دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh <p><strong>اعضای شورای راهبردی همایش</strong></p> <table width="546"> <tbody> <tr> <td width="350"> <p><strong>دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>عنوان کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>معاونت پژوهشی دانشگاه</strong> <strong>&nbsp;علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>برگزارکننده اصلی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong><em>دکتر سید علی حسینی</em></strong><strong>(رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>رئیس کنگره و رئیس شورای سیاستگذاری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دکتر بهمن بهمنی</strong></p> <p><strong>(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر علمی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>علی قائدنیای جهرمی</strong></p> <p><strong>(رئیس موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش)</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>دبیر اجرایی کنگره</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>18 و 19 تیر ماه سال 1402</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>زمان</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p><strong>دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی</strong></p> </td> <td width="196"> <p><strong>مکان</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی fa-IR دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون - MMT ۱۳۹۷ - ۱۳۹۵ https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/268 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>پیش زمینه :</strong> سوء مصرف مواد مخدر یک مشکل بهداشت جهانی است و اعتیاد یک بیماری مزمن و پیش رونده مغزی است که دارای تاثیرات عمیق اجتماعی ، روان شناختی ، جسمی و اقتصادی است . تجربیات بالینی و مطالعات مختلف نشان داده اند که <br> ولع مصرف می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل شرایط اجتماعی ، فشارهای روانی و اضطراب قرار گیرد و لذا بررسی عوامل القاء مصرف و مطالعه بر روی روش های کنترل و مهار آن اهمیت می یابد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ولع مصرف حشیش و ویژگی های شخصیتی در مددجویان تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده است.</p> <p><strong>مواد و روش</strong> <strong>:</strong> طرح پژوهش در این مطالعه ، همبستگی است که در سال 1397- 1395 بر روی 60 مرد ( ۴۰ - ۲۲ ) ساله مصرف کننده به حشیش در شهر تهران انجام شد . معتادان از مراکز نگه داری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران به روش خوشه ای از مناطق ( 14و 9 ، 7 ) منتخب و مددجویان از مراکز واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی ، برای سنجش میزان ولع مصرف حشیش از پرسشنامه سائق مواد ( DDQ &nbsp;) و برای سنجش ویژگی های شخصیتی و دو زیر گروه وابسته به آن ، شامل سرشت &nbsp;(مشتمل بر چهار بعد : نوجویی ، آسیب – پرهیزی ، پاداش – وابستگی و پشتکار ) و منش ( مشتمل بر سه بعد : خود – راهبری ، خود – فراروی و همکاری ) از پرسشنامه سرشت و منش – 125 ( TCI-125 ) کلونینجراستفاده گردیده است . داده های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل شدند و برای استنباط یافته ها از آزمون t یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها :</strong> نتایج نشان داد افراد تحت بررسی در ابعاد نوجویی و آسیب – پرهیزی نمره بالاتر و در ابعاد پاداش – وابستگی ،&nbsp; خود – راهبری ، خود – فراروی ، همکاری و پشتکار نمره پایین تر از هنجار جامعه کسب نموده اند و هم چنین ولع مصرف حشیش با بعد نوجویی رابطه مستقیم ( 001/0 &gt; P ) وبا بعد همکاری ارتباط معکوس ( 001/0 &gt; P ) داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری :</strong> با شناسایی ویژگی های شخصیتی و همچنین میزان شدت درک ولع مصرف مواد توسط مددجویان تحت درمان نگهدارنده مواد ، می توان ماندگاری و یا خروج افراد از درمان را پیش بینی نمود.</p> <p><strong>کلیدواژه ها :</strong> درمان نگهدارنده با متادون ،حشیش ، ولع مصرف ، ویژگی های شخصیت ، سرشت و منش</p> <p>&nbsp;</p> vida alikhani ##submission.copyrightStatement## 2023-09-25 2023-09-25 2 1 10.2015/.268 مقایسه سلامت خواب زوجین دوسرشاغل بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/269 <p><strong>زمینه و هدف</strong>: اشتغال همزمان هر دو زوج می­تواند سلامت آن­ها را به خطر ­اندازد که از مهمترین شاخص­های سلامت، سلامت خواب افراد می­باشد و تعریف سلامت خواب برای سلامت جوامع حیاتی است، هدف از این پژوهش مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسر شاغل بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی می­باشد.</p> <p><strong>روش</strong>: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین دوسرشاغل شهرتهران که در سال 1401-1400 در شهر تهران ساکن و مشغول به کسب درآمد هستند می­باشد و پرسشنامه مناسب در چندین گروه اجتماعی موجود در فضای مجازی (واتساپ) توزیع گشت، از میان پاسخ دهندگان تعداد280 نفر به روش تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شدند؛ داده­های جمع آوری شده (280=N) در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 24 و به­وسیله آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته­ها</strong>: یافته­ها بیانگر این مطلب است که بین سلامت خواب بر اساس جنسیت، شغل، تحصیلات و سن، تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد؛ زنان در سلامت خواب نمره کل میانگین بیشتری را نسبت به مردان دارا بودند، در مقایسه سلامت خواب بر اساس شغل، افرادی که شغل آزاد داشتند نمره کل میانگین بالاتری را نسبت به افرادی که شغل دولتی داشتند کسب کردند و نیز در مقایسه سلامت خواب بر اساس میزان تحصیلات تفاوت معناداری در میانگین یکی از گروه­ها یافت شد که طبق آزمون تعقیبی توکی میزان تحصیلات دکتری با دیگر گروه­ها به جز کارشناسی ارشد تفاوت معناداری داشتند و همچنین از لحاظ سن، بین گروه 30 الی &nbsp;39 ساله­ها با گروه 40 &nbsp;الی &nbsp;49 ساله­ها تفاوت معناداری یافت شد. در مقایسه سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل بر اساس سابقه اشتغال و تعداد فرزندان تفاوت معناداری یافت نشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: پژوهش حاضر که بین ویژگی­های جمعیت شناختی براساس جنسیت، شغل، تحصیلات، سن، سابقه اشتغال و تعداد فرزندان است، به جز سابقه اشتغال و تعداد فرزندان مابقی بیانگر تفاوت در سلامت خواب در زوجین دوسرشاغل می­باشد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: سلامت خواب، زوجین دوسرشاغل، ویژگی­های جمعیت شناختی</p> <p>&nbsp;</p> مریم شه شناس نوشین پردلان ##submission.copyrightStatement## 2023-09-25 2023-09-25 2 1 10.2015/.269 بررسی و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی و افسردگی مردان سالمند همسر از دست داده و مردان سالمند مجرد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/270 <p>زمینه و هدف: احساس تنهایی و افسردگی &nbsp;در همه گروهای سنی تجربه می شود اما در سالمندان به علت مستقل شدن فرزندان و جدا شدن از خانواده، از دست دادن همسر و دوستان و همچنین&nbsp; افت فیزیکی و مشکلات سلامتی بیشتر دیده می شود. در این میان گروهی از سالمندان &nbsp;نیز وجود دارند که به عللی در دوران جوانی و میانسالی ازدواج نکرده و &nbsp;در سالمندی همچنان مجردند. برای کاستن از احساس تنهایی مداخلات متعددی وحود دارد. در مداخلات درمانی مبتنی بر طبیعت، می‌توان از گیاهان و شرایط طبیعی مانند باغبانی به‌منظور سلامت و بهبودی انسان بهره جست. هدف از این مطالعه بررسی&nbsp; و مقایسه تاثیر باغبانی بر احساس تنهایی مردان سالمندی که همسر خود را از دست داده اند و تنها زندگی می کنند و مقایسه آن با مردان سالمند مجرد است.</p> <p>روش تحقیق:&nbsp;این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی بوده که در آن 12 نفر مرد سالمند همسر از دست داده و 12 مرد سالمند مجرد&nbsp; که به طور مستقل و تنها زندگی می کردند &nbsp;به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه با ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، آزمون افسردگی سالمندان و آزمون احساس تنهایی سالمندان مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مداخله پژوهش شامل فعالیت باغبانی (سبزی‌کاری، آبیاری درختان و سبزی ها، برداشت سبزی و میوه چینی) &nbsp;طی یک دوره 8 هفته‌ای (هفته ای یک&nbsp; جلسه و هرجلسه 3 ساعت) در یک باغ اجرا شد. در پایان مداخله، مجدداً اعضای دو گروه با آزمون احساس تنهایی و افسردگی سالمندان مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد باغبانی بر میزان افسردگی &nbsp;هر دو گروه ونیز احساس تنهایی مردان سالمند همسر از دست داده تاثیر معناداری دارد اما&nbsp; بر احساس تنهایی گروه سالمندان مجرد &nbsp;تاثیری ندارد.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد فعالیت باغبانی در مردان سالمند&nbsp; مجرد و همسر از دست داده سبب کاهش افسردگی می شود اما بر احساس تنهایی سالمندان مجرد تاثیر معناداری ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> رضا شاهمرادی ##submission.copyrightStatement## 2023-09-25 2023-09-25 2 1 10.2015/.270 اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/271 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> کم توان ذهنی یکی از شایع ترین ناتوانی های رشدی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازی‌های هماهنگ کننده نیمکره های مغزی بر رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شد</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان10-8 ساله کم توان ذهنی آموزش‌پذیر مدرسه شهید دستغیب شهر اسفراین در سال تحصیلی 96-97 بود. از میان جامعه آماری فوق به روش نمونه گیری در دسترس30 کودک کم توان ذهنی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند و به آزمون رشد زبانی TOLD&nbsp; پاسخ دادند. آموزش بازی های هماهنگ کننده نیمکره های مغری برای گروه آزمایش طی 16 جلسه 60 دقیقه ای به صورت هر هفته 2 جلسه به اجرا درآمد؛ سپس در پایان مداخله بار دیگر آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه توسط ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس، تحلیل گردیدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج نشان داد که آموزش بازی های هماهنگ کننده نمیکره های مغزی باعث مولفه های سازماندهی، صحبت کردن، نحو و واج شناسی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شد (05/0&gt;p).</p> <p>&nbsp;<strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong> نتایج حاکی از آن است که در کنار سایر روشهای درمانی می توان از درمان با بازی های هماهنگ کننده نیمکرات مغزی جهت افزایش تقویت رشد زبانی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر استفاده کرد.</p> سید مجتبی عقیلی زهرا ایزانلو ##submission.copyrightStatement## 2023-09-27 2023-09-27 2 1 10.2015/.271 الف اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی R&R بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/273 <p>هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشی برنامه آموزشی استدلال و توانبخشی <strong>R&amp;R</strong> بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر رشت در دو ناحیه آموزشی ناحیه یک و دو در سال تحصیلی 1402 به تعداد 361 نفر بودند، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). &nbsp;پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي کویین دام (2004) که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و برای گروه آزمایش برنامه استدلال و توانبخشی در 8 جلسه اجرا شد. &nbsp;داده ها با استفاده از روش ضريب تحلیل کواریانس چند متغیره تحليل گرديد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد؛ میانگین نمرات توانایی دریافت و ارسال پیام (08/43=<strong>F</strong>)، بینش نسبت به فرآیند ارتباط (21/21=<strong>F</strong>)، مهارت گوش دادن (54/23=<strong>F</strong>)، کنترل عاطفی (43/18=<strong>F</strong>) و ارتباط توأم با قاطعیت (58/49=<strong>F</strong>) در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری دارد(05/0&gt;<em>p</em>). نتایج نشان داده است که نزدیک به 2/65درصد از تفاوت های فردی به تفاوت بین دو گروه مربوط است. با توجه به نتایج فوق با برگزاری کارگاههای آموزشی و ضمن بررسی دقیق نقش متغیرهای هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی می توان سطوح مشکلات مربوط به تحصیل دانش آموزان را کاهش داد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> شینا زینعلی ##submission.copyrightStatement## 2023-09-27 2023-09-27 2 1 10.2015/.273 الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/274 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و</strong> <strong>هدف:</strong> &nbsp;یکی از جنبه های اساسی شخصیت هر فردی، عزت نفس است که کمبود یا فقدان آن ممکن است پایه گذار انواع گوناگونی از بیماریهای روانی باشد. اين پژوهش با هدف تاثیر آموزش تفکرخلاق (اسکمپر و سینکتیکس) بر عزت نفس دانشجویان دخترِمقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شده است. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل پنج کلاس از دانشجویان دختر ( شامل 60 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 که با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 4 گروه اسکمپر(15نفر)، سینکتیکس(15 نفر) و کنترل(هرگروه،&nbsp; 15 نفر) به صورت تصادفی قرارگرفتند. براي گردآوري اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه هاي &nbsp;عزت نفس روزنبرگ استفاده شد. 10 جلسه آموزش90 دقيقه اي براي گروه هاي آزمايشي انجام شد و پس از آن، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. نتايج با استفاده از تحليل کوواريانس ساده (ANCOVA) و نيز تحليل تي براي گروه هاي مستقل، مورد ارزيابي قرار گرفت. <strong>يافته ها :</strong> نتايج نشان داد که آموزش فن اسکمپر در افزايش عزت نفس دانشجویان مؤثر بوده (P&lt;0/05) ولي آموزش فن سينکتيکس تأثيري در آن نداشت(P&gt;0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> در پی نتایج این تحقیق مبنی بر بهبود عزت نفس دانشجویان &nbsp;با استفاده از آموزش فن اسکمپر،&nbsp; پیشنهاد می شود متخصصان از این فن به عنوان يکي از روش هاي ارتقاء عزت نفس در دانشجویان دختر استفاده نمايند.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلمات کلیدی: </strong>&nbsp;اسکمپر، تفکر خلاق، سینکتیکس،&nbsp; دانشجویان دختر، عزت نفس.</p> زهرا فنائی ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## 2023-09-27 2023-09-27 2 1 10.2015/.274 تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/275 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ضعف در مهارت نوشتن می تواند موفقیت فرد را درحوزه های تحصیلی، شغلی و اجتماعی به خطر اندازد. هدف تحقیق پیش رو تأثير آموزش مهارت های آگاهي واجشناختي برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي در سال تحصیلی 1401-1400 بود. <strong>روش تحقیق</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نيمه آزمايشي به صورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه كنترل بوده و جامعه آماري اين مطالعه شامل 85 &nbsp;نفر از کلیة دانش آموزان پسر نارسانویس پایه ی سوم ابتدائی شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که در مراکز اختلال یادگیری این شهر(باران و ساحل) طبق چک لیست های تشخیصی به عنوان نارسا نویس تشخیص داده شده بودند و30 نفر از آنها با استفاده از نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل(15 نفر) &nbsp;به صورت تصادفی قرارگرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون &nbsp;وکسلر وتشخیص نارسانویسی یعقوبی، پلنگی و افضلی(1397) استفاده شد. برنامه آگاهی واجشناختی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در نهایت، از گروه ها پس آزمون گرفته شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار 27 SPSS&nbsp;&nbsp; در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:&nbsp; </strong>نتایج نشان داد آموزش مهارت های آگاهی واجشناختی بر عملکرد نوشتن در دانش آموزان پسر نارسانویس دورة اول ابتدایی تاثیر معناداری دارد و همچنین برمولفه های&nbsp; تمییز شنیداری و زبان &nbsp;دریافتی معنادار است(p&lt;0/01). <strong>نتیجه گیری:</strong> طبق نتایج تحقیق مبنی برموثر بودن روش آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان، پیشنهاد می شود درمانگران با ارزیابی پیش نیاز های مهارت نوشتن و با بکار بردن برنامه های آموزش آگاهی واج شناختی، اهداف درمانی جامعی برای مراجعانشان تنظیم کنند.</p> زهرا فنائی ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## 2023-09-27 2023-09-27 2 1 10.2015/.275 اثر توانبخشی گروهی به شیوه یکپارچگی حسی بر دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/272 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف:</strong> مشکلات یادگیری در بین دانش‌آموزان و به تبع آن جستجوی راه حل‌های کاربردی برای بهبود و اصلاح آن موجب شده است تا پژوهش‌های مختلف و بحث‌های متعددی به عمل آید. از طرفی اختلالات یادگیری خاص، به عنوان یک پدیده منحصر به فرد آموزشی و یادگیری باعث تعجب و سردرگمی پژوهشگران شده است، زیرا کودکان مبتلا به این ناتوانی از ضریب هوشی متوسط یا بالا برخوردارند و این در حالی است که در مهارتهای تحصیلی همچون ریاضی، خواندن و نوشتن موفق نیستند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دستخط و دیکته نویسی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نظر کنترل متغیرها، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد از یک ماه می‌باشد. نمونه شامل ۳۰دانش‌آموز در دو گروه آزمایش و کنترل بود. حجم نمونه با استفاده ازجدول کوهن با اندازه اثر ۵۰/۰ و توان آزمون ۵۷، ۱۵ دانش‌آموز در گروه آزمایش و ۱۵ دانش‌آموز در گروه کنترل برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از تست وکسلر برای تشخیص اختلال یادگیری استفاده شد و از آزمون بندر گشتالت برای تشخیص اختلال دستخط و از نمونه دستخط و دیکته و فراوانی غلط‌های دیکته و چک لیست‌های معلم ساخته برای تشخیص اختلال دیکته و دستخط و از پرسشنامه یکپارچگی حسی- حرکتی(لیکلن-اوزرتسکی) و آزمون سرند برای تشخیص مشکلات یکپارچگی حسی- حرکتی استفاده شد.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها</strong>: تمرین های گروهی یکپارچگی حسی مثل ادراک دیداری فضایی، تقویت مهارت های ظریف و درشت،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهت یابی، تجسم فضایی و... باعث برطرف شدن ضعف دستخط و دیکته نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شد، که باعث معناداری نتایج قیاس پیش آزمون و پس آزمون گردید.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به یافته های بدست آمده و تقویت موارد ذکر شده، می توان نتیجه گرفت که توانبخشی گروهی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مشکلات دیکته نویسی و دست خط این گروه از دانش آموزان اثربخش بوده و به دست اندرکارن توصیه می گردد از این روش استفاده نمایند.</p> مریم مقدسی حسین شیبانی ##submission.copyrightStatement## 2023-09-29 2023-09-29 2 1 10.2015/.272 واکاوی پیامدهای روان¬تنی ادراک شده در دختران و پسران کودک کار: یک مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/278 <p>یکی از این دگرگونی­های اجتماعی نوظهور، پدیده کودکان کار می­باشند. این پژوهش با هدف واکاوی واکنش‌های روان­تنی در کودکان کار انجام شد. در پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل کودکان کار شهر تهران در بازه زمانی 1397-1398 بود. شرکت­کنندگان از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً&nbsp; 12نفر انتخاب شدند. به ­منظور جمع­آوری اطلاعات، نمونه­ها مورد مصاحبه نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد. نتایج منجربه شناسایی 1 مضمون­اصلی، 4 زیرمضمون و 19 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی واکنش­های روان­تنی شامل 1-مشکلات تغذیه­ای، 2-مشکلات در تناسب اندام، 3-مشکلات در خواب و 4-مشکلات عصبی بود. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان کار پیامدهای روان­تنی سخت و ناگوار را تجربه می­کنند که می­تواند سلامت روان آنان را تخریب کند.</p> مهناز کهریزه فهیمه باهنر ##submission.copyrightStatement## 2023-10-04 2023-10-04 2 1 10.2015/.278 مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/284 <h2>زمینه و هدف: دیابت نوع ۲ یک بیماری مزمن است که به دلیل مشکلات در تولید و استفاده از انسولین در بدن ایجاد می‌شود و می‌تواند تاثیرات شدید و مخربی روی سلامت جسمانی روانی افراد داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان در بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم شهر ساری بود.</h2> <h2>روش: روش پژوهش علی مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و افراد عادی شهر ساری بدون سابقه بیماری و حجم نمونه شامل 50 نفر افراد مبتلا به دیابت نوع دو و 50 نفر افراد عادی در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه‌گيري شامل پرسشنامه 48 سوالی پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010)، پرسشنامه 26 سئوالی ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی ریتچی و فیتزپاتریک (1990) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روشهاي آماری t مستقل و تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) استفاده شد.</h2> <h2>یافته‌ها: طبق یافته‌های حاصله، بین میانگین نمرات ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم تفاوت معناداری وجود نداشت.</h2> <h2>نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد تفاوتی در ابعاد الگوهای ارتباط خانوادگی و پردازش هیجان بین بیماران دیابت نوع ۲ و افراد سالم وجود ندارد.</h2> فاطمه زینتی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-05 2023-10-05 2 1 10.2015/.284 پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرچالوس https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/285 <p>سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس صفات شخصیتی و طرح‌واره‌های اولیه‌ی ناکارآمدشان، انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.</p> <p>مواد و روش ها: جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری آماری شامل ١٠٠ نفر از دانش‌آموزان پسر متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی ١۴٠١ درحال تحصیل بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در خصوص ابزارگرداوری اطلاعات، داده‌ها با پرسش‌نامه‌ی آمادگی به اعتیاد زرگر (١٣٨٧)، پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه‌ی یانگ (٢٠٠٣) و پرسش‌نامه‌ی صفات شخصیتی نئو مک کرا و کاستا (١٩٨۵) گردآوری شد.داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ٢۶ و به روش آمار توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه‌و‌تحلیل شدند.</p> <p>یافته‌ها: نشان داد طرح‌واره‌های آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری، رها‌شدگی، نقص شرم و بی‌اعتمادی بدرفتاری به‌طور مثبت و معنی‌داری قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان داشته‌اند. همچنین، صفات شخصیتی قابلیت پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را به‌طور معنی‌داری دارد. برون‌گرایی با بیشترین میزان بتا و پس از آن روان‌رنجورخویی به‌طور مثبت و وظیفه‌شناسی به‌طور منفی توانایی پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان را داشتند.</p> <p>استنتاج: این پژوهش نشان داد که صفات شخصیت و طرح‌واره‌های ناکارآمد اولیه می‌تواند آمادگی به اعتیاد را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کند.</p> زهرا مرتضی پورسیبنی ارسلان خان محمدی اطاقسرا ##submission.copyrightStatement## 2023-10-05 2023-10-05 2 1 10.2015/.285 اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/282 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سرطان از جمله بیماریهای مزمن و از علل اصلی مرگ در کودکان است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان با سرطان خون پس از شیمی‌درمانی بود.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش &nbsp;حاضر از نوع کاربردی و نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 5 تا ۱0 ساله مبتلا به سرطان خون شهر بابل بود، که از میان آنها تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه‌های اضطراب اسپنس فرم کودک (۱۹۹۷) و فرم والدین (۱۹۹۹) و کارکردهاي اجرایی جیوآ و همکاران (2000) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش ۱۰ جلسه مداخله را به‌صورت انفرادی دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون کوواريانس چند متغیره و نرم افزار spss نسخه ۲۶ استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد 78 درصد تغییرات اضطراب جدایی، 69 درصد تغییرات اضطراب اجتماعی، 46 درصد تغییرات وسواس فکری-عملی، 68 درصد تغییرات پنیک- بازار هراسی، 67 درصد تغییرات اضطراب فراگیر و 51 درصد تغییرات ترس از صدمات جسمانی کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی شد همچنین اندازه اثر محاسبه شده نشان داد 36 درصد تغییرات بازداري، 49 درصد تغییرات جهت‌دهی، 50 درصد تغییرات کنترل هیجانی، 41 درصد تغییرات آغاز به کار، 48 درصد تغییرات حافظۀ فعال، 53 درصد تغییرات برنامه‌ریزی، 63 درصد تغییرات سازماندهی اجزاء و 46 درصد تغییرات نظارت کودکان از تفاوت گروه‌های آزمون و کنترل ناشی گردید.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بنابراین می‌توان گفت که بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب روی اضطراب و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به سرطان خون تأثیر معنادار دارد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب ، اضطراب، کارکردهای اجرایی، سرطان خون، کودکان</p> رقیه قاسمی حمزه کلا ##submission.copyrightStatement## 2023-10-06 2023-10-06 2 1 10.2015/.282 طراحی و تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/280 <p><strong>زمینه و هدف: </strong>پرخاشگری و نقص در خودتنظیمی دو تابلو بالینی اختلالات طیف اتیسم بوده و همواره رویکردهای مختلف درمانی بر این دو مولفه تاکید فزاینده‌ای داشته‌اند؛ از آنجایی‌که نوجوانان با اختلالات عصبی-تحولی نیازمند برنامه درمانی مبتنی‌بر مداخلات شناختی و فیزیکی می‌باشند؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی بر توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم بود. <strong>روش تحقیق:</strong> روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به‌منظور بررسی تاثیر تمرین‌های توانبخشی شناختی و تمرین بدنی از پروتکل 16 جلسه‌ای که توسط پژوهشگران تدوین و اعتبار سنجی شده‌است، استفاده شد.&nbsp; جامعه پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم شهر تهران تشکیل می‌دهند که از بین آنها 40 نفر (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش ابتدا با استفاده از مقیاس رتبه‌بندی اتیسم گیلیام و نیز مصاحبه تشخیصی متخصص تشخیص اتیسم دریافت کرده و سپس تحت مداخله قرار گرفتند. <strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های پژوهش نشان داد، توجه پایدار، پرخاشگری بدنی و خودتظیمی هیجانی گروه آزمایش به‌طور معنی‌داری با گروه کنترل تفاوت داشت، لذا برنامه مداخله‌ای مورد استفاده از اثربخشی مطلوبی برخوردار بوده است. <strong>نتیجه</strong><strong>‎</strong><strong>‌گیری: </strong>از آنجایی‎که افراد با اختلالات طیف اتیسم معمولا نقایص شناختی همچون نقص در توجه و تمرکز و نیز نقایص حرکتی از خود نشان می‌دهند، نتایج پژوهش حاضر نشان داد تقویت مهارت‎های شناختی، عملکردی و فیزیکی باعث بهبود عملکرد نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود تا درمان‎های مداخله‌ای توجه بیشتری به توانبخشی شناختی و تمرینات بدنی در گروه نوجوانان با اختلالات طیف اتیسم، نمایند.</p> محمد اسکندری سارا امیدی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-07 2023-10-07 2 1 10.2015/.280 بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/305 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ﻫﺪف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و عوامل موثر بر آن( مطالعه موردی شهرستان مهاباد) است. &nbsp;</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش پیمایشی و به صورت تمام شماری برای مادران کودکان استثنایی انتخاب شد که 160 نفر از مادران کودکان استثنایی ( 98 مادر کودک استثنایی آموزش پذیر، 20 مادر کودک استثنایی تربیت پذیر و 42 مادر کودک استثنایی ایزوله) به عنوان جامعه آماری بودند. همچنین برای مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی 160 نفر مادر کودک عادی با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی در بین مدارس شهر و روستای شهرستان مهاباد انتخاب شدند که به جامعه آماری اضافه و جمع نمونه به 320 نفر رسید. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) استفاده و برای سنجش تاثیر متغییرهای مستقل از پرسشنامه خودساخته استفاده شد. از نرم افزار spss&nbsp; برای تحلیل داده ها و &nbsp;برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل دو متغییره، آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین ها و رگرسیون دو متغییره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل داده ها حاکی از پایین تر بودن سطح کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی است.</p> <p><strong>نتیجه:</strong> پژوهش اثر بخشی عوامل موثر بر کیفیت زندگی شامل مشارکت در فعالیت های مدرسه، سطح کم­توانی ذهنی، سطح کم­توانی جسمی و میزان گرایش به فعالیت های مذهبی را تایید کرد.</p> رئوف چالش ##submission.copyrightStatement## 2023-10-10 2023-10-10 2 1 10.2015/.305 بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/306 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب کرونا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران ام اس پرداخته است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آمار پژوهش حاضر 110 نفر از بیماران ام اس مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد در نیمه دوم سال 1400 بود که برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS ) (علی‌پور و همکاران، 1398)و پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته های پژوهش نشان داد که بین علائم روانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ (05/0P&lt;)&nbsp; و همچنین بین علائم جسمانی ناشی از اضطراب بیماری کرونا با حمایت اجتماعی ادارک شده &nbsp;رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0&gt;&nbsp; P) .</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> نتایج این تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده نقش مهمی در میزان اضطراب کرونا بیماران ام اس ایفا میکنند. لذا با توجه به سطح بالای شیوع بیماری کرونا، هدف قراردادن حمایت ادارک شده در مراحل درمان بیماران ام اس، میتواند در کاهش اضطراب کرونا در دوران شیوع مؤثر باشد.</p> رئوف چالش عبدالهادی سعیدی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-10 2023-10-10 2 1 10.2015/.306 اثربخشی مداخله مبتنی بر امیددرمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/293 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد بودند. با استفاده از نرم افزار G-POWER و روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در گروه­ها به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز(2007) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته­ها نشان داد امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی موثر است. هم چنین امید درمانی بر انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیرمعناداری داشته است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان امید درمانی بر سلامت اجتماعی مراقبین بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد استفاده کرد.</p> رئوف چالش محمدآزاد عبداله پور ##submission.copyrightStatement## 2023-10-11 2023-10-11 2 1 10.2015/.293 تجربه زيسته پدران ايراني داراي نوجوان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم: مطالعه كيفي https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/303 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه زیسته پدران دارای نوجوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. فهم دنیای زیسته­ی پدران دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم با تأکید بر فهم ادراک آنان از نقش خود در خانواده، نیازهای آنان باهدف شناسایی موانع و تسهیلگرهای رفع این نیازها و منابع حمایتی ادراک شده توسط آنان، اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوان برنامه‌های مداخلاتی و حمایتی متناسب با تجربه‌های زیست شده و ادراک‌های پدران را برای حضور بیشتر آنان در خانواده و برنامه های مداخلات توان‌بخشی فرزندانشان را برنامه­ریزی کرد.</p> <p><strong>روش</strong>: طرح پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استقرایی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 8 پدر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در بازه سنی 11 تا 18 سال بودند. گردآوردی اطلاعات در این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری و اشباع نمونه‌ای ادامه پیدا کرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از رویکرد جیورجی و از نوع تحلیل ترکیبی، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و پردازش شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته‌های پژوهش در 8 مضمون اصلی و 27 زیرمضمون ارائه شد که عبارتند از: 1. بحران اول: ضربه‌ی تشخیص (علائم ادراک شده اولیه، فروپاشی، مانایی سوگ)، 2. روش‌های جبرانی (معنادهی، حمایت اطرافیان، زمان خصوصی، اشتغال)، 3. دنیای ناشناخته (دنیای ناشناخته برای والدین، دنیای ناشناخته برای کادر خدمات، دنیای ناشناخته برای جامعه، عواقب ناشناخته بودن مسیر)، 4. زوجیت فراموش شده (اضمحلال زوجیت، ارتباط مکانیکی، مشاجرات زناشویی - تشدید علائم اوتیسم، عوامل حفاظتی، نیازهای آموزشی زناشویی) 5. پدران فراموش شده (تأمین هزینه، همراه خارج از خانه، حل مسئله، رشد اجتماعی و استقلال فرزند، بینش از نقش خود)، 6. چرخه‌ی درآمد – هزینه (افزایش هزینه، کاهش درآمد)، 7. بحران دوم: بلوغ (افزایش مسئولیت والد همجنس، خلأ آموزش تخصصی)، 8. نیازهای ادراک شده (نیازهای درونی، نیازهای بیرونی).</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;مجموعه‌ی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پدران سردرگمی زیادی در ابعاد مختلف زندگی و مدیریت مسائل گوناگون آن از علائم رفتاری و عاطفی در فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تا مدیریت روابط زناشویی با ، مدیریت چالش های ایجاد شده در شغل، تعامل با سایر فرزندان و چالش های دوران بلوغ هستند. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده ارائه برنامه‌های آموزشی در هر یک از مضاین مطرح شده یکی از نیازهای اصلی والد است که می‌تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنان تأثیر بگذارد، که این امر نیازمند اجرای پژوهش های بیشتر در این گروه نمونه برای هر یک از مضامین می باشد</p> فرح بکی زاده زهرا طاهری فر حجت اله فراهانی سینا توکلی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-11 2023-10-11 2 1 10.2015/.303 مقایسه ادراک طردشدگی و ادراک عوامل تغییر سلامت در سالمندان با و بدون افسردگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/294 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> باتوجه به افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان پژوهش در این حیطه بیشتر از گذشته حائز اهمیت است. آدمی با افزایش سن با مشکلات روانشناختی متعددی مانند افسردگی، ممکن است روبرو شود. مشکلات روانشناختی مثل افسردگی روند طبیعی زندگی را تحت تاثیر قرار­داده و دستخوش تغییر می­کنند و حتی ممکن باعث خودکشی افراد شود. فلذا شناسایی عوامل موثر بر افسردگی کمک می­کند تا فعالیت های پیشگیرانه بهتر و کاربردی­تر طراحی شود. از عوامل موثر بر افسردگی در دوران سالمندی ادراک طردشدگی و ادراک پیری است که در این پژوهش بررسی می­شود که آیا این دو ادراک در دو جمعیت سالمندان با و بدون افسردگی متفاوت است یا نه.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ای بوده که در جامعه آماری سالمندان شهرستان باسمنج در سال 1402 انجام شد. روش نمونه گیری این مطالعه به شیوه دردسترس بود که شرکت­کنندگان در یک نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه مداد کاغذی شرکت کردند و پس از دریافت پرسشنامه­ها، اطلاعات شرکت­کننده­هایی که به دليل تکميل ناقص یا عدم جواب دادن صحیح، قابل بررسی نبودند از تحليل خارج شد. نمونه مورد نظر 50 نفر (25 نفر با علایم افسردگی و 25 نفر بدون علایم افسردگی) به روش دردسترس انتخاب شده ­بود. ابزارهای این تحقیق شامل پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان، مقیاس ادراک طرد شدگی و پرسشنامه فرم کوتاه از ادراک پیری می­باشد. برای تحلیل داده­های به دست آمده­ از نرم افزارSPSS &nbsp;نسخه 24 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: یافته­های این پژوهش نشان داده است که تفاوت معنی ­داری بین دو گروه سالمندان با افسردگی و بدون افسردگی در ادراک طردشدگی (p&lt;0.01) و ادراک عوامل تغییر سلامت (p&lt;0.01) در سالمندان وجود دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> سطوح بالایی از ادراک پیری و ادراک طرد شدگی در سالمندان با نمره بالای افسردگی نسبت به سالمندان با نمره پایین افسردگی مشاهده شد. پیشنهاد می­شود که مشاوران، روانشناسان و سایر حرفه­های یاری­رساننده جهت کاهش افسردگی در سالمندان به مداخله­های درمانی مناسب با توجه به ادراک پیری و ادراک طردشدگی در این گروه توجه داشته باشند.</p> شرمین نصیرخانی امیر معروف صوفیان ##submission.copyrightStatement## 2023-10-13 2023-10-13 2 1 10.2015/.294 بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/308 <p>زمینه وهدف: رشد مهارتهای حرکتی از اهمیت خاصی برخوردار است که همه کودکان باید بصورت مطلوب از آن بهره مند شوند تا بتوانند به نحو شایسته ای کنترل مناسب بر محیط زندگی خود داشته باشند و از آنجا که بازی &nbsp;نقش مهمی را در آموزش کودکان بیش فعال و کمک به بهبود اختلال بیش فعالی دارد، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی لیوان چینی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان بیش فعال انجام گردید.</p> <p>روش کار: در این پژوهش که از نوع مطالعات نیمه تجربی و بصورت پیش آزمون – پس آزمون متشکل از دو گروه آزمایش / کنترل&nbsp; بود. با استفاده مقیاس کانرز والدین30کودک مبتلا به ADHD با میانگین ( سن 7 ±73/6 سال )شرکت داشتند که بصورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابتدا برای هردوگروه پیش آزمون &nbsp;تبحر حرکتی برونیکز –اوزرتسکی برای اندازه گیری مهارتهای ظریف ، انجام پذیرفت . سپس 12 جلسه 45 دقیقه ای آموزش بازی لیوان چینی&nbsp; برای گروه آزمایش اجرا شد و در مقابل نفرات گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند . بعد از دوره آموزشی از هر دوگروه پس آزمون های مذکور &nbsp;بعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از &nbsp;آمار استنباطی حاصل از آنالیز واریانس مکرر دو راهه استفاده گردید. (P&gt;0/05)</p> <p>یافته ها: نتایج حاصل نشان دادند که &nbsp;بازی لیوان چینی، تاثیر معنا داری در بهبود مهارتهای ظریف گروه آزمایش داشت.</p> <p>نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آموزش 12 جلسه بازی لیوان چینی می تواند ابزاری موثر در بهبود مهارتهای ظریف، در کودکان ADHD باشد. بنابراین توصیه می شود، که معلمان و مربیان از بازی لیوان چینی، برای بهبود مهارتهای حرکتی ظریف استفاده کنند .</p> عاطفه پایدار محمدرضا صادقیان شاهی سعید عابدین زاده ماسوله ##submission.copyrightStatement## 2023-10-16 2023-10-16 2 1 10.2015/.308 پیش بینی افسردگی بر اساس اعتیاد به سیگار در دانشجویان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/307 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> استعمال دخانیات از اصلی ترین دلایل مرگ زودرس و انواع مختلف بیماری ها در سطح جهان است و با وجود پیامد های خطرناکی که مصرف سیگار می تواند به دنبال داشته باشد، آمار ها حاکی از این است که استعمال این ماده روز به روز خصوصا در میان دانشجویان و جوانان در حال افزایش است، در همین راستا این مقاله پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان انجام شده است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران تشکیل داده که به صورت در دسترس انتخاب شدند و 642 دانشجو در این پژوهش شرکت داشته‌ که 68% آن‌ها پسر و 32% نیز دختر بودند. همچنین برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و برا ی سنجش اعتیاد به سیگار نیز از پرسشنامه اعتیاد به سیگار فاگستروم استفاده شده است و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS_27 انجام گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به سیگار و افسردگی در دانشجویان رابطه‌ ای معنادار وجود دارد، بدین معنا که دانشجویانی که به سیگار اعتیاد داشتند، نسبت به دانشجویانی که اعتیاد به سیگار نداشتند به میزان بیشتری افسرده بودند. این رابطه با در نظر گرفتن عوامل کنترلی مانند جنسیت و سن نیز همچنان حاکم بوده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اعتیاد به سیگار می‌تواند یک عامل خطر برای افسردگی در دانشجویان باشد و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی در این راستا می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، علاوه بر این برای فهم دقیق تر این رابطه، به تحقیقات بیشتری با نمونه‌های بزرگتر و استفاده از روش‌های متنوع ‌تر و دقیق‌تر نیاز است.</p> سعید ایمانی نیما رضوانی ملیکا کچوییان ملیکا کمانی ##submission.copyrightStatement## 2023-10-23 2023-10-23 2 1 10.2015/.307 بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی در ارتقای سلامت روان سالمندان پس از بلایا:مروردامنه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/318 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>هدف</strong>:افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی از جوامع بشری با آن روبرو شده یا خواهند شد.حوادث و بلایای طبیعی منابع مادی و انسانی بشر راتهدید می کند.هرساله در گوشه وکنارجهان حوادث زیادی رخ می دهد که حداقل بخشی از آنها با عوارض شدید مالی و جانی وروانی همراه هستند.بلایای طبیعی برسلامت و رفاه بزرگسالان به خصوص &nbsp;سالمندان تاثیر می گذارد. سراسر جهان &nbsp;سالمندان در مقایسه با دیگرافراد،پس از بلایای طبیعی بیشتر در معرض خطر پیامدهای سلامت روان قراردارند.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخلات مشاوره توانبخشی این افرادپس از بلایا بود.</p> <p><strong>روش کار:</strong> مرور دامنه بر پایه­ی چارچوب ارائه شده توسط آرکسی و اومالی (Arksey and O’Malley) شکل گرفت. این مراحل شامل سوال تحقیق، شناسایی مطالعات، انتخاب مطالعه، ترسیم داده­ها، گردآوری، جمع­بندی و گزارش نتایج بود. استراتژی جستجو به زبان انگلیسی و فارسی&nbsp; به­صورت ترکیبی از تمام اصطلاحات مترداف برای &nbsp;مشاوره توانبخشی سالمندان ، بلایا در پایگاه­های &nbsp;Web of Science، Scopus,pubMed در بازه زمانی &nbsp;2000تا ۲۰۲3 انجام شد. در نهایت23 مدرک &nbsp;که با معیارهای ورود و خروج &nbsp;مطابقت داشت وارد مطالعه شد.</p> <p><strong>یافته ها</strong>: مطالعات مختلف نشان داد که بلایای طبیعی بر سلامت روان افراد به ویژه سالمندان ، تاثیرگذار است. کاهش سلامت روان درابعاد رفتاری و روانی پس ازبلایا ازجمله اختلال درعملکرد، اختلال استرس پس از حادثه، اضطراب، افسردگی، ناامیدی، بی ارزشی،اختلافات خانوادگی ، ترس، بی ارزشی و درماندگی وسایر علائم جسمانی رابیان شد.تاب آوری بعنوان عامل مهم و موثرحفاظتی در سالمندان در برابر بلایا می باشد.همچنین اثربخشی تکنیک های مشاوره توانبخشی پس از بلایا با گذشت زمان &nbsp;نیز مشخص شد.آمادگی بهتر و توانمندسازی جامعه می تواند وضعیت جمعیت آسیب دیده از بلایا را بهبود بخشد.مشاوره توانبخشی می تواند درزمینه روش‌های حمایتی شامل تقویت قابلیت‌های فردی و رویکردهای جامعه‌محور متشکل از نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، دولت‌های محلی و ملی باشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: با توجه به افزایش جهانی تعداد سالمندان متاثر از بلایای طبیعی، خدمات بهداشت روان باید برای رفع نیازهای آنها پس از بلایای طبیعی، به ویژه در زمینه تشخیص زودهنگام وارائه خدمات مشاوره توانبخشی انجام شود. مداخلات موثر باید قبل، حین و پس از بلایا انجام شود تا اثرات نامطلوب بر سلامت روان بلایا کاهش یابد. برنامه های توانبخشی باید با در نظر گرفتن بافت فرهنگی جامعه و نیازهای جمعیت آسیب دیده انجام شود. به طوری که آن جامعه به روشی جامع برای مقابله با بلایای آینده دست یابد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی</strong>: مشاوره توانبخشی، سلامت روان، سالمندان ، بلایا</p> <p>&nbsp;</p> زهره پارسانیا سیدحسین موسوی ##submission.copyrightStatement## 2023-11-24 2023-11-24 2 1 10.2015/.318 اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/324 <p>چکیده</p> <p>هدف: این پژوهش با هدف اثر تحریک تشدید شده مغز با جریان الکتریکی مستقیم فرا جمجه ای (tDCS) هر دو طرف قشر پیش پیشانی پشتی جانبی (DLPFC) در کاهش ولع بیماران با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد.</p> <p>روش: در پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی بر روی 30 نفر از افرادی که داوطلبانه در کمپ بهاران شهید محلاتی اجرا شد . این افراد در زمان اجرای این طرح دوره سم زدایی را به اتمام رسانده بودند و برای مشکلات ولع مصرف و یادگیری کار جهت بازگشت به اجتماع در این مکان حضور داشتند. تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به روش نمونه در دسترس و هدفمند جایگزین شدند.</p> <p>گروه آزمایش به مدت 5 روز متوالی، هر روز 2 بار و هر بار به مدت 20 دقیقه؛ با استراحتی 20 دقیقه ای بین دو تحریک؛&nbsp; تحریک الکتریکی مغز (tDCS) را با شدت 2 میلی آمپر بر روی ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی(DLPFC، آند f3 و کاتد f4 ) دریافت کردند. گروه گواه همین پروتکل را با تحریک ساختگی دریافت کردند. هر دو گروه پرسشنامه ولع مصرف فرانکن را یک بار قبل و یک بار بعد از 10 جلسه، و یک بار 3 ماه بعد از پایان درمان به منظور بررسی ماندگاری در درمان&nbsp; تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری&nbsp; tمستقل، خی دو و تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار &nbsp;SPSS 26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد تحریک الکتریکی تشدید شده با جریان مستقیم بر کاهش ولع مصرف مواد مؤثر است اما نتایج درباره پایداری درمان معنادار گزارش نشده است.</p> <p>نتیجه گیری: به نظر می رسد از tDCS می توان به عنوان ابزاری جهت کاهش ولع مصرف بهره برد اما استفاده از آن به عنوان یک درمان مستقل و پایدار هنوز محل بحث باقی مانده است.</p> سعید ایمانی ##submission.copyrightStatement## 2023-11-27 2023-11-27 2 1 10.2015/.324 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابلهگر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/327 <p>پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر 7 تا 11 ساله با اختلال اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی دید برتر و رهیاب شهر تهران در شش ماهه اول سال 1400 بود. از بین آن‌ها 26 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، به مدت 16 جلسه 60 دقیقهای (هر هفته 2 جلسه)، مداخله درمانی شناختی رفتاری گربه مقابله گر را دریافت کردند؛ گروه کنترل 2 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه نظریه ذهن استیممن (1999)، بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری گربه مقابله گر بر بهبود نظریه ذهن و مؤلفه های آن شامل؛ نظریه ذهن مقدماتی، اظهار اولیه یك نظریه ذهن واقعی و جنبه های پیشرفتهتر نظریه ذهن، اثربخشی معناداری داشت (001/0&gt;P). باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت که برنامه درمانی گربه مقابله گر ضمن تأکید بر عاملهای پردازش اطلاعات شناختی و به چالش کشیدن افکار، توانایی بیان افکار و مقاصد بدون اضطراب و هراس اجتماعی در قالب روابط بین فردی فرد را نیز فراهم میکند، که مجموع این عوامل میتواند بر ارتقاء نظریه ذهن در کودکان اتیسم، مؤثر باشد.</p> پرنیان پورشاد ##submission.copyrightStatement## 2023-11-27 2023-11-27 2 1 10.2015/.327 اثربخشی تلفیق مداخله آموزش مستقیم با خودپرسشگری بر درک مطلب دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی دارای اختلال یادگیری خواندن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/309 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اهمیت درک مطلب در مدرسه و حتی در طول زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چه دانش‌آموزان به سطوح بالاتری می‌روند، انتظار دارند که محتوای بیشتری را بخوانند و درک کنند. هنگامی که نیاز به درک مطلب افزایش می‌یابد، فاصله موفقیت بین خوانندگان ماهر و غیرماهر به تدریج بیشتر می‌شود و نیاز به آموزش و یادگیری مهارت های درک مطلب بیشتر احساس می شود. هدف مطالعه حاضر اثربخشی ترکیب دو روش آموزش مستقیم و خودپرسشگری، بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود. <strong>روش تحقیق:</strong> &nbsp;این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایة سوم ابتدائی مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری&nbsp; استان همدان در سال تحصیلی 1401-1400بود. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 30 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه و هر هفته 3 جلسه تحت مداخله‌ی آموزش مستقیم و مهارت های خودپرسشگری قرار گرفت. برای سنجش مهارت های درک مطلب، از خرده مقیاسهای درک متن و درک کلمه آزمون نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد<strong>. </strong>داده های بدست آمده توسط نرم افزار 27 SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی با&nbsp; استفاده از روش های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کواریانس پردازش گرديد. <strong>یافته ها:</strong> &nbsp;نتایج نشان داد که تأثیر مداخله‌ی ترکیب هر دو روش بر مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان، معنی‌دار می‌باشد (α &lt; 0/05). این مطالعه همچنین نشان داد که دانش‌آموزان به جای پرسش‌های استنباطی و ارزشیابی، تمایل بیشتری به استفاده از سؤالات تحت اللفظی در هنگام سؤال از خود دارند. <strong>نتیجه گیری:</strong> &nbsp;بنابر نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود از مداخله‌ی تلفیق آموزش مستقیم با خودپرسشگری به منظور افزایش مهارت‌های درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن استفاده گردد.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>آموزش مستقیم، اختلال یادگیری خواندن، خودپرسشگری، درک مطلب.</p> زهرا فنائی ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## 2023-11-27 2023-11-27 2 1 10.2015/.309 جُستاری پدیدارشناسانه از سازگاری با فردایی مبهم در سالمندان زن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/326 <p>زمینه و هدف: سالمندی دوره تحولی از زندگی هر انسانی است که با دگرگونی های عمیق در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است. تغییرات سریع بافت سنتی &nbsp;جامعه به مدرنیه شدن و به تبع آن دگرگونی هایی را در سبک زندگی خانواده ها امروزی ایجاد کرده است. این تحولات فرآیند سازگاری با شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای سالمندان دشوار ساخته است. کارل راجرز سازگاری را انطباق دائمی فرد با محیط پیرامونی اش تلقی می کند.از دست دادن توانایی های جسمانی و عملکردی در نهایت به کاهش خودمختاری و استقلال در سالمندان منجر می شود. سازگاری همه جانبه با محیط، با رفاه و شرایط اجتماعی و معیشتی ارتباط نزدیکی دارد. هر چند که، نباید از عوامل روان شناختی و توانمندی های فردی هم غفلت کرد. این پژوهش با هدف شناسایی سازگاری سالمندان زن با فردایی مبهم انجام شد.</p> <p>روش تحقیق: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه شرکت کنندگان سالمندان زن شهر تهران در سال 1402 بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری با مصاحبه با 13 زن به اشباع داده رسید. روش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در نهایت داده ها از طریق روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند.</p> <p>یافته ها: نتایج نشان داد که، چهار مضمون اصلی از مصاحبه استخراج شد. این مضمون ها شامل؛</p> <p>"دغدغه و نگرانی از آینده مبهم"، واهمه از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی"، " رنج مشکلات معیشتی و تورم" و " احساس تنهایی و طرد از سوی فرزندان" بودند.</p> <p>نتیجه گیری: یافته های پژوهش آشکار ساخت که نگرانی از آینده مبهم در زنان سالمند می تواند به دو بخش عمده تقسیم می شود. نخست، نگرانی های خانوادگی و احساس طرد و تنهایی از سوی فرزندان و همچنین، دغدغه های شرکت کنندگان از آینده ای مبهم برای خود و خانواده شان می باشد. دوم آنکه، رنج و ترس دائمی از حادتر شدن شرایط اقتصادی، تورم و معیشت آنهاست. این یافته ها می تواند به مشاوران سالمند و متخصصان سلامت سالمندی کمک کند تا دید روشن تری را از مشکلات فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان سالمند به دست بیاورند. برنامه ها و مداخله های مشاوره با سالمندانی که متمرکز بر دغدغه های فردی و اجتماعی آنها می باشد، می تواند به سازگاری و بهزیستی روان شناختی زنان سالمند کمک کند.</p> فاطمه سادات میرمقتدائی آناهیتا خدابخشی کولایی ##submission.copyrightStatement## 2023-11-29 2023-11-29 2 1 10.2015/.326 دل‌زدگی وجودی در پاندمی کرونا؛ یک مطالعۀ پدیدارشناسی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/321 <p style="text-align: right;"><strong>زمینه و هدف: </strong>رخدادهایی مانند بلایای طبیعی، بیماری‌­ها، حوادث و بحران­‌ها که فراتر از تجربیات روزمره و معمول زندگی انسان‌­ها هستند، به عنوان نوعی «موقعیت مرزی» تجربه می­‌شوند که «اضطراب وجودی» را بر­می­‌انگیزد. &nbsp;پاندمی کرونا با تأثیر همه­‌جانبه بر زندگی انسان‌­ها و خطراتی که برای زندگی به همراه دارد، نوعی موقعیت مرزی است که می‌­تواند منجر به دغدغه‌­های وجودی و در حالت شدید، دل­‌زدگی وجودی شود. دل‌­زدگی وجودی مجموعه علائمی است که بهزیستی روانی افراد را مختل کرده و با ملال، فقدان انگیزه، ناامیدی و انفعال همراه است. هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی ابعاد تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا بوده است.</p> <p style="text-align: right;"><strong>روش</strong>: داده­‌های حاصل از این پژوهش که با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شده است، با روش جیورجی تحلیل و به مضامین و مفاهیم روان­شناختی مربوطه، تبدیل شده‌­اند؛ به منظور انتخاب افراد نمونه، پرسش­نامه‌­های دل­‌زدگی وجودی و اضطراب وجودی توسط 123 نفر از افراد بالای 18 سال ایرانی تکمیل شد و از بین این افراد، کسانی که در هر دو پرسش­نامه نمره‌­ای حداقل یک انحراف معیار بالاتر از میانگین داشتند و ملاک­‌های ورود به پژوهش را احراز می­‌کردند، از طریق نمونه‌­گیری هدف­مند، وارد فرایند مصاحبه شدند. در ادامه، با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه­‌ساختاریافته با 6 نفر (4 &nbsp;زن و 2 مرد) تجربۀ دل‌­زدگی وجودی در پاندمی کرونا و ابعاد آن بررسی شد. داده‌­های حاصل از مصاحبه­‌ها، در قالب 10 مضمون اصلی و 44 زیرمضمون تقسیم بندی شد.</p> <p style="text-align: right;"><strong>یافته‌ها</strong>: مضامین اصلی این پژوهش که شمای کلی تجربۀ دل­‌زدگی وجودی را شکل می‌­دهند، عبارت­‌اند از:&nbsp; «تجربۀ روزمره»، «بودن با دیگران»، «ساحتِ معناییِ بودن»، «پیامدهای منفی»، «عوامل تأثیرگذار منفی»، «عوامل تأثیرگذار مثبت» و «عبور از مرحلۀ بحران». به­‌علاوه، سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ» و «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا» بیانگر واکنش افراد در مواجهه با پاندمی کرونا هستند.</p> <p style="text-align: right;"><strong>نتیجه­‌گیری:</strong> در حالی­که سه مضمون «شوک اولیه»، «کرونا: مانع بزرگ»، «ویژگی‌های بحران‌زای کرونا»، به موقعیت استرس­‌زا به عنوان عامل آغازکننده و ویژگی­‌های آن می­‌پردازد و بیانگر بُعد «بودن در جهان» هستند، مضمون «تجربۀ روزمره» به عنوان مضمون مرکزی این پژوهش، به تجربۀ افراد از دل­‌زدگی وجودی اشاره دارد. مضامین «بودن با دیگران» و «ساحتِ معناییِ بودن» نیز به تجارب هستی­‌شناختی و وجودی افراد در خلال تجربۀ دل­زدگی وجودی می­‌پردازند. در ادامه، عوامل تشدید­کننده، محافظت­‌کننده و راهبردهای مقابله­‌ای افراد در مضمون­‌های «عوامل تأثیرگذار منفی» و «عوامل تأثیرگذار مثبت» توصیف شده است. در مضمون «عبور از مرحلۀ بحران» نیز، فرایند گذر از دل‌­زدگی وجودی و حل چالش­‌های هستی­‌شناختی بررسی شده است. &nbsp;</p> مبینا الماسیان زهرا طاهری‌فر ##submission.copyrightStatement## 2023-11-29 2023-11-29 2 1 10.2015/.321 رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خود کارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/310 <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:&nbsp; </strong>اضطراب ریاضی یک مشکل جهانی است و به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش پیشرفت ریاضی و اجتناب از مشاغل مرتبط با ریاضی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیفتگی تحصیلی و خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی در استان همدان بود. <strong>روش تحقیق:</strong> این پژوهش از نوع کمی با روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شده است. تعداد 503 دانش آموز دختررشته تجربی، باروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودکارآمدی و اضطراب ریاضی می(2009) و شیفتگی تحصیلی مارتین وجکسون(2008) پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. <strong>یافته ها:</strong> در نهایت، نتایج نشان داد که (الف) شیفتگی تحصیلی تأثیر قوی، مثبت و معناداری بر خودکارآمدی ریاضی داشت</p> <p>&nbsp;(β = 0/709, p &lt; 0/001)، (ب) خودکارآمدی ریاضی تاثیر متوسط تا قوی، منفی و معنی‌داری بر اضطراب ریاضی (β = - 0/0466, p &lt; 0/001)، (ج) شیفتگی تحصیلی با اضطراب ریاضی رابطه منفی</p> <p>&nbsp;(r = - 0/39)، (د) شیفتگی تحصیلی تأثیر ضعیف، منفی و مستقیم ناچیز بر اضطراب ریاضی</p> <p>&nbsp;(β = - 0/058, p &gt;0/1) ، و (ه) شیفتگی تحصیلی تاثیر غیرمستقیم، منفی، متوسط اما معناداری بر اضطراب ریاضی از طریق خودکارآمدی داشت (β = -0/330, p &lt; 0/05). <strong>نتیجه گیری:</strong> با توجه به نتایج بدست آمده، &nbsp;پیشنهادهایی به&nbsp; مربیان شامل تلاش برای حفظ تعادل چالش-مهارت و ایجاد اهداف روشن برای افزایش شیفتگی تحصیلی و ارائه بازخورد سازنده فوری برای افزایش خودکارآمدی &nbsp;ریاضی می گردد. همچنین&nbsp; برای کاهش اضطراب ریاضی، مربیان می توانند &nbsp;از راهبردهای روانشناسی مثبت گرا، از جمله راهبردهای ویژه برای دانش آموزان استثنایی استفاده کنند.</p> <p><strong>کلمات کلیدی: </strong>اضطراب ریاضی، شیفتگی تحصیلی، خودکارآمدی ریاضی، &nbsp;دانش آموزان دختر</p> <p>&nbsp;</p> زهرا فنائی ابوالقاسم یعقوبی ##submission.copyrightStatement## 2023-11-29 2023-11-29 2 1 10.2015/.310 اثربخشي تمرینات تصویر سازی حرکتی بر رفتارهای کلیشه ای كودكان مبتلا به اختلال طیف اوتيسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/322 <p><strong>مقدمه </strong>: رفتارهای تکراری از نخستین نشانه‌های اوتیسم است که در کودکان نوپا ظاهر می‌شود که&nbsp; با اختلال در یادگیری همراه است یا خطرناک است. برای متوقف کردن&nbsp; یا اصلاح رفتار نیاز به&nbsp; مداخله موثر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرینات تصویر سازی حرکتی بر رفتارهای کلیشه ای کودکان 8-3 سال با اختلال طیف اوتيسم انجام شد.</p> <p><strong>روش بررسی</strong>: در این مطالعه نیمه تجربی 20 کودک با اختلال اوتیسم به طور تصادفی دردو گروه مداخله و شاهد جایگزین شدند. گروه مداخله &nbsp;به مدت 15هفته، هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه ای به تمرینات تصویر سازی حرکتی پرداختند. قبل و بعد از مداخله &nbsp;و پس از دوره پیگیری، پرسشنامه رفتارهای کلیشه ای و پرسشنامه تصویرسازي حرکتی تکمیل و اجرا شد. از آزمون شاپیروویلکز جهت تعیین نرمال بودن داده ها، و آنالیز کواریانس به منظورمقایسه میانگین دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری استفاده شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> تمرینات تصویر سازی حرکتی در سه حیطه&nbsp; تصویرسازی دیداری- درونی ، دیداری بیرونی و حرکتی&nbsp; بعد از مداخله بین دو گروه دارای اختلاف معنی داری می باشد (001/0= P ) . همچنین تمرینات تصویر سازی حرکتی در پس آزمون وپیگیری بــه طــور معنــی داری (03/0= P ، 673/6=F ) موحب بهبود رفتارهای کلیشه ای است.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: تصویر سازی حرکتی روشی فعـال و در دسـترس است که اثـرات مثبـت و مؤثـری بـر مهارتهـای ادراک دیـداری - حرکتـی ورفتارهای کلیشه ای دارد. &nbsp;افراد دست اندرکار درمان می توانند با استفاده از این روش&nbsp; موجبات بهبود این کودکان را فراهم سازند.</p> مریم کردانی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-09 2023-12-09 2 1 10.2015/.322 مروری بر تأثیر مداخلات روانشناختی و عوامل تاثیرگذار بر اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/288 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> این مطالعه مروری با هدف بررسی تاثیر مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب بیماران عروق کرونر قلبی در هنگام مراجعه به بخش قلب انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این مطالعه مروری روایتی برای جمع آوری داده ها از پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست وجو نظیر Scopus ،Magiran، Google Scholar،PubMed، Proquestبرای یافتن متون منتشرشده از ابتدای سال 2017 تا سال 2023 استفاده شد. کلیدواژه های جستوجو شامل Coronary arteries of the heart،Psychological treatment وanxiety&nbsp; بودند. مقالاتی که جهت مرور انتخاب شدند از نوع مداخله ای یا توصیفی، به زبان فارسی یا انگلیسی، و دارای متن کامل قابل دسترس بودند. معیار انتخاب مقالات، تشابه موضوعی با عنوان مورد مرور، مربوط به اضراب افراد دارای مشکلات قلبی ­عروقی و ارزش آن در تشخیص و درمان زود­هنگام اختلالات مرتبط با کرونری قلب بودند.<strong>یافته‌ها</strong>، در مجموع 35 مقاله یافت شد که پس از حذف مقاالت فاقد معیارهای ورود، 10 مقاله مرتبط با موضوع در مرور باقی ماند. تاثیر استرس و اضطراب، مداخلات درمانی موثر و موانع دسترسی و پیشنهادات جهت سریع بالا بردن کیفیت زندگی افراد با مشکلات عروق کرونر قلب مرور شد.<strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;درمان های شناختی رفتاری و مرتبط با آن در کاهش اضطراب افراد دارای مشکلات عروق ­کرونر قلب و اصلاح سبک زندگی آنها موثر بوده و سریع ترین اثر گذاری را دارا بوده است.</p> <p>&nbsp;</p> میثاق احمدزاده عاطفه عربی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-09 2023-12-09 2 1 10.2015/.288 بررسی تفاوت در انگاره های بدنی و اختلال خوردن در بین معلمان زن فعال و غیر فعال شهر یزد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/330 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف:</strong> فعالیت‌های بدنی با ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ، اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ­ﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ارتباط است و این ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ ﺗﺤﺮك از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آموزشی مانند معلمی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی انگاره بدن و اختلال خوردن در معلمان فعال و غیرفعال ناحیه 2 یزد بود.</p> <p style="direction: rtl;">&nbsp;<strong>روش تحقیق:</strong> روش انجام این تحقیق به لحاظ ماهیت، از نوع علی- مقایسه­ای؛ به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا از نوع مطالعات مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه­ی معلمان زن ناحیه 2 یزد تشکیل دادند (300 نفر). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی برابر بود با 169 نفر. شیوه نمونه گیری نیز به صورت در دسترس بود. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه بود: فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد انگاره بدنی خود (MBSRQ) کش و همکاران (1985)، و مقیاس تشخیص اختلال خوردن (EDDS) تلچ و ریزوی (2000) بودند. داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان داد میزان نگاره بدنی در معلمان زن فعال به طرز معناداری کمتر از معلمان غیرفعال است ( 05/0&gt; p) و و با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نگرش معلمان زن فعال به انگاره بدنی را مثبت‌تر بود. اما بین میزان «اختلال خوردن» در بین دو گروه از معلمان فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود نداشت ( 05/0&lt; p).</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong> بنابراین ورزش و فعالیت‌های بدنی در معلمان زن، می‌تواند در انگاره بدنی آنان تأثیر داشته باشد، بنابراین باید بیش از پیش به فعالیت بدنی در بین معلمان توجه نمود و برای ارتقای آن برنامه ریزی داشت.</p> فاطمه یاوری فریده سادات سجادی پور ##submission.copyrightStatement## 2023-12-10 2023-12-10 2 1 10.2015/.330 مقایسه معلمان زن فعال و غیرفعال در تصویر بدن و استرس نقش جنسیتی: مطالعه ناحیه 2 شهر یزد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/329 <p style="direction: rtl;"><strong>زمینه و هدف: </strong>کاهش فعالیت‌های بدنی با بیماری‌های جسمی، اختلالات روانی و کیفیت زندگی مرتبط است و این موضوع در مشاغل کم تحرک از جمله مشاغل آموزشی مانند تدریس اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه استرس نقش جنسیتی زنان، تصویر بدنی معلمان فعال و غیرفعال ناحیه 2 یزد بود.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>روش تحقیق:</strong> روش انجام این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر اجرا، یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن ناحیه 2 یزد (300 نفر) بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی 169 نفر بود. روش نمونه گیری در دسترس بود.</p> <p style="direction: rtl;">ابزار گردآوری داده های تحقیق، فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت فیزیکی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) کش و همکاران (1985)، و پرسشنامه استرس نقش جنسیتی گیلیسپی و ایسلر (1992) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و آزمون <strong>t </strong>مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p style="direction: rtl;"><strong>یافته‌ها:</strong> بر اساس آزمون t مستقل، نتایج نشان داد که میزان «استرس نقش جنسیتی زن» در معلمان فعال به طور معناداری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p&lt;). همچنین میزان «تصویر بدن» در معلمان فعال به طور معنی‌داری کمتر از معلمان غیرفعال است (05/0p&gt;).</p> <p style="direction: rtl;"><strong>نتیجه گیری:</strong> بنابراین فعالیت‌های بدنی بر تصویر بدنی و استرس نقش جنسیتی معلمان تأثیر دارد، لذا لازم است به فعالیت بدنی در بین معلمان توجه بیشتری شود و برای بهبود آن برنامه ریزی شود.</p> فریده سادات سجادی پور فاطمه یاوری ##submission.copyrightStatement## 2023-12-10 2023-12-10 2 1 10.2015/.329 چالشهای توانمندسازی زنان کم توان ذهنی، در زمینه سلامت باروری و جنسی : مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/332 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> زنان دارای کم توانی ذهنی ، دارای چالشهای باروری و جنسی متعددی هستند.با توجه به اهمیت موضوع سلامت باروری و جنسی زنان کم توان ذهنی و پیچیدگی نیازها ی آنان در این زمینه ، پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه ایی، &nbsp;با هدف تبیین چالشهای توانمند سازی زنان کم توان ذهنی&nbsp; را در زمینه سلامت باروری و جنسی ، از دیدگاه مراقبین انجام دهد.</p> <p><strong>روش</strong>: اين مطالعه يك پژوهش كيفي با رويكرد روش تحلیل محتوی مي باشد. نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. بر اين اساس،&nbsp; با 21 شرکت کننده، شامل 8 مادر داراي دختر كم توان ذهني ،6 مراقب زنان كم توان ذهني در مراكز نگهداري و 7 متخصصي كه حداقل سابقه 3 سال كار با زنان كم توان ذهني داشتند، مصاحبه شد. داده ها، بروش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته عميق، جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعـات، از روش تحلیل محتواي قراردادي و بر اساس روش پيشنهادي ويلدموت (2016)استفاده گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، تجزيه وتحلیل داده‌های کیفی، در مجموع منجر به شکل گیری13 زير طبقه ، 6 طبقه اصلي و 3 درون مایه ، تحت عناوین "انزوا "، "تزلزل استقلال "و" تنگناهای اقتصادی" گردید.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ، که اغلب خانواده‌های دارای فرزند کم توان ذهنی، با پدیده کم توانی ذهنی فرزندانشان، تطابق پیدا نکرده و عدم باور قلبی خانواده‌ها به توانایی‌های فرزندانشان، منجر به تعامل ضعیف آنان در زمینه توانمندسازی فرزندانشان می‌گردد. از سوی دیگر، نگاه سنگین جامعه ، هزینه‌های گزاف مراقبت‌های بهداشتی - درمانی فرزندان کم توانان ذهنی و عدم توانایی مالی خانواده در تأمین این هزینه‌ها، در کنار حمایت ناکافی دولت ، سبب درماندگی آن‌ها در توانمند سازی فرزندان خود شده و زمینه را برای وابستگی و فروپاشی استقلال کم توانان ذهنی فراهم می‌سازد.</p> <p>&nbsp;</p> مریم فرمهینی فراهانی زیبا تقی زاده فوزیه صناعتی کشور صمدایی گله کلائی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-11 2023-12-11 2 1 10.2015/.332 تأثیر بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/312 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه یکی از اختلالات شایع روانپزشکی در میان کودکان می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر میزان توجه، تمرکز و حافظه فعال در کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه انجام شد.</p> <p><strong>مواد و روش­ها:</strong> این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري بود. جامعه آماري، در برگيرنده تمامی کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه در شهر رشت بود. نمونه پژوهش 40 کودک مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه بود که به طور تصادفي در گروه آزمايش و کنترل جایگزین شدند (20 نفر در هر گروه) و مقیاس عملکرد پیوسته و مقیاس حافظه فعال را تکمیل کردند. بازی درمانی طی 8 جلسه در گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل هيچ آموزشی را دريافت ننمود. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و از طریق نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> نتايج نشان داد که میانگین نمرات توجه، تمرکز و حافظه فعال پس از بازی درمانی در گروه­هاي آزمايش و کنترل تفاوت معناداري داشته است (01/0P&lt;) و اين تفاوت در مرحله پيگيری نیز حفظ گردید (01/0P&lt;). به عبارت دیگر، بازی درمانی منجر به بهبود میانگین نمرات توجه و تمرکز و افزایش میانگین نمرات حافظه فعال در آزمودنی­های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> بازی درمانی بر توجه، تمرکز و حافظه فعال اثرگذار است. بنابراین پیشنهاد می­گردد که این مداخله در کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه به کار گرفته شود.</p> منیژه حسنی پورفلاح بهدانی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-12 2023-12-12 2 1 10.2015/.312 ترومای نیابتی: یک مطالعه مروری نظام‌مند https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/328 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بخش قابل توجهی از مراجعانِ متخصصان بهداشت روانی را افرادی تشکیل می‌دهند که با یک رویداد تروماتیک مواجه شده‌اند. این مراجعان طی فرآیند درمان با بازگو کردن ترومای خود، مشاور را در معرض جزئیات آن رویداد قرار می‌دهند. مشاور که در معرض خاطرات مراجعان متعدد قرار می‌گیرد، در طی زمان از خود علائمی مانند علائم اختلال استرس پس از سانحه بروز می‌دهد که به اصطلاح آن را ترومای .نیابتی نامیده‌اند. از آن‌جایی که این مفهوم در پژوهش‌های داخلی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، این مطالعه با هدف شناسایی و بررسی مطالعات پیرامون ترومای نیابتی انجام شد</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش حاضر رویکرد کیفی و به لحاظ طرحی از نوع اسنادی است. از آنجاکه مرحله ابتدایی هر مرور نظام­مندی شامل جستجوی کامل و منظم پیشینۀ موجود و مرتبط است، بدین منظور میدان مورد مطالعه پژوهش، مجموعه آثار منتشرشده در قالب مقالات انگلیسی بود. بدین منظور کلیدواژه­های ترومای نیابتی و ترومای ثانویه در پایگاه­های سیج، ساینس دایرکت و گوگل اسکولار جستجو شدند. در نهایت تعداد 10 مقالۀ انگلیسی‌زبان که در بازۀ سال‌های 2010 تا 2023 منتشر شده‌اند، انتخاب گردیدند. همچنین جهت ارزیابی کیفیت مقالات از پریزما 2020 استفاده شد که کیفیت تمام مقالات خوب ارزیابی شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: در 10 مقالۀ بررسی شده، مشخص شد که میزان گزارش ترومای نیابتی در متخصصان بهداشت روانی قابل توجه است. ترومای نیابتی با علائمی چون خستگی‌های روانی و جسمانی و کاهش همدلی و افت بهره‌روی بروز پیدا می‌کند و سبب ایجاد علائم اختلال استرس پس از سانحه در درمانگر می‌شود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;بسیاری از متخصصان بایستی نسبت به این پدیده آگاه باشند و در صورت ابتلا از راه‌های مقابله‌ای مانند خودمراقبتی و خودآگاهی، دریافت آموزش‌های مختلف و نظارت، جلب حمایت‌های سازمانی، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی و مداخله‌های درمانی استفاده کند.</p> فاطمه کریمی شرف آبادی حسین کشاورز افشار ##submission.copyrightStatement## 2023-12-17 2023-12-17 2 1 10.2015/.328 بررسی وضوح و سرعت گفتار در بیماران مبتلا به اسکلروزمتعدد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/338 <p>بیماری اسکلروز متعدد، یک بیماری مزمن است که علائم و نقایص عملکردی مختلفی را به همراه دارد و باعث طیفی از ناتوانی یا اختلالات پیشرونده می شود. این بیماری سومین علت شایع ایجاد ناتوانی در دستگاه عصبی است. هدف از این مقاله، بررسی ارتباط وضوح و سرعت گفتار با درجه اختلالات عصب شناختی و طول مدت بیماری و عوامل پاتو فیزیولوژی تاثیرات می باشد.</p> <p>روش بررسی: بررسی ها نشان می دهد که ویژگی های گفتار و صوت بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد دستخوش اختلال می گردند اما پاتوفیزیولوژی آن به طور کامل مشخص نمی باشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد. در این پژوهش، ۵۷ بیمار با تشخیص قطعی MS بر اساس کرایتریای مک دونالد در مرکز انجمن اسکلروز متعدد ایران شامل (۳۲ زن و ۲۵ مرد) و با میانگین سنی ۳۵/۴۲ و انحراف معیار ۰۲/۱۰انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت کتبی، اطلاعات مورد نیاز شامل، سن، جنس، سن شروع علائم بیماری، میزان تحصیلات، اولین علامت بیماری، سابقه ی سکته یا ضربه به سر به دست آمد سپس ویژگی های گفتار شامل وضوح و سرعت گفتار بررسی شد و با شدت و مدت بیماری مقایسه گردید.</p> <p>یافته ها: موافق با یافته های پیشین، بین سرعت خواندن متن و سرعت توصیف تصویر با درجه اختلال عصب شناختی ارتباط آماری معناداری به دست آمد (P=0/01). و بین اختلال عصب شناختی و طول مدت بیماری روابط معناداری وجود داشت ()</p> <p>نتیجه گیری: ارتباط معناداری بین ویژگی های گفتار شامل وضوح و سرعت گفتار با تعداد سال های ابتلا به بیماری و درجه اختلال عصب شناختی وجود دارد و نیز الگوی بیماری اسکلروز متعدد در کشور ما بسیارمشابه با سایر کشورها می باشد، لذا بهره گیری از روش های تشخیصی و درمانی رایج در این کشورها، می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران موثر باشد.</p> فریده مقصودی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-29 2023-12-29 2 1 10.2015/.338 تاثیر مداخله مبتنی بر مشاوره شغلی برساخت¬گرا بر بهزیستی افراد دارای محدودیت بینایی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/340 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افراد دارای محدودیت بینایی در زندگی خود با موانع فراوانی مواجه هستند که آنها را در پیگیری اهداف با مشکل مواجه میکند. در نتیجه این افراد از زندگی خود رضایت کمتری دارند. اگرچه پژوهش­های مختلفی در زمینه بررسی تاثیر مداخلات مختلف بر رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت صورت گرفته است اما پتانسیل رویکردهای مداخلاتی جدید که درپی تغییر داستان زندگی هستند کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته­است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یکی از رویکردهای فرامدرن در حوزه مشاوره، یعنی مشاوره مسیر شغلی برساخت­گرا بر رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت بینایی انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه­ آماری در این پژوهش کلیه­ افراد دارای محدودیت بیناییِ ساکن در شهر اصفهان، در محدوده­ سنی 18 تا 40 سال بود. سه شرکت­کننده­ در این پژوهش به­شیوه­ نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش کمی­ و طرح مورد استفاده، طرح تجربي مورد منفرد از نوع ABC بود. جلسات مشاوره پس از ترسیم خط پایه، در طی نه جلسه­ 75 دقیقه‌ای برگزار شد. داده­ها در این پژوهش با کمک مقیاس رضایت از زندگی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق بررسی شاخص­های تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی شامل تغییرات میانه، میانگین، تغییر سطح و همچنین شاخص درصد داده­های غیر همپوش (PND) انجام گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، براساس شاخص­های PND گزارش شده بین موقعیت مداخله و پایه در متغیر رضایت از زندگی برای هر سه شرکت­کننده میتوان گفت مشاوره برساخت­گرا بر افزایش رضایت از زندگی افراد دارای محدودیت بینایی موثر است. همچنین تغییرات سطح نسبی، میانه و میانگین بین موقعیت پایه و مداخله، موید تأثیر مشاوره برساخت­گرا روی رضایت از زندگی در مراحل اولیه، اواسط و پایان درمان بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;نتایج نشان می‌دهد میتوان مشاوره برساخت­گرا&nbsp; را به­عنوان یک مداخله توانبخشی درنظر گرفت که به افراد کمک میکند به تصویر جدیدی از زندگی دست­یابند و صلاحیت­هایی چون انطباق­پذیری را در خود افزایش دهند. نتایج همچنین نشانگر پیوستگی مسیر شغلی و مسیر زندگی است و پتانسیل مشاوره شغلی برساخت­گرا را در زمینه روانشناسی مثبت یادآور می‌شوند.</p> سمانه سلیمی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-29 2023-12-29 2 1 10.2015/.340 نقش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود دردختران نوجوان با سابقه ی فرار از منزل https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/335 <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><em>چکیده </em></strong></p> <p><strong>زمینه و هدف :</strong> دوره نوجوانی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل زندگی فرد و دوره ی گذر از کودکی به بلوغ وبزرگسالی است. نوجوانی دوره ای سرشار از تغییرات و چالش ها است، که با آگاهی افراد در این دوره می توان زمینه پیشرفت را ایجاد کرد و چالش ها را به فرصت بهینه برای پیشرفت تبدیل کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی<em> نقش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود</em> &nbsp;در دختران نوجوان &nbsp;با سابقه ی فرار از منزل بود.</p> <p><strong>روش:</strong> &nbsp;این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش دختران مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر اصفهان در نیمه نخست سال &nbsp;1402بودندو تعداد95نفر به روش نمونه گیری هدفمندانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود (سانسون، و یدرمن و سانسو، 1998)، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی عاطفی بزرگسالان (دیتوماسو، برانن و بست ،2004)که شامل 3زیر مقیاس (تنهایی خانوادگی،تنهایی رمانتیک ،تنهایی اجتماعی )،پرسشنامه درماندگی روانشناختی(لاويباند و لاويباند، 1995) که شامل 3زیر مقیاس (اضطراب ،افسردگی ،استرس ) بود.</p> <p><strong>یافته ها :</strong> به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. در این مطالعه میانگین سن شرکت کنند گان 95/15 و انحراف معیار 4/1 بود .یافته ها نشان دادکه احساس تنهایی و درماندگی روانشناختی با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت و &nbsp;معنادار دارد( .(P&lt;0/05</p> <p><strong>نتیجه گیری :</strong> نتایج &nbsp;نشان داد که اختلالاتی روانی از جمله اضطراب ،افسردگی و استرس که در حال حاضر بسیار شایع شده است در نوجوان باعث رفتارهای خودجرحی و آسیب به خود شود از طرفی احساس تنهایی و مخصوصا تنهایی خانوادگی و اجتماعی می تواند باعث اقدام به رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان باشد به طوری که نوجوانان پس از خودجرحی احساس آرامش می کنند .</p> <p><strong>کلمات کلیدی :</strong>احساس تنهایی، درماندگی روان شناختی، رفتارهای آسیب به خود ،فرار از منزل</p> سمیه صباغی رنانی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-30 2023-12-30 2 1 10.2015/.335 بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/344 <p><strong>زمینه و هدف:</strong>به دنبال افزایش جمعیت سالمندی و افزایش شیوع مشکلات سلامت روان در سالمندان، نیاز به خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به این گروه افزایش خواهد یافت . مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش سالمندان شهر تهران نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی در شهر تهران انجام شد.</p> <p><strong>روش:</strong>مطالعه مقطعی حاضر با کد اخلاقی IR.USWR.REC.1397.110بر روی 200 نفر از سالمندان شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسشنامه ATSPPH-SF جهت ارزیابیمیزان نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره‌ایو روانشناختی استفاده شد.از آمار توصیفی و استنباطی به وسیله SPSS نسخه 23 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> میانگین سنی مشارکت کنندگان 66.68 با انحراف معیار 5.52 بود. حدود 63% از شرکت کنندگان مرد و 62.5% از آنان متاهل بودند. در حالی که 7% از شرکت کنندگان هیچ تحصیلاتی نداشتند حدود 40% تحصیلات راهنمایی ودبیرستان را داشتند. از نظر وضعیت شغلی ، &nbsp;37% از شرکت کنندگان بازنشسته بودند.</p> <p>میانگین نگرش به دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی 17.45 با انحراف 5.89 بدست آمد. بیش از 30% از شرکت کنندگان در پژوهش نمره کمتر از 15 را داشتند که نشان می دهد در جمعیت سالمندی نگرش نسب به خدمات روانشناختی پایین است.نتایج آزمون t نشان داد که تفاوتی معنی داری بین زنان و مردان در میزان تمایل به دریافت خدمات روانشناختی وجود نداشت.نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که انگ های اجتماعی در جامعه نسبت به خدمات روانشناختی به طور معنی داری باعث کاهش نگرش نسبت به دریافت خدمات روانشناختی بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به پایین بودن سطح نگرش سالمندان نسبت به دریافت خدمات مشاوره ای و روانشناختی ، پیشنهاد می شود اقدامات لازم جهت تشویق سالمندان برای دریافت خدمات روانشناختی انجام شود و همچنین اقداماتی جهت کاهش انگ های اجتماعی در این زمینه صورت بگیرد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## 2023-12-30 2023-12-30 2 1 10.2015/.344 بررسی وضعیت روانشناختی مردان سالمند ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/341 <p><strong>زمینه و هدف:</strong><strong>&nbsp;</strong> بیماری کوید19 به عنوان یک بیماری همه گیر که اثرات همه جانبه از جمله اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی طولانی مدت بر افراد داشته است، ترس و اضطراب زیادی را ایجاد کرده است. سالمندان به عنوان گروه های آسیب پذیر مستعد تجربه اثرات ناگوار همه گیری ها می باشند. با توجه به شیوع بالاتر عوامل خطر مرگ و میر در مردان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر مردان سالمند ایرانی انجام شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>روش</strong><strong> </strong><strong>:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کد IR.USWR.REC.1400.145&nbsp; که در 31 استان کشور بر روی 667 مرد سالمند انجام شد. در این مطالعه احساسات یا اثرات روانشناختی کوید19 توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)&nbsp; ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS&nbsp; نسخه 23 انجام گردید.</p> <p><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong>&nbsp;در مطالعه حاضر که بر روی 667 مرد سالمند ایرانی انجام شد، مشارکت کنندگان مردان سالمند با میانگین سنی 69.89 (M:69.89 , SD:7.61) در محدوده سنی 60-96 سال بودند. بیشترین احساسات تجربه شده در مردان سالمند&nbsp; شامل دلتنگی(22.5%)، کلافگی(20.7%)، ناراحتی(20.2%) و نگرانی(19.8%) است و کمترین احساسات تجربه شده به ترتیب شامل شادی(1.3%)، گناه(1.6%) و راحتی و آسایش(1.9%) بود. سالمندان مرد مبتلا به فشار خون و دیابت بطور معنی داری ترس ، درماندگی ، تنهایی ، ناراحتی و دلتنگی بیشتری را تجربه کرده بودند.</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong> </strong><strong>گیری:</strong>&nbsp;با توجه به نتایج حاصله به نظر میرسد که گروه مردان به ویژه سالمندان مرد با سابقه فشار خون و دیابت به طرز قابل توجهی خطرات روانشناختی ناشی از بیماری کوید19 را تجربه کرده اند بنابراین نیاز است که مداخلات مشاوره ای و روانشناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آن ها انجام شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## 2023-12-30 2023-12-30 2 1 10.2015/.341 بررسی وضعیت روان شناختی افراد بالای 10 سال جامعه ایرانی در دوران همه گیری کرونا در سال 1400 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/342 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> حوادث در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، هر ساله منجر به مرگ و میر و آسیب های جسمی و روانی می شود. این حوادث از جمله همه گیری بیماری های ویروسی می توانند تاثیرات عمیقی بر سلامت روان انسان و جامعه داشته باشد و موجب افت کارکرد بسیاری از انسان‏ها شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات روان شناختی کرونا بر روی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.</p> <p><strong>روش:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145 &nbsp;است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روان شناختی کرونا توسط چک لیست معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> در این مطالعه 1735 نفر از افراد جامعه با میانگین سنی 34.64 با انحراف معیار 11.85 و محدوده سنی 88-10 سال شرکت کردند. حدود 77 درصد شرکت کنندگان زن و بیشتر افراد شرکت کننده متاهل بودند. در میان افراد شرکت کننده تحصیلات لیسانس با 38 درصد بیشترین فراوانی را داشت. کلافگی با 44 درصد بیشترین احساس تجربه شده در بین افراد بود و پس از آن دلتنگی با 40.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن احساسات تجربه شده در بین شرکت کنندگان به ترتیب نگرانی، عبصی بودن، ترس، غمگینی، ناراحتی، بی قراری، تنهایی، خشم و درماندگی بود . آزمون کای اسکوئر نشان داد که زنان در همه گیری کرونا به طور معنی داری در تمام احساسات منفی مانند ترس ) p = 0.001, Χ²=14.45 ( و دلتنگی ) p = 0.001, Χ²=20.04 ( و ناراحتی ) p = 0.001, Χ²=12.12 ( را بیشتر از مردان تجربه کردند. مردان در مقایسه با زنان احساس شادی بالاتری داشتند هرچند این تفاوت معنادار نبود.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;با توجه به نتایج این مطالعه، گروه زنان بیشتر در معرض اثرات روانی ناشی از حوادث و بلایا مانند همه گیری های ویروسی هستند و باید در بحران ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و مداخلات و توانبخشی های روان شناختی لازم جهت حفظ سلامت روان آنان به موقع صورت بگیرد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## 2023-12-30 2023-12-30 2 1 10.2015/.342 بررسی وضعیت روانشناختی زنان سالمند در دوران همه‌گیری کووید-19 https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/343 <p><strong>زمینه و هدف:</strong><strong>&nbsp;</strong>زنان سالمند از گروه‌های آسیب‌پذیری به شمار می‌روند که با همه‌گیری کووید-19 با چالش‌های فردی و اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی روبرو شدند . به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی وضعیت روانشناختی و احساسات تجربه شده زنان سالمند انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong><strong> </strong><strong>:</strong> مطالعه حاضر بخشی از یک پیمایش ملی آنلاین با کدIR.USWR,REC.1400.145 &nbsp;است که در میان شهروندان 31 استان ایران انجام شد. اثرات روانشناختی کرونا توسط فهرست بازبینی معتبر ارزیابی احساسات رینولد و همکاران (2008)، که شامل 15 احساس بود ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.</p> <p><strong>یافته</strong><strong> </strong><strong>ها:</strong>&nbsp;شرکت کنندگان مطالعه حاضر 682 نفر از زنان سالمند با میانگین سنی 6.59 ±‌2/68 و محدوده سنی 60-97 سال بودند. بیشترین احساس تجربه شده در زنان سالمند به ترتیب مربوط به احساس دلتنگی(38%)، تنهایی (34.6%)، احساس نگرانی(29.8%)، ترس(27.1%)، غمگینی (25.1%)، ناراحتی (24.9%) و کلافگی (21.3%) و کمترین احساس تجربه شده زنان سالمند به ترتیب مربوط به شادی(0.9%)، راحتی و آسایش(1.6%) و احساس گناه (1.6%) بود. همچنین وضعیت احساسات تجربه شده زنان سالمند به تفکیک ابتلا به بیمارهای پرفشاری خون، دیابت و ابتلا به بیماری‌های دیگر و وضعیت حرکتی تفاوت معنادار مشاهده شد.</p> <p><strong>نتیجه</strong><strong> </strong><strong>گیری:</strong>&nbsp;بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، در مواجهه با بلایای طبیعی همچون همه‌گیری ویروسی، زن بودن و سالمند بودن، افراد را بیشتر در معرض تجربه احساسات منفی و در نتیجه مشکلات روانشناختی مانند افسردگی و خودکشی می تواند قرار دهد. بنابراین، طبق یافته‌های این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که</p> <p>&nbsp;زنان سالمند نیازمند توجه بیشتری به مداخلات مختص این گروه و توانبخشی روانشناختی در دوران پسا-کرونا و سایر حوادث و بلایای طبیعی می باشند و برای رفع این مشکل، پژوهش‌های بیشتری طراحی شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## 2023-12-30 2023-12-30 2 1 10.2015/.343 اثر بخشی درمان هیجان مدار بر ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/346 <p><strong>زمینه و هدف :</strong> یکی از مسأله های اجتماعی مهم که جامعه ما با آن درگیر است، مسأله خشونت خانگی علیه زنان است. هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود و همچنین برای آنان رنج آور بوده یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی زنان منجر گردد، خشونت علیه زنان محسوب می شود. خشونت خانگی واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی درمان هیجان مدار بر ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی بود.</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون ، پس- آزمون &nbsp;و پیگیری با &nbsp;گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری تمامی زنان درگیر خشونت خانگی 20 الی 50 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1401 بود که تعداد 30نفربه صورت دردسترس انتخاب شدندو به صورت تصادفی در دو گروه15نفره آزمایش و15نفره کنترل تقسیم شدند<strong>.</strong> ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه &nbsp;تحمل پریشانی (سایمونز و گاهر، 2005) و پرسشنامه ناگویی هیجانی (باگبی، تیلور و پارکر، 1994) بودکه به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری روی هر دو گروه اجرا شد. درمان هیجان مدار در 12 جلسۀ90 دقیقه ای برای گروه آزمایش انجام شد. برای تحلیل داد ه ها از آزمون تحلیل واریانس با انداز ه گیری مکررو آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSSنسخه 24استفاده شد .<strong>یافته ها:</strong> نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در پس آزمون درمولفه های ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی تفاوت وجود دارد (P&lt;0/01).</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: بر اساس نتایج، درمان هیجان مدار در کاهش ناگویی هیجانی و افزایش تحمل پریشانی زنان قربانی خشونت خانگی مؤثر بود، لذا می توان از درمان هیجان مدار &nbsp;به عنوان روش درمانی مناسب جهت درمان تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی درمان مراکز مشاوره استفاده کرد .</p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> ناگویی هیجانی، تحمل پریشانی، درمان هیجان مدار ، خشونت خانگی</p> سمیه صباغی رنانی ##submission.copyrightStatement## 2023-12-31 2023-12-31 2 1 10.2015/.346 اثربخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/357 <p>این پژوهش باهدف مطالعه اثر بخشی بازتوانی مغزی بر عملکرد حافظه بیماران اسکیز‏وفرنیا صورت پذیرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزو‏فرنیا در مرکز نگهداری بیماری‏های مزمن روانی طلوع مشتمل بر31 نفردر سال 1398بود که با استفاده از روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. از پرسشنامه حافظه وکسلر در پیش‏آزمون و پس‎آزمون برای جمع‎آوری اطلاعات استفاده شد. بازتوانی مغزی بر روی گروه آزمایش بصورت فردی هفته‎ای 2 بار در 16 جلسه‏ی 40 دقیقه‏ای اجرا شد. یافته‎ها‌ی حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره بر روی نمرات پیش از بازتوانی و پس از بازتوانی نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‏آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیر‎های حافظه بصری، تمرکز/ توجه، حافظه عمومی و یاد‏آوری تأخیری تفاوت معنی‎داری وجود دارد و در متغیر حافظه کلامی تفاوت معنی‏دار وجود ندارد. با توجه به یافته‎های حاصل از پژوهش می‏توان بیان داشت که باز‎توانی مغزی باعث افزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزو‎فرنیا می‎گردد</p> حسین داوودی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-02 2024-01-02 2 1 10.2015/.357 واکاوی ادراک تجربه زیسته مراقبین بیماراسکیزوفرنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/356 <p>پژوهش حاضر با بررسی ادراک تجربه زیسته خانواده هایی که بیمار اسکیزوفرنی دارند انجام شد. این&nbsp; پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام گردید و جامعه مورد پژوهش مراقبان بیمار اسکیزوفرنی شهرستان خمین بودند. نتایج پژوهش به روش مصاحبه و با استفاده از روش هفت مرحله ای کلایزی مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج پژوهش 12 مضمون اصلی بدست آمد که هر کدام از این مضامین اصلی خود دارای چندین مضمون فرعی بودند. مضامین اصلی شامل مشکلات مالی و بیکاری، مشکلات جسمانی مراقبین، مشکلات روانی مراقبین، نشانه های رفتاری بیمار، نشانه های روانشناختی بیمار، محدودیتهای اجتماعی، تاب آوری مراقبین، مشکلات عاطفی مراقبین، عدم حمایت، مهاجرت و اعتیاد می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده لزوم حمایت مالی و اجتماعی و همچنین آموزش روانی مراقبین و خانواده ها پیشنهاد می شود.</p> حسین داوودی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-02 2024-01-02 2 1 10.2015/.356 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خوداثرمندی، مهارت حل مسئله ونگرش ناکارآمد مادران کودکان کم توان ذهنی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/354 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از&nbsp; پژوهش&nbsp; حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خوداثرمندی، مهارت حل مسئله و نگرش ناکارآمد در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان نهاوند بود.</p> <p><strong>روش</strong>: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح&nbsp; پیش آزمون –پس آزمون -گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود . جامعه آماری &nbsp;پژوهش حاضر را کلیه مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در شهرستان نهاوند در سال&nbsp; 1402 تشکیل دادند که از بین آن ها&nbsp; 30 نفر (هر گروه 15 نفر)&nbsp; به روش نمونه گیری هدفمند در دو گروه کنترل و آزمایش به عنوان نمونه انتخاب شدند و مداخله &nbsp;متمرکز بر شفقت در 8 جلسه اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خوداثرمندی عمومی شرر و همکاران( 1982 )، پرسشنامه حل مسئله هپنر وپترسون( 1988 )و پرسشنامه نگرش ناکارآمدِDAS))(1978)،جمع آوری شد و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و نسخه26&nbsp; نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، یافته ها نشان داد درمان متمرکز بر شفقت بر سه متغیر این پژوهش تاثیرمعناداری داشته است( 001/0&nbsp; P&lt;)بوده است و موجب افزایش خود اثر مندی، حل مساله&nbsp; و همچنین کاهش نگرش ناکار آمد مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج نشان دادکه درمان متمرکز بر شفقت سبب بهبود متغیرهای خوداثرمندی، مهارت حل مسئله و نگرش ناکارآمد در مادران کودکان کم توان ذهنی شده است، &nbsp;لذا استفاده از این رویکرد توسط درمانگران با توجه به قابلیت ها و مولفه ها ی آن در خصوص مادران دارای کودکان کم توان ذهنی توصیه می شود.</p> محسن گل محمدیان ##submission.copyrightStatement## 2024-01-02 2024-01-02 2 1 10.2015/.354 الگوی توانمند شدن بیماران مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در جامعه: یک مطالعه کیفی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/347 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بیماری رتینیت پیگمنتوزا(آرپی) یک بیماری ژنتیکی غیر قابل علاج است که به واسطه نایینایی برگشت ناپذیر توانایی های فردی، اجتماعی و اقتصادی بیماران را تنزل می بخشد. برای کمک به بیماران جهت حفظ استقلال آنها، شناسایی نحوه توانمندشدن این افراد و موانع اجتماعی موجود در مسیر آنها اهمیت دارد. از این رو این مطالعه با هدف شناسایی الگوی توانمند شدن مددجویان مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در جامعه انجام شد.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود که با روش شناسی گراندد تئوری انجام شد. مشارکت کنندگان شامل مددجویان آرپی، خانواده مددجویان، پرسنل مؤسسه حمایت از مددجویان آرپی، تیم توانبخشی سازمان بهزیستی و پرسنل اداره شهرداری تهران بودند که&nbsp; به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. محیط اصلی پژوهش مؤسسه حمایت از مددجویان آرپی شهر تهران بود. داده¬ها از طریق 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 7 مشاهده برنامه ریزی شده و تعدادی اسناد جمع آوری شدند. داده‌ها بر اساس روش‌شناسی کوربین- اشتراوس (2008) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: طبقه «همکنشی بیماری توان زدا با بافتار نامساعد اجتماعی» به عنوان زمینه ی موجود برای ناتوان شدن بیماران آرپی استخراج شد، ضمن اینکه این طبقه از زیر طبقات «بستر توان زدای بیماری» و «فقر رفاهی- فرهنگی بافتار اجتماعی» تشکیل شد.&nbsp; طبقه «خودبهسازی» راهبرد این بیماران در مواجهه با مشکلات مختلف بود که از زیر طبقات «بکارگیری رفتارهای سازشگرانه» و «تعدیل سبک زندگی» تشکیل شد.&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;ابتلا به بیماری آرپی همزمان با قرارگیری در محیط نامساعد اجتماعی بیماران را با مسائل متعددی در ابعاد مختلف جسمی، روحی- روانی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو می نماید. از این رو بیماران آرپی برای مدیریت این مسائل به ارتقاء دانش، تواناییها و مهارتها و تعدیل سبک زندگی خود روی می آورند. این در حالی است که آنها همواره با مشکلاتی در جامعه از جمله عدم پذیرش سازمانها برای فعالیت در محیطهای اجتماعی، عدم دسترسی به امکانات لازم برای زندگی مطلوب، بی احترامی و طرد شدن از سوی دیگران رنج می برند. بر این اساس نیاز به تدوین برنامه مراقبتی کل‌نگر وجود دارد تا استقلال این دسته از بیماران را در جامعه حفظ نمود و توانایی های آنها را ارتقاء بخشید. اما تدوین این برنامه همکاری چند رشته‌ای تیم سلامت را می طلبد تا بتوان در حیطه های مشاوره توانبخشی جسمی، روحی- روانی و اجتماعی برای بیماران برنامه ریزی نمود.</p> معصومه مالک ##submission.copyrightStatement## 2024-01-02 2024-01-02 2 1 10.2015/.347 مقایسه عملکرد شناختی، افسردگی و بی تفاوتی احساسی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/334 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ابتلا به عفونت HIV در سال­های اخیر با وجود درمان­های مختلف افزایش چشم­گیری داشته است که اثرات جسمانی و روانی گسترده­ای بر فرد دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شناختی، افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیماران مبتلا به HIV با افراد سالم است.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آماری شامل 35 فرد مبتلا به HIV می­باشد که به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراجعه کرده­ بودند. همچنین 35 فرد سالم بر اساس جنسیت، وضعیت اقتصادی، تحصیلی و تأهل با گروه بیمار همسان­سازی شدند؛ لذا روش نمونه­گیری هدف­مند و در دسترس بود. جهت سنجش از پرسشنامه سنجش اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس ارزیابی بی­تفاوتی احساسی (AES)، آزمون دسته­بندی کارت­های ویسکانسین (WCST) و آزمون حافظه فعال (N-BACK) استفاده شد و داده­های حاصل با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بررسی گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: عملکرد شناختی افراد متبلا به HIV کمتر از افراد سالم دیده شد و افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیشتری نسبت به گروه دیگر داشتند.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp; عملکرد شناختی، افسردگی و بی­تفاوتی احساسی بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت­ها به گونه­ای است که در تمامی موارد مبتلایان به بیماری HIV مشکلات بیشتری داشتند.</p> هدی لاله مجتبی حبیبی عسگرآباد ##submission.copyrightStatement## 2024-01-03 2024-01-03 2 1 10.2015/.334 اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر نشخوار فکری سالمندان ساکن در مراکز سالمندان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/361 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> با توجه به این موضوع که روند رشد تکنولوژی و استفاده از آن در همۀ زمینه‌ها در جهان سرعت زیادی را می‌پیماید و همچنین استفاده از آن به حل مسائل کمک ویژه‌ای کرده تا از مسیر بهتر با زمان بهینه به راه‌حل برسیم، استفاده از آن در درمان‌ها و پژوهش‌های علمی نیازی مبرم است. از طرفی جمعیت سالمندان در سراسر جهان هم دارای میزان رشد سریع و قابل‌توجهی است، بنابراین سعی و تلاش در حل مشکلات آن‌ها به‌خصوص مشکلات روانی ایشان امری ضروری می‌باشد. از طرفی سالمندانی که ساکن در مراکز سالمندان هستند، شرایط خاصی از زندگی کردن را دارا هستند که موجب آن می‌شود که بسیاری از آن‌ها دچار نشخوار فکری<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> باشند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر نشخوار فکری سالمندان ساکن در مراکز سالمندان انجام شده‌است. <strong>روش</strong>: پژوهش حاضر اهداف کاربردی را دنبال کرده و از روش نیمه‌آزمایشی با الگوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده کرده‌است. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شهر‌های اردبیل و کرمان در سال 1402 بوده‌است. 30 سالمند دارای نشخوار فکری با متد نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت غیرمتقربه و تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) پخش شدند. سالمندان شرکت‌کننده در این پژوهش به پرسشنامۀ نشخوار فکری نالن‌هوکسما و مارو[1] (1991) پاسخ داده‌اند. انتخاب تعداد و زمان جلسات توانبخشی شناختی رایانه‌محور با توجه به شرایط موجود بصورت 12 جلسه ی 45 دقیقه‌ای و سه بار در هفته برای گروه آزمایش انتخاب و اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات با گروه آزمایش، پرسشنامۀ نشخوار فکری هم برای گروه آزمایش و هم برای گروه گواه یکبار دیگر تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون، داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t مستقل تحت نرم‌افزار SPSS26 بررسی و تحلیل شدند</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: برآیند‌ها و نتایج پژوهش دردسترس نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه‌محور اثر مثبتی بر بهبود نشخوار فکری سالمندان داشته‌ است (P&gt;0.001).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;بنابراین مشاوران، روانشناسان و درمانگران می‌توانند از توانبخشی شناختی رایانه‌محور در مراکز سالمندان برای سالمندان دارای نشخوار فکری استفاده کنند و به بهبود این سالمندان کمک ویژه‌ای کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، نشخوار فکری.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> -Rumination</p> فاطمه گوهری ##submission.copyrightStatement## 2024-01-03 2024-01-03 2 1 10.2015/.361 اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/360 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> با توجه به این موضوع که روند رشد تکنولوژی و استفاده از آن در همۀ زمینه‌ها در جهان سرعت زیادی را می‌پیماید و همچنین استفاده از آن به حل مسائل کمک ویژه‌ای کرده تا از مسیر بهتر با زمان بهینه به راه‌حل برسیم، استفاده از آن در درمان‌ها و پژوهش‌های علمی نیازی مبرم است. از طرفی جمعیت سالمندان در سراسر جهان هم دارای میزان رشد سریع و قابل‌توجهی است، بنابراین سعی و تلاش در حل مشکلات آن‌ها به‌خصوص مشکلات روانی ایشان امری ضروری می‌باشد. از طرفی سالمندانی که ساکن در مراکز سالمندان هستند، شرایط خاصی از زندگی کردن را دارا هستند که موجب آن می‌شود که بسیاری از آن‌ها دچار انزوای اجتماعی<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> باشند. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر انزوای اجتماعی سالمندان ساکن در مراکز سالمندان انجام شده‌است.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر اهداف کاربردی را دنبال کرده و از روش نیمه‌آزمایشی با الگوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده کرده‌است. در این پژوهش جامعۀ آماری شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شهر‌های اردبیل و کرمان در سال 1402 بوده‌است. 30 سالمند دارای انزوای اجتماعی با متد نمونه‌گیری دردسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت غیرمتقربه و تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) پخش شدند. سالمندان شرکت‌کننده در این پژوهش به پرسشنامۀ انزوای اجتماعی چلپی و امیرکافی[1] (1383) پاسخ داده‌اند. انتخاب تعداد و زمان جلسات توانبخشی شناختی رایانه‌محور با توجه به شرایط موجود بصورت 12 جلسه ی 45 دقیقه‌ای و سه بار در هفته برای گروه آزمایش انتخاب و اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات با گروه آزمایش، پرسشنامۀ انزوای اجتماعی هم برای گروه آزمایش و هم برای گروه گواه یکبار دیگر تکمیل شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون، داه‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t مستقل تحت نرم‌افزار SPSS26 بررسی و تحلیل شدند.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: برآیند‌ها و نتایج پژوهش دردسترس نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه‌محور اثر مثبتی بر بهبود انزوای اجتماعی سالمندان داشته‌ است (P&gt;0.001).</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>&nbsp;بنابراین مشاوران، روانشناسان و درمانگران می‌توانند از توانبخشی شناختی رایانه‌محور در مراکز سالمندان برای سالمندان دارای انزوای اجتماعی استفاده کنند و به بهبود این سالمندان کمک ویژه‌ای کنند.</p> <p><strong>کلمات کليدي</strong>: توانبخشی شناختی، رایانه‌محور، سالمند، مراکز سالمندان، انزوای اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> -Social Isolation</p> فاطمه گوهری ##submission.copyrightStatement## 2024-01-03 2024-01-03 2 1 10.2015/.360 بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/355 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سالمندی جمعیت و شیوع بالای اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب، اضطراب مرگ، سوگ متعد و فقدان، نیاز به مداخلات روان درمانی و مشاوره را افزایش می دهد. اجماع گسترده ای بر سودمندی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی وجود دارد ولی بحث در مورد اثربخشی نسبی مداخلات مختلف و انتخاب رویکرد مناسب در گروه سالمند بعنوان یک چالش مطرح است. لذا مطالعه مرور دامنه ای حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی در سالمندان انجام گردید.</p> <p><strong>روش</strong>: این مطالعه ی مرور دامنه ای با رویکرد 5 مرحله ای OMalley &amp; Arksey &nbsp;طراحی و اجرا گردید. جسـتجو با استفاده از کلید واژه های " psychotherapy* " "Intervention* &nbsp;“ “Depression” “Anxiety “ " Disorder " "Elderly" “older adult*” “older people”" aged" "aging در پایگاه های داده PubMed و scopus بر اساس معیار ورود (شامل مقالات سیستماتیک ریویو، متاآنالیز، زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمانی) انجام شد. چکیده مطالعات منتشر شده در کنفرانس‌ها، مطالعات موردی، مروری، مطالعات تاریخی، ادبیات خاکستری و نامه‌ به سردبیر از دامنه ی جستجو خارج شد. در نهایت، پس از انتخاب مطالعاتی که بر ارزیابی مقایسه ای مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان تمرکز داشتند، استخراج داده ها، خلاصه سازی و گزارش یافته ها صورت گرفت.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: از مجموع 218 مقاله ی یافت شده، با حذف مقالات تکراری، مرور عناوین، چکیده و مطالعه متن کامل، 8 مقاله برای خلاصه سازی و گزارش نهایی انتخاب شد. بطور کلی مداخلات روان درمانی در 8 دسته: شناختی-رفتاری، روان پویشی، فعال سازی رفتاری، بین فردی، درمان حل مسئله، مشاوره حمایتی، آموزش مهارت های اجتماعی و مرور زندگی طبقه بندی شده بودند. نتایج نشان داد که مداخله مرور زندگی بعنوان مقبول ترین و موثرترین روش در درمان افسردگی بود. همچنین مداخله شناختی-رفتاری بعنوان موثرترین روش (نه مقبول ترین روش) در درمان اضطراب بود. اثربخشی مداخلات مشاوره حمایتی و روان پویشی و فعال سازی رفتاری تا حدودی کمتر از سایر مداخلات بود.</p> <p><strong>نتیجه گیری</strong>: اگرچه در انتخاب رویکرد روان درمانی مناسب عواملی از جمله ویژگی های مددجو، شخصیت، دانش و مهارت درمانگر و نوع اختلال اثر دارد، مطالعه حاضر نشان داد که با مدنظر قرار دادن این عوامل، مرور زندگی بعنوان مقبول ترین و موثرترین روش در درمان افسردگی و شناختی-رفتاری بعنوان موثرترین روش در درمان اضطراب در سالمندان شناخته شد. لذا تمرکز جلسات روان درمانی در سالمندان بر این دو رویکرد پیشنهاد می گردد.</p> یداله ابوالفتحی ممتاز ##submission.copyrightStatement## 2024-01-04 2024-01-04 2 1 10.2015/.355 تاثیر قصه درمانی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و خودناتوان‌سازی دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/362 <p>هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصه درمانی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و خودناتوان‌سازی دانش آموزان معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه آزمایش و کنترل با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان بالای 12 سال معلول جسمی-حرکتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-95 بود. این مطالعه با استفاده از پرسش‌نامه‌ی بهزیستی روانشناختی 18 سوالی ریف (1989) و مقیاس خودناتوان‌سازی 23 سوالی جونز و رودولت (1982)، بر روی تعداد نمونه 45 نفر (دختر و پسر) از دانش‌آموزان 12 سال و بالاتر مبتلا به به معلولیت جسمی-حرکتی که به طور تصادفی از بین مدارس انتخاب شدند، انجام شد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری نشان داد که قصه درمانی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر نمره کل بهزیستی روانشناختی(P&gt;0.039) و خوناتوان‌سازی (P&gt;0.015). موثر بوده است.</p> امیر قمرانی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-04 2024-01-04 2 1 10.2015/.362 الف تأثیر برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر مشکلات حسی و توانش گفتاری_زبانی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/353 <p><strong>مزمینه و هدف:</strong> اختلال طیف اتیسم، ناتوانی عصب تحولی است که با نارسایی‌هایی پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی و الگوهای رفتاری، تمایلات و فعالیت‌های محدود و تکراری در گذشته یا حال مشخص می‌شود. این اختلال به عنوان وخیم‌ترین و در عین‌حال ناشناخته‌ترین اختلال دوران کودکی، مطرح می‌شود. اختلال طیف اتیسم شرایطی مادام‌العمر است. شدت آسیب و علائم از فردی به فرد دیگر متفاوت است و علائم اختلال در یک فرد ممکن است در طول زمان تغییرکند. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه‌ی آموزش پاسخ‌ محور بر مشکلات حسی و توانش گفتاری_زبانی کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا صورت گرفته است.</p> <p><strong>روش:</strong> پژوهش حاضر مطالعه‌ای کمی از نوع طرح‌های آزمایشی تک آزمودنی، با استفاده از روش A-B &nbsp;است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا شهر سبزوار بر اساس معیارهای ورود و خروج بوده است. نمونه‌ی آماری شامل 3 &nbsp;نفر کودک دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا شهر سبزوار بودند که از بین نمونه‌های دارای ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برنامه‌ی آموزش پاسخ محور به مدت 12 جلسه هر هفته دو جلسه با استفاده از دستورالعمل کوگل و همکاران (1989) و برنامه‌ی آموزشی گام به گام ویسمارا و بوگین (2009) ارائه داده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر توانش گفتاری_زبانی هر 3 نفر شرکت‌کننده تأثیر معنادار داشته است (PND=%100). همچنین شاخص پایایی تغییر برای هر سه شرکت‌کننده بزرگتر از 96/1 می‌باشد و به ترتیب شرکت‌کنندگان 14/7، 66/26 و 78/15 است. در خصوص مشکلات حسی، نتایج نشان داد که برنامه‌ی آموزش پاسخ محور بر هر 3 نفر شرکت‌کننده تأثیر معناداری نداشته است (PND=%0). همچنین شاخص پایایی تغییر برای شرکت‌کنندگان به ترتیب 35/1، 81/1 و 92/1 است که هر سه شاخص از 96/1 کوچکتر است.</p> <p><strong>نتایج: </strong>بنابراین از آنجایی‌که آموزش پاسخ محور بر توانش گفتاری_زبانی کودکان اتیسم با عملکرد بالا مؤثر بود، و برنامه‌ای بازی محور است، معلمان و درمانگران می‌توانند برای تقویت گنجینه‌ی واژگان و توانش گفتاری_زبانی کودکان اتیسم با عملکرد بالا از آن استفاده کنند. همچنین ساختار آزادانه‌ی آموزش پاسخ محور به بهبود و افزایش ارتباط با دیگران منجر می‌شود.</p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> برنامه‌ی آموزش پاسخ محور، مشکلات حسی، توانش گفتاری_زبانی،کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا</p> محبوبه مکارم مختار ملک پور امیر قمرانی الهه عرب فروشانی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-04 2024-01-04 2 1 10.2015/.353 اثر بخشی توانبخشی و بازی درمانی بر بهبود کودکان ADHD https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/379 <p>مقدمه : «اختلال کم توجهی - بیش فعالی (ADHD) اختلال عصبی و تحولی می باشد که به دلیل نقص در کارکرد اجرایی مغز به وجود می آید&nbsp;این اختلال یکی از شایعترین اختلالاتی عصبی _ رفتاری در کودکی شناخته شده است که عملکرد فرد را در بسیاری از زمینه ها مثل تحصیل ، توجه و تمرکز ، ارتباطات اجتماعی و کارکرد اجرایی صدمه می زند.&nbsp;پردازش اطلاعات در این افراد بسیار محدود و نمی توانند چند کار را باهم انجام دهند.&nbsp;اختلال بیش فعالی با پایین بودن بهر هوشی و اختلال یادگیری مرتبط است&nbsp;وهدف از بررسی این مقاله توانبخشی بر کارکرد های اجرایی کودکان طیف ADHDمی باشد.&nbsp;تخمین زده می شود حدودا ۴ درصد از افراد بزرگسال به ADHD مبتلا هستند و از آن اطلاعی ندارند.شواهد نشان می‌دهد ، ممکن است با ژنتیک، عوامل محیطی خاص (مانند قرار گرفتن در معرض سرب) یا هر دو مورد مرتبط باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>روش : در این مطالعه مرور کلیه مقالات چاپ شده بین سال 1998 تا 2021 میلادی بااستفاده از کلمات کلیدی توانبخشی،مشاوره،ADHD در پایگاه های معتبری از جمله:&nbsp; بررسی شده است.Magiran&nbsp; , SID , Google scholar&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نتیجه گیری : توانبخشی در بهبودی این اختلال تاثیر به سزایی دارد ویکی از اقدامات توانبخشی ، بازی درمانی می باشد که در ایران تاکنون پنج بازی درمانی با نام‌های ببین و بگو (برای بهبود نقص توجه)، صورت‌های فضایی (برای بهبود نقص توجه)، مجموعه بازی کنترل خشم (برای بهبود کنترل تکانشگری و مدیریت هیجان خشم)، مجموعه بازی خویشتنداری (برای بهبود کنترل تکانشگری و مدیریت هیجانات) و کودک توانا (برای کاهش ترس از تزریق در کودکان مبتلا به دیابت نوع (۱) برای کمک به بهبود بیماری‌های کودکان و نوجوانان به صورت علمی طراحی و تولید شده‌انداین بازی ها به فرد کمک می کند تا مهارت های اجرایی ، مهارت های اجتماعی و تمرکز و خود کنترلی خود را بهبود ببخشند.&nbsp;کودکانی که بازی درمانی بر روی آنها انجام شده عملکرد بهتری&nbsp; نشان دادند.</p> <p>&nbsp;</p> هانیه مهدوی فر زینب کاهه ##submission.copyrightStatement## 2024-01-06 2024-01-06 2 1 10.2015/.379 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر وابستگی نابهنجار ، تعارض و صمیمیت مادر و کودک در مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/385 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> دیابت نوع یک بیماری خودایمنی است که در آن کبد قادر به ساخت انسولین نیست. به محض به دنیا آمدن فرزند در هر خانواده، والدین تلاش می­کنند تا از روش­های کارآمد و مفید برای تربیت فرزندانشان بهره ببرند؛ اما گاهی برخی اتفاقات مانع از اجرای موفق این هدف می­شود. یکی از این اتفاقات، به­دنیا آمدن فرزند دارای ناتوانی است. بنا به نتیجه پژوهش­ها، استرس والدگری در خانواده­های دارای کودک دارای ناتوانی بیشتر است. این استرس بر نحوه تعاملشان با کودک تأثیر می­گذارد. نحوه تعامل ناکارآمد والدین با کودک بر سبک دلبستگی کودک اثر گذاشته و موجب وابستگی نابهنجار (ناکارآمد) می­شود. از طرفی تعامل ناکارآمد با فرزند، موجب تعارض شده و به دنبال آن کاهش صمیمیت میان والد و کودک اتفاق می­افتد. پژوهش­ها نشان دادند که مادران بیش از پدران از ناتوانی کودک خود تأثیر می­گیرند و از آنجا که از دیرباز مادران مراقبان اصلی کودکان بوده­اند، توجه به مادران از اهمیت بالایی برخوردار است. درمان مبتنی بر شفقت از درمان‌های موج سوم است که موجب افزایش همدلی و رفتارهای مقابله­ای کارآمد در افراد می­شود؛ بنابراین با توجه به اینکه هیچ پژوهشی تاکنون در زمینه تأثیر این درمان بر وابستگی نابهنجار، تعارض و صمیمیت والد و کودک بر روی مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک انجام نشده، به منظور پر کردن خلأ پژوهشی، پژوهش حاضر انجام گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، شبه‌آزمایشی و طرح مورد منفرد (A-B-A) بود. جامعه این پژوهش تمام مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک در محدوده سنی 6 تا 12 سال استان اصفهان بودند. شیوه نمونه‌گیری در دسترس بود و تعداد نمونه سه نفر بود که از طریق مصاحبه اولیه انتخاب شدند. ارزیابی در سه مرحله خط­پایه، مداخله و پیگیری هر یک سه بار صورت گرفت. جلسات مربوط به مداخله دو جلسه یکساعت بود که به صورت هفتگی برگزار شد. ابزار اندازه­گیری مقیاس رابطه والد – کودک پیانتا (CPRS) بود که دارای سه زیر مقیاس وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض وصمیمیت است.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: میانگین نمرات افراد در سه مقیاس وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض و صمیمیت در مرحله مداخله نسبت به خط پایه کاهش یافته بود. مقایسه داده­ها از طریق تحلیل دیداری و محاسبات آماری، نشان‌دهنده تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر هر سه متغیر بود (اطمینان 66.67 تا 100درصد).</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;از آنجا که پژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر وابستگی نابهنجار مادر و کودک، تعارض و صمیمیت را نشان داد توصیه می­شود روانشناسان و مشاوران از این درمان برای بهبود سلامت روان مادر و کودک در مادران دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک بهره ببرد.</p> اعظم نقوی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-08 2024-01-08 2 1 10.2015/.385 سنجش امید https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/369 <p>&nbsp;</p> <p>زمینه و هدف: امیدواری از نشانه های شادی و پویایی، و حرکت در جهت بهبود جامعه است. دانشجویان دارای معلولیت نسبت به دانشجویان بدون معلولیت با چالش های بیشتری روبرو بوده و توانسته اند مشکلات را پشت سر گذارند. با توجه به اینکه امید ایجاد پویایی و رشد می کند، این پژوهش با هدف واکاوی امید در تجارب زیسته دانشجویان دارای معلولیت انجام شد.</p> <p>روش تحقیق: در پژوهش حاضر از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان توانخواه شهر تهران در بازه زمانی 1401-1402 بود. شرکت¬کنندگان از طریق نمونه¬گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. حجم نمونه تا اشباع معنی ادامه یافت و نهایتاً با 10 نفر مصاحبه انجام شد. به ¬منظور جمع¬آوری اطلاعات، نمونه¬ها مورد مصاحبه نیمه¬ساختاریافته قرار گرفتند. در نهایت تجزیه داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد.</p> <p>یافته ها: نتایج منجربه شناسایی 3 مضمون¬اصلی، 11 زیرمضمون و 25 مفهوم اولیه شد. مضمون اصلی امید شامل 1- نگرش مثبت با چشم انداز زمانی ، 2- منابع حمایتی و ارتباطی ، 3- رفتارتلاشگرانه و هدفمند بود.</p> <p>یافته ها: در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که خودباوری، خودپذیری، خودگویی مثبت، خداباوری و باور ثمربخش بودن تلاش ها به همراه چشم انداززمانی مثبت به آینده، چشم انداز زمانی موقت به مساله دامنه نگرش مثبت افراد دارای معلولیت در امیدواری را مهیا می کند. کنش مثبت حمایتی خانواده و نظام های مرتبط، تعهد فرد نسبت به دیگران، تلاشگری در سختی ها، هدفمندی در جهت ایفای نقش موثر و داشتن شغل فرد را به فعالیت ارتباطی و کنش فعال جهت دستیابی به امیدواری ها واداشته و پویایی در زندگی او ایجاد می نماید.</p> <p>کلمات کلیدی: امید، افراد دارای معلولیت، تجارب زیسته</p> <p>&nbsp;</p> سعادت مهری ##submission.copyrightStatement## 2024-01-08 2024-01-08 2 1 10.2015/.369 معرفی مجموعه داستان­های استعاری «ماجراهای هوشیار» جهت توانبخشی شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/380 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرورش مهارت های سازمان دهی، توجه و کنترل خود در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می تواند استفاده از توانایی های آن ها را در جهت مثبت، به خوبی مدیریت کند. داستان­های استعاری «ماجراهای هوشیار» برای آموزش راهبردهای شناختی به کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی 10 تا 12 ساله تدوین شده اند. این مجموعه شامل 6 داستان استعاری با روایی و پایایی مناسب است که به صورت شنیداری در 6 جلسه 45 تا 60 دقیقه­ ای برای کودکان اجرا می­شوند. این اجرا می تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام شود. با توجه به پژوهش های صورت گرفته براین داستان­ها می توان به تاثیر آن بر بهبود توجه، کنترل پاسخ و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اشاره نمود. مجموعه­ «ماجراهای هوشیار» می­تواند به عنوان ابزاری مدون&nbsp; توسط مشاورین، روانشناسان و توانبخش­های شناختی جهت&nbsp; بازپروری کودکان مبتلا به نقص توجه استفاده شود. در این داستان­های استعاری کودکان با روش آرام سازی خود، تصویر سازی ذهنی، صبرکردن، کنترل خود، تلاش برای رسیدن به هدف ، مداومت در کار، تمرکز، توجه به نشانه های دیداری و شنیداری، مرور ذهنی، توجه به محرک­های مهم، نظم، سازمان دهی و اولویت بندی کارها آشنا می شوند و راهبردهای لازم در این حیطه ها را می­آموزند. همچنین این مجموعه برای درمانگران فرصتی مهیا می سازد که مهارتهای اجتماعی را به کودک آموزش دهند و رفتار او در گروه را مشاهده کنند. هر داستان با سوال و بحث مناسب داستان استعاری شروع می شود، سپس درمانگر داستان صوتی که قبلا توسط گویندگان برنامه کودک اجراشده است را برای کودکان پخش می کند و سپس همراه با کودکان به بحث و تبادل نظر در باره داستان­ها می پردازد ودر پایان به راهبردهای شناختی موجود در هر داستان اشاره و تاکید می کند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> زهرا مهرپور ##submission.copyrightStatement## 2024-01-08 2024-01-08 2 1 10.2015/.380 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین در مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/388 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بنا بر گزارش اطلس دیابت، دیابت چالش مهم جهانی برای سلامت و رفاه خانواده‌ها و جوامع معرفی شده است. دیابت بیماری مزمنی است که زمانی رخ می­دهد که بدن قادر به ساخت انسولین نباشد یا از انسولین تولید شده نتواند به خوبی استفاده کند. از آنجا که از فرزندپروری به عنوان تجربه­ای استرس‌زا یاد می­­­شود، این استرس در رابطه با والدینی که کودک دارای ناتوانی دارند بیشتر است. تجربه این استرس، موجب آشفتگی والدین می­شود که به دنبال آن بر مدیریت کارهای روزمره و نحوه مراقبت از کودک تأثیر می­گذارد. از طرفی این آشفتگی­ها بر نحوه تعامل والدین با فرزندش هم تأثیر گذاشته و سبب کاهش گرمی میان آنها می­شود. آشفتگی و کاهش گرمی میان کودک و والدین موجب می­شود والدین از الگوهای والدگری ناکارآمد در مورد فرزندان استفاده کنند که همین موضوع بر شکل­گیری رفتارهای نادرست در کودک منجر می­شود. مادران از دیرباز مراقبان اولیه بوده­اند، و پژوهش­ها نشان می‌دهند که تأثیر ناتوانی در کودک بر مادر بیشتر از پدر است؛ لذا توجه به مادر به عنوان مراقب اولیه کودک حائز اهمیت است. درمان مبتنی بر شفقت از جمله درمان‌های موج سوم است که پژوهش­های زیادی اثربخشی آن را در اثبات کرده­اند. این درمان موجب افزایش همدلی و گرمی در رابطه با خود و دیگران می­شود؛ لذا با توجه به اهمیت آنچه عنوان شد و همچنین به دلیل خلأ پژوهشی در این زمینه، پژوهش حاضر صورت گرفت.</p> <p><strong>روش</strong>: پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و طرح مورد منفرد A-B-A بود. در این پژوهش، جامعه تمام مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک درمحدوده سنی 6 تا 12 سال استان اصفهان بودند. شیوه نمونه­گیری در دسترس و تعداد نمونه سه نفر بودند که از خیریه دیابت نجف­آباد انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری، هر یک سه بار مورد ارزیابی قرار گرفتند. جلسات مداخله 10 جلسه هفتگی یک‌ساعته بود. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش مقیاس استرس والدگری آبیدین - فرم کوتاه (PSI-SF) که شامل سه زیر مقیاس آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین بود.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مقایسه میانگین نمرات افراد در سه مقیاس آشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین در مرحله مداخله نسبت به خط پایه کاهش بود. مقایسه داده­ها از طریق تحلیل دیداری و محاسبات آماری، نشان‌دهنده تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر هر سه متغیر بود (100%-66.67%.(PND=</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong>&nbsp;از آنجا که پژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر شفقت برآشفتگی والدگری، تعاملات ناکارآمد والد – کودک و ویژگی کودک مشکل‌آفرین را نشان داد توصیه می­شود روانشناسان و مشاوران در مراکزی که با مادر دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک در ارتباطند از این درمان برای بهبود سلامت روان آنها بهره ببرند.</p> اعظم نقوی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-08 2024-01-08 2 1 10.2015/.388 بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوی کتاب های پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/366 <p><strong>اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی برمحتوای کتاب های درسی پایه ی دوم مقطع ابتدایی بر بهبود آسیب های دیکته دانش آموزان</strong></p> <p><strong>مریم مومنی<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>، فاطمه معصومی، اسماعیل هونجانی </strong></p> <p><strong>1 </strong><strong>مدیرمرکز جامع سنجش، آموزش،توانبخشی، اداره آموزش وپرورش ، اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Mmfs75@yahoo.com"><strong>Mmfs75@yahoo.com</strong></a></p> <p><strong>2 درمانگر مرکزآموزشی توانبخشی مشکلات یادگیری، اداره آموزش وپرورش، اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Fatemehmasoumi166@gmail.com"><strong>Fatemehmasoumi166@gmail.com</strong></a></p> <p><strong>3 کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ایران</strong></p> <p><a href="mailto:Honejani@yahoo.com"><strong>Honejani@yahoo.com</strong></a></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه هدف:</strong> اختلال یادگیری خاص به عنوان یک پدیده منحصر&nbsp; به فرد آموزشی و&nbsp; شناختی زمینه پژوهش های مختلف و متعددی را بین پژوهشگران به وجود آورده است&nbsp; که به دنبال کاوش برای پیدا کردن راه حل های کاربردی برای بهبود و اصلاح این ناتوانی هستند زیرا کودکان مبتلا از ضریب هوشی متوسط و بالا تر بر خوردارند ولی در برخی مهارت های تحصیلی و فرایندهای روان شناختی پایه مثل، دقت، تمرکز،ادراک، خواندن، نوشتن، ریاضی موفق نیستند و از ناهماهنگی بین توانمندی ها وسطح عملکرد رنج می برند. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرمداخلات توان بخشی شناختی بر بهبود و اصلاح مشکلات دیکته نویسی&nbsp; دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن انجام شده است.</p> <p><strong>&nbsp;روش </strong>: روش پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش، ازنوع کمی و از نظر کنترل متغیرها، بصورت آزمایشی&nbsp; و در دو&nbsp; گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بعد از یک ماه انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی معرفی شده به مراکز اختلالات یادگیری خاص درشهر اصفهان در سال 401-402 بوده که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش(15نفر) و گروه کنترل(15نفر) قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه مداخلات توانبخشی شناختی را دریافت نموده وگروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون وکسلر نسخه ی چهارم و چک لیست معلم ساخته ی مورد تایید متخصصان جمع آوری و با روش تحلیل مانکوا مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>یافته ها </strong><strong>: </strong>نتایج تحلیل مانکوا نشان داد تمرین های توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی مثل تصویر سازی ذهنی، روش فرنالد، حافظه فعال، ، انعطاف پذیری شناختی، تقویت حافظه، ادراک باعث کاهش معنا دار مشکلات دیکته نویسی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بااسپیسفایرنوشتن در مراحل پس آزمون و پیگیری شد(01/0&gt;p).</p> <p><strong>نتیجه گیری : </strong>می توان گفت که توانبخشی شناختی مبتنی بر محتوای کتاب های درسی پایه ی دوم در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسفایر نوشتن با ایجاد جذابیت وتنوع در آموزش اثر بخش بوده است و به دست اندر کاران توصیه می شود از این روش استفاده نمایند.</p> <p><strong>واژگان کلیدی:</strong> توانبخشی شناختی، اختلال یادگیری خاص، اسپیسفایر نوشتن، کتاب های</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1مریم مومنی، مسئول مرکز جامع توانبخشی ، اصفهان، رباط سوم، خ معرفت، خ حکمت، نبش کوچه برنا3. 34312039</p> <p>&nbsp;09132714921</p> <p>&nbsp;</p> مریم مومنی ##submission.copyrightStatement## 2024-01-29 2024-01-29 2 1 10.2015/.366 بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/371 <p>داشتن کودک با نیازهای ویژه می تواند زمینه ساز مشکلات و ناسازگاریهای روان شناختی و هیجانی در گروه های مختلف، خصوصا مادران این کودکان شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با هدف&nbsp; بررسی نقش پیش بینی کننده حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه انجام شده است. تعداد 130 نفر از مادران دارای کودک با نیازهای ویژه مراجعه کننده به مرکز توانبخشی و مرکز اتیسم پیشگامان امید شهر ارومیه با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (2004) و حس انسجام آنتونفسکی (1993) و مقیاس نگرانی ایالت پنسیلوانیا (1990) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی ( 05/0 &gt; P ) رابطه منفی و بین حس انسجام با نگرانی ( 01/0 &gt; P ) رابطه مثبت وجود داشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای پژوهش 26 درصد از واریانس نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه را پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان یک ویژگی منفی و حس انسجام به عنوان یک ویژگی مثبت در نگرانی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه نقش دارند.</p> رقیه امان کوکبی واحده یوسف پور مهرناز جبلی آده ساحل آقازاده مقدم ##submission.copyrightStatement## 2024-01-29 2024-01-29 2 1 10.2015/.371 اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/372 <p>مادران دارای کودک مبتلا به &nbsp;&nbsp;ADHD به دلیل درگیر شدن در رفتارهای تکانشی و مخربگرانه، درگیر مشکلات روانشناختی بالا می­شوند که انعطاف­پذیری شناختی شناختی آنها را با مشکل مواجه می­کند که نیازمند مداخلات روان­شناختی هستند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش گرداوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به &nbsp;&nbsp;ADHDمراجعه کننده به مرکز پیشگامان امید ارومیه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گنجانده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه در معرض مداخله درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند و برای گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نگردید. شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه مشکلات روانشناختی (DASS-21) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) را تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله آ درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش استرس(01/0 &gt;p &nbsp;)، اضطراب (01/0 &gt;p &nbsp;) و افسردگی (05/0 &gt;p &nbsp;) و بهبود انعطاف پذیری شناختی (05/0 &gt;p &nbsp;) اثربخش بود. در نهایت با توجه به نتایج حاصل شده، می توان گفت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یک مداخله موثر و اثربخش در کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود انعطاف پذیری شناختی مادران دارای کودک مبتلا به ADHD پیشنهاد می­گردد.</p> مهرناز جبلی آده ساحل آقازاده مقدم معصومه محمدتله جردی فریده تیموری ##submission.copyrightStatement## 2024-01-29 2024-01-29 2 1 10.2015/.372 رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/358 <p><strong>رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نازنین یوسف</strong></p> <p><strong>(نویسنده مسئول)</strong><strong>کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران</strong></p> <p>Yousefnazanin84@gmail.com</p> <p><strong>09121721892</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>مریم روشن</strong></p> <p><strong>استادیار گروه علمی روانشناسی، </strong><strong>دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</strong></p> <p>m.r.roshan1974@gmail.com</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>چکیده</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی در زوجین شهر همدان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.</p> <p><strong>روش تحقیق:</strong> جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سال 1402 بود که حدودا شامل 650 نفر بودند. از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و باتوجه به جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و کسانی که داوطلب به شرکت در پژوهش بودند به پرسشنامه های اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار SPSS-24 انجام شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> یافته ها نشان داد که اعتیاد به فضای مجازی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین اعتیاد به فضای مجازی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی و معناداری دارد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong> در نتیجه مشاوران خانواده و زوج درمانگران میتوانند برای حل مشکلات اعتیاد به فضای مجازی زوجین به میزان تعارض زناشویی و سازگاری اجتماعی آنها توجه کنند.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>کلمات کلیدی:</strong> اعتیاد به فضای مجازی، تعارض زناشویی، سازگاری اجتماعی</p> نازنین یوسف مریم روشن ##submission.copyrightStatement## 2024-01-29 2024-01-29 2 1 10.2015/.358 تعیین اثربخشی تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال ، حل مسائل بینشی) کودک 7 تا 8 سال دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/402 <p>زمینه و هدف:</p> <p>از شایعترین اختلالات عصبی تکاملی، اختلال کم توجهی بیش فعالی است که با ناتوانی در توجه پایدار، تکانشگری و بیش فعالی همراه است.این اختلال با سطح فعالیت نامناسب، رفتارهای کنترل نشده و نقص در حافظه فعال مرتبط بوده و می تواند سبب نقص در پردازش های روان شناختی، هیجانی و شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان شود.کارکردهای اجرایی، یک کارکرد عالی شناختی و فراشناختی است که در تنظیم افکار و رفتار هدفمند نقش داشته و می تواند در ایجاد اهداف، نظارت بر افکار، کنترل احساسات و اعمال، انتخاب رفتارهای مناسب نقش داشته باشد.مهارتهایی مانند حافظه فعال، بازداری پاسخ، توجه پایدار، انعطاف پذیری ذهنی، برنامه ریزی، تنظیم هیجان، مهارت حل مسئله و خودآگاهی تحت عنوان کارکردهای اجرایی نام برده می شوند.توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه رویکردی است که از امتیاز علاقه کودکان به بازیهای رایانه های و همچنین قابلیت رایانه ها در انجام تمرینهای دقیق و منظم و هدفمند، بهره گرفته است و تلاش می کند تا به بهبود و ارتقای عملکردهای شناختی کودکان بپردازد. در این مطالعه بر آن شدیم تا تعیین تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای را بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال در حل مسائل بینشی کودکان بررسی کنیم.</p> <p>روش تحقیق:</p> <p>روش انجام این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش آزمون و پس آزمون از میان کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی، به روش نمونه گیری در دسترس، به صورت تصادفی ساده بود و کودک با تشخیص روان پزشک و روانشناس و نداشتن مشکلات بهره هوشی با رضایت خانواده در تمرینات مسائل بینشی شرکت نمود. ابزارهای این پژوهش شامل آزمون کارت‌های ویسکانسین (WCST)و آزمون تکلیف دوگانه استروپ (DTS) بود و ارزیابی توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی و آزمون کانرز، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارشی انجام گرفت.کودک در تمرینات که در 12 جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار میشد شرکت کرد و در این جلسات برنامه کاپیتان لاگ، برنامه نرم افزاری که به منظور بازتوانی و ارتقاء کارکردهای شناختی و شامل مهارت های پایه شناختی و مهارت های عالی تر طراحی شده است را انجام داد.</p> <p>یافته ها:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در انعطاف‌پذیری شناختی، حافظه فعال در دو نوبت اندازه‌گیری شد که نشان داد که در مقایسه با&nbsp;پیش تمرینات میانگین نمرات انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی حل مسئله بینشی افزایش پیدا کرده است. تجزیه و تحلیل آماری، منحنی فرآیند تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون بر کاردهای اجرایی حل مسله بینشی و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) صورت میپذیرد.</p> <p>نتیجه گیری:</p> <p>نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد اجرای تمرینات توانبخشی شناختی رایانه ای با افزایش نمرات انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی حل مسئله بینشی رابطه معناداری دارد.</p> اکرم شاطالبی سیده مهری دریاباری ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.402 اثر معنویت درمانی بر کاهش ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/364 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> معنویت درمانی &nbsp;در بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض ناشی از اعتیاد &nbsp;و&nbsp; از همه مهم تر در کاهش ولع مصرف مواد در معتادان &nbsp;نقش موثری دارد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر&nbsp; معنویت درمانی به روش گروهی &nbsp;بر کاهش ولع در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد انجام &nbsp;شده است.</p> <p><strong>روش</strong>: اين مطالعه يك &nbsp;کارآزمایی بالینی بود &nbsp;که بر روي معتادان مواد مخدر كه در فاز بهبود قرار داشتند &nbsp;به شكل جلسات آموزشی-درمانی &nbsp;در زمینه اعتیاد و درمان آن انجام شد.ابتدا به تعداد 60 نفر از معتادانی که در مرحله بهبود قرار داشتند نمونه ای &nbsp;انتخاب شدند، سپس بصورت تصادفی در 2 گروه معنویت درمانی &nbsp;و گروه کنترل&nbsp; قرار داده شدند .متغيرهاي مورد بررسي شامل متغیرهای اطلاعات دموگرافیک و&nbsp; اطلاعات پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای مواد (DDQ) بود. &nbsp;براي تحليل داده ها از آزمونهای توصیفی و تحلیلی &nbsp;استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)، نتایج نشان داد معنویت درمانی با توجه به کنترل متغیرهای زمینه ای مانند سن، وضعیت تاهل(مجرد نسبت به متاهل)، وضعیت تحصیلی، مدت زمان استفاده از مواد، روزهای بستری در کمپ، وضعیت شغلی(بیکار نسبت به شاغل)، میزان درآمدو &nbsp;وضعیت زیستی معتاد، &nbsp;احتمال ولع مصرف مواد &nbsp;را کاهش می دهد .(OR=0.66.P-value&lt;0.05,CI=0.93-0.99)</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج مطالعه مبین این بود که درمانهای گروهی از جمله معنویت درمانی در گروه مداخله بر ابعاد مختلف درمان اعتیاد مانند کاهش ولع مصرف مواد&nbsp; تاثیرگذار است .</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:معنویت درمانی، ولع مصرف مواد، اختلال سوء مصرف مواد.</p> غزل پناهی صائب سید سلمان علوی حسین قرائتی ستوده ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.364 اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر نظریه ذهن در کودکان با اختلال یادگیری https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/381 <p>هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن در کودکان با اختلال یادگیری خاص با روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل 30&nbsp; نفر از دانش­آموزان ابتدائی که به مرکز اختلال یادگیری&nbsp; شهر سمنان در سال 1402-1403 معرفی گردیده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه همتا سازی گردید. ابزار گردآوری داده­ها&nbsp; در این پژوهش شامل آزمون نظریه­ ذهن بارون_کوهن ( 2001)، مقياس هوش وكسلركودكان تجديد­نظر ­شده (1949)، درجه­بندي دانش­آموزان(تشخيص اوليه كودكان داراي اختلالات يادگيري) مايكل باست (1971) بود. برنامه آموزشی در این پژوهش بصورت 12 جلسه 2 ساعته بود که براساس محتواي برنامه آموزشي مهارت­هاي اجتماعي با گروه آزمایش انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان داد که اثر بخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر نظریه ­ذهن کودکان مبتلا به اختلال­ یادگیری ­خاص در سطح 05/0 معنادار هستند. یافته­های این پژوهش، دلالت بر این دارند که آموزش مهارت­های اجتماعی سبب بهبود عملکرد&nbsp; نظریه ذهن در دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص می­شود.</p> فاطمه احمدی قزل دشت ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.381 بررسی فراوانی افکارخودکشی در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/365 <p>تحصیل و آموختن، تجربه ای پر استرس و چالش برانگیز است و بدیهی است که این استرس در گروه های خاص جامعه چون دانشجویان و به ویژه در رشته های علوم پزشکی به دلیل همراه بودن استرس های محیط آموزشی و ارتباط با محیط بالینی می تواند پیامدهای جسمی و روانی متعددی به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری مامایی و مرکز فوریت های پزشکی در سال 1401 شهر سمنان انجام شده است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی­_ تحلیلی از نوع مقطعی است. مشارکت کنندگان 288 دانشجوی پرستاری، مامایی و مرکز فوریت های پزشکی ساکن سمنان بودند که در زمان اجرای پژوهش در یکی از رشته های فوق مشغول به تحصیل و به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش افکارخودکشی بک بود. داده ها پس از جمع آوری، با به کارگیری آمار توصیفی و آزمون های کای دو، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSs24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0.05=a) میانگین نمره افکارخودکشی در نمونه مورد بررسی 20.73 بود. افکار خود کشی در بین 43.15% دانشجویان وجود داشت که 25.36% فکرخودکشی و 15.3% آمادگی جهت خودکشی داشتند. وجود این افکار با جنس، تاهل و مقطع تحصیلی رابطه معنی داری داشته است. (0.05&gt;P) اما با سن، رشته تحصیلی و اشتغال دانشجو ارتباط معنی داری نشان نداد. پیشنهاد می­شود&nbsp; تمهیدات لازم جهت آموزش مداوم مهارتهای مقابله با خلق منفی، مدیریت استرس و تغییر سبک زندگی و خدمات مشاوره ای به منظور کاهش افکار و اقدام به خودکشی در این قشر انجام شود.</p> فاطمه احمدی قزل دشت ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.365 واکاوی هم‌کنش میان شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام و رفتارهای آسیب به خود نوجوانان و جوانان پسر ایرانی: یک مطالعه‌ی داده‌بنیاد https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/313 <p>زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر، نفوذ شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در میان کاربران کم‌سن‌وسال‌تر، افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر، آسیب به خود یکی از رفتارهای پرخطر و رایج در میان نوجوانان و جوانان است که در آخرین بازنگری پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلال‌های روانی با عنوان اختلال «خودزنی بدون قصد خودکشی» معرفی شده است. با توجه به فقدان تحقیقات کیفی انجام شده در این زمینه در فرهنگ ایرانی، این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه داده‌بنیاد، به واکاوی عوامل زمینه‌ساز، فرآیند و پیامدهای تأثیر شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام بر رفتارهای آسیب به خود نوجوانان و جوانان پسر در ایران می‌پردازد.</p> <p><strong>روش</strong>: در این پژوهش با ۱۱ پسر نوجوان و جوان ایرانی که تجربه آسیب به خود و انتشار آن در اینستاگرام را داشتند، مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته انجام شد. پس از انجام مصاحبه‌ها، فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین (۲۰۱۵) انجام گرفت. کدگذاری داده‌ها با توجه به طیف‌های مفهومی در ابتدا آغاز شد و در ادامه به مفهوم‌پردازی مقوله‌های اصلی و شناسایی مفهوم محوری پرداخته شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: مقوله‌های اصلی استخراج شده در زمینه، آسیب‌پذیری‌های فردی، آسیب‌پذیری‌های خانوادگی، دنیای درونی نوجوان و ارتباط: سپر دفاعی بود. همچنین راهبردهایی که نوجوان بعد از بروز آسیب به خود از آن‌ها استفاده می‌کرد آشنایی با اینستاگرام، تنظیم در مقابل سرکوب هیجان و زیست دوم در اینستاگرام را شامل می‌شد. تعامل رفتارهای آسیب به خود و انتشار آن‌ها در اینستاگرام، دو پیامد اصلی اینستاگرام به عنوان تقویت‌کننده آسیب به خود و اینستاگرام به عنوان بهبوددهنده را داشت.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به یافته‌های این پژوهش، نوجوان پس از مواجهه با عوامل زمینه‌ساز رفتارهای آسیب به خود، با چالش تنظیم هیجان رو‌به‌رو می‌شود و از فضای اینستاگرام به عنوان محیطی برای سرکوب یا تنظیم این هیجان استفاده می‌کند. رفته‌رفته اینستاگرام به عنوان محیط زیست جایگزین برای نوجوان، بستری برای انتشار و جست‌وجوی محتوای مرتبط با آسیب به خود را فراهم می‌کند. علاوه بر سرایت اجتماعی و الگوگیری نوجوان از فضای اینستاگرام، این شبکه‌ی اجتماعی به عنوان یک محیط حمایتی هم نقش ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد روش‌های آسیب به خود و آسیب‌پذیری‌های عمومی روان‌شناختی از جمله مؤلفه‌های وابسته به زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی ایران به حساب می‌آیند.</p> زهرا طاهری فر ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.313 تعیین تاثیر موسیقی درمانی (MT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر(GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال اضطراب¬کودکی(مطالعه¬موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/394 <p>تعیین تاثیر موسیقی درمانی (MT) &nbsp;بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر(GAD)، کودک ۷ تا ۸ سال با اختلال&nbsp;اضطراب­کودکی(مطالعه­موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1- سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلالات اضطرابی از شايعترين طبقات اختلالات روانی هستند<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> که بر عملکرد و کارکردهای اجرایی افراد اثر می­گذارد. یکی از انواع اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب تعمیم یافته یا فراگیر است ویژگی اصلی GAD اضطراب یا نگرانی افراطی درباره ی تعدادی از رویدادها یا فعالیت ها است<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.کودکان مبتلا به GAD بیشتر نگرانی مفرطی نسبت به انجام تکالیفشان یا قابلیت های تحصیلی شان یا مسائل ورزشی دارند حتی در مواقعی که کارکرد آنان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار نمی­گیرد<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. MT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر بوده و استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی تعریف می­شود. همچنینMT به عنوان رویکردی جدید در درمان بالینی برای GAD که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری ارائه شده است.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده که در جلسات MT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> و اضطراب و افسردگی بک صورت پذیرفت. کودک در جلساتMT در ۷۲ جلسه به مدت ۱۸۰ دقیقه سه روز در هفته برگزار می­شد شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیادهنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تست های انجام شده در مقایسه با پیش از جلسات MT تفاوت معناداری داشته است. تجزیه و تحلیل آماری، منحنی فرآیند موسیقی درمانی مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI)صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتMT معین باعث کاهش ناتوانی، خستگی، ضعف و بهبود تمرکز و اختلالات خواب و افکار پریشان می شود. از این رو اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. همراهی جلساتMT بر بهبود GAD بعنوان بخش مهمی&nbsp; از درمان می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال اضطراب کودکی، اختلال اضطراب فراگیر.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;4 5سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- سادوك سادوك و همکاران، 2015</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2-گنجی، 1399</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>3-رضاعی و همکاران، 1399</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.394 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/393 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۹ تا ۱۰ سال(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال اضطراب اجتماعی ترسی مشخص و ثابت از شرمنده شدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران است.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> SADتابعی از شرایط و وضعیتهای اجتماعی است که برخی از این موقعیتها برای فرد تولید اضطراب شدید می­کند. وضعیتهایی که فرد با افراد غریبه روبه­رو می­شود، در موقعیتهایی که کانون توجه قرار می­گیرد. این اختلال اثرات منفی بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی و سلامت روانی آنها می­گذارد.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> از میان درمانهای غیر دارویی CBMT هدفمند میتواند مفید باشد. این درمانها با ایجاد عوامل و حالت روانی مثبت میتواند نقش مقابلهای، مصونسازی و پیشگیری کننده در برابر بروز بیماریهای مختلف و عوارض ناشی از آنها داشته باشد.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلساتCBMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> صورت پذیرفت.کودک در جلساتCBMT در ۱۶ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. 5 جلسه مختص کودک - والد و ۱۱ جلسه صرفاً برای کودک بود. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر SAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) &nbsp;نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان SAD زیاد است. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMTکودک دچارSAD &nbsp;را به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتها اضطراب زا متعادل می­سازد. همچنین میزان فعال سازی مغزی افزایش یافته در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی غیر اختصاصی در مورد پردازش هیجانی متعادل می­شود. همراهی جلسات CBMT بر بهبود SAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;3 &nbsp;4&nbsp; سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- دالریمپل و همکاران،2011</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- هینریچ و هافمن 2001</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.393 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/392 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT) بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، کودک ۸ تا ۹ سال(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال اضطراب فراگیر یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی اصلی آن نگرانی و اضطراب شدید(پیش بینی بیم‌ناکانه) درباره تعدادی از حوادث یا رویدادها است. شواهد دارویی و غیر دارویی نشان می­دهد که حداقل 50٪ از بیماران مبتلا به GAD با وجود درمان های سطح یک، باز هم نشانه های بیماری در آنها دیده می شود. CBMT به عنوان یک درمان غیر دارویی، امکان پذیر است. درCBMT از موسیقی برای تقویت بعضی از رفتارها و اصلاح‌کردن برخی دیگر از آنها استفاده می‌شود. این روش هدفمند است نه بداهه و ممکن است گوش‌دادن به موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن یا نواختن ساز را شامل شود.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار GAD &nbsp;با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده که در جلساتCBMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> و اضطراب و افسردگی بک صورت پذیرفت. کودک در جلساتCBMT در ۲۴ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMTبر GAD کودک مؤثر و ماندگاری اثر دارد. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون (BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلاتCBMT در درمان GAD زیاد است. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچار GAD که باعث ناتوانی، خستگی و ضعف شدید، مشکلات تمرکز، اختلال خواب و افکار پریشان می شود را کاهش و بهبود می دهد. همراهی جلسات CBMT بر بهبود GAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، درمان شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1&nbsp; 2 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.392 تعیین تاثیر موسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/391 <p>تعیین تاثیرموسیقی درمانی والد-کودک بر بهبود اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)، کودک ۶ تا ۷ سال دچار اختلال اضطراب کودکی(مطالعه موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1- سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>يكی از انواع شايع و فراگير اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی است. SAD ترس شديد و دايم از يك موقعيت جمعی يا عملکردی است،که طی آن فرد در برابر چشمان افرادی ناآشنا واقع مي­شود و اين احتمال وجود دارد كه ديگران اورا مورد موشكافی قرار دهند. در کودکان خردسال، علائم اضطراب اجتماعی ممکن است شامل دوره‌های شدید و طولانی گریه، بی‌حرکتی فیزیکی، دورشدن از دیگران، چسبیدن بیش‌ازحد یا ناتوانی در صحبت‌کردن در موقعیت‌های اجتماعی باشد<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. موسیقی درمانی با استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی تعریف می شود. همچنینMT بعنوان رویکرد جدیدی در درمان بالینی برای SAD که یکی از مهمترین موارد اختلال یادگیری است ارائه شده است.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار SAD با اختلال اضطراب کودکی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلساتMT شرکت کردند. ارزیابی و تست توسط پرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش، بسته هوش معنوی کودک و اشتیاق کودک<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> صورت پذیرفت.کودک در جلساتMT در 40 جلسه که به مدت ۱۲۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. ۳۵ &nbsp;جلسه مختص کودک و والد و ۵ جلسه صرفاً برای کودک بود. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از جلساتMT تفاوت معناداری داشته است. تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون برای اضطراب و همچنین پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که&nbsp; داده ها با استفاده از آزمون تست ارزیابی موسیقی درمانی سحاب<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتMT معین به وسیله کاستی در تنظیم هیجان در موقعیتهای اضطراب زا باعث تعادل میزان فعال سازی مغزی در طول ادراک و پیش بینی محرک های هیجانی در پردازش هیجانی می شود. از این رو میزان اختلال اضطرابی را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می­دهد. همراهی جلساتMT بر بهبود SAD بعنوان بخش مهمی از درمان می باشد.</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال اضطراب کودکی، اختلال اضطراب اجتماعی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>3 2 &nbsp;سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> APA,2013</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتي ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.391 اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)¬ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/390 <p>اثربخشی موسیقی درمانی شناختی رفتاری(CBMT)­ بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۵ تا ۶ سال با اختلال عصبی، رفتاری(مطالعه موردی)<br> &nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان، یکی از حوزه های مهم، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان اختلالها دوره کودکی،&nbsp;اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، شایع ترین اختلال عصبی، رفتاری است که در دوره کودکی قبل از ۷ سالگی تشخیص داده می­شود.کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>درمانهای مختلفی برای ADHD ابداع شده است. CBMT بعنوان یک درمان غیردارویی و هدفمند می تواند مفید باشد. انجام فعالیت های موسیقی که شامل گوش دادن، نواختن ، خواندن و ... را شامل می شود.</p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار&nbsp; ADHD با اختلال عصبی، رفتاری به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات CBMT شرکت کردند. ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. کودک در جلسات CBMT در ۲۰ جلسه به مدت ۳۰ دقیقه یک روز در هفته برگزار شد، شرکت کرد. &nbsp;جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران تشکیل گردید.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>نتایج تحلیل با اندازه‌گیری مکرر نشان داد CBMT بر&nbsp; اختلال ADHD کودک مؤثر است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل و همچنین تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین کل در پیش و پس آزمون با استفاده از آمار ویلکاکسون(BAI) نشان داد که اندازه اثر مداخلات CBMT در درمان ADHD زیاد است. &nbsp;داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>تجزیه وتحلیل شد.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست تمریناتCBMT کودک دچارADHD از راه اصلاح عملکرد مغزی کاهش، همچنین باعث بهبود وکاهش نشانه های پرخاشگری شده است. همراهی جلساتCBMT بر بهبود ADHD با اختلال عصبی رفتاری بعنوان بخش&nbsp; مهمی از درمان می باشد. &nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال&nbsp;نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال عصبی، رفتاری.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><u>&nbsp;</u></p> <p>3 سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- هاردمن&nbsp;، ۲۰۰۲</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.390 تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/389 <p>تعیین تاثیر موسیقی درمانی(MT) بر بهبود اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی(ADHD)، کودک ۴ تا ۵ سال با اختلال رشدی(مطالعه موردی)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1-سحاب تربتی(هنردرمانگر)</strong></p> <p><strong>پژوهشکده علوم تحقیقات مهارت وفناوری</strong></p> <p><strong>sahab.torbati@yahoo.com </strong><strong>ایمیل:</strong></p> <p><strong>2-پروانه یزدان پناه</strong></p> <p><strong>کارشناس ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب</strong></p> <p><strong>ایمیل:&nbsp; </strong><strong>parvaneh@gmail.com</strong><strong>2015</strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong></p> <p>اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. توجه بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می­دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;کودکان بیش فعال/نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث می­شوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.MT به عنوان یک درمان غیر دارویی رویکردی جدید در درمان بالینی برای&nbsp; ADHD که یکی از مهمترین موارد اختلال رشدی است، ارائه شده است.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>روش</strong>:</p> <p>پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بصورت مطالعه موردی پیش و پس آزمون از میان کودکان دچار ADHD با اختلال رشدی، به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی ساده بوده که در جلسات MT شرکت کردند.&nbsp;ارزیابی توسط دو آزمون آخن باخ و کانرز وپرسشنامه استاندارد رتبه بندی بالینی، مشاهده رفتاری، مشاهده والدینی و خودگزارش صورت گرفت.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> کودک در جلسات MT که 80 جلسه به مدت ۶۰ دقیقه دو روز در هفته برگزار می­شد، شرکت کرد. این جلسات در موسسه علوم و فنون هنردرمانى سحاب و بنیاد هنردرمانی بهزیستی تهران برگزارگردید.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>:</p> <p>میانگین جواب تستهای انجام شده در مقایسه با&nbsp;پیش از آموزشMT تفاوت معناداری داشته است. داده‌های بدست آمده از سنجش دو آزمون آخن باخ و کانرز با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون تست موسیقی درمانی سحاب <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>تجزیه و تحلیل شدند.</p> <p><strong>نتیجه گیری:</strong></p> <p>نتایج بیانگر اینست که تمریناتMT از راه اصلاح عملکرد مغز، باعث کاهش و بهبود نشانه‌های پرخاشگری، کمبود توجه و بیش فعالی شده است. همراهی جلساتMT بر بهبود ADHD با اختلال رشدی، بعنوان بخش مهمی از درمان به دنبال دارد.</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>کلمات کليدي</strong>:</p> <p>موسیقی درمانی، اختلال&nbsp;نارسایی توجه/بیش فعالی، اختلال رشدی.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>4&nbsp; 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;سحاب تربتی و همکاران، مرکز جامع آموزش هنردرمانی تهران ۱۴۰۱- پرسشنامه طراحی شده بر اساس مهارتهای دیداری/ شنیداری/گفتاری وحرکتی و همچنین انجام فعالیت های عملی و پرسش و پاسخ و مشاهدات بالینی،فرد محور&nbsp; و والد محور.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سحاب تربتی، Sahab.torbati@yahoo.com ، 09120857463، 02177955775</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>1- برجعلی، ۱۳۸۹</p> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>2- نیکخو، ۱۳۸۳</p> <p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>3- بارکلی ،۲۰۰۳</p> <p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>&nbsp;</p> پروانه یزدان پناه سحاب تربتي ##submission.copyrightStatement## 2024-02-02 2024-02-02 2 1 10.2015/.389 پيش¬بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب¬مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/397 <p style="direction: rtl;"><strong>چكيده </strong></p> <p style="direction: rtl;">هدف پژوهش حاضر بررسي پيش ­بيني بهزيستي ذهني مادران داراي كودكان عقب­ مانده بر اساس ذهن آگاهي و خودمهرباني بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران داراي کودکان کم ­توان ذهنی بودند که فرزندان آن­ها در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس آموزش و پرورش استثنایی شهر تبريز مشغول به تحصیل هستند. براي انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفي ساده استفاده شد و 110 نفر از مادران داراي كودك عقب­ مانده ذهني آموزش­ پذير و تربيت ­پذير از مدارس آموزش و پرورش شهر تبريز انتخاب شدند. براي جمع­ آوري داده­ها از پرسشنامه­ هاي بهزيستي ذهني مولوي و همكاران، ذهن­ آگاهي بائر و همكاران و خودمهرباني نف استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ذهن ­آگاهي و خودمهرباني با بهزيستي ذهني مادران داراي كودك عقب مانده ذهني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي ذهن­ آگاهي و خودمهرباني قادرند تغييرات متغير بهزيستي ذهني را پيش ­بيني كنند. بنابراين با افزايش ذهن­ آگاهي و خودمهرباني مي ­توان ميزان بهزيستي ذهني مادران را افزايش داد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> حمیده جنگجو ##submission.copyrightStatement## 2024-02-14 2024-02-14 2 1 10.2015/.397 اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/403 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پیش‌بینی اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان بود.</p> <p><strong>روش</strong>: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افرادی که در 3 ماهه زمستان 1401 که دارای کمردرد مزمن بوده و به کلینیک سناباد(مشهد) مراجعه کرده اند، بود که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و تعداد، 30 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش ما را تشکیل دادند. این 30 نفر به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، جلسات توانبخشی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه کیفیت زندگی(36 SF-) واروشربون( 1992) و خشنودی شغلی اسمیت (1969) بود. به ‌منظور تحلیل داده‌های این پژوهش از روش‌های فراوانی، انحراف معیار، میانگین و آزمون کوواریانس استفاده‌ شد. داده‌های آماری را با کمک روش‌های آماری و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ‌گرفتند</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>: نتایج نشان داد که اجرای برنامه توانبخشی بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی افراد دارای کمردرد مزمن اثربخش بوده است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد.</p> <p><strong>نتیجه گیری: </strong>نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اجرای برنامه توانبخشی بر روی افراد دارای کمردرد مزمن یک روش مناسب برای افزایش خشنودی شغلی و درنتیجه افزایش و بهبود کیفیت زندگی است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد. رویارویی با مشکلات به‌منظور کاهش، کنترل و پیشگیری از مسائل شغلی و زندگی افراد با افزایش آموزش های از قبیل توانبخشی امکان‌پذیر است تا بدین‌وسیله هم کیفیت خدمات درمانی ارتقاء یابد و هم رضایت‌مندی افراد مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی به‌طور چشمگیری افزایش یابد.</p> مریم دهقانی عیش آباد حسین اکبری امرغان ##submission.copyrightStatement## 2024-02-14 2024-02-14 2 1 10.2015/.403 بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی(ADHD) https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/420 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> پزوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی‌درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی (ADHD) شهر تهران انجام شد. <strong>روش</strong>: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دورۀ پیگیری بود. ۲۷ کودک با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی ۸ تا ۱۲ ساله به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR طی ۸ و ۱۰ جلسۀ ۴۵ دقیقه‌ای، به دو گروه آزمایش ارایه گردید. از پرسشنامۀ کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان کولیج (2002) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تک‌متغیری با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.<strong>یافته‌ها</strong>، آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR &nbsp;باعث افزایش معنی‌دار کنش‌وری اجرایی گردید، با این تفاوت که برنامۀ آموزشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک در ارتقای کنش‌وری اجرایی موفق‌تر از برنامۀ آموزشی بازی درمانی فلورتایم بود. <strong>نتیجه‌گیری،</strong>&nbsp;به نظر می‌رسد که توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR می‌توانند به عنوان مداخلات اثربخش جهت بهبود کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی محسوب شوند.</p> زهرا ترازی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-15 2024-02-15 2 1 10.2015/.420 تبیین تجارب بازگشت به کار در بیماران تحت دیالیز https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/408 <p>بازگشت به کار منجر به ایجاد احساس نیل به شرایط طبیعی در بیماران تحت دیالیز &nbsp;می­شود؛ بنابراین، بازگشت به کار بیماران تحت دیالیز بایستی تسهیل گردد. تسهیل بازگشت به کار نیازمند تعامل نزدیک کارکنان نظام سلامت، کارفرمایان و همکاران و اعضای خانواده با بازماندگان سرطان می­باشد. در این راستا، بایستی راهبردهای مؤثر بازماندگان سرطان در رابطه با بازگشت به کار تقویت و محیط­های کاری برای ورود بیماران تحت دیالیز با توجه به توانایی­ها و ظرفیت­های آنان بهسازی شوند.</p> بهروز رضائی ##submission.copyrightStatement## 2024-02-19 2024-02-19 2 1 10.2015/.408 رابطه تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/406 <p><strong>چکیده </strong></p> <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از این پژوهش &nbsp;تعیین رابطه تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بود.</p> <p><strong>روش:</strong> جامعه آماری شامل 300 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره ترنم زندگی و مرکز مشاوره همراز می باشد که از میان آن ها تنها بیمارانی که مشخصه های اضطراب فراگیر داشتند، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر حجم نمونه&nbsp; طبق نظر کلاین (۲۰۱۱) 110 انتخاب شد و روش نمونه گیری هدفمند بود.&nbsp; جهت جمع آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب فراگیراسپیتزر (2006 )، پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ، زستچ، ویداکر، واهل و اهلرس (2010) و مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی بوند و همکاران (2007) استفاده شد، جهت تحليل داده‌ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره) بهره گرفته شد.</p> <p><strong>یافته ها:</strong> نتایج حاصل نشان داد که بین انعطاف پذیری روانشناختی و تفکر ارجاعی با&nbsp; اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد (01/0P&lt;) و بین انعطاف پذیری شناختی با اضطراب فراگیر رابطۀ وجود دارد(01/0P&lt;) همچنین بین تفکر ارجاعی با اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد(01/0P&lt;).</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> با توجه به نتایج پژوهش نتیجه می شود که بین تفکر ارجاعی و انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد.</p> علی کبیری ##submission.copyrightStatement## 2024-02-19 2024-02-19 2 1 10.2015/.406 مکانیزم های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی: یک مطالعه پس رویدادی https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/348 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و افراد عادی شهر کرمانشاه بود</p> <p><strong>روش</strong>: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل دو گروه افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، گروه دوم افراد عادی که از بستگان افراد مبتلا به اعتیاد گروه اول در سال 1401 بودند. نمونه­ای به تعداد 120 نفر (60 نفر از افراد (مرد) تحت درمان با متادون و 60 نفر از افراد عادی و ابزارها ی پژوهش شامل پرسشنامه‏ مکارنیزم­های دفاعی اندروز و همکاران (1994)، حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، صمیمت زناشویی واکر و تامسون (1983) و احساس تنهایی راسل (1980) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‏های آماری توصیفی&nbsp; و آماری استنباطی آزمون تحليل واريانس چند متغيره یا مانوا استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها</strong>، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون و افراد عادی در مکانیزم­های دفاعی، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین مکانیزم دفاعی رشدیافته، حمایت اجتماعی، صمیمیت زناشویی افراد تحت درمان با متادون از افراد عادی پایین­تر و میانگین مکانیزم­های دفاعی رشدنایافته، روان­رنجور و احساس تنهایی، بالاتر از افراد عادی به دست آمد.</p> <p><strong>نتیجه گیری،</strong>&nbsp;از آنجاکه افراد مبتلا به اعتیاد از جایگاه اجتماعی مطلوبی بر خوردار نیستند و همین انزوا و احساس تنهایی بالا، عدم پذیرش از طرف اعضای خانواده، دوستان و اجتماع، می­تواند احتمال عود به مصرف و همچنین بدتر شدن شرایط مصرف را در آنان بیشتر کند.</p> محسن گل محمدیان ##submission.copyrightStatement## 2024-02-26 2024-02-26 2 1 10.2015/.348 تدوین مدل علّی از رابطه بین کیفیت خواب و فرسودگی هیجانی با میانجی¬گری سبک¬های شناختی در پرستاران مبتلا به سندرم خستگی مزمن https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/423 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اختلالات روان­تنی از جمله اختلالات ناتوان کننده و پر شیوع در عصر حاضر می­باشند. این اختلالات همچون سندرم خستگی مزمن ناتوان کننده بوده و باعث تحلیل جسمانی و روانی می­شود. این دسته از اختلالات منشأ روانی داشته و مهم­ترین راه جهت کاهش این دست از اختلالات مداخلات روانشناختی می­باشد. در این میان پرستاران که در خط مقدم سیستم بهداشت و درمان هستند، بیش از پیش با اختلالات روانتنی و به خصوص سندرم خستگی مزمن دست و پنجه نرم می­کنند. هدف از این پژوهش تدوین مدل علی از رابطه بین کیفیت خواب و فرسودگی هیجانی با میانجی­گری سبک­های شناختی در پرستاران مبتلا به سندرم خستگی مزمن می­باشد.این پژوهش مستخرج از رساله دکتری مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می­باشد.<strong> روش</strong>: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و گذشته­نگر است. در خصوص روش آماری برای سؤال پژوهش و برای ترسیم مدل نهایی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نمونه­گیری غیر تصادفی و به صورت در دسترس (به دلیل خاص بودن نوع اختلال) و 291 نفر می­باشد. در این پژوهش از ابزارهایی از قبیل پرسشنامه های کیفیت خواب پتسبرگ(1989)، فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون(1981) و سبک­های شناختی کلب (1982) استفاده شد. تمامی ابزارهای ذکر شده دارای روایی و پاپایی تأیید شده در پژوهش­های داخلی و خارجی می­باشد.<strong> یافته‌ها</strong>: یافته­های پژوهش نشان داد که کیفیت خواب به صورت تنها و مستقیم نمی تواند فرسودگی هیجانی را پیش­بینی کند و مسیرهای غیر مستقیم مدل معنادار است و این نشان از میانجی­گر بودن سبک­های شناختی در مدل دارد(05/0P&lt; ) یعنی کیفیت خواب با میانجی­گری سبک­های شناختی می­تواند فرسودگی هیجانی را پیش بینی کند. همچنین کلیه فرضیات پژوهش تأیید شد و مسیرهای مستقیم معنادار بود. <strong>نتیجه­گیری</strong>:&nbsp;نتایج نشان می­دهد که با توجه به یافته­های پژوهش برای کاهش فرسودگی هیجانی در حرفه پرستاری باید به نوع سبک­های شناختی توجه داشت که این مهم در نهایت می­تواند باعث کاهش نشانه­های فرسودگی هیجانی و افزایش کیفیت خواب در پرستاران شود.</p> حسین فکوری حاجی یار ##submission.copyrightStatement## 2024-02-26 2024-02-26 2 1 10.2015/.423