1.
ابوالفتحی ممتاز ی. بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای. Tavan [اینترنت]. 4ژانویه2024 [ارجاع شده 18ژوئن2024];2(1). Available from: https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/355