویرسازی دیداری- درونی ، دیداری بیرونی و حرکتی&nbsp; بعد از مداخله بین دو گروه دارای اختلاف معنی داری می باشد (001/0= P ) . همچنین تمرینات تصویر سازی حرکتی در پس آزمون وپیگیری بــه طــور معنــی داری (03/0= P ، 673/6=F ) موحب بهبود رفتارهای کلیشه ای است.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: تصویر سازی حرکتی روشی فعـال و در دسـترس است که اثـرات مثبـت و مؤثـری بـر مهارتهـای ادراک دیـداری - حرکتـی ورفتارهای کلیشه ای دارد. &nbsp;افراد دست اندرکار درمان می توانند با استفاده از این روش&nbsp; موجبات بهبود این کودکان را فراهم سازند.</p> مریم کردانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/322 شنبه, 09 دسامبر 2023 16:19:47 +0330 مروری بر تأثیر مداخلات روانشناختی و عوامل تاثیرگذار بر اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/288 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> این مطالعه مروری با هدف بررسی تاثیر مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی در هنگام مراجعه به بخش قلب انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری روایتی برای جمع آوری داده ها از پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست وجو نظیر Scopus ،Magiran، Google Scholar،PubMed، Proquestبرای یافتن متون منتشرشده از ابتدای سال 2017 تا سال 2023 استفاده شد. کلیدواژه های جستوجو شامل Coronary arteries of the heart،Psychological treatment وanxiety&nbsp; بودند. مقالاتی که جهت مرور انتخاب شدند از نوع مداخله ای یا توصیفی، به زبان فارسی یا انگلیسی، و دارای متن کامل قابل دسترس بودند. معیار انتخاب مقالات، تشابه موضوعی با عنوان مورد مرور، مربوط به اضراب افراد دارای مشکلات قلبی ­عروقی و ارزش آن در تشخیص و درمان زود­هنگام اختلالات مرتبط با کرونری قلب بودند.<strong>یافته‌ها</strong>، در مجموع 35 مقاله یافت شد که پس از حذف مقاالت فاقد معیارهای ورود، 10 مقاله مرتبط با موضوع در مرور باقی ماند. تاثیر استرس و اضطراب، مداخلات درمانی موثر و موانع دسترسی و پیشنهادات جهت سریع بالا بردن کیفیت زندگی افراد با مشکلات عروق کرونر قلب مرور شد.<strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;درمان های شناختی رفتاری و مرتبط با آن در کاهش اضطراب افراد دارای مشکلات عروق ­کرونر قلب و اصلاح سبک زندگی آنها موثر بوده و سریع ترین اثر گذاری را دارا بوده است.</p> <p>&nbsp;</p> میثاق احمدزاده, عاطفه عربی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/288 شنبه, 09 دسامبر 2023 21:34:21 +0330 بررسی تفاوت در انگاره های بدنی و اختلال خوردن در بین معلمان زن فعال و غیر فعال شهر یزد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/330 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف:</strong> فعالیت‌های بدنی با ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ، اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ­ﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ارتباط است و این ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ ﺗﺤﺮك از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آموزشی مانند معلمی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی انگاره بدن و اختلال خوردن در معلمان فعال و غیرفعال ناحیه 2 یزد بود.</p> <p style="direction: rtl;">&nbsp;<strong>روش تحقیق:</strong> روش انجام این تحقیق به لحاظ ماهیت، از نوع علی- مقایسه­ای؛ به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا از نوع مطالعات مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه­ی معلمان زن ناحیه 2 یزد تشکیل دادند (300 نفر). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی برابر بود با 169 نفر. شیوه نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بود. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بود: فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد انگاره بدنی خود (MBSRQ) کش و همکاران (1985)، و مقیاس تشخیص اختلال خوردن (EDDS) تلچ و ریزوی (2000) بودند. داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد میزان نگاره بدنی در معلمان زن فعال به طرز معناداری کمتر از معلمان غیرفعال است ( 05/0&gt; p) و و با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نگرش معلمان زن فعال به انگاره بدنی را مثبت‌تر بود. اما بین میزان «اختلال خوردن» در بین دو گروه از معلمان فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود نداشت ( 05/0&lt; p).</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong> بنابراین ورزش و فعالیت‌های بدنی در معلمان زن، می‌تواند در انگاره بدنی آنان تأثیر داشته باشد، بنابراین باید بیش از پیش به فعالیت بدنی در بین معلمان توجه نمود و برای ارتقای آن برنامه ریزی داشت.</p> فاطمه یاوری, فریده سادات سجادی پور ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/330 یکشنبه, 10 دسامبر 2023 01:18:43 +0330 مقایسه معلمان زن فعال و غیرفعال در تصویر بدن و استرس نقش جنسیتی: مطالعه ناحیه 2 شهر یزد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/329 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف: </strong>کاهش فعالیت‌های بدنی با بیماری‌های جسمی، اختلالات روانی و کیفیت زندگی مرتبط است و این موضوع در مشاغل کم تحرک از جمله مشاغل آموزشی مانند تدریس اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه استرس نقش جنسیتی زنان، تصویر بدنی معلمان فعال و غیرفعال ناحیه 2 یزد بود.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>روش تحقیق:</strong> روش انجام این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر اجرا، یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن ناحیه 2 یزد (300 نفر) بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی 169 نفر بود. روش نمونه گیری در دسترس بود.</p> <p style="direction: rtl;">ابزار گردآوری داده های تحقیق، فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) کش و همکاران (1985)، و پرسشنامه استرس نقش جنسیتی گیلیسپی و ایسلر (1992) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و آزمون <strong>t </strong>مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها:</strong> بر اساس آزمون t مستقل، نتایج نشان داد که میزان «استرس نقش جنسیتی زن» در معلمان فعال به طور معناداری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p&lt;). همچنین میزان «تصویر بدن» در معلمان فعال به طور معنی‌داری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p&gt;).</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong> بنابراین فعالیت‌های بدنی بر تصویر بدنی و استرس نقش جنسیتی معلمان تأثیر دارد، لذا لازم است به فعالیت بدنی در بین معلمان توجه بیشتری شود و برای بهبود آن برنامه ریزی شود.</p> فریده سادات سجادی پور, فاطمه یاوری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/329 یکشنبه, 10 دسامبر 2023 01:20:01 +0330 چالشهای توانمندسازی زنان کم توان ذهنی، در زمینه سلامت باروری و جنسی : مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/332 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> زنان دارای کم توانی ذهنی ، دارای چالشهای باروری و جنسی متعددی هستند.با توجه به اهمیت موضوع سلامت باروری و جنسی زنان کم توان ذهنی و پیچیدگی نیازها ی آنان در این زمینه ، پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه ایی، &nbsp;با هدف تبیین چالشهای توانمند سازی زنان کم توان ذهنی&nbsp; را در زمینه سلامت باروری و جنسی ، از دیدگاه مراقبین انجام دهد.</p> <p><strong>روش</strong>: اين مطالعه يك پژوهش كيفي با رويكرد روش تحلیل محتوی مي باشد. نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. بر اين اساس،&nbsp; با 21 شرکت کننده، شامل 8 مادر داراي دختر كم توان ذهني ،6 مراقب زنان كم توان ذهني در مراكز نگهداري و 7 متخصصي كه حداقل سابقه 3 سال كار با زنان كم توان ذهني داشتند، مصاحبه شد. داده ها، بروش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته عميق، جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعـات، از روش تحلیل محتواي قراردادي و بر اساس روش پيشنهادي ويلدموت (2016)استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، تجزيه وتحلیل داده‌های کیفی، در مجموع منجر به شکل گیری13 زير طبقه ، 6 طبقه اصلي و 3 درون مایه ، تحت عناوین "انزوا "، "تزلزل استقلال "و" تنگناهای اقتصادی" گردید.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ، که اغلب خانواده‌های دارای فرزند کم توان ذهنی، با پدیده کم توانی ذهنی فرزندانشان، تطابق پیدا نکرده و عدم باور قلبی خانواده‌ها به توانایی‌های فرزندانشان، منجر به تعامل ضعیف آنان در زمینه توانمندسازی فرزندانشان می‌گردد. از سوی دیگر، نگاه سنگین جامعه ، هزینه‌های گزاف مراقبت‌های بهداشتی - درمانی فرزندان کم توانان ذهنی و عدم توانایی مالی خانواده در تأمین این هزینه‌ها، در کنار حمایت ناکافی دولت ، سبب درماندگی آن‌ها در توانمند سازی فرزندان خود شده و زمینه را برای وابستگی و فروپاشی استقلال کم توانان ذهنی فراهم می‌سازد.</p> <p>&nbsp;</p> مریم فرمهینی فراهانی, زیبا تقی زاده, فوزیه صناعتی, کشور صمدایی گله کلائی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/332 دوشنبه, 11 دسامبر 2023 17:00:37 +0330 تأثیر بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/312 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه یکی از اختلالات شایع روانپزشکی در میان کودکان می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش­ها:</strong> این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري بود. جامعه آماري، در برگيرنده تمامی کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه در شهر رشت بود. نمونه پژوهش 40 کودک مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه بود که به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل جایگزین شدند (20 نفر در هر گروه) و مقیاس عملکرد پیوسته و مقیاس حافظه فعال را تکمیل کردند. بازی درمانی طی 8 جلسه در گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل هيچ آموزشی را دريافت ننمود. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و از طریق نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> نتايج نشان داد که میانگین نمرات توجه، تمرکز و حافظه فعال پس از بازی درمانی در گروه­هاي آزمايش و کنترل تفاوت معناداري داشته است (01/0P&lt;) و اين تفاوت در مرحله پيگيری نیز حفظ گردید (01/0P&lt;). به عبارت دیگر، بازی درمانی منجر به بهبود میانگین نمرات توجه و تمرکز و افزایش میانگین نمرات حافظه فعال در آزمودنی­های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> بازی درمانی بر توجه، تمرکز و حافظه فعال اثرگذار است. بنابراین پیشنهاد می­گردد که این مداخله در کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه به کار گرفته شود.</p> منیژه حسنی پورفلاح بهدانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/312 سه‌شنبه, 12 دسامبر 2023 16:35:41 +0330 ترومای نیابتی: یک مطالعه مروری نظام‌مند https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/328 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بخش قابل توجهی از مراجعانِ متخصصان بهداشت روانی را افرادی تشکیل می‌دهند که با یک رویداد تروماتیک مواجه شده‌اند. این مراجعان طی فرآیند درمان با بازگو کردن ترومای خود، مشاور را در معرض جزئیات آن رویداد قرار می‌دهند. مشاور که در معرض خاطرات مراجعان متعدد قرار می‌گیرد، در طی زمان از خود علائمی مانند علائم اختلال استرس پس از سانحه بروز می‌دهد که به اصطلاح آن را ترومای .نیابتی نامیده‌اند. از آن‌جایی که این مفهوم در پژوهش‌های داخلی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، این مطالعه با هدف شناسایی و بررسی مطالعات پیرامون ترومای نیابتی انجام شد</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر رویکرد کیفی و به لحاظ طرحی از نوع اسنادی است. از آنجاکه مرحله ابتدایی هر مرور نظام­مندی شامل جستجوی کامل و منظم پیشینۀ موجود و مرتبط است، بدین منظور میدان مورد مطالعه پژوهش، مجموعه آثار منتشرشده در قالب مقالات انگلیسی بود. بدین منظور کلیدواژه­های ترومای نیابتی و ترومای ثانویه در پایگاه­های سیج، ساینس دایرکت و گوگل اسکولار جستجو شدند. در نهایت تعداد 10 مقالۀ انگلیسی‌زبان که در بازۀ سال‌های 2010 تا 2023 منتشر شده‌اند، انتخاب گردیدند. همچنین جهت ارزیابی کیفیت مقالات از پریزما 2020 استفاده شد که کیفیت تمام مقالات خوب ارزیابی شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: در 10 مقالۀ بررسی شده، مشخص شد که میزان گزارش ترومای نیابتی در متخصصان بهداشت روانی قابل توجه است. ترومای نیابتی با علائمی چون خستگی‌های روانی و جسمانی و کاهش همدلی و افت بهره‌روی بروز پیدا می‌کند و سبب ایجاد علائم اختلال استرس پس از سانحه در درمانگر می‌شود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;بسیاری از متخصصان بایستی نسبت به این پدیده آگاه باشند و در صورت ابتلا از راه‌های مقابله‌ای مانند خودمراقبتی و خودآگاهی، دریافت آموزش‌های مختلف و نظارت، جلب حمایت‌های سازمانی، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی و مداخله‌های درمانی استفاده کند.</p> فاطمه کریمی شرف آبادی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/328 یکشنبه, 17 دسامبر 2023 16:00:16 +0330 بررسی وضوح و سرعت گفتار در بیماران مبتلا به اسکلروزمتعدد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/338 <p>بیماری اسکلروز متعدد، یک بیماری مزمن است که علائم و نقایص عملکردی مختلفی را به همراه دارد و باعث طیفی از ناتوانی یا اختلالات پیشرونده می شود. این بیماری سومین علت شایع ایجاد ناتوانی در دستگاه عصبی است. هدف از این مقاله، بررسی ارتباط وضوح و سرعت گفتار با درجه اختلالات عصب شناختی و طول مدت بیماری و عوامل پاتو فیزیولوژی تاثیرات می باشد.</p> <p>روش بررسی: بررسی ها نشان می دهد که ویژگی های گفتار و صوت بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد دستخوش اختلال می گردند اما پاتوفیزیولوژی آن به طور کامل مشخص نمی باشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد. در این پژوهش، ۵۷ بیمار با تشخیص قطعی MS بر اساس کرایتریای مک دونالد در مرکز انجمن اسکلروز متعدد ایران شامل (۳۲ زن و ۲۵ مرد) و با میانگین سنی ۳۵/۴۲ و انحراف معیار ۰۲/۱۰انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت کتبی، اطلاعات مورد نیاز شامل، سن، جنس، سن شروع علائم بیماری، میزان تحصیلات، اولین علامت بیماری، سابقه ی سکته یا ضربه به سر به دست آمد سپس ویژگی های گفتار شامل وضوح و سرعت گفتار بررسی شد و با شدت و مدت بیماری مقایسه گردید.</p> <p>یافته ها: موافق با یافته های پیشین، بین سرعت خواندن متن و سرعت توصیف تصویر با درجه اختلال عصب شناختی ارتباط آماری معناداری به دست آمد (P=0/01). و بین اختلال عصب شناختی و طول مدت بیماری روابط معناداری وجود داشت ()</p> <p>نتیجه گیری: ارتباط معناداری بین ویژگی های گفتار شامل وضوح و سرعت گفتار با تعداد سال های ابتلا به بیماری و درجه اختلال عصب شناختی وجود دارد و نیز الگوی بیماری اسکلروز متعدد در کشور ما بسیارمشابه با سایر کشورها می باشد، لذا بهره گیری از روش های تشخیصی و درمانی رایج در این کشورها، می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران موثر باشد.</p> فریده مقصودی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/338 جمعه, 29 دسامبر 2023 22:14:58 +0330 تاثیر مداخله مبتنی بر مشاوره شغلی برساخت¬گرا بر بهزیستی افراد دارای محدودیت بینایی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/340 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افراد دارای محدودیت بینایی در زندگی خود با موانع فراوانی مواجه هستند که آنها را در پیگیری اهداف با مشکل مواجه میکند. در نتیجه این افراد از زندگی خود رضایت کمتری دارند. اگرچه پژوهش­های مختلفی در زمینه بررسی تاثیر مداخلات مختلف بر رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت صورت گرفته است اما پتانسیل رویکردهای مداخلاتی جدید که درپی تغییر داستان زندگی هستند کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته­است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یکی از رویکردهای فرامدرن در حوزه مشاوره، یعنی مشاوره مسیر شغلی برساخت­گرا بر رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت بینایی انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه­ آماری در این پژوهش کلیه­ افراد دارای محدودیت بیناییِ ساکن در شهر اصفهان، در محدوده­ سنی 18 تا 40 سال بود. سه شرکت­کننده­ در این پژوهش به­شیوه­ نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش کمی­ و طرح مورد استفاده، طرح تجربي مورد منفرد از نوع ABC بود. جلسات مشاوره پس از ترسیم خط پایه، در طی نه جلسه­ 75 دقیقه‌ای برگزار شد. داده­ها در این پژوهش با کمک مقیاس رضایت از زندگی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق بررسی شاخص­های تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی شامل تغییرات میانه، میانگین، تغییر سطح و همچنین شاخص درصد داده­های غیر همپوش (PND) انجام گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، براساس شاخص­های PND گزارش شده بین موقعیت مداخله و پایه در متغیر رضایت از زندگی برای هر سه شرکت­کننده میتوان گفت مشاوره برساخت­گرا بر افزایش رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت بینایی موثر است. همچنین تغییرات سطح نسبی، میانه و میانگین بین موقعیت پایه و مداخله، موید تأثیر مشاوره برساخت­گرا روی رضایت از زندگی در مراحل اولیه، اواسط و پایان درمان بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;نتایج نشان می‌دهد میتوان مشاوره برساخت­گرا&nbsp; را به­عنوان یک مداخله توانبخشی درنظر گرفت که به افراد کمک میکند به تصویر جدیدی از زندگی دست­یابند و صلاحیت­هایی چون انطباق­پذیری را در خود افزایش دهند. نتایج همچنین نشانگر پیوستگی مسیر شغلی و مسیر زندگی است و پتانسیل مشاوره شغلی برساخت­گرا را در زمینه روانشناسی مثبت یادآور می‌شوند.</p> سمانه سلیمی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/340 جمعه, 29 دسامبر 2023 22:31:13 +0330 نقش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود دردختران نوجوان با سابقه ی فرار از منزل https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/335 <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>چکیده </em></strong></p> <p><strong>زمینه و هدف :</strong> دوره نوجوانی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل زندگی فرد و دوره ی گذر از کودکی به بلوغ وبزرگسالی است. نوجوانی دوره ای سرشار از تغییرات و چالش ها است، که با آگاهی افراد در این دوره می توان زمینه پیشرفت را ایجاد کرد و چالش ها را به فرصت بهینه برای پیشرفت تبدیل کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی<em> نقش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود</em> &nbsp;در دختران نوجوان &nbsp;با سابقه ی فرار از منزل بود.</p> <p><strong>روش:</strong> &nbsp;این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش دختران مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر اصفهان در نیمه نخست سال &nbsp;1402بودندو تعداد95نفر به روش نمونه گیری هدفمندانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود (سانسون، و یدرمن و سانسو، 1998)، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی عاطفی بزرگسالان (دیتوماسو، برانن و بست ،2004)که شامل 3زیر مقیاس (تنهایی خانوادگی،تنهایی رمانتیک ،تنهایی اجتماعی )،پرسشنامه درماندگی روانشناختی(لاويباند و لاويباند، 1995) که شامل 3زیر مقیاس (اضطراب ،افسردگی ،استرس ) بود.</p> <p><strong>یافته ها :</strong> به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. در این مطالعه میانگین سن شرکت کنند گان 95/15 و انحراف معیار 4/1 بود .یافته ها نشان دادکه احساس تنهایی و درماندگی روانشناختی با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت و &nbsp;معنادار دارد( .(P&lt;0/05</p> <p><strong>نتیجه گیری :</strong> نتایج &nbsp;نشان داد که اختلالاتی روانی از جمله اضطراب ،افسردگی و استرس که در حال حاضر بسیار شایع شده است در نوجوان باعث رفتارهای خودجرحی و آسیب به خود شود از طرفی احساس تنهایی و مخصوصا تنهایی خانوادگی و اجتماعی می تواند باعث اقدام به رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان باشد به طوری که نوجوانان پس از خودجرحی احساس آرامش می کنند .</p> <p><strong>کلمات کلیدی :</strong>احساس تنهایی، درماندگی روان شناختی، رفتارهای آسیب به خود ،فرار از منزل</p> سمیه صباغی رنانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/335 شنبه, 30 دسامبر 2023 12:00:42 +0330 بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/344 <p><strong>زمینه و هدف:</strong>به دنبال افزایش جمعیت سالمندی و افزایش شیوع مشکلات سلامت روان در سالمندان، نیاز به خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به این گروه افزایش خواهد یافت . مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی در شهر تهران انجام شد.</p> <p><strong>روش:</strong>مطالعه مقطعی حاضر با کد اخلاقی IR.USWR.REC.1397.110بر روی 200 نفر از سالمندان شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسشنامه ATSPPH-SF جهت ارزیابیمیزان نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ایو روانشناختی استفاده شد.از آمار توصیفی و استنباطی به وسیله SPSS نسخه 23 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین سنی مشارکت کنندگان 66.68 با انحراف معیار 5.52 بود. حدود 63% از شرکت کنندگان مرد و 62.5% از آنان متاهل بودند. در حالی که 7% از شرکت کنندگان هیچ تحصیلاتی نداشتند حدود 40% تحصیلات راهنمایی ودبیرستان را داشتند. از نظر وضعیت شغلی ، &nbsp;37% از شرکت کنندگان بازنشسته بودند.</p> <p>میانگین نگرش به دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی 17.45 با انحراف 5.89 بدست آمد. بیش از 30% از شرکت کنندگان در پژوهش نمره کمتر از 15 را داشتند که نشان می دهد در جمعیت سالمندی نگرش نسب به خدمات روانشناختی پایین است.نتایج آزمون t نشان داد که تفاوتی معنی داری بین زنان و مردان در میزان تمایل به دریافت خدمات روانشناختی وجود نداشت.نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که انگ های اجتماعی در جامعه نسبت به خدمات روانشناختی به طور معنی داری باعث کاهش نگرش نسبت به دریافت خدمات روانشناختی بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به پایین بودن سطح نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره ای و روانشناختی ، پیشنهاد می شود اقدامات لازم جهت تشویق سالمندان برای دریافت خدمات روانشناختی انجام شود و همچنین اقداماتی جهت کاهش انگ های اجتماعی در این زمینه صورت بگیرد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/344 شنبه, 30 دسامبر 2023 22:37:30 +0330 بررسی وضعیت روانشناختی مردان سالمند ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/341 <p><strong>زمینه و هدف:</strong><strong>&nbsp;</strong> بیماری کوید19 به عنوان یک بیماری همه گیر که اثرات همه جانبه از جمله اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی طولانی مدت بر افراد داشته است، ترس و اضطراب زیادی را ایجاد کرده است. سالمندان به عنوان گروه های آسیب پذیر مستعد تجربه اثرات ناگوار همه گیری ها می باشند. با توجه به شیوع بالاتر عوامل خطر مرگ و میر در مردان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر مردان سالمند ایرانی انجام شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش</strong><strong> </strong><strong>:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کد IR.USWR.REC.1400.145&nbsp; که در 31 استان کشور بر روی 667 مرد سالمند انجام شد. در این مطالعه احساسات یا اثرات روانشناختی کوید19 توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)&nbsp; ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS&nbsp; نسخه 23 انجام گردید.</p> <p><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong>&nbsp;در مطالعه حاضر که بر روی 667 مرد سالمند ایرانی انجام شد، مشارکت کنندگان مردان سالمند با میانگین سنی 69.89 (M:69.89 , SD:7.61) در محدوده سنی 60-96 سال بودند. بیشترین احساسات تجربه شده در مردان سالمند&nbsp; شامل دلتنگی(22.5%)، کلافگی(20.7%)، ناراحتی(20.2%) و نگرانی(19.8%) است و کمترین احساسات تجربه شده به ترتیب شامل شادی(1.3%)، گناه(1.6%) و راحتی و آسایش(1.9%) بود. سالمندان مرد مبتلا به فشار خون و دیابت بطور معنی داری ترس ، درماندگی ، تنهایی ، ناراحتی و دلتنگی بیشتری را تجربه کرده بودند.</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong> </strong><strong>گیری:</strong>&nbsp;با توجه به نتایج حاصله به نظر میرسد که گروه مردان به ویژه سالمندان مرد با سابقه فشار خون و دیابت به طرز قابل توجهی خطرات روانشناختی ناشی از بیماری کوید19 را تجربه کرده اند بنابراین نیاز است که مداخلات مشاوره ای و روانشناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آن ها انجام شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/341 شنبه, 30 دسامبر 2023 22:38:18 +0330 بررسی وضعیت روان شناختی افراد بالای 10 سال جامعه ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/342 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> حوادث در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، هر ساله منجر به مرگ و میر و آسیب های جسمی و روانی می شود. این حوادث از جمله همه گیری بیماری های ویروسی می توانند تاثیرات عمیقی بر سلامت روان انسان و جامعه داشته باشد و موجب افت کارکرد بسیاری از انسان‏ها شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر روی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.</p> <p><strong>روش:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145 &nbsp;است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روان شناختی کرونا توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در این مطالعه 1735 نفر از افراد جامعه با میانگین سنی 34.64 با انحراف معیار 11.85 و محدوده سنی 88-10 سال شرکت کردند. حدود 77 درصد شرکت کنندگان زن و بیشتر افراد شرکت کننده متاهل بودند. در میان افراد شرکت کننده تحصیلات لیسانس با 38 درصد بیشترین فراوانی را داشت. کلافگی با 44 درصد بیشترین احساس تجربه شده در بین افراد بود و پس از آن دلتنگی با 40.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن احساسات تجربه شده در بین شرکت کنندگان به ترتیب نگرانی، عبصی بودن، ترس، غمگینی، ناراحتی، بی قراری، تنهایی، خشم و درماندگی بود . آزمون کای اسکوئر نشان داد که زنان در همه گیری کرونا به طور معنی داری در تمام احساسات منفی مانند ترس ) p = 0.001, Χ²=14.45 ( و دلتنگی ) p = 0.001, Χ²=20.04 ( و ناراحتی ) p = 0.001, Χ²=12.12 ( را بیشتر از مردان تجربه کردند. مردان در مقایسه با زنان احساس شادی بالاتری داشتند هرچند این تفاوت معنادار نبود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به نتایج این مطالعه، گروه زنان بیشتر در معرض اثرات روانی ناشی از حوادث و بلایا مانند همه گیری های ویروسی هستند و باید در بحران ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و مداخلات و توانبخشی های روان شناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آنان به موقع صورت بگیرد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/342 شنبه, 30 دسامبر 2023 22:39:09 +0330 بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/343 <p><strong>زمینه و هدف:</strong><strong>&nbsp;</strong>زنان سالمند از گروه‌های آسیب‌پذیری به شمار می‌روند که با همه‌گیری کووید-19 با چالش‌های فردی و اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی روبرو شدند . به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی وضعیت روانشناختی و احساسات تجربه شده زنان سالمند انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong><strong> </strong><strong>:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145 &nbsp;است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روانشناختی کرونا توسط فهرست بازبینی معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong>&nbsp;شرکت کنندگان مطالعه حاضر 682 نفر از زنان سالمند با میانگین سنی 6.59 ±‌2/68 و محدوده سنی 60-97 سال بودند. بیشترین احساس تجربه شده در زنان سالمند به ترتیب مربوط به احساس دلتنگی(38%)، تنهایی (34.6%)، احساس نگرانی(29.8%)، ترس(27.1%)، غمگینی (25.1%)، ناراحتی (24.9%) و کلافگی (21.3%) و کمترین احساس تجربه شده زنان سالمند به ترتیب مربوط به شادی(0.9%)، راحتی و آسایش(1.6%) و احساس گناه (1.6%) بود. همچنین وضعیت احساسات تجربه شده زنان سالمند به تفکیک ابتلا به بیمارهای پرفشاری خون، دیابت و ابتلا به بیماری‌های دیگر و وضعیت حرکتی تفاوت معنادار مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong> </strong><strong>گیری:</strong>&nbsp;بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، در مواجهه با بلایای طبیعی همچون همه‌گیری ویروسی، زن بودن و سالمند بودن، افراد را بیشتر در معرض تجربه احساسات منفی و در نتیجه مشکلات روانشناختی مانند افسردگی و خودکشی می تواند قرار دهد. بنابراین، طبق یافته‌های این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که</p> <p>&nbsp;زنان سالمند نیازمند توجه بیشتری به مداخلات مختص این گروه و توانبخشی روانشناختی در دوران پسا-کرونا و سایر حوادث و بلایای طبیعی می باشند و برای رفع این مشکل، پژوهش‌های بیشتری طراحی شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/343 شنبه, 30 دسامبر 2023 22:39:52 +0330 اثر بخشی درمان هیجان مدار بر ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/346 <p><strong>زمینه و هدف :</strong> یکی از مسأله های اجتماعی مهم که جامعه ما با آن درگیر است، مسأله خشونت خانگی علیه زنان است. هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود و همچنین برای آنان رنج آور بوده یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی زنان منجر گردد، خشونت علیه زنان محسوب می شود. خشونت خانگی واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی درمان هیجان مدار بر ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون ، پس- آزمون &nbsp;و پیگیری با &nbsp;گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری تمامی زنان درگیر خشونت خانگی 20 الی 50 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1401 بود که تعداد 30نفربه صورت دردسترس انتخاب شدندو به صورت تصادفی در دو گروه15نفره آزمایش و15نفره کنترل تقسیم شدند<strong>.</strong> ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه &nbsp;تحمل پریشانی (سایمونز و گاهر، 2005) و پرسشنامه ناگویی هیجانی (باگبی، تیلور و پارکر، 1994) بودکه به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری روی هر دو گروه اجرا شد. درمان هیجان مدار در 12 جلسۀ90 دقیقه ای برای گروه آزمایش انجام شد. برای تحلیل داد ه ها از آزمون تحلیل واریانس با انداز ه گیری مکررو آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSSنسخه 24استفاده شد .<strong>یافته ها:</strong> نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در پس آزمون درمولفه های ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی تفاوت وجود دارد (P&lt;0/01).</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: بر اساس نتایج، درمان هیجان مدار در کاهش ناگویی هیجانی و افزایش تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی مؤثر بود، لذا می توان از درمان هیجان مدار &nbsp;به عنوان روش درمانی مناسب جهت درمان تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی درمان مراکز مشاوره استفاده کرد .</p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> ناگویی هیجانی، تحمل پریشانی، درمان هیجان مدار ، خشونت خانگی</p> سمیه صباغی رنانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/346 یکشنبه, 31 دسامبر 2023 10:37:22 +0330 اثربخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/357 <p>این پژوهش باهدف مطالعه اثر بخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزو‏فرنیا در مرکز نگهداری بیماری‏های مزمن روانی طلوع مشتمل بر31 نفردر سال 1398بود که با استفاده از روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. از پرسشنامه حافظه وکسلر در پیش‏آزمون و پس‎آزمون برای جمع‎آوری اطلاعات استفاده شد. بازتوانی مغزی بر روی گروه آزمایش بصورت فردی هفته‎ای 2 بار در 16 جلسه‏ی 40 دقیقه‏ای اجرا شد. یافته‎ها‌ی حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره بر روی نمرات پیش از بازتوانی و پس از بازتوانی نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‏آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیر‎های حافظه بصری، تمرکز/ توجه، حافظه عمومی و یاد‏آوری تأخیری تفاوت معنی‎داری وجود دارد و در متغیر حافظه کلامی تفاوت معنی‏دار وجود ندارد. با توجه به یافته‎های حاصل از پژوهش می‏توان بیان داشت که باز‎توانی مغزی باعث افزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزو‎فرنیا می‎گردد</p> حسین داوودی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/357 سه‌شنبه, 02 ژانویه 2024 17:11:07 +0330 واکاوی ادراک تجربه زیسته مراقبین بیماراسکیزوفرنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/356 <p>پژوهش حاضر با بررسی ادراک تجربه زیسته خانواده هایی که بیمار اسکیزوفرنی دارند انجام شد. این&nbsp; پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام گردید و جامعه مورد پژوهش مراقبان بیمار اسکیزوفرنی شهرستان خمین بودند. نتایج پژوهش به روش مصاحبه و با استفاده از روش هفت مرحله ای کلایزی مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج پژوهش 12 مضمون اصلی بدست آمد که هر کدام از این مضامین اصلی خود دارای چندین مضمون فرعی بودند. مضامین اصلی شامل مشکلات مالی و بیکاری، مشکلات جسمانی مراقبین، مشکلات روانی مراقبین، نشانه های رفتاری بیمار، نشانه های روانشناختی بیمار، محدودیتهای اجتماعی، تاب آوری مراقبین، مشکلات عاطفی مراقبین، عدم حمایت، مهاجرت و اعتیاد می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده لزوم حمایت مالی و اجتماعی و همچنین آموزش روانی مراقبین و خانواده ها پیشنهاد می شود.</p> حسین داوودی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/356 سه‌شنبه, 02 ژانویه 2024 17:11:59 +0330 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خوداثرمندی، مهارت حل مسئله ونگرش ناکارآمد مادران کودکان کم توان ذهنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/354 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از&nbsp; پژوهش&nbsp; حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خوداثرمندی، مهارت حل مسئله و نگرش ناکارآمد در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان نهاوند بود.</p> <p><strong>روش</strong>: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح&nbsp; پیش آزمون –پس آزمون -گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود . جامعه آماری &nbsp;پژوهش حاضر را کلیه مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در شهرستان نهاوند در سال&nbsp; 1402 تشکیل دادند که از بین آن ها&nbsp; 30 نفر (هر گروه 15 نفر)&nbsp; به روش نمونه گیری هدفمند در دو گروه کنترل و آزمایش به عنوان نمونه انتخاب شدند و مداخله &nbsp;متمرکز بر شفقت در 8 جلسه اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خوداثرمندی عمومی شرر و همکاران( 1982 )، پرسشنامه حل مسئله هپنر وپترسون( 1988 )و پرسشنامه نگرش ناکارآمدِDAS))(1978)،جمع آوری شد و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و نسخه26&nbsp; نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته ها نشان داد درمان متمرکز بر شفقت بر سه متغیر این پژوهش تاثیرمعناداری داشته است( 001/0&nbsp; P&lt;)بوده است و موجب افزایش خود اثر مندی، حل مساله&nbsp; و همچنین کاهش نگرش ناکار آمد مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج نشان دادکه درمان متمرکز بر شفقت سبب بهبود متغیرهای خوداثرمندی، مهارت حل مسئله و نگرش ناکارآمد در مادران کودکان کم توان ذهنی شده است، &nbsp;لذا استفاده از این رویکرد توسط درمانگران با توجه به قابلیت ها و مولفه ها ی آن در خصوص مادران دارای کودکان کم توان ذهنی توصیه می شود.</p> محسن گل محمدیان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/354 سه‌شنبه, 02 ژانویه 2024 17:13:05 +0330 الگوی توانمند شدن بیماران مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در جامعه: یک مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/347 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بیماری رتینیت پیگمنتوزا(آرپی) یک بیماری ژنتیکی غیر قابل علاج است که به واسطه نایینایی برگشت ناپذیر توانایی های فردی، اجتماعی و اقتصادی بیماران را تنزل می بخشد. برای کمک به بیماران جهت حفظ استقلال آنها، شناسایی نحوه توانمندشدن این افراد و موانع اجتماعی موجود در مسیر آنها اهمیت دارد. از این رو این مطالعه با هدف شناسایی الگوی توانمند شدن مددجویان مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در جامعه انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود که با روش شناسی گراندد تئوری انجام شد. مشارکت کنندگان شامل مددجویان آرپی، خانواده مددجویان، پرسنل مؤسسه حمایت از مددجویان آرپی، تیم توانبخشی سازمان بهزیستی و پرسنل اداره شهرداری تهران بودند که&nbsp; به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. محیط اصلی پژوهش مؤسسه حمایت از مددجویان آرپی شهر تهران بود. داده¬ها از طریق 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 7 مشاهده برنامه ریزی شده و تعدادی اسناد جمع آوری شدند. داده‌ها بر اساس روش‌شناسی کوربین- اشتراوس (2008) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: طبقه «همکنشی بیماری توان زدا با بافتار نامساعد اجتماعی» به عنوان زمینه ی موجود برای ناتوان شدن بیماران آرپی استخراج شد، ضمن اینکه این طبقه از زیر طبقات «بستر توان زدای بیماری» و «فقر رفاهی- فرهنگی بافتار اجتماعی» تشکیل شد.&nbsp; طبقه «خودبهسازی» راهبرد این بیماران در مواجهه با مشکلات مختلف بود که از زیر طبقات «بکارگیری رفتارهای سازشگرانه» و «تعدیل سبک زندگی» تشکیل شد.&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;ابتلا به بیماری آرپی همزمان با قرارگیری در محیط نامساعد اجتماعی بیماران را با مسائل متعددی در ابعاد مختلف جسمی، روحی- روانی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو می نماید. از این رو بیماران آرپی برای مدیریت این مسائل به ارتقاء دانش، تواناییها و مهارتها و تعدیل سبک زندگی خود روی می آورند. این در حالی است که آنها همواره با مشکلاتی در جامعه از جمله عدم پذیرش سازمانها برای فعالیت در محیطهای اجتماعی، عدم دسترسی به امکانات لازم برای زندگی مطلوب، بی احترامی و طرد شدن از سوی دیگران رنج می برند. بر این اساس نیاز به تدوین برنامه مراقبتی کل‌نگر وجود دارد تا استقلال این دسته از بیماران را در جامعه حفظ نمود و توانایی های آنها را ارتقاء بخشید. اما تدوین این برنامه همکاری چند رشته‌ای تیم سلامت را می طلبد تا بتوان در حیطه های مشاوره توانبخشی جسمی، روحی- روانی و اجتماعی برای بیماران برنامه ریزی نمود.</p> معصومه مالک ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/347 سه‌شنبه, 02 ژانویه 2024 17:15:15 +0330 مقایسه عملکرد شناختی، افسردگی و بی تفاوتی احساسی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/334 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ابتلا به عفونت HIV در سال­های اخیر با وجود درمان­های مختلف افزایش چشم­گیری داشته است که اثرات جسمانی و روانی گسترده­ای بر فرد دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شناختی، افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیماران مبتلا به HIV با افراد سالم است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آماری شامل 35 فرد مبتلا به HIV می­باشد که به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراجعه کرده­ بودند. همچنین 35 فرد سالم بر اساس جنسیت، وضعیت اقتصادی، تحصیلی و تأهل با گروه بیمار همسان­سازی شدند؛ لذا روش نمونه­گیری هدف­مند و در دسترس بود. جهت سنجش از پرسشنامه سنجش اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس ارزیابی بی­تفاوتی احساسی (AES)، آزمون دسته­بندی کارت­های ویسکانسین (WCST) و آزمون حافظه فعال (N-BACK) استفاده شد و داده­های حاصل با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بررسی گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: عملکرد شناختی افراد متبلا به HIV کمتر از افراد سالم دیده شد و افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیشتری نسبت به گروه دیگر داشتند.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp; عملکرد شناختی، افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت­ها به گونه­ای است که در تمامی موارد مبتلایان به بیماری HIV مشکلات بیشتری داشتند.</p> هدی لاله, مجتبی حبیبی عسگرآباد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/334 چهارشنبه, 03 ژانویه 2024 10:18:48 +0330 اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر نشخوار فکری سالمندان ساکن در مراکز سالمندان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/361 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> با توجه به این موضوع که روند رشد تکنولوژی و استفاده از آن در همۀ زمینه‌ها در جهان سرعت زیادی را می‌پیماید و همچنین استفاده از آن به حل مسائل کمک ویژه‌ای کرده تا از مسیر بهتر با زمان بهینه به راه‌حل برسیم، استفاده از آن در درمان‌ها و پژوهش‌های علمی نیازی مبرم است. از طرفی جمعیت سالمندان در سراسر جهان هم دارای میزان رشد سریع و قابل‌توجهی است، بنابراین سعی و تلاش در حل مشکلات آن‌ها به‌خصوص مشکلات روانی ایشان امری ضروری می‌باشد. از طرفی سالمندانی که ساکن در مراکز سالمندان هستند، شرایط خاصی از زندگی کردن را دارا هستند که موجب آن می‌شود که بسیاری از آن‌ها دچار نشخوار فکری<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> باشند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر نشخوار فکری سالمندان ساکن در مراکز سالمندان انجام شده‌است. <strong>روش</strong>: پژوهش حاضر اهداف کاربردی را دنبال کرده و از روش نیمه‌آزمایشی با الگوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده کرده‌است. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شهر‌های اردبیل و کرمان در سال 1402 بوده‌است. 30 سالمند دارای نشخوار فکری با متد نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت غیرمتقربه و تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) پخش شدند. سالمندان شرکت‌کننده در این پژوهش به پرسشنامۀ نشخوار فکری نالن‌هوکسما و مارو[1] (1991) پاسخ داده‌اند. انتخاب تعداد و زمان جلسات توانبخشی شناختی رایانه‌محور با توجه به شرایط موجود بصورت 12 جلسه ی 45 دقیقه‌ای و سه بار در هفته برای گروه آزمایش انتخاب و اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات با گروه آزمایش، پرسشنامۀ نشخوار فکری هم برای گروه آزمایش و هم برای گروه گواه یکبار دیگر تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون، داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t مستقل تحت نرم‌افزار SPSS26 بررسی و تحلیل شدند</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: برآیند‌ها و نتایج پژوهش دردسترس نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه‌محور اثر مثبتی بر بهبود نشخوار فکری سالمندان داشته‌ است (P&gt;0.001).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;بنابراین مشاوران، روانشناسان و درمانگران می‌توانند از توانبخشی شناختی رایانه‌محور در مراکز سالمندان برای سالمندان دارای نشخوار فکری استفاده کنند و به بهبود این سالمندان کمک ویژه‌ای کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، نشخوار فکری.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> -Rumination</p> فاطمه گوهری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/361 چهارشنبه, 03 ژانویه 2024 20:07:19 +0330 اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/360 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> با توجه به این موضوع که روند رشد تکنولوژی و استفاده از آن در همۀ زمینه‌ها در جهان سرعت زیادی را می‌پیماید و همچنین استفاده از آن به حل مسائل کمک ویژه‌ای کرده تا از مسیر بهتر با زمان بهینه به راه‌حل برسیم، استفاده از آن در درمان‌ها و پژوهش‌های علمی نیازی مبرم است. از طرفی جمعیت سالمندان در سراسر جهان هم دارای میزان رشد سریع و قابل‌توجهی است، بنابراین سعی و تلاش در حل مشکلات آن‌ها به‌خصوص مشکلات روانی ایشان امری ضروری می‌باشد. از طرفی سالمندانی که ساکن در مراکز سالمندان هستند، شرایط خاصی از زندگی کردن را دارا هستند که موجب آن می‌شود که بسیاری از آن‌ها دچار انزوای اجتماعی<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> باشند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان انجام شده‌است.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر اهداف کاربردی را دنبال کرده و از روش نیمه‌آزمایشی با الگوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده کرده‌است. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شهر‌های اردبیل و کرمان در سال 1402 بوده‌است. 30 سالمند دارای انزوای اجتماعی با متد نمونه‌گیری دردسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت غیرمتقربه و تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) پخش شدند. سالمندان شرکت‌کننده در این پژوهش به پرسشنامۀ انزوای اجتماعی چلپی و امیرکافی[1] (1383) پاسخ داده‌اند. انتخاب تعداد و زمان جلسات توانبخشی شناختی رایانه‌محور با توجه به شرایط موجود بصورت 12 جلسه ی 45 دقیقه‌ای و سه بار در هفته برای گروه آزمایش انتخاب و اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات با گروه آزمایش، پرسشنامۀ انزوای اجتماعی هم برای گروه آزمایش و هم برای گروه گواه یکبار دیگر تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون، داه‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t مستقل تحت نرم‌افزار SPSS26 بررسی و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: برآیند‌ها و نتایج پژوهش دردسترس نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه‌محور اثر مثبتی بر بهبود انزوای اجتماعی سالمندان داشته‌ است (P&gt;0.001).</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>&nbsp;بنابراین مشاوران، روانشناسان و درمانگران می‌توانند از توانبخشی شناختی رایانه‌محور در مراکز سالمندان برای سالمندان دارای انزوای اجتماعی استفاده کنند و به بهبود این سالمندان کمک ویژه‌ای کنند.</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، انزوای اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> -Social Isolation</p> فاطمه گوهری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/360 چهارشنبه, 03 ژانویه 2024 20:08:09 +0330 بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/355 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سالمندی جمعیت و شیوع بالای اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب، اضطراب مرگ، سوگ متعد و فقدان، نیاز به مداخلات روان درمانی و مشاوره را افزایش می دهد. اجماع گسترده ای بر سودمندی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی وجود دارد ولی بحث در مورد اثربخشی نسبی مداخلات مختلف و انتخاب رویکرد مناسب در گروه سالمند بعنوان یک چالش مطرح است. لذا مطالعه مرور دامنه ای حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی در سالمندان انجام گردید.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه ی مرور دامنه ای با رویکرد 5 مرحله ای OMalley &amp; Arksey &nbsp;طراحی و اجرا گردید. جسـتجو با استفاده از کلید واژه های " psychotherapy* " "Intervention* &nbsp;“ “Depression” “Anxiety “ " Disorder " "Elderly" “older adult*” “older people”" aged" "aging در پایگاه های داده PubMed و scopus بر اساس معیار ورود (شامل مقالات سیستماتیک ریویو، متاآنالیز، زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمانی) انجام شد. چکیده مطالعات منتشر شده در کنفرانس‌ها، مطالعات موردی، مروری، مطالعات تاریخی، ادبیات خاکستری و نامه‌ به سردبیر از دامنه ی جستجو خارج شد. در نهایت، پس از انتخاب مطالعاتی که بر ارزیابی مقایسه ای مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان تمرکز داشتند، استخراج داده ها، خلاصه سازی و گزارش یافته ها صورت گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: از مجموع 218 مقاله ی یافت شده، با حذف مقالات تکراری، مرور عناوین، چکیده و مطالعه متن کامل، 8 مقاله برای خلاصه سازی و گزارش نهایی انتخاب شد. بطور کلی مداخلات روان درمانی در 8 دسته: شناختی-رفتاری، روان پویشی، فعال سازی رفتاری، بین فردی، درمان حل مسئله، مشاوره حمایتی، آموزش مهارت های اجتماعی و مرور زندگی طبقه بندی شده بودند. نتایج نشان داد که مداخله مرور زندگی بعنوان مقبول ترین و موثرترین روش در درمان افسردگی بود. همچنین مداخله شناختی-رفتاری بعنوان موثرترین روش (نه مقبول ترین روش) در درمان اضطراب بود. اثربخشی مداخلات مشاوره حمایتی و روان پویشی و فعال سازی رفتاری تا حدودی کمتر از سایر مداخلات بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: اگرچه در انتخاب رویکرد روان درمانی مناسب عواملی از جمله ویژگی های مددجو، شخصیت، دانش و مهارت درمانگر و نوع اختلال اثر دارد، مطالعه حاضر نشان داد که با مدنظر قرار دادن این عوامل، مرور زندگی بعنوان مقبول ترین و موثرترین روش در درمان افسردگی و شناختی-رفتاری بعنوان موثرترین روش در درمان اضطراب در سالمندان شناخته شد. لذا تمرکز جلسات روان درمانی در سالمندان بر این دو رویکرد پیشنهاد می گردد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/355 پنجشنبه, 04 ژانویه 2024 11:20:39 +0330 تاثیر قصه درمانی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و خودناتوان‌سازی دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/362 <p>هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصه درمانی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و خودناتوان‌سازی دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه آزمایش و کنترل با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان بالای 12 سال معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-95 بود. این مطالعه با استفاده از پرسش‌نامه‌ی بهزیستی روانشناختی 18 سوالی ریف (1989) و مقیاس خودناتوان‌سازی 23 سوالی جونز و رودولت (1982)، بر روی تعداد نمونه 45 نفر (دختر و پسر) از دانش‌آموزان 12 سال و بالاتر مبتلا به به معلولیت جسمی-حرکتی که به طور تصادفی از بین مدارس انتخاب شدند، انجام شد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نشان داد که قصه درمانی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر نمره کل بهزیستی روانشناختی(P&gt;0.039) و خوناتوان‌سازی (P&gt;0.015). موثر بوده است.</p> امیر قمرانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/362 پنجشنبه, 04 ژانویه 2024 11:26:06 +0330 الف تأثیر برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر مشکلات حسی و توانش گفتاری_زبانی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/353 <p><strong>مزمینه و هدف:</strong> اختلال طیف اتیسم، ناتوانی عصب تحولی است که با نارسایی‌هایی پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی و الگوهای رفتاری، تمایلات و فعالیت‌های محدود و تکراری در گذشته یا حال مشخص می‌شود. این اختلال به عنوان وخیم‌ترین و در عین‌حال ناشناخته‌ترین اختلال دوران کودکی، مطرح می‌شود. اختلال طیف اتیسم شرایطی مادام‌العمر است. شدت آسیب و علائم از فردی به فرد دیگر متفاوت است و علائم اختلال در یک فرد ممکن است در طول زمان تغییرکند. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه‌ی آموزش پاسخ‌ محور بر مشکلات حسی و توانش گفتاری_زبانی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا صورت گرفته است.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش حاضر مطالعه‌ای کمی از نوع طرح‌های آزمایشی تک آزمودنی، با استفاده از روش A-B &nbsp;است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا شهر سبزوار بر اساس معیارهای ورود و خروج بوده است. نمونه‌ی آماری شامل 3 &nbsp;نفر کودک دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا شهر سبزوار بودند که از بین نمونه‌های دارای ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برنامه‌ی آموزش پاسخ محور به مدت 12 جلسه هر هفته دو جلسه با استفاده از دستورالعمل کوگل و همکاران (1989) و برنامه‌ی آموزشی گام به گام ویسمارا و بوگین (2009) ارائه داده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر توانش گفتاری_زبانی هر 3 نفر شرکت‌کننده تأثیر معنادار داشته است (PND=%100). همچنین شاخص پایایی تغییر برای هر سه شرکت‌کننده بزرگتر از 96/1 می‌باشد و به ترتیب شرکت‌کنندگان 14/7، 66/26 و 78/15 است. در خصوص مشکلات حسی، نتایج نشان داد که برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر هر 3 نفر شرکت‌کننده تأثیر معناداری نداشته است (PND=%0). همچنین شاخص پایایی تغییر برای شرکت‌کنندگان به ترتیب 35/1، 81/1 و 92/1 است که هر سه شاخص از 96/1 کوچکتر است.</p> <p><strong>نتایج: </strong>بنابراین از آنجایی‌که آموزش پاسخ محور بر توانش گفتاری_زبانی کودکان اتیسم با عملکرد بالا مؤثر بود، و برنامه‌ای بازی محور است، معلمان و درمانگران می‌توانند برای تقویت گنجینه‌ی واژگان و توانش گفتاری_زبانی کودکان اتیسم با عملکرد بالا از آن استفاده کنند. همچنین ساختار آزادانه‌ی آموزش پاسخ محور به بهبود و افزایش ارتباط با دیگران منجر می‌شود.</p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> برنامه‌ی آموزش پاسخ محور، مشکلات حسی، توانش گفتاری_زبانی،کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا</p> محبوبه مکارم, مختار ملک پور, امیر قمرانی, الهه عرب فروشانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/353 پنجشنبه, 04 ژانویه 2024 16:29:43 +0330 اثر بخشی توانبخشی و بازی درمانی بر بهبود کودکان ADHD https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/379 <p>مقدمه : «اختلال کم توجهی - بیش فعالی (ADHD) اختلال عصبی و تحولی می باشد که به دلیل نقص در کارکرد اجرایی مغز به وجود می آید&nbsp;این اختلال یکی از شایعترین اختلالاتی عصبی _ رفتاری در کودکی شناخته شده است که عملکرد فرد را در بسیاری از زمینه ها مثل تحصیل ، توجه و تمرکز ، ارتباطات اجتماعی و کارکرد اجرایی صدمه می زند.&nbsp;پردازش اطلاعات در این افراد بسیار محدود و نمی توانند چند کار را باهم انجام دهند.&nbsp;اختلال بیش فعالی با پایین بودن بهر هوشی و اختلال یادگیری مرتبط است&nbsp;وهدف از بررسی این مقاله توانبخشی بر کارکرد های اجرایی کودکان طیف ADHDمی باشد.&nbsp;تخمین زده می شود حدودا ۴ درصد از افراد بزرگسال به ADHD مبتلا هستند و از آن اطلاعی ندارند.شواهد نشان می‌دهد ، ممکن است با ژنتیک، عوامل محیطی خاص (مانند قرار گرفتن در معرض سرب) یا هر دو مورد مرتبط باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>روش : در این مطالعه مرور کلیه مقالات چاپ شده بین سال 1998 تا 2021 میلادی بااستفاده از کلمات کلیدی توانبخشی،مشاوره،ADHD در پایگاه های معتبری از جمله:&nbsp; بررسی شده است.Magiran&nbsp; , SID , Google scholar&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نتیجه گیری : توانبخشی در بهبودی این اختلال تاثیر به سزایی دارد ویکی از اقدامات توانبخشی ، بازی درمانی می باشد که در ایران تاکنون پنج بازی درمانی با نام‌های ببین و بگو (برای بهبود نقص توجه)، صورت‌های فضایی (برای بهبود نقص توجه)، مجموعه بازی کنترل خشم (برای بهبود کنترل تکانشگری و مدیریت هیجان خشم)، مجموعه بازی خویشتنداری (برای بهبود کنترل تکانشگری و مدیریت هیجانات) و کودک توانا (برای کاهش ترس از تزریق در کودکان مبتلا به دیابت نوع (۱) برای کمک به بهبود بیماری‌های کودکان و نوجوانان به صورت علمی طراحی و تولید شده‌انداین بازی ها به فرد کمک می کند تا مهارت های اجرایی ، مهارت های اجتماعی و تمرکز و خود کنترلی خود را بهبود ببخشند.&nbsp;کودکانی که بازی درمانی بر روی آنها انجام شده عملکرد بهتری&nbsp; نشان دادند.</p> <p>&nbsp;</p> هانیه مهدوی فر, زینب کاهه ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/379 شنبه, 06 ژانویه 2024 10:16:35 +0330 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر وابستگی نابهنجار ، تعارض و صمیمیت مادر و کودک در مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/385 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> دیابت نوع یک بیماری خودایمنی است که در آن کبد قادر به ساخت انسولین نیست. به محض به دنیا آمدن فرزند در هر خانواده، والدین تلاش می­کنند تا از روش­های کارآمد و مفید برای تربیت فرزندانشان بهره ببرند؛ اما گاهی برخی اتفاقات مانع از اجرای موفق این هدف می­شود. یکی از این اتفاقات، به­دنیا آمدن فرزند دارای ناتوانی است. بنا به نتیجه پژوهش­ها، استرس والدگری در خانواده­های دارای کودک دارای ناتوانی بیشتر است. این استرس بر نحوه تعاملشان با کودک تأثیر می­گذارد. نحوه تعامل ناکارآمد والدین با کودک بر سبک دلبستگی کودک اثر گذاشته و موجب وابستگی نابهنجار (ناکارآمد) می­شود. از طرفی تعامل ناکارآمد با فرزند، موجب تعارض شده و به دنبال آن کاهش صمیمیت میان والد و کودک اتفاق می­افتد. پژوهش­ها نشان دادند که مادران بیش از پدران از ناتوانی کودک خود تأثیر می­گیرند و از آنجا که از دیرباز مادران مراقبان اصلی کودکان بوده­اند، توجه به مادران از اهمیت بالایی برخوردار است. درمان مبتنی بر شفقت از درمان‌های موج سوم است که موجب افزایش همدلی و رفتارهای مقابله­ای کارآمد در افراد می­شود؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ پژوهشی تاکنون در زمینه تأثیر این درمان بر وابستگی نابهنجار، تعارض و صمیمیت والد و کودک بر روی مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک انجام نشده، به منظور پر کردن خلأ پژوهشی، پژوهش حاضر انجام گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، شبه‌آزمایشی و طرح مورد منفرد (A-B-A) بود. جامعه این پژوهش تمام مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک در محدوده سنی 6 تا 12 سال استان اصفهان بودند. شیوه نمونه‌گیری در دسترس بود و تعداد نمونه سه نفر بود که از طریق مصاحبه اولیه انتخاب شدند. ارزیابی در سه مرحله خط­پایه، مداخله و پیگیری هر یک سه بار صورت گرفت. جلسات مربوط به مداخله دو جلسه یکساعت بود که به صورت هفتگی برگزار شد. ابزار اندازه­گیری مقیاس رابطه والد – کودک پیانتا (CPRS) بود که دارای سه زیر مقیاس وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض وصمیمیت است.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین نمرات افراد در سه مقیاس وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض و صمیمیت در مرحله مداخله نسبت به خط پایه کاهش یافته بود. مقایسه داده­ها از طریق تحلیل دیداری و محاسبات آماری، نشان‌دهنده تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر هر سه متغیر بود (اطمینان 66.67 تا 100درصد).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;از آنجا که پژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض و صمیمیت را نشان داد توصیه می­شود روانشناسان و مشاوران از این درمان برای بهبود سلامت روان مادر و کودک در مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک بهره ببرد.</p> اعظم نقوی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/385 دوشنبه, 08 ژانویه 2024 14:45:41 +0330 سنجش امید https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/369 <p>&nbsp;</p> <p>زمینه و هدف: امیدواری از نشانه های شادی و پویایی، و حرکت در جهت بهبود جامعه است. دانشجویان دارای معلولیت نسبت به دانشجویان بدون معلولیت با چالش های بیشتری روبرو بوده و توانسته اند مشکلات را پشت سر گذارند. با توجه به اینکه امید ایجاد پویایی و رشد می کند، این پژوهش با هدف واکاوی امید در تجارب زیسته دانشجویان دارای معلولیت انجام شد.</p> <p>روش تحقیق: در پژوهش حاضر از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان توانخواه شهر تهران در بازه زمانی 1401-1402 بود. شرکت¬کنندگان از طریق نمونه¬گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً با 10 نفر مصاحبه انجام شد. به ¬منظور جمع¬آوری اطلاعات، نمونه¬ها مورد مصاحبه نیمه¬ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد.</p> <p>یافته ها: نتایج منجربه شناسایی 3 مضمون¬اصلی، 11 زیرمضمون و 25 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی امید شامل 1- نگرش مثبت با چشم انداز زمانی ، 2- منابع حمایتی و ارتباطی ، 3- رفتارتلاشگرانه و هدفمند بود.</p> <p>یافته ها: در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که خودباوری، خودپذیری، خودگویی مثبت، خداباوری و باور ثمربخش بودن تلاش ها به همراه چشم انداززمانی مثبت به آینده، چشم انداز زمانی موقت به مساله دامنه نگرش مثبت افراد دارای معلولیت در امیدواری را مهیا می کند. کنش مثبت حمایتی خانواده و نظام های مرتبط، تعهد فرد نسبت به دیگران، تلاشگری در سختی ها، هدفمندی در جهت ایفای نقش موثر و داشتن شغل فرد را به فعالیت ارتباطی و کنش فعال جهت دستیابی به امیدواری ها واداشته و پویایی در زندگی او ایجاد می نماید.</p> <p>کلمات کلیدی: امید، افراد دارای معلولیت، تجارب زیسته</p> <p>&nbsp;</p> سعادت مهری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/369 دوشنبه, 08 ژانویه 2024 14:47:05 +0330 معرفی مجموعه داستان­های استعاری «ماجراهای هوشیار» جهت توانبخشی شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/380 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرورش مهارت های سازمان دهی، توجه و کنترل خود در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می تواند استفاده از توانایی های آن ها را در جهت مثبت، به خوبی مدیریت کند. داستان­های استعاری «ماجراهای هوشیار» برای آموزش راهبردهای شناختی به کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی 10 تا 12 ساله تدوین شده اند. این مجموعه شامل 6 داستان استعاری با روایی و پایایی مناسب است که به صورت شنیداری در 6 جلسه 45 تا 60 دقیقه­ ای برای کودکان اجرا می­شوند. این اجرا می تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام شود. با توجه به پژوهش های صورت گرفته براین داستان­ها می توان به تاثیر آن بر بهبود توجه، کنترل پاسخ و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اشاره نمود. مجموعه­ «ماجراهای هوشیار» می­تواند به عنوان ابزاری مدون&nbsp; توسط مشاورین، روانشناسان و توانبخش­های شناختی جهت&nbsp; بازپروری کودکان مبتلا به نقص توجه استفاده شود. در این داستان­های استعاری کودکان با روش آرام سازی خود، تصویر سازی ذهنی، صبرکردن، کنترل خود، تلاش برای رسیدن به هدف ، مداومت در کار، تمرکز، توجه به نشانه های دیداری و شنیداری، مرور ذهنی، توجه به محرک­های مهم، نظم، سازمان دهی و اولویت بندی کارها آشنا می شوند و راهبردهای لازم در این حیطه ها را می­آموزند. همچنین این مجموعه برای درمانگران فرصتی مهیا می سازد که مهارتهای اجتماعی را به کودک آموزش دهند و رفتار او در گروه را مشاهده کنند. هر داستان با سوال و بحث مناسب داستان استعاری شروع می شود، سپس درمانگر داستان صوتی که قبلا توسط گویندگان برنامه کودک اجراشده است را برای کودکان پخش می کند و سپس همراه با کودکان به بحث و تبادل نظر در باره داستان­ها می پردازد ودر پایان به راهبردهای شناختی موجود در هر داستان اشاره و تاکید می کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> زهرا مهرپور ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/380 دوشنبه, 08 ژانویه 2024 14:48:04 +0330 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین در مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/388 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بنا بر گزارش اطلس دیابت، دیابت چالش مهم جهانی برای سلامت و رفاه خانواده‌ها و جوامع معرفی شده است. دیابت بیماری مزمنی است که زمانی رخ می­دهد که بدن قادر به ساخت انسولین نباشد یا از انسولین تولید شده نتواند به خوبی استفاده کند. از آنجا که از فرزندپروری به عنوان تجربه­ای استرس‌زا یاد می­­­شود، این استرس در رابطه با والدینی که کودک دارای ناتوانی دارند بیشتر است. تجربه این استرس، موجب آشفتگی والدین می­شود که به دنبال آن بر مدیریت کارهای روزمره و نحوه مراقبت از کودک تأثیر می­گذارد. از طرفی این آشفتگی­ها بر نحوه تعامل والدین با فرزندش هم تأثیر گذاشته و سبب کاهش گرمی میان آنها می­شود. آشفتگی و کاهش گرمی میان کودک و والدین موجب می­شود والدین از الگوهای والدگری ناکارآمد در مورد فرزندان استفاده کنند که همین موضوع بر شکل­گیری رفتارهای نادرست در کودک منجر می­شود. مادران از دیرباز مراقبان اولیه بوده­اند، و پژوهش­ها نشان می‌دهند که تأثیر ناتوانی در کودک بر مادر بیشتر از پدر است؛ لذا توجه به مادر به عنوان مراقب اولیه کودک حائز اهمیت است. درمان مبتنی بر شفقت از جمله درمان‌های موج سوم است که پژوهش­های زیادی اثربخشی آن را در اثبات کرده­اند. این درمان موجب افزایش همدلی و گرمی در رابطه با خود و دیگران می­شود؛ لذا با توجه به اهمیت آنچه عنوان شد و همچنین به دلیل خلأ پژوهشی در این زمینه، پژوهش حاضر صورت گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و طرح مورد منفرد A-B-A بود. در این پژوهش، جامعه تمام مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک درمحدوده سنی 6 تا 12 سال استان اصفهان بودند. شیوه نمونه­گیری در دسترس و تعداد نمونه سه نفر بودند که از خیریه دیابت نجف­آباد انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری، هر یک سه بار مورد ارزیابی قرار گرفتند. جلسات مداخله 10 جلسه هفتگی یک‌ساعته بود. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش مقیاس استرس والدگری آبیدین - فرم کوتاه (PSI-SF) که شامل سه زیر مقیاس آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین بود.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مقایسه میانگین نمرات افراد در سه مقیاس آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین در مرحله مداخله نسبت به خط پایه کاهش بود. مقایسه داده­ها از طریق تحلیل دیداری و محاسبات آماری، نشان‌دهنده تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر هر سه متغیر بود (100%-66.67%.(PND=</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;از آنجا که پژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر شفقت برآشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین را نشان داد توصیه می­شود روانشناسان و مشاوران در مراکزی که با مادر دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک در ارتباطند از این درمان برای بهبود سلامت روان آنها بهره ببرند.</p> اعظم نقوی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/388 دوشنبه, 08 ژانویه 2024 15:08:59 +0330 بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوی کتاب های پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/366 <p><strong>اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی برمحتوای کتاب های درسی پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان</strong></p> <p><strong>مریم مومنی<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>، فاطمه معصومی، اسماعیل هونجانی </strong></p> <p><strong>1 </strong><strong>مدیرمرکز جامع سنجش، آموزش،توانبخشی، اداره آموزش وپرورش ، اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Mmfs75@yahoo.com"><strong>Mmfs75@yahoo.com</strong></a></p> <p><strong>2 درمانگر مرکزآموزشی توانبخشی مشکلات یادگیری، اداره آموزش وپرورش، اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Fatemehmasoumi166@gmail.com"><strong>Fatemehmasoumi166@gmail.com</strong></a></p> <p><strong>3 کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Honejani@yahoo.com"><strong>Honejani@yahoo.com</strong></a></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه هدف:</strong> اختلال یادگیری خاص به عنوان یک پدیده منحصر&nbsp; به فرد آموزشی و&nbsp; شناختی زمینه پژوهش های مختلف و متعددی را بین پژوهشگران به وجود آورده است&nbsp; که به دنبال کاوش برای پیدا کردن راه حل های کاربردی برای بهبود و اصلاح این ناتوانی هستند زیرا کودکان مبتلا از ضریب هوشی متوسط و بالا تر بر خوردارند ولی در برخی مهارت های تحصیلی و فرایندهای روان شناختی پایه مثل، دقت، تمرکز،ادراک، خواندن، نوشتن، ریاضی موفق نیستند و از ناهماهنگی بین توانمندی ها وسطح عملکرد رنج می برند. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرمداخلات توان بخشی شناختی بر بهبود و اصلاح مشکلات دیکته نویسی&nbsp; دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن انجام شده است.</p> <p><strong>&nbsp;روش </strong>: روش پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش، ازنوع کمی و از نظر کنترل متغیرها، بصورت آزمایشی&nbsp; و در دو&nbsp; گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بعد از یک ماه انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی معرفی شده به مراکز اختلالات یادگیری خاص درشهر اصفهان در سال 401-402 بوده که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش(15نفر) و گروه کنترل(15نفر) قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه مداخلات توانبخشی شناختی را دریافت نموده وگروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون وکسلر نسخه ی چهارم و چک لیست معلم ساخته ی مورد تایید متخصصان جمع آوری و با روش تحلیل مانکوا مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>یافته ها </strong><strong>: </strong>نتایج تحلیل مانکوا نشان داد تمرین های توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی مثل تصویر سازی ذهنی، روش فرنالد، حافظه فعال، ، انعطاف پذیری شناختی، تقویت حافظه، ادراک باعث کاهش معنا دار مشکلات دیکته نویسی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بااسپیسفایرنوشتن در مراحل پس آزمون و پیگیری شد(01/0&gt;p).</p> <p><strong>نتیجه گیری : </strong>می توان گفت که توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی پایه ی دوم در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن با ایجاد جذابیت وتنوع در آموزش اثر بخش بوده است و به دست اندر کاران توصیه می شود از این روش استفاده نمایند.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> توانبخشی شناختی، اختلال یادگیری خاص، اسپیسفایر نوشتن، کتاب های</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1مریم مومنی، مسئول مرکز جامع توانبخشی ، اصفهان، رباط سوم، خ معرفت، خ حکمت، نبش کوچه برنا3. 34312039</p> <p>&nbsp;09132714921</p> <p>&nbsp;</p> مریم مومنی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/366 دوشنبه, 29 ژانویه 2024 15:37:10 +0330 بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/371 <p>داشتن کودک با نیازهای ویژه می تواند زمینه ساز مشکلات و ناسازگاریهای روان شناختی و هیجانی در گروه های مختلف، خصوصا مادران این کودکان شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با هدف&nbsp; بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه انجام شده است. تعداد 130 نفر از مادران دارای کودک با نیازهای ویژه مراجعه کننده به مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم پیشگامان امید شهر ارومیه با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (2004) و حس انسجام آنتونفسکی (1993) و مقیاس نگرانی ایالت پنسیلوانیا (1990) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی ( 05/0 &gt; P ) رابطه منفی و بین حس انسجام با نگرانی ( 01/0 &gt; P ) رابطه مثبت وجود داشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای پژوهش 26 درصد از واریانس نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه را پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان یک ویژگی منفی و حس انسجام به عنوان یک ویژگی مثبت در نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه نقش دارند.</p> رقیه امان کوکبی, واحده یوسف پور, مهرناز جبلی آده, ساحل آقازاده مقدم ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/371 دوشنبه, 29 ژانویه 2024 15:37:52 +0330 اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/372 <p>مادران دارای کودک مبتلا به &nbsp;&nbsp;ADHD به دلیل درگیر شدن در رفتارهای تکانشی و مخربگرانه، درگیر مشکلات روانشناختی بالا می­شوند که انعطاف­پذیری شناختی شناختی آنها را با مشکل مواجه می­کند که نیازمند مداخلات روان­شناختی هستند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش گرداوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به &nbsp;&nbsp;ADHDمراجعه کننده به مرکز پیشگامان امید ارومیه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گنجانده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه در معرض مداخله درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند و برای گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نگردید. شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه مشکلات روانشناختی (DASS-21) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) را تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله آ درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش استرس(01/0 &gt;p &nbsp;)، اضطراب (01/0 &gt;p &nbsp;) و افسردگی (05/0 &gt;p &nbsp;) و بهبود انعطاف پذیری شناختی (05/0 &gt;p &nbsp;) اثربخش بود. در نهایت با توجه به نتایج حاصل شده، می توان گفت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یک مداخله موثر و اثربخش در کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD پیشنهاد می­گردد.</p> مهرناز جبلی آده, ساحل آقازاده مقدم, معصومه محمدتله جردی, فریده تیموری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/372 دوشنبه, 29 ژانویه 2024 15:38:44 +0330 رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/358 <p><strong>رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نازنین یوسف</strong></p> <p><strong>(نویسنده مسئول)</strong><strong>کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران</strong></p> <p>Yousefnazanin84@gmail.com</p> <p><strong>09121721892</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>مریم روشن</strong></p> <p><strong>استادیار گروه علمی روانشناسی، </strong><strong>دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</strong></p> <p>m.r.roshan1974@gmail.com</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.</p> <p><strong>روش تحقیق:</strong> جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سال 1402 بود که حدودا شامل 650 نفر بودند. از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و باتوجه به جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و کسانی که داوطلب به شرکت در پژوهش بودند به پرسشنامه های اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS-24 انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> یافته ها نشان داد که اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین اعتیاد به فضای مجازی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی و معناداری دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> در نتیجه مشاوران خانواده و زوج درمانگران میتوانند برای حل مشکلات اعتیاد به فضای مجازی زوجین به میزان تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی آنها توجه کنند.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی، سازگاری اجتماعی</p> نازنین یوسف, مریم روشن ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/358 دوشنبه, 29 ژانویه 2024 15:40:05 +0330 تعیین اثربخشی تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال ، حل مسائل بینشی) کودک 7 تا 8 سال دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/402 <p>زمینه و هدف:</p> <p>از شایعترین اختلالات عصبی تکاملی، اختلال کم توجهی بیش فعالی است که با ناتوانی در توجه پایدار، تکانشگری و بیش فعالی همراه است.این اختلال با سطح فعالیت نامناسب، رفتارهای کنترل نشده و نقص در حافظه فعال مرتبط بوده و می تواند سبب نقص در پردازش های روان شناختی، هیجانی و شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان شود.کارکردهای اجرایی، یک کارکرد عالی شناختی و فراشناختی است که در تنظیم افکار و رفتار هدفمند نقش داشته و می تواند در ایجاد اهداف، نظارت بر افکار، کنترل احساسات و اعمال، انتخاب رفتارهای مناسب نقش داشته باشد.مهارتهایی مانند حافظه فعال، بازداری پاسخ، توجه پایدار، انعطاف پذیری ذهنی، برنامه ریزی، تنظیم هیجان، مهارت حل مسئله و خودآگاهی تحت عنوان کارکردهای اجرایی نام برده می شوند.توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه رویکردی است که از امتیاز علاقه کودکان به بازیهای رایانه های و همچنین قابلیت رایانه ها در انجام تمرینهای دقیق و منظم و هدفمند، بهره گرفته است و تلاش می کند تا به بهبود و ارتقای عملکردهای شناختی کودکان بپردازد. در این مطالعه بر آن شدیم تا تعیین تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای را بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال در حل مسائل بینشی کودکان بررسی کنیم.</p> <p>روش تحقیق:</p> <p>روش انجام این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش آزمون و پس آزمون از میان کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی، به روش نمونه گیری در دسترس، به صورت تصادفی ساده بود و کودک با تشخیص روان پزشک و روانشناس و نداشتن مشکلات بهره هوشی با رضایت خانواده در تمرینات مسائل بینشی شرکت نمود. ابزارهای این پژوهش شامل آزمون کارت‌های ویسکانسین (WCST)و آزمون تکلیف دوگانه استروپ (DTS) بود و ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی و آزمون کانرز، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارشی انجام گرفت.کودک در تمرینات که در 12 جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار میشد شرکت کرد و در این جلسات برنامه کاپیتان لاگ، برنامه نرم افزاری که به منظور بازتوانی و ارتقاء کارکردهای شناختی و شامل مهارت های پایه شناختی و مهارت های عالی تر طراحی شده است را انجام داد.</p> <p>یافته ها:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در انعطاف‌پذیری شناختی، حافظه فعال در دو نوبت اندازه‌گیری شد که نشان داد که در مقایسه با&nbsp;پیش تمرینات میانگین نمرات انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی حل مسئله بینشی افزایش پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل آماری، منحنی فرآیند تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون بر کاردهای اجرایی حل مسله بینشی و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) صورت میپذیرد.</p> <p>نتیجه گیری:</p> <p>نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اجرای تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای با افزایش نمرات انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی حل مسئله بینشی رابطه معناداری دارد.</p> اکرم شاطالبی, سیده مهری دریاباری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/402 جمعه, 02 فوریه 2024 09:55:00 +0330 اثر معنویت درمانی بر کاهش ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/364 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> معنویت درمانی &nbsp;در بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض ناشی از اعتیاد &nbsp;و&nbsp; از همه مهم تر در کاهش ولع مصرف مواد در معتادان &nbsp;نقش موثری دارد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر&nbsp; معنویت درمانی به روش گروهی &nbsp;بر کاهش ولع در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد انجام &nbsp;شده است.</p> <p><strong>روش</strong>: اين مطالعه يك &nbsp;کارآزمایی بالینی بود &nbsp;که بر روي معتادان مواد مخدر كه در فاز بهبود قرار داشتند &nbsp;به شكل جلسات آموزشی-درمانی &nbsp;در زمینه اعتیاد و درمان آن انجام شد.ابتدا به تعداد 60 نفر از معتادانی که در مرحله بهبود قرار داشتند نمونه ای &nbsp;انتخاب شدند، سپس بصورت تصادفی در 2 گروه معنویت درمانی &nbsp;و گروه کنترل&nbsp; قرار داده شدند .متغيرهاي مورد بررسي شامل متغیرهای اطلاعات دموگرافیک و&nbsp; اطلاعات پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای مواد (DDQ) بود. &nbsp;براي تحليل داده ها از آزمونهای توصیفی و تحلیلی &nbsp;استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)، نتایج نشان داد معنویت درمانی با توجه به کنترل متغیرهای زمینه ای مانند سن، وضعیت تاهل(مجرد نسبت به متاهل)، وضعیت تحصیلی، مدت زمان استفاده از مواد، روزهای بستری در کمپ، وضعیت شغلی(بیکار نسبت به شاغل)، میزان درآمدو &nbsp;وضعیت زیستی معتاد، &nbsp;احتمال ولع مصرف مواد &nbsp;را کاهش می دهد .(OR=0.66.P-value&lt;0.05,CI=0.93-0.99)</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج مطالعه مبین این بود که درمانهای گروهی از جمله معنویت درمانی در گروه مداخله بر ابعاد مختلف درمان اعتیاد مانند کاهش ولع مصرف مواد&nbsp; تاثیرگذار است .</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:معنویت درمانی، ولع مصرف مواد، اختلال سوء مصرف مواد.</p> غزل پناهی صائب, سید سلمان علوی, حسین قرائتی ستوده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/364 جمعه, 02 فوریه 2024 09:56:38 +0330 اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر نظریه ذهن در کودکان با اختلال یادگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/381 <p>هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن در کودکان با اختلال یادگیری خاص با روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل 30&nbsp; نفر از دانش­آموزان ابتدائی که به مرکز اختلال یادگیری&nbsp; شهر سمنان در سال 1402-1403 معرفی گردیده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه همتا سازی گردید. ابزار گردآوری داده­ها&nbsp; در این پژوهش شامل آزمون نظریه­ ذهن بارون_کوهن ( 2001)، مقياس هوش وكسلركودكان تجديد­نظر ­شده (1949)، درجه­بندي دانش­آموزان(تشخيص اوليه كودكان داراي اختلالات يادگيري) مايكل باست (1971) بود. برنامه آموزشی در این پژوهش بصورت 12 جلسه 2 ساعته بود که براساس محتواي برنامه آموزشي مهارت­هاي اجتماعي با گروه آزمایش انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان داد که اثر بخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن کودکان مبتلا به اختلال­ یادگیری ­خاص در سطح 05/0 معنادار هستند. یافته­های این پژوهش، دلالت بر این دارند که آموزش مهارت­های اجتماعی سبب بهبود عملکرد&nbsp; نظریه ذهن در دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص می­شود.</p> فاطمه احمدی قزل دشت ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/381 جمعه, 02 فوریه 2024 00:00:00 +0330 بررسی فراوانی افکارخودکشی در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/365 <p>تحصیل و آموختن، تجربه ای پر استرس و چالش برانگیز است و بدیهی است که این استرس در گروه های خاص جامعه چون دانشجویان و به ویژه در رشته های علوم پزشکی به دلیل همراه بودن استرس های محیط آموزشی و ارتباط با محیط بالینی می تواند پیامدهای جسمی و روانی متعددی به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری مامایی و مرکز فوریت های پزشکی در سال 1401 شهر سمنان انجام شده است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی­_ تحلیلی از نوع مقطعی است. مشارکت کنندگان 288 دانشجوی پرستاری، مامایی و مرکز فوریت های پزشکی ساکن سمنان بودند که در زمان اجرای پژوهش در یکی از رشته های فوق مشغول به تحصیل و به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش افکارخودکشی بک بود. داده ها پس از جمع آوری، با به کارگیری آمار توصیفی و آزمون های کای دو، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSs24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0.05=a) میانگین نمره افکارخودکشی در نمونه مورد بررسی 20.73 بود. افکار خود کشی در بین 43.15% دانشجویان وجود داشت که 25.36% فکرخودکشی و 15.3% آمادگی جهت خودکشی داشتند. وجود این افکار با جنس، تاهل و مقطع تحصیلی رابطه معنی داری داشته است. (0.05&gt;P) اما با سن، رشته تحصیلی و اشتغال دانشجو ارتباط معنی داری نشان نداد. پیشنهاد می­شود&nbsp; تمهیدات لازم جهت آموزش مداوم مهارتهای مقابله با خلق منفی، مدیریت استرس و تغییر سبک زندگی و خدمات مشاوره ای به منظور کاهش افکار و اقدام به خودکشی در این قشر انجام شود.</p> فاطمه احمدی قزل دشت ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/365 جمعه, 02 فوریه 2024 10:00:03 +0330 واکاوی هم‌کنش میان شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام و رفتارهای آسیب به خود نوجوانان و جوانان پسر ایرانی: یک مطالعه‌ی داده‌بنیاد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/313 <p>زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر، نفوذ شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در میان کاربران کم‌سن‌وسال‌تر، افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر، آسیب به خود یکی از رفتارهای پرخطر و رایج در میان نوجوانان و جوانان است که در آخرین بازنگری پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلال‌های روانی با عنوان اختلال «خودزنی بدون قصد خودکشی» معرفی شده است. با توجه به فقدان تحقیقات کیفی انجام شده در این زمینه در فرهنگ ایرانی، این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه داده‌بنیاد، به واکاوی عوامل زمینه‌ساز، فرآیند و پیامدهای تأثیر شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام بر رفتارهای آسیب به خود نوجوانان و جوانان پسر در ایران می‌پردازد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این پژوهش با ۱۱ پسر نوجوان و جوان ایرانی که تجربه آسیب به خود و انتشار آن در اینستاگرام را داشتند، مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته انجام شد. پس از انجام مصاحبه‌ها، فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین (۲۰۱۵) انجام گرفت. کدگذاری داده‌ها با توجه به طیف‌های مفهومی در ابتدا آغاز شد و در ادامه به مفهوم‌پردازی مقوله‌های اصلی و شناسایی مفهوم محوری پرداخته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مقوله‌های اصلی استخراج شده در زمینه، آسیب‌پذیری‌های فردی، آسیب‌پذیری‌های خانوادگی، دنیای درونی نوجوان و ارتباط: سپر دفاعی بود. همچنین راهبردهایی که نوجوان بعد از بروز آسیب به خود از آن‌ها استفاده می‌کرد آشنایی با اینستاگرام، تنظیم در مقابل سرکوب هیجان و زیست دوم در اینستاگرام را شامل می‌شد. تعامل رفتارهای آسیب به خود و انتشار آن‌ها در اینستاگرام، دو پیامد اصلی اینستاگرام به عنوان تقویت‌کننده آسیب به خود و اینستاگرام به عنوان بهبوددهنده را داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به یافته‌های این پژوهش، نوجوان پس از مواجهه با عوامل زمینه‌ساز رفتارهای آسیب به خود، با چالش تنظیم هیجان رو‌به‌رو می‌شود و از فضای اینستاگرام به عنوان محیطی برای سرکوب یا تنظیم این هیجان استفاده می‌کند. رفته‌رفته اینستاگرام به عنوان محیط زیست جایگزین برای نوجوان، بستری برای انتشار و جست‌وجوی محتوای مرتبط با آسیب به خود را فراهم می‌کند. علاوه بر سرایت اجتماعی و الگوگیری نوجوان از فضای اینستاگرام، این شبکه‌ی اجتماعی به عنوان یک محیط حمایتی هم نقش ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد روش‌های آسیب به خود و آسیب‌پذیری‌های عمومی روان‌شناختی از جمله مؤلفه‌های وابسته به زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی ایران به حساب می‌آیند.</p> زهرا طاهری فر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/313 جمعه, 02 فوریه 2024 10:00:58 +0330 تعیین تاثیر موسیقی درمانی (MT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر(GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال اضطراب¬کودکی(مطالعه¬موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/394 <p>تعیین تاثیر موسیقی درمانی (MT) &nbsp;بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر(GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال&nbsp;اضطراب­کودکی(مطالعه­موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1- سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلالات اضطرابی از شايعترين طبقات اختلالات روانی هستند<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> که بر عملکرد و کارکردهای اجرایی افراد اثر می­گذارد. یکی از انواع اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب تعمیم یافته یا فراگیر است ویژگی اصلی GAD اضطراب یا نگرانی افراطی درباره ی تعدادی از رویدادها یا فعالیت ها است<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.کودکان مبتلا به GAD بیشتر نگرانی مفرطی نسبت به انجام تکالیفشان یا قابلیت های تحصیلی شان یا مسائل ورزشی دارند حتی در مواقعی که کارکرد آنان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار نمی­گیرد<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. MT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر بوده و استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی تعریف می­شود. همچنینMT به عنوان رویکردی جدید در درمان بالینی برای GAD که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری ارائه شده است.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده که در جلسات MT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> و اضطراب و افسردگی بک صورت پذیرفت. کودک در جلساتMT در ۷۲ جلسه به مدت ۱۸۰ دقیقه سه روز در هفته برگزار می­شد شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیادهنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تست های انجام شده در مقایسه با پیش از جلسات MT تفاوت معناداری داشته است. تجزیه و تحلیل آماری، منحنی فرآیند موسیقی درمانی مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI)صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتMT معین باعث کاهش ناتوانی، خستگی، ضعف و بهبود تمرکز و اختلالات خواب و افکار پریشان می شود. از این رو اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. همراهی جلساتMT بر بهبود GAD بعنوان بخش مهمی&nbsp; از درمان می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال اضطراب کودکی، اختلال اضطراب فراگیر.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;4 5سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- سادوك سادوك و همکاران، 2015</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2-گنجی، 1399</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>3-رضاعی و همکاران، 1399</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/394 جمعه, 02 فوریه 2024 10:04:19 +0330 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/393 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال اضطراب اجتماعی ترسی مشخص و ثابت از شرمنده شدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران است.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> SADتابعی از شرایط و وضعیتهای اجتماعی است که برخی از این موقعیتها برای فرد تولید اضطراب شدید می­کند. وضعیتهایی که فرد با افراد غریبه روبه­رو می­شود، در موقعیتهایی که کانون توجه قرار می­گیرد. این اختلال اثرات منفی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی و سلامت روانی آنها می­گذارد.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> از میان درمانهای غیر دارویی CBMT هدفمند میتواند مفید باشد. این درمانها با ایجاد عوامل و حالت روانی مثبت میتواند نقش مقابلهای، مصونسازی و پیشگیری کننده در برابر بروز بیماریهای مختلف و عوارض ناشی از آنها داشته باشد.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلساتCBMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> صورت پذیرفت.کودک در جلساتCBMT در ۱۶ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. 5 جلسه مختص کودک - والد و ۱۱ جلسه صرفاً برای کودک بود. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر SAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) &nbsp;نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان SAD زیاد است. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMTکودک دچارSAD &nbsp;را به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتها اضطراب زا متعادل می­سازد. همچنین میزان فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی متعادل می­شود. همراهی جلسات CBMT بر بهبود SAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;3 &nbsp;4&nbsp; سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- دالریمپل و همکاران،2011</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- هینریچ و هافمن 2001</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/393 جمعه, 02 فوریه 2024 10:05:25 +0330 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/392 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال اضطراب فراگیر یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی اصلی آن نگرانی و اضطراب شدید(پیش بینی بیم‌ناکانه) درباره تعدادی از حوادث یا رویدادها است. شواهد دارویی و غیر دارویی نشان می­دهد که حداقل 50٪ از بیماران مبتلا به GAD با وجود درمان های سطح یک، باز هم نشانه های بیماری در آنها دیده می شود. CBMT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر است. درCBMT از موسیقی برای تقویت بعضی از رفتارها و اصلاح‌کردن برخی دیگر از آنها استفاده می‌شود. این روش هدفمند است نه بداهه و ممکن است گوش‌دادن به موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن یا نواختن ساز را شامل شود.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD &nbsp;با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده که در جلساتCBMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> و اضطراب و افسردگی بک صورت پذیرفت. کودک در جلساتCBMT در ۲۴ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMTبر GAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلاتCBMT در درمان GAD زیاد است. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچار GAD که باعث ناتوانی، خستگی و ضعف شدید، مشکلات تمرکز، اختلال خواب و افکار پریشان می شود را کاهش و بهبود می دهد. همراهی جلسات CBMT بر بهبود GAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1&nbsp; 2 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/392 جمعه, 02 فوریه 2024 10:07:05 +0330 تعیین تاثیر موسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/391 <p>تعیین تاثیرموسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1- سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>يكی از انواع شايع و فراگير اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی است. SAD ترس شديد و دايم از يك موقعيت جمعی يا عملکردی است،که طی آن فرد در برابر چشمان افرادی ناآشنا واقع مي­شود و اين احتمال وجود دارد كه ديگران اورا مورد موشكافی قرار دهند. در کودکان خردسال، علائم اضطراب اجتماعی ممکن است شامل دوره‌های شدید و طولانی گریه، بی‌حرکتی فیزیکی، دورشدن از دیگران، چسبیدن بیش‌ازحد یا ناتوانی در صحبت‌کردن در موقعیت‌های اجتماعی باشد<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. موسیقی درمانی با استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی تعریف می شود. همچنینMT بعنوان رویکرد جدیدی در درمان بالینی برای SAD که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری است ارائه شده است.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلساتMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> صورت پذیرفت.کودک در جلساتMT در 40 جلسه که به مدت ۱۲۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. ۳۵ &nbsp;جلسه مختص کودک و والد و ۵ جلسه صرفاً برای کودک بود. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از جلساتMT تفاوت معناداری داشته است. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که&nbsp; داده ها با استفاده از آزمون تست ارزیابی موسیقی درمانی سحاب<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتMT معین به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتهای اضطراب زا باعث تعادل میزان فعال سازی مغزی در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی در پردازش هیجانی می شود. از این رو میزان اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می­دهد. همراهی جلساتMT بر بهبود SAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال اضطراب کودکی، اختلال اضطراب اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>3 2 &nbsp;سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> APA,2013</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتي ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/391 جمعه, 02 فوریه 2024 10:07:53 +0330 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)¬ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/390 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)­ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان، یکی از حوزه های مهم، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان اختلالها دوره کودکی،&nbsp;اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، شایع ترین اختلال عصبی، رفتاری است که در دوره کودکی قبل از ۷ سالگی تشخیص داده می­شود.کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>درمانهای مختلفی برای ADHD ابداع شده است. CBMT بعنوان یک درمان غیردارویی و هدفمند می تواند مفید باشد. انجام فعالیت های موسیقی که شامل گوش دادن، نواختن ، خواندن و ... را شامل می شود.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار&nbsp; ADHD با اختلال عصبی، رفتاری به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات CBMT شرکت کردند. ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. کودک در جلسات CBMT در ۲۰ جلسه به مدت ۳۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. &nbsp;جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر&nbsp; اختلال ADHD کودک مؤثر است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل و همچنین تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان ADHD زیاد است. &nbsp;داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچارADHD از راه اصلاح عملکرد مغزی کاهش، همچنین باعث بهبود وکاهش نشانه های پرخاشگری شده است. همراهی جلساتCBMT بر بهبود ADHD با اختلال عصبی رفتاری بعنوان بخش&nbsp; مهمی از درمان می باشد. &nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال&nbsp;نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال عصبی، رفتاری.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><u>&nbsp;</u></p> <p>3 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- هاردمن&nbsp;، ۲۰۰۲</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/390 جمعه, 02 فوریه 2024 10:08:46 +0330 تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/389 <p>تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. توجه بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می­دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;کودکان بیش فعال/نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث می­شوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.MT به عنوان یک درمان غیر دارویی رویکردی جدید در درمان بالینی برای&nbsp; ADHD که یکی از مهمترین موارد اختلال رشدی است، ارائه شده است.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار ADHD با اختلال رشدی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات MT شرکت کردند.&nbsp;ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> کودک در جلسات MT که 80 جلسه به مدت ۶۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار می­شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران برگزارگردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از آموزشMT تفاوت معناداری داشته است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست که تمریناتMT از راه اصلاح عملکرد مغز، باعث کاهش و بهبود نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی شده است. همراهی جلساتMT بر بهبود ADHD با اختلال رشدی، بعنوان بخش مهمی از درمان به دنبال دارد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال&nbsp;نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال رشدی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>4&nbsp; 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- برجعلی، ۱۳۸۹</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- نیکخو، ۱۳۸۳</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>3- بارکلی ،۲۰۰۳</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه, سحاب تربتي ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/389 جمعه, 02 فوریه 2024 10:10:25 +0330 پيش¬بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب¬مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/397 <p style="direction: rtl;"><strong>چكيده </strong></p> <p style="direction: rtl;">هدف پژوهش حاضر بررسي پيش ­بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب­ مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران داراي کودکان کم ­توان ذهنی بودند که فرزندان آن­ها در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس آموزش و پرورش استثنایی شهر تبريز مشغول به تحصیل هستند. براي انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفي ساده استفاده شد و 110 نفر از مادران داراي كودك عقب­ مانده ذهني آموزش­ پذير و تربيت ­پذير از مدارس آموزش و پرورش شهر تبريز انتخاب شدند. براي جمع­ آوري داده­ها از پرسشنامه­ هاي بهزيستي ذهني مولوي و همكاران، ذهن­ آگاهي بائر و همكاران و خودمهرباني نف استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ذهن ­آگاهي و خودمهرباني با بهزيستي ذهني مادران داراي كودك عقب مانده ذهني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي ذهن­ آگاهي و خودمهرباني قادرند تغييرات متغير بهزيستي ذهني را پيش ­بيني كنند. بنابراين با افزايش ذهن­ آگاهي و خودمهرباني مي ­توان ميزان بهزيستي ذهني مادران را افزايش داد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> حمیده جنگجو ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/397 چهارشنبه, 14 فوریه 2024 13:59:28 +0330 اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/403 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پیش‌بینی اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان بود.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افرادی که در 3 ماهه زمستان 1401 که دارای کمردرد مزمن بوده و به کلینیک سناباد(مشهد) مراجعه کرده اند، بود که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و تعداد، 30 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش ما را تشکیل دادند. این 30 نفر به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، جلسات توانبخشی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه کیفیت زندگی(36 SF-) واروشربون( 1992) و خشنودی شغلی اسمیت (1969) بود. به ‌منظور تحلیل داده‌های این پژوهش از روش‌های فراوانی، انحراف معیار، میانگین و آزمون کوواریانس استفاده‌ شد. داده‌های آماری را با کمک روش‌های آماری و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ‌گرفتند</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج نشان داد که اجرای برنامه توانبخشی بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی افراد دارای کمردرد مزمن اثربخش بوده است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اجرای برنامه توانبخشی بر روی افراد دارای کمردرد مزمن یک روش مناسب برای افزایش خشنودی شغلی و درنتیجه افزایش و بهبود کیفیت زندگی است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد. رویارویی با مشکلات به‌منظور کاهش، کنترل و پیشگیری از مسائل شغلی و زندگی افراد با افزایش آموزش های از قبیل توانبخشی امکان‌پذیر است تا بدین‌وسیله هم کیفیت خدمات درمانی ارتقاء یابد و هم رضایت‌مندی افراد مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی به‌طور چشمگیری افزایش یابد.</p> مریم دهقانی عیش آباد, حسین اکبری امرغان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/403 چهارشنبه, 14 فوریه 2024 14:02:17 +0330 بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی(ADHD) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/420 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پزوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی‌درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی (ADHD) شهر تهران انجام شد. <strong>روش</strong>: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دورۀ پیگیری بود. ۲۷ کودک با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی ۸ تا ۱۲ ساله به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR طی ۸ و ۱۰ جلسۀ ۴۵ دقیقه‌ای، به دو گروه آزمایش ارایه گردید. از پرسشنامۀ کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان کولیج (2002) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تک‌متغیری با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.<strong>یافته‌ها</strong>، آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR &nbsp;باعث افزایش معنی‌دار کنش‌وری اجرایی گردید، با این تفاوت که برنامۀ آموزشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک در ارتقای کنش‌وری اجرایی موفق‌تر از برنامۀ آموزشی بازی درمانی فلورتایم بود. <strong>نتیجه‌گیری،</strong>&nbsp;به نظر می‌رسد که توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR می‌توانند به عنوان مداخلات اثربخش جهت بهبود کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی محسوب شوند.</p> زهرا ترازی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/420 پنجشنبه, 15 فوریه 2024 14:30:50 +0330 تبیین تجارب بازگشت به کار در بیماران تحت دیالیز https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/408 <p>بازگشت به کار منجر به ایجاد احساس نیل به شرایط طبیعی در بیماران تحت دیالیز &nbsp;می­شود؛ بنابراین، بازگشت به کار بیماران تحت دیالیز بایستی تسهیل گردد. تسهیل بازگشت به کار نیازمند تعامل نزدیک کارکنان نظام سلامت، کارفرمایان و همکاران و اعضای خانواده با بازماندگان سرطان می­باشد. در این راستا، بایستی راهبردهای مؤثر بازماندگان سرطان در رابطه با بازگشت به کار تقویت و محیط­های کاری برای ورود بیماران تحت دیالیز با توجه به توانایی­ها و ظرفیت­های آنان بهسازی شوند.</p> بهروز رضائی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/408 دوشنبه, 19 فوریه 2024 10:24:02 +0330 رابطه تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/406 <p><strong>چکیده </strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از این پژوهش &nbsp;تعیین رابطه تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بود.</p> <p><strong>روش:</strong> جامعه آماری شامل 300 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره ترنم زندگی و مرکز مشاوره همراز می باشد که از میان آن ها تنها بیمارانی که مشخصه های اضطراب فراگیر داشتند، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر حجم نمونه&nbsp; طبق نظر کلاین (۲۰۱۱) 110 انتخاب شد و روش نمونه گیری هدفمند بود.&nbsp; جهت جمع آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب فراگیراسپیتزر (2006 )، پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ، زستچ، ویداکر، واهل و اهلرس (2010) و مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی بوند و همکاران (2007) استفاده شد، جهت تحليل داده‌ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره) بهره گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> نتایج حاصل نشان داد که بین انعطاف پذیری روانشناختی و تفکر ارجاعی با&nbsp; اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد (01/0P&lt;) و بین انعطاف پذیری شناختی با اضطراب فراگیر رابطۀ وجود دارد(01/0P&lt;) همچنین بین تفکر ارجاعی با اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد(01/0P&lt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج پژوهش نتیجه می شود که بین تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد.</p> علی کبیری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/406 دوشنبه, 19 فوریه 2024 14:02:12 +0330 مکانیزم های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی: یک مطالعه پس رویدادی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/348 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و افراد عادی شهر کرمانشاه بود</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل دو گروه افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، گروه دوم افراد عادی که از بستگان افراد مبتلا به اعتیاد گروه اول در سال 1401 بودند. نمونه­ای به تعداد 120 نفر (60 نفر از افراد (مرد) تحت درمان با متادون و 60 نفر از افراد عادی و ابزارها ی پژوهش شامل پرسشنامه‏ مکارنیزم­های دفاعی اندروز و همکاران (1994)، حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، صمیمت زناشویی واکر و تامسون (1983) و احساس تنهایی راسل (1980) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‏های آماری توصیفی&nbsp; و آماری استنباطی آزمون تحليل واريانس چند متغيره یا مانوا استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی در مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین مکانیزم دفاعی رشدیافته، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی افراد تحت درمان با متادون از افراد عادی پایین­تر و میانگین مکانیزم­های دفاعی رشدنایافته، روان­رنجور و احساس تنهایی، بالاتر از افراد عادی به دست آمد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;از آنجاکه افراد مبتلا به اعتیاد از جایگاه اجتماعی مطلوبی بر خوردار نیستند و همین انزوا و احساس تنهایی بالا، عدم پذیرش از طرف اعضای خانواده، دوستان و اجتماع، می­تواند احتمال عود به مصرف و همچنین بدتر شدن شرایط مصرف را در آنان بیشتر کند.</p> محسن گل محمدیان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/348 دوشنبه, 26 فوریه 2024 00:35:05 +0330 تدوین مدل علّی از رابطه بین کیفیت خواب و فرسودگی هیجانی با میانجی¬گری سبک¬های شناختی در پرستاران مبتلا به سندرم خستگی مزمن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/423 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اختلالات روان­تنی از جمله اختلالات ناتوان کننده و پر شیوع در عصر حاضر می­باشند. این اختلالات همچون سندرم خستگی مزمن ناتوان کننده بوده و باعث تحلیل جسمانی و روانی می­شود. این دسته از اختلالات منشأ روانی داشته و مهم­ترین راه جهت کاهش این دست از اختلالات مداخلات روانشناختی می­باشد. در این میان پرستاران که در خط مقدم سیستم بهداشت و درمان هستند، بیش از پیش با اختلالات روانتنی و به خصوص سندرم خستگی مزمن دست و پنجه نرم می­کنند. هدف از این پژوهش تدوین مدل علی از رابطه بین کیفیت خواب و فرسودگی هیجانی با میانجی­گری سبک­های شناختی در پرستاران مبتلا به سندرم خستگی مزمن می­باشد.این پژوهش مستخرج از رساله دکتری مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می­باشد.<strong> روش</strong>: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و گذشته­نگر است. در خصوص روش آماری برای سؤال پژوهش و برای ترسیم مدل نهایی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نمونه­گیری غیر تصادفی و به صورت در دسترس (به دلیل خاص بودن نوع اختلال) و 291 نفر می­باشد. در این پژوهش از ابزارهایی از قبیل پرسشنامه های کیفیت خواب پتسبرگ(1989)، فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون(1981) و سبک­های شناختی کلب (1982) استفاده شد. تمامی ابزارهای ذکر شده دارای روایی و پاپایی تأیید شده در پژوهش­های داخلی و خارجی می­باشد.<strong> یافته‌ها</strong>: یافته­های پژوهش نشان داد که کیفیت خواب به صورت تنها و مستقیم نمی تواند فرسودگی هیجانی را پیش­بینی کند و مسیرهای غیر مستقیم مدل معنادار است و این نشان از میانجی­گر بودن سبک­های شناختی در مدل دارد(05/0P&lt; ) یعنی کیفیت خواب با میانجی­گری سبک­های شناختی می­تواند فرسودگی هیجانی را پیش بینی کند. همچنین کلیه فرضیات پژوهش تأیید شد و مسیرهای مستقیم معنادار بود. <strong>نتیجه­گیری</strong>:&nbsp;نتایج نشان می­دهد که با توجه به یافته­های پژوهش برای کاهش فرسودگی هیجانی در حرفه پرستاری باید به نوع سبک­های شناختی توجه داشت که این مهم در نهایت می­تواند باعث کاهش نشانه­های فرسودگی هیجانی و افزایش کیفیت خواب در پرستاران شود.</p> حسین فکوری حاجی یار ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/423 دوشنبه, 26 فوریه 2024 10:51:24 +0330 تجربه زیسته والدین کودکان کم توان ذهنی: یک مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/383 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> فرزند پروری فعالیتی پیچیده شامل روش ها و رفتارهای ویژه است.در این میان داشتن فرزند کم توان ذهنی شرایط خاصی است که ابعاد عملکرد فردی و خانوادگی والدین را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار می دهد و در حقیقت&nbsp; ناتوانی‌های ذهنی کودک، نه تنها خود او را متأثر می‌سازد، بلکه سلامت کل خانواده و والدین را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر تعیین تجربه زیسته والدین &nbsp;دارای کودکان کم توان ذهنی بود.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه به روش کیفی و پدیدارشناسی توصیفی&nbsp; در نیمه اول سال 1402 انجام شد. ابتدا 21&nbsp; نفر از والدین شرکت‌کننده به روش نمونه‌گیری در دسترس از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز مشاوره&nbsp; تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه انتخاب شدند. با توجه به به ماهیت روش پژوهش مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 12 شرکت کنندگان به اشباع&nbsp; نظری رسید،&nbsp; بدین صورت که در دو نفر آخر اطلاعات جدیدی به&nbsp; دست نیامد. روش تحلیل مصاحبه ها به شیوه هفت مرحله ای کلایزی انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، در پژوهش حاضر نتایج تحلیل مصاحبه ها در 4 مضمون اصلی شامل احساسات ناخوشایند، تغییرات در سبک و شرایط زندگی،&nbsp; نگرانی مداوم در مورد آینده فرزند و راهبردهای&nbsp; انطباقی والدین &nbsp;قرارگرفت. در کل یافته‌ها نشان داد داشتن کودکان کم توان ذهنی بر جنبه های مختلف تفکر و کیفیت زندگی و رضایت&nbsp; والدین تاثیر قابل توجهی می گذارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;در نهایت چنین استنتاج می شود که مد نظر قرار دان مقوله های فوق&nbsp; در مداخلات آموزش روانی از جمله رویکردهای متمرکز برشفقت و معنادرمانی به منظور تطابق و تقویت سطح تاب آوری&nbsp; والدین این کودکان ضروری است.</p> پریسا یاسمی نژد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/383 چهارشنبه, 28 فوریه 2024 16:04:41 +0330 سازگاری با خانواده پس از ترخیص از زندان: یک مرور نظام‌مند https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/422 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بازگشت موفق به جامعه پس از آزادی از زندان، مستلزم مواجهه با چالش‌های پیچیده‌ای است که در میان آن‌ها، سازگاری با خانواده به‌عنوان یک حوزة کلیدی اما کمتر موردمطالعه قرار گرفته، اهمیت می‌یابد. این مرور نظام‌مند، تحقیقات موجود در زمینة بررسی چالش‌ها و تسهیل‌ گرهای سازگاری با خانواده پس از آزادی را باهدف ارائة اطلاعاتی جهت استفاده متخصصان و پژوهشگران فعال در این حوزة حیاتی، گردآورده است.</p> <p><strong>روش</strong>: بر اساس پروتکل PRISMA، جستجوی جامعی در پایگاه‌های دادة علمی (PubMed، PsycINFO، Google Scholar، &nbsp;Science Direct، Magiran، SID) با استفاده از کلیدواژه‌های لاتین " prison release"، "reintegration"، "family adjustment" و "post-incarceration " و معادل فارسی آنها انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به بینش‌های اخیر، اولویت با مطالعات منتشر شده از سال ۲۰۱۹ به بعد بود. معیارهای ورود، پژوهش‌های مورد داوری همتا که تجربیات افراد سابقاً زندانی (FIIs) و خانواده‌هایشان را در طولِ سازگاری پس از آزادی بررسی کرده‌اند، در برمی‌گرفت. به‌منظور گستردگی دامنه، مطالعاتی که صرفاً بر ساختارهای خاص خانواده یا کودکان متمرکز بودند، از بررسی خارج شدند. در &nbsp;نهایت ۱۹ مقاله مرتبط باهدف، مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: با واکاوی داده‌ها، مضامین محوری ذیل به‌عنوان عوامل مؤثر بر سازگاری با خانواده آشکار گردید:</p> <p><strong>۱) چالش‌ها:</strong> موانع ارتباطی، تروما و مشکلات سلامت روان، انگ اجتماعی و انزوا، فشارهای مالی و چالش‌های ناشی از تطبیق با نقش‌های جدید، به‌عنوان عوامل بازدارنده شناسایی شدند.</p> <p><strong>۲) تسهیل‌ گرها:</strong> پیوندهای مستحکم خانوادگی پیش از حبس، ارتباط باز و محترمانه، دسترسی به خدمات مشاوره خانواده و گروه‌های حمایتی و استفاده از منابع جامعه و برنامه‌های بازگشت به زندگی، به‌عنوان عوامل حمایتی شناسایی شدند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong>&nbsp;یافته‌ها نشان داد که درک این پویایی‌ها و ارتقای منابع حمایتی، نقشی کلیدی در بازگشت موفق به جامعه ایفا می‌کند. ارتباطات باز، پیوندهای خانوادگی محکم و دسترسی به سیستم‌های حمایتی، سبب بهبود قابل‌توجه فرایند بازگشت به جامعه برای افراد سابقاً زندانی (FIIs) و خانواده‌هایشان می‌شود.</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: سازگاری، خانواده، ترخیص، زندان، سلامت روان</p> امیررضا کبودوند ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/422 چهارشنبه, 28 فوریه 2024 00:00:00 +0330 تاثیر رایحه درمانی بر میزان استرس و اضطراب پرستاران: مطالعه مروری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/424 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پرستاری به عنوان یکی از حرفه­های استرس آور شناخته شده است. اگر استرس به طور مداوم و به مدت طولانی تجربه شود، باعث اضطراب می­شود. اضطراب علاوه بر مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی برای پرستاران، منجر به کاهش کیفیت ارائه مراقبت آنان از بیماران می­گردد. رایحه درمانی از جمله روش­های طب مکمل است که در بهبود علایم استرس و اضطراب کاربرد دارد. بنابراین مطالعه­ی حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده پیرامون تاثیر رایحه درمانی بر میزان استرس واضطراب پرستاران صورت گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری، پایگاه­های اطلاعاتی SID، Magiran، IranDoc، PubMed و موتور جستجوی Google Scholar وGoogle &nbsp;با استفاده از کلمات کلیدی آروماتراپی، رایحه درمانی، استرس، اضطراب، پرستاران و معادل انگلیسی آن شامل aromatherapy، stress، anxiety، &nbsp;nurses به صورت مجزا و ترکیبی با استفاده از AND &nbsp;و OR، بدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفت. مقالات حاصل از نظر معیارهای ورود، شامل مرتبط بودن با موضوع پژوهش، محل انجام پژوهش در ایران و دسترسی به متن کامل مقالات، بررسی شدند. معیارهای خروج از مطالعه، شامل مطالعات مروری، کیفی، نامه به سردبیر و مطالعات تکراری بود. در نهایت 7 پژوهش وارد مطالعه شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: بررسی­ها نشان داد که رایحه درمانی با گل محمدی، اسطوخودوس و رزماری در کاهش میزان استرس، اضطراب و تنش شغلی و همچنین ایجاد احساس آرامش در پرستاران شاغل در بخش­های اورژانس، مراقبت­های ویژه و کارکنان اتاق عمل و اورژانس پیش بیمارستانی موثر شناخته شده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;رایحه درمانی با توجه به هزینه کم، ایمنی و سهولت در استفاده از آن، به عنوان درمان مکمل برای کاهش میزان استرس و اضطراب پرستاران پیشنهاد می­گردد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: رایحه درمانی، آروماتراپی، اضطراب، استرس، پرستاران</p> زهره بهرامی برسری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/424 سه‌شنبه, 12 مارس 2024 10:45:51 +0330 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/425 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سندرم خستگی مزمن به عنوان یک بیماری چند سیستمی و پیچیده معرفی می شود که منجر به خستگی و ناتوانی طولانی مدت در فعالیت های فردی و اجتماعی شده و بر کیفیت زندگی تاثیر منفی بر جای می گذارد. لذا انجام مداخلات روانشناختی به منظور افزایش کیفیت زندگی این افراد مهم می باشد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان شاغل دارای سندرم خستگی مزمن شهر رشت در سال 1402 بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگماری شدند. ابزارگردآوری داده­ها شامل پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره (ANCOVA) انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: براساس یافته ها درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن تاثیر داشت. به طوری که ارایه این درمان موجب افزایش کیفیت زندگی در زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شد (13/5=F، 02/0=P).</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>با استناد به این یافته­های می­توان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد یک روش روان­درمانی مناسب برای افزایش کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن است و می تواند از سوی مشاوران و روانشناسان مراکز رواندرمانی به منظور افزایش کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به سندرم خستگی مزمن مورد استفاده قرار گیرد.</p> فاطمه زنگرزیان, فاطمه بدخشان, دکتر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/425 سه‌شنبه, 12 مارس 2024 10:49:39 +0330 مروری بر اثربخشی مداخله های آموزشی و درمانی در درمان نارسانویسی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/415 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ناتوانی های یادگیری از مهم ترین علل ضعف تحصیلی به شمار می رود. نارسانویسی یکی از انواع ناتوانی های یادگیری است. بدین معنی که دانش آموزان در بکارگیری مهارت های زبان نوشتاری با مشکل روبرو هستند. هدف از این مطالعه مروری، بررسی اثربخشی سایر مداخله های آموزشی و درمانی براختلال یادگیری نارسانویسی در ایران بوده است.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه، یک مرور سیستماتیک، برای یافتن پژوهش های انجام شده در زمینه نارسانویسی صورت گرفت. که با &nbsp;جستجو در &nbsp;پایگاه های فارسی زبان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، با&nbsp; واژگان کلیدی انگلیسی Specific learning disorder ،Dysgraphia &nbsp;،studentsو &nbsp;interventions &nbsp;therapeutic-training و &nbsp;واژگان کلیدی فارسی اختلال یادگیری ویژه ، نارسانویسی و مداخلات درمانی-آموزشی، دانش آموزان از سال 1385 تا 1402 انجام شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته های مرور اخیر نشان داد، مداخله هایی از قبیل &nbsp;فعالیت های بدنی و حرکتی، توانبخشی شناختی بازی درمانی، تمرينات يكپارچگي حسي، شیوه های آموزشی چندحسی اورتون و فرنالد، بازسازی مهارت های ادراکی، آموزش مهارت هاي خودآموزي، آموزش توجه، تمرینات حسي _ حرکتي دلاکاتو در بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال، دانش آموزان مبتلا به نارسانویسی موثر است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> هيچ روش درماني در مدت محدود و به تنهايي نمي تواند موجب حل كامل اختلال هاي يادگيري شود. در عین حال هر یک از روش های درمانی وآموزشی &nbsp;با رویکردهای ویژه خود از قبیل تحول مهارت های حرکتی، بهبود حافظه فعال و حافظه دیداری و بازداری پاسخ در جهت بهبود اختلال نارسانویسی می توانند موثر باشند. لذا استفاده از الگوهای درمانی خاص،&nbsp; برحسب نوع اختلال و پایه تحصیلی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و قضاوت در زمینه انواع مداخلات آموزشی و درمانی نیازمند تشخیص مناسب در این زمینه است.</p> <p>&nbsp;</p> شهرزاد مرادی, کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی, شیوا مرادی, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/415 سه‌شنبه, 12 مارس 2024 10:50:29 +0330 مدل یابی نقش میانجی گری اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس در رابطه با ورزش و فعالیت های بدنی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان صیاد گرگان) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/430 <p>اضطراب و مسائل روانی با بیماری کووید ۱۹ مرتبط &nbsp;هستند. سبک زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی منبع ارزشمندی برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات سلامت، مقابله با عوامل استرس زا و بهبود کیفیت زندگی می گردد. هدف تحقیق، &nbsp;مدل یابی نقش میانجی گری اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس در رابطه بین ورزش و فعالیت های بدنی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت(مطالعه موردی: بیمارستان صیاد گرگان) بوده است. روش تحقیق از نظر &nbsp;هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی - همبستگی و به لحاظ روش پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق ؛ كليه کادر درمان بیمارستان صیاد گرگان به تعداد 230 نفر بودند. با توجه به حجم جامعه آماری و براساس فرمول کوکران، حجم نمونه آماری&nbsp; به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه به تعداد 145 نفر برآورد شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد&nbsp; اضطراب ناشی از کرونا ویروس&nbsp; علیپور و همکاران در سال 2020 ؛ ورزش و فعالیت های بدنی IPAQ (1998)؛ فرسودگی شغلی ماسـلاچ و همکاران در سال 1999 و &nbsp;سلامت عمومی گلدبرگ (1979) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart pls&nbsp; استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که بین ورزش و فعالیت های بدنی با اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس و فرسودگی شغلی از دیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان رابطه منفی و معناداری ( 05/0 p≤) وجود دارد. همچنین بین ورزش و فعالیت های بدنی با سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان رابطه مثبت و معناداری( 05/0 p≤) &nbsp;وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ازدیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان ؛ افرادی که اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس را تجربه میکنند از فرسودگی شغلی بیشتر و سلامت عمومی کمتری برخوردار هستند.</p> اسرا عسکری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/430 سه‌شنبه, 12 مارس 2024 12:09:12 +0330 تحلیل روایت زنان مبتلا به بیماری ام اس از خدمات توانبخشی در موسسه خیریه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/458 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بیماری مزمن باعث کاهش خودمختاری و استقلال فرد می‌شود که همین امر عاملی برای عزت‌نفس پایین و عوارضی چون افسردگی، پرخاشگری و سوء‌مصرف مواد می‌شود که اثرات بیماری مزمن را نیز بیش‌تر خواهد کرد. بنابراین نیاز است که اقداماتی برای غلبه بر عزت‌نفس پایین آنان شود. توانبخشی زنان به عنوان نیمی از جمعیت که تضمین‌کننده سلامت خانواده و جوامع است باید مورد توجه قرار بگیرد. ایجاد خدمات مشاوره فردی و گروهی به صورت رایگان برای زنان مبتلا به بیماری ام اس می‌تواند اثرات منفی بیماری مزمن را کاهش دهد.</p> <p><strong>روش تحقیق:</strong> این مطالعه از روش کیفی و از نوع تحلیل‌روایت استفاده شد. نمونه به صورت هدفمند از زنان مبتلا به بیماری ام اس که در موسسه خیریه بقیه‌الله خمینی‌شهر عضو بودند مصاحبه گردید. بعد از 17 مصاحبه، داده‌ها به اشباع نظری رسید و پاسخ‌ها تکرار شدند. مدت زمان مصاحبه از 40 تا 120 دقیقه به طول انجامید. مکان مصاحبه به انتخاب مصاحبه‌شونده صورت می‌گرفت. برای افزایش اعتبار مطالعه، از روش‌های کنارگذاشتن‌ دانش‌ قبلی محقق، استفاده از نظرات محققان مختلف در جهت تحلیل درست و بی‌طرفانه، اعتبار پاسخگو و برگشت‌ به ‌شرکت‌کنندگان و سؤال از آنها هنگام تجزیه ‌و تحلیل‌‌داده‌ها استفاده گردید. قبل از اجرا، ابتدا در مورد هدف پژوهش و همچنین تضمین محرمانه‌بودن اطلاعات، به مشارکت‌کنندگان توضیح داده می‌شد. با اخذ رضایت‌، مشارکت‌کنندگان به صورت آگاهانه در تحقیق شرکت کردند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> این موسسه خدماتی توانبخشی مختلفی از جمله مشاوره‌های گروهی یک روز هفته، سخنرانی متخصصان به صورت ماهانه و مشاوره فردی در صورت درخواست بیمار به صورت رایگان در اختیار بیماران مزمن قرار می‌دهد. زنان این موقعیت را خوب ارزیابی می‌کنند و از خدمات متنوع استقبال می‌کنند. مشاوره گروهی برای زنان دربرگیرنده انرژی مثبت و انگیزه است. همچنین صحبت با همتایان در مشاوره گروهی به ارتقا عزت نفس آنان کمک می‌کند. سخنرانی های علمی سبب آشنا شدن بیش‌تر با بیماری و روش‌های مختلف مکمل دارویی مانند سبک‌های ورزش، روان درمانی و غیره می‌گردد. مشاوره های فردی نیز توانسته است زنان را از بحران‌های روحی و سخت این بیماری از زمان تشخیص و حین درمان کمک دهد. در مجموع این شرایط برای زنان، تمجید از خدمات موسسه خیریه را در پی ‌داشته است و می‌توانند فرد را از وضعیت تنش‌آور به فردی تاب‌آور و سازگار تبدیل کنند</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> این موسسه امکاناتی را فراهم آورده تا زنان بدون دغدغه مالی از خدمات مشاوره بهره ببرند. نتایج این پژوهش می‌تواند نیاز ضروری زنان درگیر بیماری مزمن به خدمات مشاوره را نشان دهد. با توجه به تاثیرات بالای این خدمات در زنان مبتلا به ام اس پیشنهاد می‌شود در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها در کنار دارو درمانی، خدمات بهداشت روانی برای این قشر مورد توجه قرار بگیرد.</p> زهرا لطفی فروشانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/458 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:19:57 +0330 فراتحلیل اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب در افراد دارای تجربه سوگ https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/459 <p>هدف پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی از نوع فراتحلیل بود. جامعه موردمطالعه در بخش مبانی نظری و پیشینه کتب، پایان نامه ها و مقالات مرتبط با موضوع و نمونه تحقیق کتب، پایان نامه ها و مقالاتی بود که در قسمت منابع معرفی شده اند. جامعه مورد مطالعه در بخش داده های تحقیق شامل یافته های کلیه پژوهش های انجام شده در حوزه طرحواره ها و اضطراب افراد دارای سوگ در داخل و خارج کشور و نمونه تحقیق شامل پژوهش هایی بود که بین سال های 2018 تا 2022 انجام شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری و داده های تحقیق در بخش پیشینه، کتابخانه‌ای و ابزار جمع‌آوری فیش بود. برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودارها و شاخص­های میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده‌ها از روش فراترکیب در قالب ترکیب داده‌های کمی پژوهش‌های مورد مطالعه استفاده شد. داده‌های جمع­آوری­شده با روش اندازه اثر، تفاوت ميانگين استاندارد شده يا d کوهن برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحليل قرار گرفتند. يافته‌ها نشان ميانگين اندازه اثرات ثابت برابر 798/1 و برای اثرات تصادفی برابر 899/1 که است که هر دو در سطح 001/0 معنی‌دار است. یعنی در مجموع پژوهش های مورد بررسی، طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ تأثیر مثبت و معنی داری داشته و بر اساس ملاک های کوهن برای تفسير معنی داری عملی اندازه اثر، ميانگين اندازه اثر پژوهش حاضر را می توان به عنوان تأثير زياد طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ تفسير کرد. با توجه به یافته این پژوهش، پیشنهاد می‌شود مسئولین و متصدیان مربوطه با برگزاری کارگاه‌های طرحواره درمانی هیجانی برای افراد دارای تجربه سوگ موجبات بهبود اضطراب آن­ها و در نهایت کیفیت زندگی آنان را فراهم نمایند.</p> سیده اعظم حسینی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/459 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:20:47 +0330 تأثیر استرس مالی بر طلاق: مروری نظام‌مند https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/427 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> استرس مالی به‌عنوان یک عامل خطر شناخته شده برای تنش‌های زناشویی و طلاق، ضرورت بررسی عمیق‌تر این موضوع را آشکار می‌کند. این مطالعه مروری نظام‌مند باهدف جمع‌بندی یافته‌های علمی در خصوص رابطه بین استرس مالی و طلاق، به بررسی مطالعات اخیر منتشر شده بین سال‌های 2018 تا 2024 می‌پردازد.</p> <p><strong>روش</strong>: برای شناسایی مطالعات تجربی مرتبط، جستجوی نظام‌مندی در پایگاه‌های اطلاعاتی PsycINFO، Google Scholar، PubMed، Web of Science، SID و Magiran، با استفاده از کلیدواژه‌های لاتین "Financial Stress"، "Divorce"، "Communication"، "Satisfacion" و "Coping" و معادل فارسی آن‌ها صورت گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل سال انتشار بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، کاوش در ارتباط استرس مالی و طلاق و استفاده از روش‌های پژوهش تجربی بود. در نهایت، 20 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج این مطالعه نشان داد که استرس مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر طلاق اثر می‌گذارد. افزایش ارتباطات منفی، کاهش رضایت زناشویی و عدم تعادل قدرت در زوجین، به‌عنوان سازوکارهای اصلی این رابطه شناسایی شدند. علاوه‌برآن، عوامل تعدیل‌کننده‌ای مانند وضعیت اقتصادی - اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و راهبردهای مقابله‌ای فردی نیز بر این رابطه اثر می‌گذارند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong>&nbsp;استرس مالی به‌عنوان یک پدیده پیچیده، نقشی انکارناپذیر در فروپاشی ازدواج‌ها ایفا می‌کند. درک اثرات چندوجهی آن بر زوجین می‌تواند به طراحی و توسعة مداخلاتی مؤثر برای حمایت از افراد و زوج‌هایی که با چالش‌های مالی روبرو هستند و ارتقای پویایی و انعطاف‌پذیری در روابط زناشویی کمک کند.</p> امیررضا کبودوند ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/427 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:22:12 +0330 پیش بینی سلامت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین در دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور ارومیه در سال 1402 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/375 <p>سلامت جنسی در زوجین می تواند به رضایت زناشویی بهتر منجر شود و در نتیجه زمینه ساز پویایی، استحکام و ثبات خانواده باشد. در این بین الگوهای ارتباطی زوجین نقش مهمی دارند.؛ براین اساس پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین در دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور ارومیه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه در سالتحصیلی 1402-1403 شامل می گردد. تعداد 240 دانشجوی متاهل (120 زن و 120 مرد) در پژوهش حاضر بودند. شرکت کنندگان، پرسشنامه های الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای (1991) و سلامت جنسی معنوی پور و همکاران (1388) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار spss 19 تحلیل شد. نتایج نشان داد بین الگوهای ارتباطی ارتباط توقع / کناره گیری (05/0 &gt; P) ارتباط سازنده متقابل (01/0 &gt; P) و ارتباط اجتناب متقابل (01/0 &gt; P) با سلامت جنسی رابطه معنی دار وجود داشت و الگوهای ارتباطی توانستند 19 درصد از واریانس سلامت جنسی دانشجویان متاهل را پیش بینی کنند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت الگوهای ارتباطی از عوامل مهم و تعیین کننده در سلامت جنسی افراد متاهل به حساب می آیند.</p> ایرج میرخان, سحر موسوی, فاطمه عبدالعی پور, آذر ملکی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/375 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 00:00:00 +0330 مروری بر مداخلات روان شناختی بیماری کبد چرب غیرالکلی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/460 <p><strong>بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری در کشورهای پیشرفته محسوب می شود ، این بیماری نوعی از کبد چرب است که به علت تجمع چربی&nbsp; در بافت کبد به دلیلی غیر ازمصرف الکل بروز می کند و خطر تبدیل به التهاب کبدی غیر الکلی شدید و پیش رونده را دارد. علت دقیق ایجاد این بیماری مشخص نیست.&nbsp; برخی از پژوهشگران برنقش عوامل روانشناختی مانند استرس،اضطراب و افسردگی در بروز بیماری کبد چرب غیر الکلی تاکید دارند. بیماری کبد چرب غیرالکلی یک عامل خطر برای ابتلا به بیماریهای قلبی محسوب می گرددو در حال حاضر بیماریهای قلبی اولین دلیل مرگ ومیر به حساب می آیند. همچنین آمارها نشان می دهند افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی &nbsp;که به طور همزمان مشکلات&nbsp; روانشناختی را تجربه می کنند، نرخ مرگ ومیر بیشتری را داشته اند .&nbsp; بنابراین توجه&nbsp; به مداخلات &nbsp;روانشناختی&nbsp; به عنوان عاملی موثر بر بهبود وضعیت روانشناختی بیماران مزمن ( از جمله بیماری کبد چرب غیر الکلی) &nbsp;ضرورت می یابد. &nbsp;&nbsp;بنابراین هدف &nbsp;از انجام این پژوهش بررسی&nbsp; مداخلات روانشناسی انجام شده&nbsp; در روند کنترل و بهبودی&nbsp; بیماری کبد چرب غیر الکلی بود. روش تحقیق: پایگاهای اطلاعاتی Sage، Eric، و Science Direct &nbsp;و SIDاز تاریخ ۲۰۱3 تا ۲۰23 جستجو گردید. کلمات کلیدی برای جستجو شامل Non-alcoholic fatty liver disease، ،cognitive behavioral therapy ACT، ، MBSR ، MBCT ، Psychological interventionss بود. در این جستجو26 مقاله در ارتباط با مداخلات درمانی بیماری های کبد &nbsp;یافت گردید که از &nbsp;میان ۲6 مقاله 10 مقاله مرتبط با &nbsp;موضوع پژوهش (تاثیر &nbsp;مداخلات روانشناختی در بیماریهای کبد) بود.یافته های این پژوهش &nbsp;مروری &nbsp;نشان داد مداخلات روانشناختی &nbsp;با کاهش علائم بیماری، کاهش سطوح استرس و افسردگی و افزایش تبعیت از درمان به طور معناداری مرتبط هستند .</strong></p> فرشته نظری منتظر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/460 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:33:38 +0330 رویکردهای پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی در حرف پزشکی و پرستاری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/461 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اگرچه مشارکت در بخش بهداشت و درمان کاری پر معنا و رضایت بخش می‌باشد اما افراد مشغول در حرف پزشکی و پرستاری به دلیل ماهیت کارشان &nbsp;در خطر بالای فرسودگی شغلی قرار دارند.طبق تعریف WHO فرسودگی ، سندروم ناشی از استرس مزمن و مدیریت نشده محل کار مطرح شده است تا ناشی از شرایط پزشکی فرد &nbsp;و افراد مبتلا &nbsp;به آن در خطر بالای بیماری‌های ذهنی قابل تشخیص مثل افسردگی، اضطراب و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. یکی از پیامد های مهم آن،ترک شغل و بحران نیروی کار میباشد. پس راه‌های پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی مورد نیاز جامعه بوده و از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است.</p> <p><strong>روش</strong>: مطالعه حاضر از نوع مرور دامنه ای است که با واژگان کلیدیprofessional burnout, prevention, combat, nursing &nbsp;&nbsp;که در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Scopus, Google &nbsp;scholar, Web of science &nbsp;انجام شده است و بازه زمانی از سال 2000 تا 2023 می باشد.</p> <p><strong>یافته</strong><strong>‌</strong><strong>ها</strong>. طبق پژوهش‌های انجام شده در حوزه پرستاری %39 پرستاران از سطوح ناکافی پرسنل، 57% از توزیع نامناسب بار کاری و 54% دیگر عقیده داشتند که آنها مجبور به تحمل بار کاری شدید می‌باشند. پیامدهای فرسودگی شغلی علاوه بر تهدید سلامتی شامل خستگی عاطفی، احساس ناکارآمدی ، اختلال کیفیت زندگی کاری و کاهش امنیت و رضایت بیماران میباشد. رویکردهای مقابله با فرسودگی &nbsp;در سه سطح سازمانی ،فردی و گروهی و توانبخشی مطرح می‌شود. مداخلات در سطح سازمانی شامل توسعه مهارت های نظارتی و اجرایی مدیران و کارکنان &nbsp;و شناسایی ریسک‌های ابتلا به فرسودگی می‌باشد.</p> <p>در سطح فردی ارتقاء سطح سواد عاطفی ، برقراری روابط اجتماعی سالم و در سطح گروهی برگزاری راند های شوارتز که برمبنای انعکاس وجوه عاطفی و اجتماعی کار در بخش درمان می باشد مطرح می گردد .در سطح سوم ، توانبخشی به افرادی که نوعی فرسودگی شغلی را تجربه کرده‌اند و کمک به بازگشت دوباره آنها به محیط کار را مورد توجه قرار می‌دهد .</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong>&nbsp; فرسودگی پاسخی به استرس موجود در محل کار است و لزوم اجرای مداخلات را در پی دارد. فرسودگی شغلی دارای ابعاد مختلفی مثل فرسودگی عاطفی ، احساس بدبینی و کناره‌گیری از شغل ، حس غیر موثر بودن و عدم موفقیت دارد هم چنین فرایندی پیشرونده است تا اینکه مجموعه مجزا از علائم باشد. برخی از راهکارها عبارتند از: کمک به شاغلین حرف پزشکی در تعیین اهداف خود ، ایجاد گروه‌های همتا در خصوص پشتیبانی لازم ، رویکردهای مبتنی بر بازیابی فعال و گنجانیدن امکانات ورزشی هوازی .شش حوزه مطرح شده توسط چارچوب سلامت، امنیت و محیط عبارتند از: بار کاری ثابت، انتخاب و کنترل، شناخت و پاداش، انجمن کار حمایتی، انصاف، احترام و عدالت اجتماعی، کار معنادار و با ارزش.</p> فاطمه رحمانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/461 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:38:53 +0330 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/462 <p>هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات­مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون بود. در این پژوهش جامعه آماری تمامی بیماران مبتلا به سرطان خون که به بیمارستان­های لبافی نژاد و نیکان شهر تهران، نمونه پژوهش تعداد 30 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام به تعداد 15نفر) با شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای گردآوري داده­ها شامل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991)، جرات مندی گمبریل و ریچی (1975)، بهزیستی روانشناختی ریف (1980) و خلاصه ای از پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود.داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار 24 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون اثربخش است.</p> نیکا شاهسون ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/462 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 10:42:24 +0330 تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی, خودشناسی (انسجامی) و حس خودارزشمندی در زنان قربانی تجاوز جنسی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/351 <p>چکیده:</p> <p>هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی، خودشناسی انسجامی و حس خودارزشمندی در زنان قربانی تجاوز جنسی انجام گرفت.</p> <p>روش: در این پژوهش از روش تجربی تک آزمودنی (A-B)استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان قربانی تجاوز جنسی بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم‌زمان استفاده شد و آزمودنی‌ها قبل از درمان (سه مرتبه بافاصله یک هفته) , میانة درمان (جلسات چهارم، هفتم و دهم) و پایان درمان و پس از پایان درمان 2 بار، به فاصله 1 ماه به پرسش‌نامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف (فرم کوتاه) , خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران و مقیاس خودارزشمندی کروکر پاسخ دادند.</p> <p>یافته‌ها: نتایج تحلیل دیداری و کمی داده‌ها نشان داد که در مجموع بهزیستی روان‌شناختی، خودشناسی انسجامی و خودارزشمندی سه شرکت‌کننده در دوره درمان افزایش داشته است و درمان اثر مثبت و معنادار داشته است. نمره آزمودنی‌ها در کلیه مقیاس‌ها در مرحله پس از درمان نسبت به مرحله قبل از آن افزایش نشان داده‌ است</p> <p>نتیجه‌گیری: نتیجه‌ای که می‌توان از این پژوهش استنباط کرد این است که رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش بهزیستی روان‌شناختی، خودارزشمندی و خودشناسی انسجامی زنان قربانی تجاوز جنسی مؤثر بوده است. ،&nbsp; و تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی، خودارزشمندی و خودشناسی انسجامی در مرحله پیگیری بعد از دو ماه ماندگار می‌باشد.</p> <p><strong>بهزیستی روان‌شناختی; تجاوز جنسی; خودارزشمندی; خودشناسی انسجامی;درمان‌پذیرش و تعهد</strong></p> فاطمه رضائی, جلال یونسی, پروین جعفری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/351 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 11:39:18 +0330 بررسی اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ بر توجه انتخابی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر تهران https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/439 <p>اهداف بیماری مالتیپل اسکلروزیس که از شایع­ترین بیماری­های عصبی مزمن می­باشد بدلیل ایجاد ضایعات موضعی در مغز باعث تخریب مسیرهای عصبی و در نهایت سبب اخلال در انتقال پیام در دستگاه عصبی مرکزی می­گردد و همین امر باعث بروز طیف گسترده­ای از اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به ام اس خواهد شد. هدف بررسی اثربخشی نرم­افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ بر توجه انتخابی بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران بود.</p> <p>مواد و روش­ها پژوهش حاضر از نوع مداخله­ای با طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل بود و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکووا) جهت بررسی تأثیر مداخله بر نمرات پس­آزمون استفاده شد. جامعه­ی آماری تمام بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران بودند که تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در سال 1401-1400 شهر تهران به عنوان حجم نمونه با روش نمونه­گیری در دسترس و بصورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. آزمودنی­ها آزمون استروپ را بمنظور پیش آزمون تکمیل نمودند. لازم به ذکر است مداخله (12 جلسه 2 ساعته توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه توسط نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ) تنها برای گروه آزمایش صورت گرفت و در انتها از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس­آزمون (آزمون استروپ) گرفته شد.جهت تجزیه تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید.</p> <p>یافته­ها بنابر نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره (آنکووا) نشان داد که نرم­افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ بر توجه انتخابی بیماران مبتلا به ام اس اثرگذار است (p&lt;0/001). &nbsp;همچنین اندازه اثر اتا =0386/0، یعنی تاثیر کاپیتان لاگ بر انعطاف­پذیری آزمودنی­ها 6/38 درصد بود.</p> <p>نتیجه­گیری طبق یافته­های پژوهش مداخلات توانبخشی­های شناختی مختلف قادر هستند عملکردهای شناختی و کارکردهای اجرایی بیماران دچار نقص­های شناختی را بهبود و ارتقا داده و فعالیت­های روزانه زندگی را برای آنها تسهیل نمایند، بنابراین پیشنهاد می­گردد مراکز بهزیستی از این نوع مداخلات توانبخشی شناختی با عنوان درمان تکمیلی بهره ببرند.</p> علی دل شاد, آمنه سادات کاظمی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/439 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 12:11:38 +0330 وضعیت فعلی توانبخشی از راه دور (Telerehabilitation) در ایران مقاله مروری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/457 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افزایش نرخ ناتوانی، کمبود نیروی انسانی کافی و مشکلات حمل و نقل افراد دارای معلولیت از جمله مشکلات بهداشتی در جهان است. توسعه فناوری توانسته بر برخی از مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مراجعین غلبه کند. خدمات پزشکی از راه دور با استفاده از واسطه های ارتباطی و الکترونیکی، سلامت بیماران را بهبود می بخشد. خدمات جامع توا نبخشی از راه دور تمامی مراحل مختلف از جمله ارزیابی و مشاوره، ارائه برنامه درمانی، اجرا و تمرین از راه دور، پیگیری و نظارت بر بیمار، و بازخورد مستقیم بیمار را در پی دارد.با این حال شیوه های توانبخشی از راه دور برای بسیاری از درمانگران و بیماران ناشناخته است. ازین رو هدف ازین مطالعه، تحلیل وضعیت فعلی توانبخشی از راه دور در ایران و پتانسیل آن برای رشد و توسعه بیشتر در آینده است.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد . در مطالعه حاضر مقالات در پایگاه های اطلاعاتی مانند SID &nbsp;، Noormags &nbsp;&nbsp;، magiran &nbsp;، Google scholar با کلید واژه های &nbsp;&nbsp;Telerehabilitation، &nbsp;Telemedicine ، &nbsp;Iran از سال 2015 تا 2024 جستجو شد. در نهایت&nbsp; مطالعاتی که به بررسی توانبخشی از راه دور در ایران &nbsp;پرداخته اند طی دو مرحله بازبینی شدند. که در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله مورد بررسی قرار گرفت، با اعمال معیار های ورود و خروج و حذف موارد تکراری تعداد 11 مقاله وارد مطالعه شد</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج بررسی ها نشان داد مهم ترین شیوه های توانبخشی از راه دور در ایران شامل : خدمات مشاوره ای تلفنی ، توانبخشی مبتنی بر وب ، توانبخشی مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل ، توانبخشی مبتنی بر ویدیو کنفرانس می باشد. هم چنین طبق مطالعات صورت گرفته از مهم ترین چالش های توانبخشی از راه دور در ایران می توان به عدم وجود نرم افزار بومی مورد تایید وزارت بهداشت ، اینترنت ضعیف دربرخی نقاط کشور ، مخاطرات قانونی، فیزیکی و اخلاقی و دانش ضعیف در استفاده از تجهیزات اشاره کرد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>:&nbsp;وضعیت فعلی توانبخشی از راه دور در ایران هنوز در مراحل اولیه خود است و زیرساخت ها و منابع محدودی در آن وجود دارد. مشاوره توانبخشی از راه دور با استفاده از رسانه های مختلف از جمله تلفن، ویدیو کنفرانس و پیامک روشی موثر برای گسترش ارتباط با بیماران در فواصل جغرافیایی بزرگ است . ایجاد بستر مناسب نظیر بومی سازی اپلیکیشن های مخصوص مشاوره و پلتفرم های تله مدیسین، باعث سهولت و دسترسی بیشتر به خدمات مشاوره ای از راه دور می شود .</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: توانبخشی از راه دور، پزشکی از راه دور، ایران.</p> مهدی میرزادی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/457 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 12:12:39 +0330 نیازهای توانبخشی در بیماران دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال (FSHD): یک مطالعه ی مروری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/456 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> دیستروفی فاسیوسکاپولوهومرال (FSHD) یک میوپاتی اتوزومال غالب است که تقریباً از هر 8000 نفر یک نفر مبتلا می باشد و آن را به یکی از شایع ترین انواع دیستروفی عضلانی تبدیل می کند. این بیماری با آتروفی عضلانی پیشرونده و نامتقارن مشخص می شود که به طور معمول صورت، اندام فوقانی و ماهیچه های اسکلتی شانه و سپس اندام تحتانی را تحت تأثیر قرار می دهد. توانبخشی به عنوان درمانی موثر، با هدف کاهش ناتوانی، بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بیماران می باشد .هدف از انجام این پژوهش بررسی نیازهای توانبخشی در بیماران مبتلا به دیستروفی فاسیوسکاپولوهومرال (FSHD) می باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد . در مطالعه حاضر مقالات در پایگاه های اطلاعاتی مانند SID ،Noormags &nbsp;، Magiran ،Science Direct ،Google scholar ، PubMed با کلید واژه های&nbsp; patients ,rehabilitation ,facioscapulohumeral dystrophy &nbsp;از سال 2000 تا 2024 جستجو شد. در نهایت مطالعاتی که به بررسی نیازهای توانبخشی بیماران دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال پرداخته اند طی دو مرحله بازبینی شدند. که در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله مورد بررسی قرار گرفت، با اعمال معیار های ورود و خروج و حذف موارد تکراری تعداد 20 مقاله وارد مطالعه شد .</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مطابق &nbsp;بررسی های صورت گرفته&nbsp; مهم ترین نیاز های توانبخشی بیماران دیستروفی فاسیوسکاپولوهومرال (FSHD)شامل: درمان شناختی رفتاری ، <strong>&nbsp;</strong>آموزش راهبردهای جبران ارتباط (آموزش ارتباط غیر کلامی)، حمایت مددکار اجتماعی، مشاوره روانشناسی، تمرین ورزشی هوازی، رویکرد تیمی چند رشته‌ای، می باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>:&nbsp;در توانبخشی بیماران دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال باید ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و حرفه ای را در نظر گرفت، مشاوران توانبخشی، پرستاران و دیگر اعضای تیم توانبخشی لازم است به جنبه های اشاره شده در توانبخشی بیماران دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال توجه ویژه ای داشته باشند.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال، توانبخشی، بیماران.</p> مهدی میرزادی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/456 سه‌شنبه, 09 آوریل 2024 12:13:23 +0330 مقایسه اضطراب شغلی پرستاران بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/446 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف</strong>: در حرفه پرستاري عوامل استرس زاي شغلي متعددي وجود دارند؛ هر كدام از اين عوامل به نوبه خود سهم بسيار بزرگي در ايجاد اضطراب در بين قشر پرستار عهده دار هستند که این اضطراب برای عملکرد آن­ها تبعاتی منفی می­تواند در پی داشته باشد؛ از این رو، برای بسیاری از افراد همچون خودپرستاران و نیز بیماران، درک عوامل موثر بر اضطراب شغلی پرستاران واجد اهمیت است. هدف از این پژوهش مقایسه اضطراب شغلی در پرستاران بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی می­باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: روش این پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسه­ای است؛ جامعه آماری این تحقیق را پرستاران و کادر درمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله در شهرک غرب تهران تشکیل می­دهند که تعداد آن 960 نفر می­باشند و محقق با مراجعه به منطقه مورد مطالعه و توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه و تکمیل کردن پرسشنامه توسط افراد نمونه، اقدام به گردآوری داده­های تحقیق خود نمود. از میان پاسخ دهندگان تعداد274 نفر به روش تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شدند؛ داده­های جمع آوری شده (274=N) در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از از تکنیک معادلات ساختاری مبتنی بر روش AMOS تجزیه و تحلیل شدند. برای اجرای این تکنیک از نرم افزارهای اکسل، اس پی اس اس 24 و ای موس استفاده می شود.</p> <p><strong>یافته­ها</strong>: یافته­ها بیانگر این مطلب است که بین اضطراب شغلی بر اساس جنسیت، سابقه اشتغال و سن، تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد؛ زنان در اضطراب شغلی نمره کل میانگین بیشتری را نسبت به مردان دارا بودند، در مقایسه اضطراب شغلی بر اساس تحصیلات تفاوت معناداری یافت نشد و نیز در مقایسه اضطراب شغلی بر اساس سابقه اشتغال تفاوت معناداری در میانگین یکی از گروه­ها یافت شد که طبق آزمون تعقیبی توکی میزان سابقه بیشتر از 20 سال با دیگر گروه­ها بجز 15 تا 20 سال تفاوت معناداری داشتند وهمچنین از لحاظ سن بین گروه­های 31 تا 35 ساله­ها با گروه 36 تا 40 ساله­ها تفاوت معناداری یافت شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: پژوهش حاضر که بین ویژگی­های جمعیت شناختی براساس جنسیت، تحصیلات، سابقه اشتغال و سن است، به جز تحصیلات بیانگر تفاوت دراضطراب شغلی در پرستاران می­باشد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: اضطراب شغلی، پرستاران، ویژگی­های جمعیت شناختی</p> الهه محمدی خوجین, نوشین پردلان, مریم شه شناس ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/446 چهارشنبه, 10 آوریل 2024 13:58:19 +0330 تجارب مشاوران مدارس در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستانی: چالش‌ها و راه‌کارها https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/447 <p><strong>مقدمه:</strong> نوجوانان مهاجر افغان معمولاً با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و مشاورانی که با این گروه از نوجوانان کار می‌کنند با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو هستند لذا به‌منظور حمایت از این گروه آسیب‌پذیر نیازمند آگاهی و آمادگی کافی هستیم.</p> <p><strong>هدف:</strong> پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب مشاوران مدرسه در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستانی صورت گرفت.</p> <p><strong>روش:</strong> به‌منظور انجام این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل ۱۰ مشاور مدرسه متوسطه اول و متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بودند كه از طريق روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه موردمطالعه در این پژوهش مشاوران مدرسه‌ای را شامل شد که تجربه حداقل چندین جلسه مشاوره با نوجوانان مهاجر را داشته‌اند. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع داده‌ها انجام گرفت و مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2020 با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.</p> <p>&nbsp;<strong>یافته‌ها:</strong> تحلیل تجربه پديداری مبتنی بر تجارب مشاوران مدرسه در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستان منجر به استخراج ۳ مؤلفه کلیدی «تلاش به درک جنبه‌های مثبت و منفی، موانع ترویج خدمات سلامت روان و ایجاد راهبردهای جدید» بود.</p> <p>&nbsp;<strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه اهمیت بالای شناخت چالش‌های منحصربه‌فرد مشاوره با نوجوانان مهاجر افغانستانی، مشاوران لازم است با دقت و حساسیت به نیازهای نوجوانان مهاجر افغانستان گوش فرا دهند و رویکردهایی منحصر به فرد و حساس به فرهنگ آنان را فراهم آورند.</p> علی عظیمی, مهتاب بهاروند, اسماعیل سعدی پور ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/447 چهارشنبه, 10 آوریل 2024 13:59:49 +0330 رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/498 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در بین افراد جامعه ها به ویژه جوانان و نوجوانان گسترش یافته است که می تواند مشکلات&nbsp; مختلف اجتماعی، قانونی، شغلی و بهداشتی به وجود بیارد. در همین راستا، هدف از این پژوهش انجام شده بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهش را 356 نفر از نوجوانان &nbsp;که شامل دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس شهرستان لاهیجان بوده اند تشکیل می دادند که به روش کوکران از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد، پرسشنامه سبک های هویت(ISI-6G) بودند.</p> <p>&nbsp;<strong>یافته‌ها</strong>، برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از قبیل انحراف استاندارد، فراوانی، میانگین و آزمون های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتیجه حاصل از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس بين سبک های هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر( 748/134= <sub>(351،4)</sub> (05/0&gt;P)) به دست آمده نشان از معنادار بودن می باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;نتیجه به دست آمده در این فرضیه نشان داد که بین سبک های هویت یابی نوجوانان و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معناداری وجود دارد، طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه منفی با گرایش به مصرف مواد مخدر داشته اند و همچنین تعهد نیز رابطه ی منفی به گرایش به مصرف مواد مخدر دارد از سوی دیگر هویت سردرگم/اجتنابی رابطه مثبت با گرایش به مصرف مواد دارد.</p> سید حسین میراکبری شیرآباد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/498 یکشنبه, 14 آوریل 2024 14:40:09 +0330 توسعه تئوری تحول تجمعی خویشتن: یک تئوری بنیادی مکنون در داده های کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/494 <p><strong>مقدمه:</strong> وقوع آسیب نخاعی ضربه‌ای یک رویداد آسیب زا به شمار می‌رود که یک بحران اصلی در زندگی فرد آسیب دیده و خانواده او به‌خصوص فرد مراقب غیر رسمی به شمار می‌رود. استرس شدید ایجاد شده به دنبال از دست دادنهای ادراک شده، اغلب از طریق بهم ریختن ایده‌ها و باورهای فرد در مورد خودش و دیگران منجر به ایجاد آشفتگی روانی در فرد و افراد مهم زندگی وی می‌شود و فرد را برای سازگاری خود از طریق ساماندهی مجدد خویشتن برمی‌انگیزد. هدف از پژوهش حاضر تبیین فرایند سازماندهی مجدد خویشتن در مراقبان غیر رسمی افراد با آسیب نخاعی ضربه‌ای می‌باشد.</p> <p><strong>روش‌ها:</strong> مطالعه زمینه‌ای حاضر، در سال‌های 1396-1401 در سازمان‌های دولتی و غیردولتی خدمت‌رسانی به افراد با آسیب نخاعی ضربه‌ای در شهرهای تهران و اهواز انجام شده است. مشارکت کنندگان عبارت بودند از 27 نفر که در مجموع در 48 مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته شرکت کردند. شرکت کنندگان در این مصاحبه ها شامل 22 مراقب غیر رسمی و 5 فرد با آسیب نخاعی ضربه‌ای بودند. مصاحبه ها در محل مراکز خدمت‌رسانی یا منزل شخصی شرکت کنندگان صورت گرفته است. نمونه گیری با روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت اصل حداکثر تنوع، آغاز شد و در ادامه با شکل‌گیری مفاهیم و طبقات به سمت نمونه گیری نظری سوق داده شد. در جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، یادداشت در عرصه و بررسی برخی مستندات بهره گرفته شده است. داده‌های خام با روش گراندد تئوری، رویکرد استراوس کوربین 2014 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها تا اشباع ابعاد و ویژگی‌های مفاهیم و طبقات ادامه یافت. پس از استخراج کدها، زیر طبقات، مفاهیم و طبقات اصلی این پژوهش استخراج شدند. به این ترتیب با استخراج مفاهیم و ساختار، تعیین ارتباط بین مفاهیم و اجزای ساختار و کشف فرایند سازماندهی مجدد خویشتن، تئوری بنیادی مرتبط با آنها ارائه گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> تحلیل داده‌های این پژوهش منجر به استخراج پنج مفهوم/ طبقه اصلی گردید که تبیین کننده چگونگی سازماندهی مجدد خویشتن مراقبان غیر رسمی افراد با آسیب نخاعی ضربه‌ای می‌باشند. مفاهیم/ طبقات اصلی استخراج ‌شده شامل سه زیر گروه اصلی بود. الف) طبقات اصلی ناظر بر زمینه شامل "بودنِ خویشتن"، "پارادایم‌های خویشتن"، "مواضع خویشتن در پارادایم‌های خویشتن" هستند که بر زمینه‌ای که سازماندهی مجدد خویشتن مراقبان غیر رسمی در آن رخ می‌داد، دلالت می‌کند. ب) طبقات ناظر بر فرایند که مشتمل بر "روندهای سازماندهی خویشتن" است که فرایند را وارد مطالعه کرده و دربرگیرنده عمل/ عکس ‌العمل‌ها و احساسات مشارکت کنندگان در پاسخ به زمینه‌ای که سازماندهی مجدد خویشتن مراقبان غیر رسمی در آن رخ می‌داد، بود و ج) طبقه دربرگیرنده پیامد شامل "تحول تجمعی خویشتن" که به‌ عنوان پیامد روندهای سازماندهی مجدد خویشتن مراقبان غیر رسمی افراد با آسیب نخاعی ضربه‌ای استخراج ‌شده است. ساماندهی یادآورها، رسم نمودارها، و خط داستان منجر به نمایان شدن طبقه مرکزی "تحول تجمعی خویشتن" گردید. در نهایت با انسجام طبقات به دست آمده نظریه بنیادی “تحول تجمعیِ خویشتن" به‌عنوان نظریه بنیادی مکنون در داده‌ها استخراج شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> فرایند سازماندهی خویشتن امری مستمر، منحصربه‌فرد، اجتناب‌ناپذیر است که نظیر خودِ زندگی غیر قابل پیش‌بینی قطعی است. ماهیت غیر قابل پیش‌بینی رخدادهای زندگی افراد، آنها را در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌دهد که در آن به دست آوردن و از دست دادن داشته‌های خویشتن را تجربه می‌کنند. خویشتن با سازگار کردن خود با هر تجربه، نهادینه کردن دستاوردهای حاصل از آن تجربه و تجمع دستاوردهای حاصل از تجارب مختلف زندگی، خود را با هدف ماندگاری و انطباق بهینه در طول عمر افراد متحول می‌نماید.&nbsp;</p> رویا قاسم زاده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/494 یکشنبه, 14 آوریل 2024 15:01:25 +0330 اثربخشی آموزش مهارت¬های مثبت¬اندیشی بر بهزیستی روان¬شناختی دانش¬آموزان پسر خانواده¬های طلاق https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/491 <p><strong>زمینه و هدف: </strong>امروزه طلاق به یک تجربه رایج در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و روند آن روز به روز در حال گسترش است. با افزایش طلاق، جامعه انسانی و خانواده­ها در معرض تهدید قرار می­گیرد؛ طلاق نه تنها باعث پیامدهای منفی روانی، اجتماعی و اقتصادی زوج­های مطلقه می­شود، بلکه برای فرزندان نیز مشکلات عاطفی و اجتماعی متعددی را در پی دارد و بهزیستی روان­شناختی آنان را هدف قرار می­دهد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان پسر خانواده­های طلاق بوده است.</p> <p><strong>­روش: </strong>روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح تحقیق پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه فرزندان طلاق پسر شهر تهران که در مقطع متوسطه اول مدارس این شهر در سال 1402 مشغول به تحصیل بوده­اند، تشکیل می­دادند. نمونه مورد مطالعه شامل 34 نفر از این جامعه بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه بهزیستی روان­شناختی ریف (2002) را تکمیل کردند؛ سپس، 8 جلسه 60 دقیقه­ای مهارت­های مثبت­اندیشی برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از آن، هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.</p> <p><strong>یافته­ها: </strong>نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی به­صورت معناداری موجب ارتقای بهزیستی روان­شناختی در اعضای گروه آزمایش شده است اما در میانگین بهزیستی روان­شناختی گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشده است.</p> <p><strong>نتیجه­گیری: </strong>با توجه به یافته­های پژوهش، آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی قابلیت بهبود بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان پسر خانواده­های طلاق را دارد و متخصصان می­توانند از این بسته آموزشی جهت ارتقای بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان بهره ببرند.&nbsp;</p> سیده نگین ساداتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/491 یکشنبه, 14 آوریل 2024 16:34:12 +0330 اثربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر عزت نفس دانش¬آموزان پسر خانواده¬های طلاق https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/492 <p><strong>زمینه و هدف: </strong>آمارها بیانگر سیر صعودی رشد طلاق در سال­های اخیر می­باشد. طلاق رویداد پیچیده­ای است که علاوه بر آنکه از هم­پاشیدگی بنیان خانواده، تأثیرات کوتاه­مدت و بلندمدت مالی، قانونی، فردی و اجتماعی برای بزرگسالان به همراه دارد، می­تواند برای فرزندان نیز آسیب­های متعددی در پی داشته باشد و &nbsp;به عزت نفس آنان خدشه وارد کند. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر عزت نفس دانش­آموزان پسر خانواده­های طلاق بوده است.</p> <p><strong>­روش: </strong>این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح تحقیق پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان پسر خانواده­های طلاق شهر تهران تشکیل می­دادند که در مقطع متوسطه اول در سال 1402 در حال تحصیل بودند. تعداد 36 نفر از این جامعه به روش نمونه­گیری در دسترس به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه 18 نفری (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. اعضای هر دو گروه نسبت به تکمیل مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) اقدام نمودند؛ سپس، 11 جلسه 45 دقیقه­ای بازآموزی اسنادی برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از آن، هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند. از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده­های پژوهش استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته­ها: </strong>نتایج حاصل از تحلیل داده­ها حاکی از آن بوده است که جلسات بازآموزی اسنادی به­صورت معناداری موجب ارتقای عزت نفس در اعضای گروه آزمایش شده است؛ این درحالی است که در میانگین عزت نفس اعضای گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشده است.</p> <p><strong>نتیجه­گیری: </strong>با توجه به یافته­های پژوهش، جلسات بازآموزی اسنادی قابلیت ارتقای عزت نفس دانش­آموزان پسر خانواده­های طلاق را دارد و درمانگران و متخصصان می­توانند از این بسته آموزشی جهت بهبود عزت نفس دانش­آموزان بهره ببرند</p> سیده نگین ساداتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/492 یکشنبه, 14 آوریل 2024 16:36:02 +0330 اثربخشی برنامه¬های آموزشی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت بر رضایت از زندگی معلولان (مطالعه موردی: معلولان جسمی - حرکتی شاغل در ادارات دولتی شهر یاسوج) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/487 <p>هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه­های آموزشی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت بر رضایت از زندگی معلولان جسمی – حرکتی شاغل در ادارات دولتی شهر یاسوج بود. این پژوهش به روش­ نیمه­آزمايشي و از نوع پيش­آزمون – پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش معلولان جسمی – حرکتی شاغل در ادارات دولتی شهر یاسوج بودند، که به صورت تصادفی 40 نفر از آنان (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی­ها به پرسشنامه رضایت از زندگی در پیش­آزمون و پس­آزمون پاسخ دادند و برنامه­های آموزشی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت به مدت 8 جلسه­ی 90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش برگزار گردید و گروه گواه مداخله­ای دریافت نکردند. داده­ها با نرم­­افزار Spss24 ­و آزمون­ تحليل کوواریانس (آنکوا و مانکووا) تحلیل شدند. نتایج داده­ها نشان داد، نمرات مولفه رضایت از زندگی­­ (شامل رضایت از خود، خانواده، دوستان و محیط زندگی)­ معلولانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند، نسبت به آن­هایی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند افزایش معناداری داشت (01/0 ≥ P)؛ و بیشترین رضایت گروه آزمایش پس از آموزش، رضایت از خود بوده است. براساس این پژوهش آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت می­تواند رویکردی موثر در افزایش رضایت از زندگی معلولان جسمی - حرکتی باشد.</p> وحید دستیار ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/487 یکشنبه, 14 آوریل 2024 16:37:37 +0330 بررسی تأثیر طرحواره درمانی بافتاری بر خودمهارگری (مورد مطالعه: بیماران زن دیابتی نوع 2) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/493 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرحواره درمانی بافتاری بر خودمهارگری است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران زن دیابتی مراجعه کننده به آزمایشگاه طبی جهاد دانشگاهی شهر مشهد در سه ماهه اول سال 1402 مراجعه نموده اند، تشکیل دادند.</p> <p><strong>روش</strong>: افراد نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل(15 نفر برای هر گروه) قرار داده شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودمهارگری تانجی وهمکاران(2008) استفاده شده و گروه آزمایش طی 7 جلسه 90 دقیقه ای در معرض آموزش طرحواره درمانی بافتاری براساس پروتکل درمانی رودیگر،استیونز،بروکمن(2018) به صورت گروهی قرارگرفتند و گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکردند. به منظور تحلیل داده های بدست آمده از تحلیل کواریانس استفاده شده.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: تحلیل کواریانس تک متغیره روی میانگین نمرههای خودمهارگری پس آزمون گروههای آزمایشی وگواه نشان داد اثر پیش آزمون معنادار می باشد، یعنی اجرای پیش آزمون بر نمرات پس آزمون تاثیرگذار بوده است(F=9/28.P=0/01) آماره های توصیفی خودمهارگری دوگروه پس از تعدیل پیش آزمون</p> <p>نشان داد که میانگین تعدیل شده خودمهارگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بیشتر است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;آموزش طرحواره درمانی بافتاری بر خودمهارگری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ، تأثیر دارد.</p> آزیتا کشاورز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/493 دوشنبه, 15 آوریل 2024 10:11:54 +0330 درمان فراشناختی در توانبخشی قلبی: یک مطالعه موردی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/476 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پریشانی روانی در بیماران توانبخشی قلبی شایع است و با افزایش خطرات حوادث قلبی و مرگ و میر در آینده مرتبط است. علیرغم تأکید در سیاست کلیدی خدمات بهداشت ملی انگلستان در حال حاضر هیچ مداخله روانشناختی ادغام شده در خدمات توانبخشی قلبی برای پریشانی روانی وجود ندارد. درمان فراشناختی نشان داده که در درمان پریشانی روانی در محیط های سلامت روان بسیار موثر است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر درمان فراشناختی در توانبخشی قلبی صورت گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: مطالعه مروری‌ حاضر با طراحی یک سوال و استفاده از کلیدواژه‌های فارسی «توانبخشی قلبی»، «درمان فراشناختی» و معادل انگلیسی آن‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتیMagiran, Pubmed, Scopus, ScienceDirect و موتور جستجوگر Google scholar در بازه زمانی 2014 تا 2024 جستجو شد. در انتها 10 مقاله مرتبط با هدف، مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته ها نشان می دهد که استفاده از درمان فراشناختی در برنامه توانبخشی قلبی منجر به مقبولیت بالا و بهبود اثربخشی بر نتایج روانشناختی می شود، این درمان همچنین منجر به بهبود قابل توجه علائم استرس تروماتیک و تأثیرات بر متغیرهای روانی فرضی می شود. هم بیماران و هم پرستاران برای حمایت روانشناختی که در برنامه‌های توانبخشی قلبی ارائه می‌شود، ارزش زیادی قائل بودند.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، توصیه می‌شود به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت روانی بیماران قلبی، مسئولین بهداشتی و سیاست‌گذاران کشور، با فراهم‌سازی دسترسی آسان به خدمات توانبخشی قلبی مبتنی بر درمان فراشناختی، علایم پریشانی روانی را بهبود بخشند.</p> محمدرضا کلبادی نژاد, عادله قره طغانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/476 دوشنبه, 15 آوریل 2024 10:13:03 +0330 اثربخشی مشاوره توانبخشی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی خانواده های طلاق https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/500 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> تئوری انتخاب یک تئوری روان شناختی مبتنی بر کنترل درونی می باشد. این تئوری باور دارد که با پذیرش مسئولیت‌ها و واقعیت‌ها و برقراری ارتباطات سالم و رضایت بخش با دیگران است که می‌توانیم یک زندگی لذت بخش داشته باشیم. کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است و به عنوان احساس نشاط و رضایت از زندگی تلقی می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره توانبخشی مبتنی بر تئوری انتخاب ویلیلام گلاسر بر کیفیت زندگی خانواده های طلاق بود.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون دارای گروه کنترل بود. شرکت کنندگان &nbsp;(30 نفر) به صورت تصادفی از مراجعین مراکز مشاوره آموزش و پرورش سطح شهر اصفهان انتخاب شده و در دو گروه جایگزین شدند، گروه آزمایش ده جلسه پروتکل مشاوره توانبخشی مبتنی بر تئوری انتخاب دریافت کرد و گروه کنترل در واقع گروه انتظار بود که بعد از پایان پژوهش مداخله مشاوره ای را دریافت نمود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی بود. جامعه آماری شامل زنان مطلقه بودند که فرزندشان در سال تحصیلی 1402-1403 در شهر اصفهان مشغول تحصیل بودند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، تحلیل داده ها نشان داد که در گروه آزمایش کیفیت زندگی افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل دارد و همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون نتایج پس آزمون برای متغیرهای ارتباطات اجتماعی و روحی روانی از زیر مقیاس های کیفیت زندگی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;طبق نتایج به دست آمده می‌توان بیان کرد که مشاوره توانبخشی مبتنی بر تئوری انتخاب به دلیل تاکیدی که بر کنترل درونی، بهبود ارتباطات و ارضای مؤثر نیازها دارد می‌تواند باعث افزایش کیفیت زندگی گردد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: تئوری انتخاب، کیفیت زندگی، مشاوره توانبخشی، طلاق</p> پیمان اربابیان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/500 دوشنبه, 15 آوریل 2024 10:28:17 +0330 اثربخشی درمان شفقت به خود بر گناه و شرم مادران دارای آسیب شنوایی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/486 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شفقت به خود بر گناه و شرم مادران دارای آسیب شنوایی&nbsp; شهر تهران بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تمامی مادران با کودک کم شنوایی تحت درمان کلینیک شنوایی سنجی چهار منطقه&nbsp; در سال 1402 ، تشکیل دادند. تعداد 30&nbsp; نفر از&nbsp; مادر به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (برای هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. برای گروه آزمایش آموزش شفقت به خود (گرمر نف، 2013) اعمال شد و گروه گواه&nbsp; هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. داده های پژوهش با کمک مقیاس آمادگی شرم و گناه این مقیاس توسط کوهن ولف پنتر و اینسکو (۲۰۱۱) جمع آوری شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات گناه و شرم در گروه شفقت به خود در مرحله پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون و گروه گواه&nbsp; بهبود داشته است (001/0&gt;p).</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;از این رو شفقت به خود می تواند به عنوان یك درمان کارآمد جهت بهبود گناه و شرم مادران دارای آسیب شنوایی&nbsp; مورد استفاده قرار گیرد.</p> ریحانه امامی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/486 دوشنبه, 15 آوریل 2024 11:34:08 +0330 مقایسه دشواری تنظیم هیجانی، تاب¬آوری و ابراز وجود در افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/495 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> معلولیت­های جسمی و حرکتی به عنوان یک آسیب جنبه­های مختلف زندگی فرد معلول را محدود می­کند. آسیب­های جسمی - حرکتی، شامل آسیب­هایی است که به علت نابهنجاری مادرزادی، بیماری و علل دیگر وجود می­آیند. معلولیت، امکان حرکت و مشارکت افراد معلول را در روند کلی فعالیت‌های فردی و اجتماعی، دشوار یا غیرممکن می‌سازد.اما مهم‌تر از این‌ها موانعی است که در محیط‌های روانی – اجتماعی فرد معلول وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه دشواری در تنظیم هیجانی، تاب­آوری و ابراز وجود در افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز بود.</p> <p><strong>روش</strong>: تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر بود (100 نفر با ناتوانی جسمی- حرکتی و 100 نفر افراد عادی) که با روش نمونه گیری هدفمند و از میان جامعه مذکور انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق حاضر پرسشنامه دشواري در تنظیم هیجانی گراتز (2004)، پرسشنامه پرسشنامه تاب­آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه ابراز وجود هرزبرگر و همکاران (1984) بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA)استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج نشان داد بین افراد با ناتوانی جسمی - حرکتی و افراد عادی از نظر مشكلات در مديريت رفتارهاي هدفمند، مشكلات در كنترل تكانه، نداشتن آگاهي هيجاني، عدم دسترسي به راهبردهاي تنظيم هيجاني و نداشتن وضوح هيجاني تفاوت معنی­دار وجود دارد(0.01&gt; p)و این تفاوت به نفع گروه افراد عادی بود. میانگین نمرات تاب­آوری افراد معلول بیش از افراد عادی بود(0.01&gt; p). تحلیل یافته­ها نشان داد که بین افراد با ناتوانی جسمی - حرکتی و افراد عادی از نظر ابراز وجود تفاوت معنی­دار وجود دارد(0.01&gt; p)و این تفاوت به­نفع&nbsp; گروه افراد عادی بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;با توجه به نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش داشتن معلولیت جسمی و حرکتی می­تواند برای هر شخصی محدودیت­هایی ایجاد و بروز مناسب و به موقع هیجانات را دچار چالش کند. افراد معلول جسمی همیشه درگیر تنش­ها و تنیدگی­های زیادی در طول زندگی خود هستند. بنابراین تلاش می­کنند زندگی­شان را به­گونه­ای مدیریت ­کنند که توانایی تحمل و شکیبایی خود را در چنین موقعیت­هایی افزایش دهند. با توجه به تاثیر معلولیت بر ابراز وجود، این موضوع می­تواند بر مشارکت اجتماعی افراد معلول اثر منفی داشته باشد.</p> لیلا بخشی سورشجانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/495 دوشنبه, 15 آوریل 2024 13:05:56 +0330 اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر مثبت¬اندیشی و کیفیت زندگی والدین مبتلا به بیماری پروانه¬ای https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/477 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بیماری اپیدرمولیزیس بولوز یا بیماری پروانه­ای یک گروه از بیماری­های نادر ژنتیکی پوستی است که در اثر جهش در ژن­های متعددی ایجاد می­شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش مهارت­های زندگی بر مثبت­اندیشی و کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به بیماری پروانه­ای در شهر اهواز بود.</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری همه والدین کودکان مبتلا به بیماری پروانه­ای شهر اهواز در سال 1402 بود. نمونه آماری 36 نفر از والدین کودکان مبتلا به بیماری پروانه­ای بودند که به­شیوه هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش( 18 نفر) و گواه( 18 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 10 جلسه تحت مداخله گروه درمانی مبتنی بر پروتکل آموزشی مهارت­های زندگی کلینه(1994)قرار گرفتند. &nbsp;شرکت کنندگان به پرسشنامه­های شادکامی آکسفورد آرگایل (1989)و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1996)پاسخ دادند. داده­ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری( مانکوا) و&nbsp; نرم­افزار SPSS نسخه 26تجزیه و تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد گروه درمانی آموزش مهارت­های زندگی موجب بهبود مثبت­اندیشی و کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه از مرحله پیش آزمون به مرحله پس آزمون تا مرحله پیگیری شده است(p&lt;0.05).</p> لیلا بخشی سورشجانی, قیصر کیهان فر ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/477 دوشنبه, 15 آوریل 2024 13:10:33 +0330 بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/505 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> سالمندان با گذر از دوران میان‌سالی و کهولت، با چالش‌های متعددی از جمله "سندروم آشیانه خالی" مواجه می‌شوند. این پدیده که با احساس تنهایی، غم و انزوا پس از ترک فرزندان از خانه توصیف می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات روانشناختی از جمله "اضطراب وجودی" گردد.</p> <p><strong>هدف</strong><strong>:</strong> این پژوهش به بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران می‌پردازد.</p> <p><strong>روش</strong><strong>:</strong> این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است. 210 نفر از سالمندان ساکن تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش سطح اضطراب وجودی، سبک‌های دلبستگی و شدت سندروم آشیانه خالی از پرسشنامه‌های اضطراب هستی (ثانی، بهمنی، 1394)، سبک دلبستگی (کولینز و رید 1990) و سندروم آشیانه خالی (خشامن و همکاران 1402) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 26 و LISREL 8.8 تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> نتایج نشان داد که بین اضطراب وجودی و سندروم آشیانه خالی (0.613) و بین اضطراب وجودی و سبک‌های دلبستگی ناایمن (0.543) همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و سندروم آشیانه خالی (0.385) همبستگی مثبت مشاهده شد.</p> <p>تحلیل مسیر نشان داد که اضطراب وجودی نه تنها به طور مستقیم (0.120) بلکه به طور غیرمستقیم (0.310) و از طریق سبک دلبستگی بر سندروم آشیانه خالی اثرگذار است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong> یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اضطراب وجودی می‌تواند از طریق تشدید سبک‌های دلبستگی ناایمن، سندروم آشیانه خالی را در سالمندان تشدید کند.</p> فاطمه خشامن, بهمن بهمنی, داوود حریری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/505 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:41:11 +0330 نقش استرس در سبب شناسی سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه روش های مداخله https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/504 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> مطالعه مروری حاضر با هدف جمع بندی حضور و نقش استرس و همچنین رویکردهای درمانی اخیر شامل استفاده از داروها و مداخلات روانشناختی از جمله شناخت رفتاردرمانی و ACT در بهبود نتایج چرخه های درمان استرس این بیماران انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، Google Scholar &nbsp;با استفاده از کلمات کلیدی: سندروم تخمدان پلی کیستیک، استرس، درمان استرس در سندروم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از عملکردهای “OR” , “AND” از ژانویه 2020تا ژانویه 2024 مورد جستجو قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: پس از بررسی تمامی مقالات در این زمینه مشخص شد سندروم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک بیماری ژنتیکی و خود ایمنی با درجاتی از التهاب همراه است که نقش مهمی در سبب شناسی، پیشرفت و بروز بیماری دارد. اختلال در تخمک گذاری بیمار، افزایش غلظت رادیکال های آزاد اکسیژن در سلول های گرانولوزا و همچنین مایع فولیکولی در بیماران سندروم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان گزارش شده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;به نظر می رسد برای کاهش اثرات سوء استرس می بایست از مداخله های روانشناختی و دارو درمانی استفاده کرد. که با توجه به مقالات مقایسه ای به نظر میرسد در هر نمونه بسته به شرایط، تعداد جلسات و همکاری فرد، درمان خاصی بهتر و در زمان کمتری استرس را کاهش می دهد. بنابراین توصیه می شود درمانگران و روانشناسان، بسته به شرایط بیمار، از درمان مناسب برای کاهش استرس استفاده کنند.</p> <p>.</p> وحیدرضا رحمانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/504 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:43:40 +0330 رابطه اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی با میانجیگری ویژگی¬های شخصیت https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/503 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی با میانجیگری ویژگی­های شخصیت در زنان شاغل بود.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه زنان شاغل در سازمان­های دولتی در شهر تهران در سال 1402 نمونه آماری عبارت بود از از تعداد 320 نفر از زنان شاغل در سازمان­های دولتی در شهر تهران در اردیبهشت ماه 1400 و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جهت اندازه­گیری اعتیاد به کار از مقیاس اعتیاد به­کار (اسپنس و رابینز<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>، 1992)، برای سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، 1981) &nbsp;و برای اندازه­گیری ویژگی­های شخصیت از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتیجه آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی، بین اعتیاد به کار و ویژگی­های شخصیتی، بین فرسودگی شغلی و ویژگی­های شخصیتی در زنان شاغل رابطه وجود دارد. همچنین بین ویژگی­های شخصیتی و اعتیاد به کار با میانجیگری فرسودگی شغلی در زنان شاغل رابطه معنادار دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;با توجه به نتايج اين پژوهش می­توان با بررسی ویژگی­های شخصیت، از میزان اعتیاد به کار و&nbsp; فرسودگی شغلی در زنان شاغل کاست.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: ویژگی­های شخصیت، اعتیاد به کار و&nbsp; فرسودگی شغلی.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><sup>&nbsp;</sup></p> وحیدرضا رحمانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/503 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:44:29 +0330 تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایت بیماران : مطالعه مروری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/419 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> رضایتمندی بیماران ، به عنوان یکی از شاخص های مهم در کیفیت خدمات سلامت از سوی سازمان های بهداشتی و درمانی موردتوجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقا نتایج بهداشتی و درمانی برقراری ارتباط مناسب بین پرستار با بیمار می باشد. آموزش و بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط پرستاران نه تنها باعث تغییرات رفتاری آنها می شود بلکه باعث پیدایش برخی از تغییرات مثبت در شرایط بالینی بیمار خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایت بیماران انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های فارسی مهارت های ارتباطی ، پرستاران و رضایت بیماران و&nbsp; Communication skills, nurses and patient satisfaction به صورت مجزا و ترکیبی جستجوی مقالات در پایگاه های فارسی جهاد دانشگاهی (SID)، نشریات علوم پزشکی کشور و پایگاه های معتبر بین المللی پابمد و جستجوی دستی در گوگل اسکالر از سال 1398 تا بهمن 1402&nbsp; صورت گرفت. 18 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مروری بر مطالعات مرتبط نشان می دهد که میزان رضایت بیمارانی که تحت مراقبت پرستاران آموزش دیده در زمینه های مهارت های ارتباطی بودند بیشتر از میزان رضایت بیمارانی بود که تحت نظارت پرستاران آموزش ندیده قرار داشتند. پرستاران باید توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بیمار را داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آن ها مطلع گردیده و دریابند که کدام اقدامات پرستاری برای بیمار مناسب می باشد . عدم ارتباط مناسب پرستار و بیمار موجب کاهش رضایت بیماران ، دلسردی برای انجام صحیح و به موقع دستورالعمل های درمانی و کاهش اثربخشی درمان و بهبود بیمار می گردد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;آموزش مهارت های ارتباطی و استفاده از این مهارت ها توسط پرستاران در تعاملات خود با بیمار ، می تواند موجب افزایش احساس رضایت بیمار از خدمات پرستاری گردد. جهت ارتقای رضایتمندی بیماران و امکان برقراری ارتباط بیشتر پرستاران توصیه می گردد برقراری ارتباط به عنوان جزئی از وظایف پرستاری در گزارش پرستاری قید شود . همچنین می توان دوره های آموزش مهارت های ارتباطی به صورت کارگاه هایی با امتیاز بازآموزی که اهمیت بیشتری برای کادردرمان دارا می باشد ، برگزار شود.</p> فاطمه رضایی, آرزو کردیان, هما وجدانی وحیدی, فاطمه زهرا سلامت ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/419 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:45:27 +0330 بررسی تأثیر تله نرسینگ بر خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت : مطالعه مروری سریع https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/418 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> کمک به مددجویان مبتلا به دیابت برای دستیابی یا بازیافتن استقلال در امر مراقبت از خود ، از مهم ترین اهداف تیم های درمانی است. منظور از خودمراقبتی در دیابت تزریق صحیح و به موقع انسولین ، رعایت رژیم غذایی ، فعالیت های ورزشی منظم ، مصرف منظم داروها و افزایش کیفیت زندگی است. امروزه با پیشرفت فناوری ، روش تله نرسینگ با ارائه مراقبت با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت ، تلفن ، فیلم ویدیویی و غیره نه تنها در کاهش هزینه ها ، بلکه نقش مؤثر و غیرقابل انکاری در ارائه مراقبت پرستاری ، خود مراقبتی و درنتیحه خودکارآمدی بیماران دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تله نرسینگ بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت می باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری سریع (scoping review) با استفاده از کلید واژه های فارسی&nbsp; تله نرسینگ ، خودمراقبتی ، دیابت و Tele-nursing, self-care, diabetes به صورت مجزا و ترکیبی جستجوی مقالات در پایگاه های فارسی جهاد دانشگاهی (SID)، نشریات علوم پزشکی کشور و پایگاه های معتبر بین المللی پابمد و جستجوی دستی در گوگل اسکالر از سال 1398 تا بهمن 1402 صورت گرفت. 25 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مروری بر مطالعات مرتبط نشان می دهد ، خودمراقبتی در درمان دیابت تأثیر فراوانی دارد. از این رو جهت حمایت بیماران دیابتی برای دستیابی به خودمراقبتی ، علاوه بر برنامه های آموزشی ، اجرای یک برنامه پیگیری با هدف بهبود عملکرد بیماران در تبعیت و اجرای رفتارهای خودمراقبتی ضروری به نظر می رسد . بدلیل شیوع رو به رشد دیابت و اهمیت پیگیری طولانی مدت آن ، باید روش پیگیری ارزان و در دسترس برای تعداد زیادی از مددجویان اجرا شود. روش تله نرسینگ ( استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط از راه دور در پرستاری ) باعث تسهیل دسترسی به مراقبت مؤثر ، کاهش هزینه ها و حذف موانع مربوط به زمان و مکان و همچنین ارتقای سطح خودکارآمدی و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت می شود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;روش تله نرسینگ با توجه به نداشتن محدودیت زمانی و مکانی ، ارزان بودن ، دسترسی به موقع به اطلاعات و آموزش نکات مراقبتی یکی از بهترین و کاربردی ترین ابزارهای آموزشی و پیگیری مداوم بیماران می باشد. باتوجه به افزایش آمار مبتلایان دیابت در جامعه و نیاز مداوم این افراد به آموزش ، مشاوره و پیگیری ، تله نرسینگ را می توان به عنوان یک سیستم ارائه خدمات بهداشتی – درمانی در برخورد با بیماری های مزمن به خصوص دیابت به کار گرفت.</p> فاطمه رضایی, آرزو کردیان, هما وجدانی وحیدی, فاطمه زهرا سلامت ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/418 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:46:20 +0330 مقایسه صفات شخصیتی مبتنی بر DSM-5، کیفیت زندگی و پریشانی روان¬شناختی در معلولین جسمی و ناشنوا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/485 <p>افراد دارای انواع مختلف معلولیت متفاوت و ناهمگون هستند و تجربه معلولیت ناشی از تعامل عوامل سلامتی، شخصی و محیطی به طور قابل توجهی متفاوت است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5، کیفیت زندگی و پریشانی روان­شناختی در بین معلولین جسمی و ناشنوا انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه علی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل دانشجویان معلول جسمی و ناشنوای شاغل به تحصیل در دو دانشگاه تهران و فرشتگان در نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 بود؛ که از این میان 100 نفر واجد شرایط&nbsp; به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند (50 دانشجوی معلول جسمی و 50 دانشجوی ناشنوا). ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5 (کروگر و همکاران، 2012)، مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996) و مقیاس پریشانی روان‌شناختی (کسلر 2002) بود. تحلیل داده­ها در نرم­افزار SPSS نسخه 24 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس صورت گرفت. یافته­ها نشان داد در صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5 (001/0&gt;p) و کیفیت زندگی (031/0&gt;p) بین دانشجویان با معلولیت جسمانی و ناشنوا تفاوت معناداری وجود دارد. در پریشانی روان‌شناختی بین دو گروه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (457/0&gt;p). به نظر می­رسد حضور در دانشگاه ویژه افراد ناشنوا- دانشگاه فرشتگان- جامعه افراد ناشنوا را از انگ و تبعیض محافظت می­کند و در عین حال تعاملات اجتماعی بین افراد ناشنوا و کم­شنوا را افزایش می­دهد که می‌تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش صفات نابهنجار شخصیتی دانشجویان ناشنوا در مقایسه با افراد معلول جسمانی که در دانشگاه تهران به تحصیل اشتغال دارند، اثرگذار باشد.</p> هاجر لک کمری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/485 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:47:27 +0330 اثربخشی بازی‌های بومی-محلی بر انواع دامنه توجه کودکان اختلالات ویژه یادگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/496 <p><strong>هدف:</strong> هدف پژوهش پیش‌رو بررسی اثربخشی بازی‌های بومی بر چهار نوع توجه(توجه تغییریافته، تقسیم‌شده، انتخابی و پایدار) در دانش آموزان با اختلال یادگیری می‌باشد.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. از میان دانش‌آموزان 8 تا 10 ساله که تشخیص اختلالات ویژه یادگیری در مراکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج دریافت کرده بودند با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر &nbsp;به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و در قالب گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) به شیوه تصادفی جایدهی شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله بازی‌های بومی و محلی به وسیله نسخه چهارم مقیاس‌های هوشی وکسلرکودکان(2003) وآزمون D2 موردارزیابی قرار گرفتند و سپس داده‌ها با نرم‌افزار spss23 &nbsp;و با بهره‌گیری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد بازی‌های بومی-محلی در توجه مستمر و انتخابی اثربخش بوده است(p&lt;0/05) و با شدت اثر مطلوبی همراه بوده است. اما در همین راستا نتایج اثربخشی بازی‌های بومی-محلی بر توجه تغییر یافته، توجه تقسیم‌شده و کارایی تمرکز علیرغم داشتن شدت اثر(07/0) اما معناداری گزارش نمی‌شود(p&gt;0/05).</p> <p><strong>بحث و نتیجه‌گیری:</strong> استفاده از بازی‌های بومی-محلی در بهبود توجه استمراریافته و انتخابی دانش‌آموزان دارای اختلالات ویژه یادگیری موثر است و از این رو یکی از روش‌های ارتقای این نوع از اقسام توجه بازی‌های بومی-محلی می‌تواند در نظر گرفته شود. پژوهش‌های بیشتر در خصوص اثربخشی این روش در توجه تغییریافته و تقسیم‌شده مورد تاکید است.</p> فهیمه خسرویان ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/496 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 09:48:29 +0330 تعیین نقش میانجیگری عزت نفس در ارتباط میان امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/489 <p><a name="_Toc143551380"></a><a name="_Toc155816980"></a>پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجیگری عزت نفس در ارتباط میان امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه انجام شد. جامعه آماری شامل 345&nbsp; نفر از مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه استان هرمزگان بودند، که حجم نمونه پژوهش &nbsp;182نفر تعیین و&nbsp; به روش در دسترس انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های امنیت اجتماعی&nbsp; (گیلبرت و همکاران،2009)؛ رضایت از زندگی (داینر ،2007) و پرسشنامه عزت نفس( روزنبرگ، 2015) گرداوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22، و Smart PLS4 انجام گرفت.نتایج نشان داد که مدل مفهومی طراحی شده، از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته­ها نشان داد که، عزت نفس رابطه بین امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی را میانجی­گری می­کند (38/0=β،65/2=t). اثر امنیت اجتماعی بر عزت نفس (59/0=β)،&nbsp; اثر امنیت اجتماعی بر رضایت از زندگی (35/0=β)، مثبت و معنی دار بود . همچنین&nbsp; اثر عزت نفس&nbsp; بر رضایت از زندگی (38/0=β) نیز مثبت و معنی­دار بود . با توجه به نتایج این مطالعه،&nbsp; می توان گفت هدف قرار دادن افزایش امنیت اجتماعی و عزت نفس موجب افزایش رضایت از زندگی مادران کودکان دارای نیازهای ویژه خواهد شد.</p> الهه اسلمی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/489 چهارشنبه, 17 آوریل 2024 11:40:58 +0330 اثربخشی فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی بر اضطراب و سلامت عمومی بیماران ضایعه نخاعی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/506 <p><strong>مقدمه و هدف: </strong>ضایعه نخاعی از جمله معلولیت هایی است که افراد را با طیف وسیعی از مشکلات جسمی، حرکتی و روانی درگیر می کند. افسردگی، انزوای اجتماعی و اضطراب را شاید بتوان در زمره مهم ترین پیامدهای منفی این اختلال در نظرگرفت. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی بر کاهش اضطراب و افزایش سلامت عمومی در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی می باشد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>مواد و روش ها: </strong>مطالعه حاضر از نوع مطالعه آزمایشی میباشد که برروی 40 بیمار ضایعه نخاعی انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه فیزیوتراپی گروهی(n=20) و فیزیوتراپی انفرادی(n=20) تقسیم شدند و سپس برای یک گروه، فیزیوتراپی گروهی و برای گروه دیگر فیزیوتراپی انفرادی انجام شد. قبل و بعد از اجرای فیزیوتراپی، پیش آزمون و پس آزمون برای هردوگروه انجام شد. از پرسشنامه اضطراب زانگ و پرسشنامه سلامت عمومی به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید و به منظور استخراج نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: مقایسه میانگین های دو گروه پس از اپایان مطالعه نشان داد که فیزیوتراپی گروهی برای کاهش اضطراب در بیماران ضایعه نخاعی در سطح 01/0 P&lt; معنادار است. اما فیزیوتراپی انفرادی باعث افزایش اضطراب در این بیماران شده است. درحالیکه روش درمانی فیزیوتراپی انفرادی در افزایش سلامت عمومی بیماران ضایعه نخاعی موثرتر از روش درمانی فیزیوتراپی گروهی بوده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی باعث کاهش اضطراب بیماران شده اما فیزیو تراپی انفرادی در افزایش سلامت عمومی در مقایسه با فیزیوتراپی گروهی، موثرتر بوده است.</p> فاطمه خشامن, سروش حسنکی پور, جواد کاظمی, مجتبی عباسی اصل, علیرضا کریم پور وظیفه خورانی, سعید ولوی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/506 سه‌شنبه, 16 آوریل 2024 00:00:00 +0330 مقایسه تجربه احساس تنهایی و خستگی از شفقت در مادران دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی خفیف، فلج مغزی شدید و غیر مبتلا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/465 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> وجود معلولیت های جسمی حاد و مزمن در فرزندان سبب آسیب به والدین به‌ویژه مادران می‌شود. مادران دارای فرزند معلول به‌ویژه معلولیت‌های شدید مانند فلج مغزی، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات سلامت روان از جمله احساس تنهایی و خستگی از شفقت قرار دارند. از آنجایی‌که خستگی از شفقت و احساس تنهایی می‌تواند بر سلامت روانی و جسمی مادران و کیفیت مراقبت آن‌ها از فرزندانشان تاثیر منفی بگذارد، این مطالعه با هدف مقایسه احساس تنهایی و خستگی از شفقت در سه گروه از مادران دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی خفیف، فلج مغزی شدید و غیر مبتلا انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مادران دانش آموزان دختر و پسر مبتلا به فلج مغزی خفیف، فلج مغزی شدید و غیر مبتلا شهر قم در سال تحصیلی 1402-1403 بود. حجم نمونه شامل 10 مادر دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی خفیف، 10 مادر دارای فرزند مبتلا به فلج مغزی شدید و 10 مادر دارای فرزند غیر مبتلا بود که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند، به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه‌ای .فیگلی و پرسشنامه احساس تنهایی استفاده شد. روش این پژوهش توصیفی-مقایسه‌ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش از تحلیل واریانس یک طرفه(آنوا) و آزمون تعقیبی توکی شفه استفاده شد</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین خستگی از شفقت در بین سه گروه از مادران تفاوت معناداری دارد، به طوری‌که مادران دارای فرزند فلج مغزی شدید در مقایسه با دو گروه دیگر خستگ&nbsp; از شفقت بیشتری را تجربه می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که احساس تنهایی در بین سه گروه از مادران دارای تفاوت معناداری نیست.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>مادران دارای فرزند متبلا به فلج مغزی، به‌ویژه از نوع شدید در مقایسه با مادران دارای فرزند غیر مبتلا خستگی از شفقت بیشتری را تجربه می‌کنند. بدین جهت مداخلات روانشناختی برای کاهش خستگی از شفقت به منظور افزایش تاب‌آوری، ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود مهارت‌های فرزند پروری ضرورت دارد.</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: خستگی از شفقت، احساس تنهایی، فلج مغزی</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> فاطمه بیگدلی, زهرا محمدی پور, زهرا تاری, محمد مشهدی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/465 چهارشنبه, 17 آوریل 2024 15:38:21 +0330 رابطه معنویت با سلامت روان و امید به زندگی در سالمندان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/464 <p>دوره سالمندی برهه حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن، انزوای اجتماعی و کاهش سلامت روان هستند. معنویت می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روان انسان نقش کلیدی ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت با سلامت روان و امید به زندگی در سالمندان صورت گرفته است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سالمندان شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 150 سالمند بالای 60 سال با میانگین سن 44/72 مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینگ، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه امید به زندگی میلر جمع آوری&nbsp; شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 21 انجام گرفته است. نتایج آزمون های تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین معنویت با سلامت روان 01/0 &gt; p و 780/0 = r ، رابطه معنادار و بین معنویت و امید به زندگی در سالمندان 01/0 &gt; p و 652/0 = r نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون معنویت بر سلامت روانی و امید به زندگی سالمندان بیانگر آن بود که میزان F مشاهده شده (373/3) در سطح (05/0 ≥ p) معنادار است و نزدیك به 5/34% واریانس مربوط به معنویت بر سلامت روان و امید به زندگی تبیین می شود.</p> سمیرا شیرمحمدی, زینب محبی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/464 پنجشنبه, 18 آوریل 2024 17:14:02 +0330 رابطه هوش هیجانی و عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/507 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>هدف:</strong> اعتیاد به اینترنت یک اعتیاد رفتاری است که در آن فرد به استفاده از اینترنت یا سایر ابزارهای آنلاین به عنوان روشی ناسازگار برای مقابله با استرس های زندگی وابسته می شود. اعتیاد به اینترنت به تعامل بیش از حد و اجباری با دنیای آنلاین اشاره دارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پرداخته است. <strong>روش:</strong> جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه تشکیل می دادند که 81 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه عدم استقلال و آزمون هوش هیجانی شاته پاسخ دادند. داده ها با فرمول همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. <strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد که بین عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار و بین هوش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. <strong>نتیجه‌گیری:</strong> بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود بر نقش هیجان‌های مثبت در محیط‌های تحصیلی به منظور کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان تاکید شود.</p> <p><strong>کلیدواژه</strong>: هوش هیجانی، عدم استقلال، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان</p> علیرضا همایونی, سارا همایونی, مهدیه ذبیح زاده, مبینا علیزاده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/507 پنجشنبه, 18 آوریل 2024 00:00:00 +0330 مقایسه توانایی های کاربردشناسی( پراگماتیک )در کودکان دچار اختلال عصب رشدی و کودکان دارای رشد بهنجار https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/384 <p>زمینه و هدف: کودکان‌‌ دارای اختلالات عصب رشدی بخش گسترده‌ای از جامعه هدف توانبخشی هستند. برای درک دنیای این کودکان، متخصصان نیاز دارند علاوه بر آگاهی از مراحل رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی در مورد شرایط ناتوان کننده آنان نیز دانش کافی داشته باشند. یکی از&nbsp; این شرایط، ناتوانی در برقراری ارتباط اجتماعی&nbsp; است که یکی از دلایل ارجاع این کودکان&nbsp; به تیم توانبخشی می باشد. کاربردشناسی زبان عنصری کلیدی ارتباط اجتماعی است. هدف از این پژوهش بررسی ومقایسه این توانایی در 5 گروه از کودکان دچار اختلال عصب رشدی ومقایسه آن با کودکان با رشد بهنجار است.&nbsp;</p> <p>روش تحقیق:&nbsp;این پژوهش از نوع مقطعی (علی – مقایسه ای) بود. 120 کودک ( 9-5 ساله) دچار اختلالات عصب رشدی شامل اختلال طیف اتیسم، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، اختلال نقص توجه، اختلال رشدی زبان و اختلال ارتباط اجتماعی و185 کودک با رشد بهنجار به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. تشخیص کودکان دارای اختلال بر اساس نظر تیم چندتخصصی&nbsp; مبنی بر مرور آزمون ها، مشاهدات، سابقه خانوادگی و پزشکی و خطوط راهنمای DSM-5 انجام شد. پرسشنامه توانایی‌های کاربردشناسی زبان توسط مادر کودکان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های&nbsp; تحلیل واریانس انجام شد.</p> <p>یافته ها: توانایی کودکان دارای اختلالات عصب رشدی نسبت به همتایان خود در هر سه عامل کنشهای‌ گفتاری و قواعد گفتگو، بافت و درک و تعامل اجتماعی به طور معنادارتری پایین تر بودند (0001/0P&lt;) .</p> <p>نتیجه گیری: کودکان دچار اختلالات عصب رشدی در توانایی کاربردشناسی زبان ضعیف هستند. بنابراین متخصصان ومشاوران توانبخشی باید برای بهبود این توانایی&nbsp; مداخلات درمانی مناسب طراحی کنند.</p> پروین جعفری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/384 پنجشنبه, 18 آوریل 2024 17:20:40 +0330 اثربخشی درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان آسیب دیده از خیانت درروابط زناشویی شهر اصفهان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/401 <p>چكيده</p> <p>سابقه و هدف: خیانت زناشویی مسئله ای تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است. رویکرد درمانی هیجان مدار جهت کمک به زوج ها برای سازگاری مناسب تر با مشکلات جاری و یادگیری روش‌های موثر تر ارتباط است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان بود.</p> <p>مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی&nbsp; همراه با طرح&nbsp; پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر از زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه&nbsp; آزمایش( 15 نفر) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش در 9&nbsp; جلسه 90 دقیقه ای در آموزش و مشاوره درمانی هیجان مدار شرکت کردند و پس از یک ماه از هر دو گروه پیگیری به عمل آمد. ابزارهای این پژوهش،&nbsp; پرسش نامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی&nbsp; (1984) و پرسشنامه معنای زندگی استگر&nbsp; (2006)بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی توسط نرم افزار spss25 انجام شد.</p> <p>یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان مؤثر است (05/0&gt; p).</p> <p>استنتاج: نتایج نشان داد که شرکت در جلسه های درمان هیجان مدار می تواند در افزایش الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان&nbsp; تأثیر گذار باشد، لذا می توان با این روش درمانی، توان مقابله افراد در برابر فشارهای روانی و هیجان های منفی را افزایش داده و از این طریق زمینه سلامت بیشتر آنان را فراهم&nbsp; نمود. همچنین علاوه بر مانع شدن از فروپاشی بنیان خانواده، باعث بهبود روابط زناشویی شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واژه های کلیدی: الگوهای ارتباطی، معنای زندگی، درمان هیجان مدار</p> <ol> <li>&nbsp;</li> </ol> مریم ممتاز ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/401 پنجشنبه, 18 آوریل 2024 17:23:51 +0330 پیش بینی اعتیاد به بازی‌های رایانه ای بر اساس اضطراب اجتماعی در نوجوانان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/479 <p><strong>مقدمه</strong><strong>:</strong> با توجه به اهمیت بازی‌های آنلاین در زندگی امروزی، انجام مطالعات مختلف در زمینه اعتیاد به این دسته از بازی‌ها&nbsp; اهمیت یافته است. در این پژوهش، تأثیر اضطراب اجتماعی بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین با توجه به نقش تعدیل‌گر جنسیت بررسی شده است.</p> <p><strong>روش‌شناسی</strong><strong>:</strong> &nbsp;این پژوهش به روش همبستگی از نوع مدل مدلات ساختاری بود. تعداد 259 نفر در رده ی سنی 12 تا 18 سال شرکت کردند و &nbsp;از پرسشنامه‌های اعتیاد به بازی‌های آنلاین&nbsp; وانگ و چانگ (2002)، اضطراب اجتماعی لاجرکا (1999) و احساس تنهایی راسل (1980) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong><strong>:</strong> نتایج نشان داد که احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با اعتیاد به بازی‌های آنلاین در ارتباط هستند. در زنان، اضطراب اجتماعی با اعتیاد معنادار بود، درحالیکه در مردان این رابطه معنادار نبود و نقش تعدیلگری جنسیت تأیید شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong><strong>:</strong> باتوجه‌به پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود تدابیر پیشگیری و مداخله در اعتیاد به بازی‌های آنلاین با تأکید بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی انجام شود. همچنین، برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی برای نوجوانان می‌توانند تأکید بیشتری بر تفاوت‌های جنسیتی داشته باشند تا به نحو بهتری به نیازهای مختلف گروه‌های جنسیتی پاسخ دهند.</p> محمدجابر سالاری گوهرریزی, پرستو مرادی, محمدهادی حق جو, سیدعلی حسینی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/479 پنجشنبه, 18 آوریل 2024 17:28:46 +0330 رابطه بین تعارض والد-فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان متوسطه اول https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/513 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اعتیاد به عنوان یکی از معضل ها و مشکلات اجتماعی در بین افراد جوامع به ویژه نوجوانان و جوانان شایع شده است که می تواند آسیب های گوناگونی در زمینه های شغلی، اجتماعی، قانونی و بهداشتی به وجود بیارد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تعارض والد-فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش را 356 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول تشکیل می دادند که به روش کوکران از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های: پرسشنامه تعارض با والدین(CP) و پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد بودند.</p> <p>&nbsp;<strong>یافته‌ها</strong>، برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس بين تعارض والد فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر&nbsp; &nbsp;(180/8= <sub>(3،352)</sub> F (05/0&gt;P))&nbsp; به دست آمد که معنادار می باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;نتیجه به دست آمده در این فرضیه نشان داد که بین تعارض والد-فرزند و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معناداری وجود دارد، طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش هر چه مقدار تعارضات بین والد-فرزند در خانواده بیشتر باشد و هر چه قدر آرامش و صمیمیت بین اعضای خانواده به خصوص بین فرزندان با والدین کمتر باشد احتمال گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دوره متوسطه اول افزایش پیدا خواهد کرد و در آینده آن ها نیز اثرگذار خواهد بود.</p> سید حسین میراکبری شیرآباد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/513 جمعه, 19 آوریل 2024 14:18:17 +0330 مدل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران آسیب نخاعی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و اجتناب تجربی: نقش میانجی تحمل پریشانی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/481 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> آسیب نخاعی از جمله ناتوانی هایی است که تاثیرات بسیار گسترده ای بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا گذاشته و زندگی بیمار را دچار مشکلات عدیده ای می کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تحمل پریشانی در رابطه تنظیم شناختی هیجان و اجتناب تجربی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران آسیب نخاعی انجام شد.</p> <p><strong>&nbsp;روش تحقیق:</strong> پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران آسیب نخاعی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر &nbsp;در سال 1402 بودند که 230 نفر واجد شرایط به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های تنظیم شناختی هیجان گراس و جان(2003)، اجتناب تجربی &nbsp;ای گامز(2011)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت وبر (1992) پاسخ دادند. مدل پژوهش و روابط بین متغیرها با استفاده از همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و نرم‌افزار Amos تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل داده ها نشان داد تحمل پریشانی در ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان (01/0 &lt; P، 42/3 = Z) با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران آسیب نخاعی نقش واسطه­ای معناداری دارد. همچنین تحمل پریشانی در ارتباط بین اجتناب تجربی (01/0 &lt; P، 03/4- = Z) با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نقش واسطه­ای معناداری دارد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>تنظیم شناختی هیجان و اجتناب تجربی نقش مهمی در پیش بینی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران آسیب نخاعی دارند، بنابراین توجه به آن‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران آسیب نخاعی باشد.</p> فاطمه نرگس زار ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/481 جمعه, 19 آوریل 2024 16:02:18 +0330 رابطه ی تجارت ناگوار کودکی با بهزیستی روان شناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر در مددجویان تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/515 <p>این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی تجارت ناگوار کودکی با بهزیستی روان شناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر در مدد جویان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد انجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدد جویان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد بود که شامل 200 نفر بوده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 128 نفر محاسبه شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجارت ناگوار کودکی برنستاین، استین، نیوکمپ، والکر، پوگ و همکاران (۲۰۰۳)، بهزیستی روان شناختی ریف (2016) و پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری در تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار 25spss استفاده شد. یافته ها نشان داد تجارت ناگوار کودکی با بهزیستی روان شناختی ارتباط منفی و با گرایش به مصرف مواد مخدر در مدد جویان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد ارتباط مثبت دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که از طریق کنترل تجارب ناگوار می توان بهزیستی روان شناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر را در مدد جویان دختر تحت پوشش بهزیستی بهبود بخشید</p> زهرا تقی زاده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/515 جمعه, 19 آوریل 2024 16:18:50 +0330 رابطه بین سبک های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده با رفتار قلدری نوجوانان پسر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/514 <p><a name="_Toc460865919"></a><a name="_Toc460864670"></a>هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده با رفتار قلدری نوجوانان پسر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد بود . روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات جزء روش های تحقیق توصیفی- همبستگی است . جامعه مورد نظر کلیه نوجوانان پسر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد بودند که تعداد 132 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های قلدری ایلی نویز (2001) ، آزمون فرزند پروري بامريند (1991) و پرسشنامه جو عاطفی خانواده (1964) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق &nbsp;با انجام آزمون رگرسیون این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همبستگی بین شیوه های فرزند پروری و رفتارهای قلدری نوجوانان پسر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد برابر با 0.50 بود. لذا این نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده با رفتار قلدری رابطه وجود دارد . لذا می توان نتیجه گرفت که شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی رفتار قلدری نوجوانان پسر تحت پوشش بهزیستی شهر بجنورد می باشد.</p> زهرا تقی زاده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/514 جمعه, 19 آوریل 2024 16:21:58 +0330 تاثیر تمرینات اصلاحی بر زیرمقیاسهای بدنی وروانی کیفیت زندگی بهبودیافتگان کووید-19 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/516 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بیماران بهبودیافته از کووید-19علائم ماندگار مختلفی مشاهده شده است و کاهش کیفیت زندگی از مهمترین این علائم است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر زیرمقیاسهای بدنی و روانی کیفیت زندگی بهبودیافتگان کووید-19 بود.</p> <p><strong>روش</strong>: تعداد 27 نفر در دو گروه تجربی (13نفر) و شاهد (14 نفر) به صورت تصادفی انتخاب و در این تحقیق شرکت داشتند. گروه تمرین به مدت 8 هفته تمرینات اصلاحی شامل ترکیبی از تمرینات تنفسی و پایداری مرکزی را به صورت از راه دور انجام دادند. پیش و پس از اجرای برنامه تمرینی، میزان کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین اطلاعات پیش آزمون و پس آزمون گروه­ها از آزمون یومن ویتنی و ویلکاکسون، در سطح معناداری &nbsp;05/0p&lt; استفاده شد. &nbsp;</p> <p>&nbsp;جمله).</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد در زیرمقیاسهای بهزیستی روانی، محدودیت ناشی از مشکلات عاطفی، انرژی و شادابی و عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0p) اما در زیرمقیاس­های عملکرد بدنی (001/0P=)، محدودیت ناشی از عملکرد بدنی (007/0P=) و درد (­001/0P&lt;) تفاوت معناداری بین دو گروه، پیش و پس از مداخله مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;تمرینات اصلاحی می­تواند به عنوان یک روش مفید در توانبخشی زیرمقیاسهای بدنی و درد کیفیت زندگی بهبودیافتگان کووید-19، گنجانده شود.</p> مریم آخوندی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/516 جمعه, 19 آوریل 2024 16:32:00 +0330 مقایسه سرمایه روانشناختی سالمندان شهری و روستایی شهرستان ارومیه در سال ۱۴۰۲ https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/517 <p>زمینه و هدف: محیط زندگی سالمندان بر روی سلامت آنها در ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و هیجانی تاثیر دارد؛ لذا پژوهش حاضر باهدف مقایسه سرمایه روانشناختی سالمندان شهری و روستایی شهرستان ارومیه در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.</p> <p>روش تحقیق: این پژوهش از نوع علمی_ مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را تمامی سالمندان زن و مرد شهرستان ارومیه در پاییز ۱۴۰۲ شامل می شود، براین اساس و با روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۶۰ سالمند شهری و ۶۰ سالمند روستایی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی (۲۰۱۱) و همکاران را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرم افزار spss 19 تحلیل شد.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد در ابعاد سرمایه روانشناختی شامل امید&nbsp; ( ( p &lt; 0/05 و خوش بینی ( ( p &lt; 0/05بین سالمندان تفاوت معنی دار بود و این تفاوت به نفع سالمندان روستایی بود. در خودکارامدی سالمندان شهری نیز تفاوت معنی دار و به نفع سالمندان شهری بود (.( p &lt; 0/05 &nbsp;در تاب اوری تفاوت معنی دار نبود.</p> <p>نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست امده می توان گفت زندگی در روستا برای سالمندان به امید و خوش بینی بیشتر و برای سالمندان شهری خودکارامدی بیشتر منجر می شود‌؛ براین اساس پیشنهاد می گردد از طریق انجام مداخلات روانشناختی به تقویت سرمایه روانشناختی سالمندان ساکن در شهر و روستا&nbsp; اقدام نمود.</p> افسانه اصغرپور خلیانی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/517 جمعه, 19 آوریل 2024 17:11:07 +0330 نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/509 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ما در عصری زندگی می کنیم که شاهد استفاده روزافزون اعضای خانواده از شبکه های اجتماعی به خصوص نوجوانان هستیم. عصري که در آن شکل گیري شبکه هاي گوناگون اجتماعي آنلاین، شیوه هاي ارتباطي و اطلاع رساني نویني به عرصة گستردة ارتباطات اجتماعي معرفي کرده است و به نظر مي­رسد، یکي از عواملي که مي­تواند در عملکرد والدین نقش داشته باشد، میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي است. روابط و عملکرد مناسب والدین براي سلامتی فرد و خانواده و جامعه ضروري است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان می باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: این پژوهش از منظر اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین دارای فرزند نوجوان منطقه 2 شهر تهران بود. با توجه به اینکه برای مطالعات آزمایشی و نیمه آزمایشی که به صورت گروهی اجرا می‌گردد. حجم نمونه برابر با حداقل ۱۵ نفر (برای هر گروه) پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر نیز حجم گروه‌های آزمایش و گروه کنترل جمعاً شامل ۳۰ نفر (هر گروه ۱۵ نفر) بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامة ارزیابی کارکردهای اجرایی روانشناسی بارکلی جهت سنجش عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌های اصلی و مهم پژوهش نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان تأثیر دارد و باعث افزایش خود مدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی</p> <p>خودنظم­جویی هیجان و نمرة کل کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود. همان نتایج در آزمون پیگیری مشاهده شد که نشان دهندة تداوم اثرات توان‌بخشی شناختی بر سازه‌های مذکور می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه­گیری: </strong>شبکه های اجتماعی می‌تواند به عنوان یک رویکرد موثر جهت توان‌بخشی شناختی نوجوانان و همچنین بهبود خودمدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی و خودنظم­جویی هیجان نوجوانان می­شود.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: شبکه های اجتماعی، عملکرد والدین، توانبخشی شناختی، نوجوانان.</p> سمیه عابدینی مزرعه ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/509 شنبه, 20 آوریل 2024 12:33:11 +0330 رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان مادران دارای کودک معلول ذهنی با نقش میانجی کیفیت زندگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/480 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> تولد فرزند معلول می تواند تأثیرات گسترده ای بر خانواده داشته باشد و واکنش‌های گسترده عاطفی را از سوی والدین و اعضای خانواده برانگیزد. برای برخی، این مشکل یک بحران است و نیاز به سازگاری روانی شدید دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی، سلامت روان مادران دارای کودک معلول ذهنی با نقش میانجی کیفیت زندگی انجام گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: این پژوهش از نظرروش توصیفی و نوع آن همبستگی (تحلیل مسیر) می باشد. جامعه آماری را کلیه مادران کودکان معلول ذهنی 7 تا 14 ساله در مدارس استثنایی آموزش و پرورش استثنایی مشهد در بازه زمانی فروردین لغایت اردیبهشت 1402 تشکیل داد که بر اساس اعلام آموزش و پرورش استثنایی در ناحیه 7 ؛ 200 نفر بودند. نمونه پژوهش با توجه به حجم جامعه و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان و با احتساب ریزش، تعداد 127 نفر انتخاب شد. پس از هماهنگی با مدارسی که آماده همکاری بوده انتخاب و برای اجرای پژوهش دعوت شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996)، حمایت اجتماعی فیلیپس (1986) و سلامت عمومی گلدنبرگ (1972) استفاده شد که توسط نمونه‌های پژوهش تکمیل شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آماری توصیفی و در سطح استنباطی از تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS22 و Amos24 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌های پژوهش نشان داد که تمامی مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم از حمایت اجتماعی به سلامت روان معنادار شده است (05/0&gt;P). همچنین مسیر مستقیم کیفیت زندگی به سلامت روان معنادار شده است (05/0&gt;P) و مسیر مستقیم حمایت اجتماعی به کیفیت زندگی معنادار شده است (05/0&gt;P).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;در نتیجه کیفیت زندگی بین حمایت اجتماعی و سلامت روان مادران دارای کودک معلول ذهنی نقش میانجی ایفا می کند. لذا به منظور افزایش کیفیت زندگی، پیشنهاد می شود سازمان ها و ارگان های حوزه کودکان استثنایی و خانواده، دوره های آموزشی مناسب و برنامه های تقویتی حمایت اجتماعی و سلامت روان را در نظر بگیرند.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: کودک معلول ذهنی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سلامت روان، ، مادران.</p> امیر بهشتی, صالح محمدپور, زهرا باغانی, سیده عاطفه حسینی نژاد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/480 شنبه, 20 آوریل 2024 13:35:41 +0330 اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/421 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> متاسفانه مساله طلاق یکی از معضلاتی است که روز به روز در حال افزایش است. این آسیب اجتماعی، بر روی فرد، اجتماع و خانواده تاثیرات مستقیمی می گذارد. اثرات منفی طلاق والدین بر نوجوانان نیز بر کسی پوشیده نیست. به گونه ای که بسیاری از والدین نهایت تلاش خود را می کنند تا به خاطر آنها زندگی خود را از هم نپاشند حتی اگر به سختی زندگی را ادامه دهند. ولی گاهی دیگر هیچ انتخابی جز طلاق باقی نمی ماند و دو طرف مجبور می شوند که جدا از یکدیگر زندگی کنند. پـژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق انجام گرفت.</p> <p><strong>روش:</strong> روش این پژوهش نیمه آزمايشي و از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل استفاده شـد. جامعه آماری شامل نوجوانان خانواده طلاق مراجعین به مراکز مشاوره شهر تهران درسال1402 بودند. 30 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به صورت تصادفی به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استرس را در دو نوبت (پيش آزمون و پس آزمون) تـكميل كردنـد. در ابتدا بر روي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش شناختی - رفتاری گروهی قرار گرفت، در این مدت گروه کنترل به فعالیت های معمول خود مشغول بود.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> یافته ها نشان داد که ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ متغیر استرس ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶدر ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، معنادار بوده اﺳﺖ.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> بنابراین درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق تاثیر دارد.</p> <p>&nbsp;</p> نسرین سلیمی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/421 شنبه, 20 آوریل 2024 13:47:19 +0330 اثربخشی بازی¬های آموزشی گروهی بر رشد حسی حرکتی دانش¬آموزان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/382 <p><strong>هدف:</strong> اختلال حسی - حركتي يكي از ويژگي­هاي اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی­های آموزشی گروهی بر رشد حسی حرکتی دانش­آموزان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. <strong>روش:</strong> روش پژوهش نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پسر مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا که در مقطع ابتدایی مدرسه تراب منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 مشغول به تحصیل بودندکه از بین آنها با روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 26 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 13 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه 90 دقیقه­ای مداخله بازی­های آموزشی گروهی را دریافت کرد و هر دو گروه با آزمون­های نیمرخ حسی2 (2014) و تست تبحر حرکتی برونینکز- ازرتسکی (1987) در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک­متغیره و چندمتغیره و از طریق نسخه 24 نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. <strong>یافته ­ها: </strong>نتایج تحلیل کوواریانس تک­متغیره نشان داد که بازی­های آموزشی گروهی باعث ارتقای رشد حسی در کودکان با اختلال اوتیسم عملکرد بالا می­شود (01/0p&lt;). و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مقدار F به­دست آمده برای هر سه بعد رشد حرکتی شامل مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف و هماهنگی اندام فوقانی معنادار شده است (01/0p&lt;). <strong>نتیجه­ گیری: </strong>با توجه به نتایج، بازی­های آموزشی گروهی یکی از روش­های مؤثر برای رشد مهارت­های حسی و حرکتی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا است که می­تواند در مدارس و مراکز توانبخشی ویژه این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.</p> نشمیل رضایی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/382 یکشنبه, 21 آوریل 2024 13:56:31 +0330 نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/455 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افکار خودکشی، یک موضوع حساس است که نیازمند تحقیقات گسترده و دقیق است. این پدیده مخرب می‌تواند به ناگوارترین شکل، بر روی روان و جسم افراد تأثیر گذار باشد و درک عمیقی درباره علت‌ها و راهکارهای پیشگیری آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که با اهداف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان دختر افسرده ماهشهر در سال تحصیلی 1402-1403 بود. با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش در مجموع 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب&nbsp; و به ابزارهای پژوهش که شامل پرسشنامه‌های افسردگی (بک، 1961)، افکار خودکشی (بک، 1961)، ذهن‌آگاهی (بائر و همکاران، 2006)، استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) بود که به صورت برخط در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت. داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار spss26 تجزیه و تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج نشان داد بین ذهن‌آگاهی و افکار خودکشی نوجوانان افسرده رابطه منفی معنی‌دار (0۰۱/0&gt;P) و بین استرس ادراک شده و افکار خودکشی نوجوانان افسرده رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (0۰۱/0&gt;P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده نقش دارند (0۰۱/0&gt;P). ذهن‌آگاهی نقش مهمتری در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده داشت.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;به طور کلی نتایج از نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده و در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده حمایت می‌کند و می‌تواند مداخلات موثر در درمان افسردگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.</p> زینب عامری, منوچهر هاشم زاده ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/455 یکشنبه, 21 آوریل 2024 14:09:05 +0330 نقش سبک‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی ادراک شایستگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/432 <p><strong>پیش زمینه: </strong>ادراک شایستگی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می‌تواند بر رفاه مادر و رشد کلی و کیفیت زندگی کودک تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی پیش‌بینی ادراک شایستگی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش: </strong>جامعه آماری پژوهش متشکل از مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی خوزستان بود. با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه، ۱۲۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل سبک‌های مقابله‌ای بيلينگز و موس (1981) و ادراک شایستگی هارتر (198۹) بود. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss26 تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>نتایج نشان داد بین سبک ارزیابی شناختی، سبک حل مسأله و سبک جلب حمایت اجتماعی با ادراک شایستگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی رابطه مثبت معنی‌دار (0۰۱/0&gt;P)، بین سبک مقابله متمرکز بر هیجان و سبک مهار جسمانی با ادراک شایستگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (0۰۱/0&gt;P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد ارزیابی شناختی، سبک حل مساله و سبک جلب حمایت اجتماعی در پیش‌بینی ادراک شایستگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی نقش داشتند (0۰۱/0&gt;P). نقش سایر مولفه‌های سبک‌های مقابله‌ای معنی‌دار نبود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج بدست آمده لزوم توجه به سبک‌های مقابله‌ای در بهبود ادراک شایستگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی را برجسته می‌کند.</p> سید غلامعلی جعفری, محمد حیاتی, سیده عاطفه حسینی نژاد ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/432 یکشنبه, 21 آوریل 2024 16:10:48 +0330 نقش معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بیماران ضایعه نخاعی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/452 <p><strong>پیش‌زمینه: </strong>مراقبت‌های روانی و روان‌شناختی مناسب بهزیستی بیماران ضایعه‌نخاعی کمک زیادی می‌کند و بهبود آنها را تسریع می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش: </strong>جامعه آماری پژوهش متشکل از بیماران ضایعه نخاعی خوزستان بود. با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه، ۱04 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی(ریف، 1989)، معنای زندگی (استیگر و همکاران، ٢٠٠٦)، امید (اسنایدر و همکاران، 1991) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss26 تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>نتایج نشان داد بین معنای زندگی و بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی رابطه مثبت معنی‌دار (0۰۱/0&gt;P) و بین امید و بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (0۰۱/0&gt;P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی نقش دارند (0۰۱/0&gt;P).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج بدست آمده لزوم استفاده و توجه به برنامه‌های ساختاریافته و همکاری با متخصصان مراقبت‌های بهداشتی برای رشد شخصی و انعطاف‌پذیری را در این جمعیت بیمار برجسته می‌کند.</p> زینب عامری, محمد حیاتی, اشرف باقری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/452 یکشنبه, 21 آوریل 2024 16:13:26 +0330 نقش شفقت به خود در پیش‌بینی امید زندانیان در شرف آزادی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/438 <p><strong>پیش زمینه: </strong>بررسی اینکه چگونه شفقت به خود بر امید پیش از آزادی در بین افراد زندانی تأثیر می‌گذارد، بینش‌های ارزشمندی را برای خدمات توانبخشی ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شفقت به خود در پیش‌بینی امید زندانیان در شرف آزادی انجام گرفت.</p> <p><strong>مواد و روش: </strong>این تحقیق از نوع پژوهش‌های همبستگی و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود و شکل‌گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه‌های استاندارد شفقت به خود نف (2003) و پرسشنامه امید میلر (۱۹۸۸) استفاده شد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 108 نفر از زندانیان در شرف آزادی در زندان اردکان در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و بهره‌گیری از نرم‌افزار spss26 تحلیل شد.</p> <p><strong>یافته ها: </strong>یافته‌های پژوهش نشان داد بین شفقت به خود و زیرمقیاس‌‌های آن با امید در زندانیان رابطه معنی‌داری وجود دارد (001/0&gt;p). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد شفقت به خود (به غیر از انزوا و ذهن آگاهی) در پیش بینی امید به زندگی زندانیان نقش دارند (مجذور آر تعدیل شده برابر 434/0، 05/0&gt;p و 18/25F=) و مدل رگرسیونی توانست 43 درصد از واریانس امید زندانیان را تبیین کند.&nbsp; بیشترین مقدار بتا مربوط به مهربانی با خود و کمترین بتا نیز مربوط به قضاوت نسبت به خود بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> به طور کلی نتایج از نقش شفقت به خود در پیش‌بینی امید به زندگی در زندانیان در شرف آزادی حمایت می‌کند.</p> مهدی شمالی احمدآبادی, عاطفه برخورداری احمدآبادی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/438 یکشنبه, 21 آوریل 2024 16:14:51 +0330 بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر پرخاشگری و تاب آوری در کودکان پسر 8 تا 10ساله شهر کرمان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/437 <p>زمینه و هدف : نقاشی درمانی شاخه‌ای از هنر درمانی است که از ترسیم خود انگیخته تصاویر که فرصت های برای ارتباط و بیان کلامی فراهم می کند استفاده می کند. نقاشی درمانی یکی از روش های نوین درمانی و بهبود کیفیت زندگی افراد می باشد ، این روش به خصوص برای کودکان که ارتباط گیری کلامی با آن ها سخت تر است ، باعث آشنایی بیشتر با دنیای آن ها و خود افشایی توسط کودکان می شود. پرخاشگری در کودکان به رفتاری اطلاق می شود که با قصد آسیب رساندن به دیگران انجام می‌شود ، این رفتار می‌تواند به صورت فیزیکی ، کلامی ، عاطفی و یا غیر مستقیم در کودکان باشد. تاب‌آوری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف‌پذیر به فشارهای زندگی است، به افراد قدرت می دهد تا با مشکلات پیش رو مواجهه سالم داشته باشند، بر سختی ها پیروز شوند و با جریان زندگی حرکت کنند، با موقعیت های غیر منتظره کنار بیایند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر پرخاشگری و تاب آوری در کودکان پسر 8 تا 10ساله شهر کرمان است.</p> <p>روش پژوهش : روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. جامعه نمونه این پژوهش شامل تمامی کودکان پسر 8 تا 10 ساله شهر کرمان در نیمه اول سال 1402 بود که از میان آن ها تعداد 40 کودک پسر به صورت تصادفی و مساوی در دو گروه آزمایش (20 نفر )و گروه گواه (20 نفر) قرار گرفتند.سپس از کودکان پسر هر دو گروه ، آزمون های پرخاشگری و تاب آوری گرفته شد . کودکان پسر گروه آزمایش تحت یک درمان 15 جلسه ای مبتنی بر نقاشی درمانی ( هنردرمانی ) قرار گرفته و گروه گواه هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. سپس هر دو گروه مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پرخاشگری کودکان (AQ) و پرسشنامه تاب آوری کودکان و نوجوانان (CYRM-28) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 24 SPSS استفاده شد.</p> <p>یافته ها : نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که درمان نقاشی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان در سطح معناداری به میزان (p&gt;0/05) موثر بوده است . همچنین کودکان گروه دریافت کننده مداخله مبتنی بر نقاشی درمانی از تاب آوری بالاتری نسبت به گروه دیگر که مداخله ای دریافت ننمودند به میزان (p&gt;0/002) برخوردار بودند . نتایج تحلیل ها نشان داد که روان‌درمانی مبتنی بر نقاشی درمانی می تواند موجب کاهش پرخاشگری در کودکان شامل (ضرب و شتم، لگد زدن، گاز گرفتن، هل دادن و پرتاب اشیا) شود و این نوع مداخله درمانی موجب افزایش تاب آوری و مواجه بهتر با کارآمدی بیشتر در کودکان پسر می گردد.</p> <p>نتیجه گیری : از نتایج این پژوهش در جهت استفاده درمانگران ، معلمان ،نهاد های آموزشی و والدین در جهت شناخت و درمان با رویکرد ارتقا کودکان در جهت تقویت آنان در بزرگسالی می توان استفاده نمود همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده اثربخشی نقاشی درمانی که شاخه ای از همزمانی است در کودکان می باشد.</p> محمدحسین رودباری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/437 یکشنبه, 21 آوریل 2024 16:15:57 +0330 بررسی اثربخشی آموزش عملکرد خانواده( مبتنی برالگوی مک مستر) بر کیفیت زندگی زوجین https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/450 <p><strong>بررسی اثربخشی آموزش عملکرد خانواده( مبتنی برالگوی مک مستر) بر کیفیت زندگی زوجین </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>نسرین شمس</strong><strong><sup>*</sup></strong></p> <p>&nbsp;<strong>کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین،اصفهان،ایران</strong></p> <p><strong><a href="mailto:Arefeslami14mh@gmail.com">Arefeslami14mh@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> کیفیت زندگی ،ادراکی است که افراد از موقعیتی که در زندگی ،زمینه فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند دارند.کیفیت زندگی و ارزیابی که افراد از آن دارند در سال های اخیر ارزش زیادی پیدا کرده است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش عملکرد خانواده( مبتنی بر الگوی مک مستر) بر کیفیت زوجین در خانواده های شهر اصفهان می باشد.</p> <p><strong>روش:</strong> این پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه بود.لذا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 10 زوج(20) نفر در دامنه سنی 19 تا 68 سال از نقاط مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند.جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه ارزیابی کیفیت استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته ها حاکی از تفاوت معنادار در متغیر کیفیت زندگی شرکت کنندگان بین دو مرحله قبل و بعد از مداخله بود (001/0 P&lt;). &nbsp;به نظر می رسد آموزش عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک مستر)احتمالا می تواند بر بهبود کیفیت زندگی زوجین تاثیر گذار باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به نتایج پژوهش آموزش عملکرد خانواده میتواند زمینه ای را فراهم کند که افراد در فرآیند درمان و با دریافت بازخورد مناسب مهارت های لازم جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی را فراگیرند، از این رو می توان نتیجه گرفت که بهبود عملکرد خانوادگی زوجین با افزایش کیفیت زندگی آن ها رابطه دارد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: عملکرد خانواده،مک مستر،کیفیت زندگی زوجین</p> <p><sup>[1]</sup> <sub>*</sub>- نويسنده مسئول: کارشناسی ارشد،Arefeslami14mh@gmail.com، 03134597922،09399866428</p> نسرین شمس ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/450 یکشنبه, 21 آوریل 2024 16:35:46 +0330 مقایسه قربانی شدن در کودکان مبتلا به بیش فعالی –نقص توجه و بهنجار https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/474 <p><strong>زمینه و هدف:</strong>. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه&nbsp; قربانی شدن در کودکان مبتلا به اختلال&nbsp; بیش فعالی و کودکان بهنجار است.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر، علی –مقایسه ای بود که بر روی نمونه ای شامل کلیه دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه –بیش فعالی و کودکان بهنجار مقطع ابتدایی&nbsp; شهرستان اقلید در سال تحصیلی 1401-1402در تحصیل هستند که تعدادشان 2000نفر کودک بهنجار و 100نفر مبتلا&nbsp; نقص توجه –بیش فعالی با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی با دو نمونه مستقل و نرم افزار SPSS استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، بین نمره کل قربانی شدن دانش آموزان مبتلابه اختلال &nbsp;نقص توجه –بیش فعالی&nbsp; و دانش آموزان بهنجارتفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه –بیش فعالی&nbsp; در مقایسه با کودکان بهنجار سطح قربانی شدن&nbsp; معنادار بالاتری دارند. بنابراین، فرضیه اصلی این پژوهش تأیید می‌شود.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp; براساس اطاعات مندرج بین قربانی شدن در کودکان مبتلا به&nbsp; نقص توجه و کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد و این فرضیه نیز تایید می شود. بر طبق نتایج این پژوهش میزان قربانی شدن در بین کودکان دارای&nbsp; نقص توجه –بیش فعالی&nbsp; مقابله ای بیشتر از کودکان بهنجار است.</p> احسان ثانوی شیری, امین صفی خانی, سحر صفائی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/474 یکشنبه, 21 آوریل 2024 17:09:55 +0330 پیشبینی انسجام خانواده مادران دارای کودک اتیسم بر اساس کیفیت زندگی و تمایزیافتگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/467 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> درمیان خانواده های دارای کودک اتیسم، مادران به دلیل ارتباط بیشتر با کودک در معرض آسیب قرار دارند، لذا بررسی انسجام خانواده در این خانواده ها موضوعی با اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر پیشبینی انسجام خانواده بر اساس کیفیت زندگی و تمایزیافتگی در مادران دارای کودک اتیسم بود.</p> <p><strong>روش</strong>: طرح این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال اتیسم مراجعه کننده به مراکز آموزش و نگهداری کودکان با نیازهای ویژه شهر مشهد در سال 1402 بود که تعداد 95 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با رعایت معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه های استاندارد انسجام سازمان یافته خانواده فیشر (۱۹۹۲)، کیفیت زندگی وار و شربون (1992) و خودمتمایزسازی اسکورون&nbsp; و اسمیت (2003) پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: تحلیل داده ها نشان داده که واکنش عاطفی، گسلش عاطفی، آمیختگی با دیگران، به صورت منفی، ایفای نقش جسمی، دردهای بدنی، عملکرداجتماعی و ایفای نقش عاطفی به صورت مثبت انسجام خانوادگی مادران دارای کودک اتیسم را پیشبینی می‌کند (p&lt;0/0001).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;بر اساس یافته های به دست آمده در این پژوهش استنباط می شود که کیفیت زندگی و خودتمایزیافتگی می توانند انسجام خانواده در مادران دارای کودک اتیسم را پیشبینی کنند.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: اتیسم، کیفیت زندگی، تمایزیافتگی، انسجام خانواده.</p> سیده عاطفه حسینی نژاد, صالح محمدپور, زهرا باغانی, علی آگاه ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/467 یکشنبه, 21 آوریل 2024 17:37:50 +0330 پدرانگی در پدران دچار کم‌توانی مطالعه موردی تجارب یک پدر دچار کم‌توانی جسمی و ذهنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/532 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> والدین دچار کم‌توانی نیز مشابه سایر والدین، مشکلات مختلفی را در مسیر والدگری تجربه خواهند کرد(امرسون و همکاران، 2015). مطالعات نشان می‌دهند پدران دچار کم‌توانی، اغلب برای عاملیت داشتن در امور مرتبط با فرزند محدود می‌شوند و بیشتر مادران، پدربزرگ‌ و مادربزرگ‌ها مسئولیت فرزندان را بر عهده می‌گیرند(سیورینکالو، 2021). با این حال، در صورت برخورداری این گروه از پدران از حمایت کافی و منابع مطلوب، تعداد زیادی از آنان در درازمدت قادر خواهند شد با مشکلات سازگار شوند، باثبات باشند و عشق و مراقبت از فرزندانشان را تجربه کنند (مک‌کانل و همکاران، 2021). مرور مطالعات نشان می‌دهد پدران دچار کم‌توانی در مقایسه با مادران، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از این رو، هدف از مطالعه حاضر درک عمیق تجارب زیسته پدری مبتلا به کم‌توانی جسمی و ذهنی و وارسی ادراک او از پدر بودن، بود.</p> <p><strong>&nbsp;روش</strong>: پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناختی بود. نمونه مورد مطالعه به دلیل نادر بودن گروه مورد بررسی، یک پدر مبتلا به کم‌توانی جسمی و ذهنی و صاحب&nbsp; همسر و فرزند سالم بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. با فرد مورد بررسی در خصوص ادراک او از پدرانگی و چالش‌های آن، مصاحبه نیمه­ساختاریافته انجام شد. سپس کلمه به کلمه پیاده‌سازی شده و به روش &nbsp;پدیدارشناسی تفسیری اسمیت و اوسبورن(2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: در این مطالعه 5 مضمون اصلی شناسایی شد: فقدان دغدغه‌مندیِ برخاسته از کم‌تاملی نسبت به خانواده، سهل انگاشتن پدرانگی و مسئولیت داشتن در قبال فرزند، تجربه عواطف ناپختۀ پدرانه، متزلزل‌سازی واحد خانواده و احساس نیاز به حمایت چندگانه. این مضامین اصلی، شامل زیر مضمون‌هایی بودند.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> به نظر می‌رسد پدرانگی در پدران دچار کم‌توانی با چالش‌های زیادی همراه است و لازم است برای آنان و خانواده‌هایشان، یک سیستم حمایتی فراهم شود.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: کم‌توانی جسمی و ذهنی، پدرانگی، مطالعه موردی</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> حسین پورشهریار, مرضیه دین دوست ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/532 یکشنبه, 21 آوریل 2024 00:00:00 +0330 رابطه بین حمایت اجتماعی  و بهبود سلامت روانی  سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشي روزانه شهریزد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/442 <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">زمینه و هدف:&nbsp;سالمندان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه با نیازهای ویژه از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و بهداشتی هستند. افزایش سن و متعاقب آن افزایش بیماری های مزمن باعث افزایش ناتوانی، وابستگی و آسیب پذیری سالمندان در جامعه می شود. از آنجایی که این نوع حمایت های اجتماعی از اهمیت ویژه ای در افزایش سلامت روان سالمندان برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و بهبود سلامت روانی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشي روزانه شهریزد می پردازد.</p> <p dir="rtl">روش: جامعه پژوهش این مطالعه مقطعی را کلیه سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی روزانه شهریزد در سال 1402 تشکیل می دهند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه، داده ها از پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک جمع آوری شدند و از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه و مقیاس خلقی فیلادلفیا استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p dir="rtl">یافته‌ها، در این تحقیق، 30 نفر از سنین 60 سال تا80 سال شرکت کردند که 17 نفر (56.6 درصد) از آنان مرد بودند. میانگین سن شرکت‌کنندگان در این تحقیق 71.9 سال انحراف معیار 5.09 &nbsp;بود. بر اساس یافته‌ها، میانگین بهزیستی روانی8.65 &nbsp;انحراف معیار 2.82 بود که نشان‌دهنده وضعیت متوسط بهزیستی روانی است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده (P=0.002) و بهزیستی روانی، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.</p> <p dir="rtl">نتیجه گیری،&nbsp;بر اساس نتایج این پژوهش، حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت دارد. بنابراین افزایش حمایت اجتماعی از سالمندان می تواند تأثیر مهمی بر بهزیستی روانی و عملکرد اجتماعی سالمندان داشته باشد. از سوی دیگر افزایش حمایت های اجتماعی می تواند بهزیستی روانی سالمندان را نیز تقویت کند.</p> <p>&nbsp;</p> یگانه اسدی پور, سارا پیشکار اهراب, منیژه اکبری, ناهید نصرتی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/442 یکشنبه, 21 آوریل 2024 19:53:30 +0330 نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/502 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ما در عصری زندگی می کنیم که شاهد استفاده روزافزون اعضای خانواده از شبکه های اجتماعی به خصوص نوجوانان هستیم. عصري که در آن شکل گیري شبکه هاي گوناگون اجتماعي آنلاین، شیوه هاي ارتباطي و اطلاع رساني نویني به عرصة گستردة ارتباطات اجتماعي معرفي کرده است و به نظر مي­رسد، یکي از عواملي که مي­تواند در عملکرد والدین نقش داشته باشد، میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي است. روابط و عملکرد مناسب والدین براي سلامتی فرد و خانواده و جامعه ضروري است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان می باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: این پژوهش از منظر اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین دارای فرزند نوجوان منطقه 2 شهر تهران بود. با توجه به اینکه برای مطالعات آزمایشی و نیمه آزمایشی که به صورت گروهی اجرا می‌گردد. حجم نمونه برابر با حداقل ۱۵ نفر (برای هر گروه) پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر نیز حجم گروه‌های آزمایش و گروه کنترل جمعاً شامل ۳۰ نفر (هر گروه ۱۵ نفر) بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامة ارزیابی کارکردهای اجرایی روانشناسی بارکلی جهت سنجش عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته‌های اصلی و مهم پژوهش نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان تأثیر دارد و باعث افزایش خود مدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی</p> <p>خودنظم­جویی هیجان و نمرة کل کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود. همان نتایج در آزمون پیگیری مشاهده شد که نشان دهندة تداوم اثرات توان‌بخشی شناختی بر سازه‌های مذکور می‌باشد.</p> <p><strong>نتیجه­گیری: </strong>شبکه های اجتماعی می‌تواند به عنوان یک رویکرد موثر جهت توان‌بخشی شناختی نوجوانان و همچنین بهبود خودمدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی و خودنظم­جویی هیجان نوجوانان می­شود.</p> سمیه عابدینی مزرعه ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/502 دوشنبه, 22 آوریل 2024 15:49:25 +0330 بررسی اثربخشی توانبخشی مبتنی بر حافظه فعال بر درک زمان در کودکان استثنایی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/454 <p>زمینه و هدف: مسئله درک زمان یکی از مهمترین مهارت‌های شناختی است که برای کودکان با نیازهای ویژه، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال بر بهبود درک زمان در این گروه از کودکان استثنایی است.</p> <p>روش: این تحقیق به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کودکان استثنایی مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی دخترانه با نیازهای ویژه در منطقه 10 شهر تهران بود. 40 نفر از این کودکان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق شامل آزمون رایانه‌ای ادراک زمان برای سنجش برآورد، تولید و بازتولید زمان بود. لازم به ذکر است در این مطالعه از برنامه مداخله ای توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته‌ها، نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال تأثیر معناداری بر بهبود درک زمان کودکان استثنایی دارد. تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پیش و پس آزمون در برآورد، تولید و بازتولید زمان مشاهده شد. همچنین، این برنامه موجب بهبود تولید زمان و بازتولید زمان در کودکان استثنایی شد. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تایید شد.</p> <p>نتیجه گیری، با توجه به نتایج این تحقیق، می‌توان استنباط کرد که توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال می‌تواند به عنوان یک برنامه مؤثر در بهبود درک زمان کودکان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی مورد استفاده قرار گیرد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که این برنامه می‌تواند در بهبود عملکرد شناختی این گروه از کودکان موثر باشد.</p> <p>&nbsp;</p> سپیده حیدری زاده مطلق, الهام رباطجزی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/454 دوشنبه, 22 آوریل 2024 15:51:54 +0330 اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی افراد با اختلال دوقطبی مقاوم به درمان با رویکرد معنویت درمانی بر عود علائم اختلال و مشکلات شغلی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/449 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر با هدف واکاوی اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی افراد با اختلال دوقطبی مقاوم به درمان با رویکرد معنویت درمانی بر عود علائم اختلال و مشکلات شغلی این افراد بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر شبه تجربی، از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری با گروه انتظار بود . جامعه کلیه ی افراد با اختلال دوقطبی مقاوم به درمان بوده که پس از 10 سال مصرف دارو و مراجعه به درمانگرِ متخصص بهبودی پیدا نکرده بودند. 20 نفر از افراد داوطلب شرکت در پژوهش با تشخیص روانپزشک و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در مداخله ی آزمایش 12 جلسه ای با برنامه ی توانبخشی شغلی با رویکرد معنویت درمانی(10<em>N</em>=) و گروه کنترل در انتظار(10<em>N</em>=) گمارده شده و مورد مداخله قرار گرفتند. برای سنجش عود علائم اختلال از پرسشنامه ی تشخیص علائم اختلال دوقطبی (1399) (BDSI) مشکلات شغلی از پرسشنامه ی مشکلات شغلی افراد با اختلال دوقطبی (2024) (CII-BD)استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong> : یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نشان داد، برنامه ی توانبخشی شغلی با رویکرد معنویت درمانی بر کاهش مشکلات شغلی (0001/0<em>p</em>&lt;) ، و کاهش امکان عود علائم اختلال (0001/0<em>p</em>&lt;) افراد با اختلال دوقطبی مقاوم به درمان موثر بوده و به ترتیب این تاثیر بعد از دو ماه پیگیری نیز تداوم داشته است(005/0&gt;<em>p</em>)، (001/0<em>p</em>&lt;).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp; با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد که استفاده از برنامه توانبخشی شغلی با رویکرد معنویت درمانی، برای بهبود سلامت روان و ارتقا مسیر شغلی افراد با اختلال دوقطبی مخصوصا افراد درگیر با نوع مقاوم به درمان آن، مفید و موثر است.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: اختلال دوقطبی، توانبخشی شغلی، معنویت درمانی، عود، مشکلات شغلی</p> زینب رستمی ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/449 سه‌شنبه, 23 آوریل 2024 18:19:28 +0330 تاثیر یادگیری الکترونیکی بر خلاقیت، انگیزه تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی (پایه های چهارم، پنجم و ششم) منطقه 4 شهر تهران https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/407 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر یادگیری الکترونیک بر خلاقیت، انگیزه تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بود.</p> <p><strong>روش</strong><strong>:</strong> جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی (پایه‌های چهارم، پنجم و ششم) منطقه 4 شهر تهران به تعداد تقریبی 560 نفر بود.نمونه پژوهش از حجم جامعه آماری و با رجوع به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 226 نفر انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه انتخاب شد.ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامة یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران (2004)،خلاقیت تورنس (1979)،انگیزه تحصیلی هارتر (1980) و فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و اسچفلی (2007) بود.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS26 انجام شد. در این پژوهش، از آمار توصیفی برای محاسبۀ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شده و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده گردید. آزمون انجام‌شده در این پژوهش، شامل آزمون کالموگروف– اسمیرنوف به منظور نرمال بودن متغیرها و آزمون تی تک‌متغیره بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج نشان داد که یادگیری الکترونیک بر بهبود خلاقیت،انگیزه تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد.</p> اعظم قدیمیاری ##submission.copyrightStatement## https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/407 دوشنبه, 13 مه 2024 02:12:50 +0330