خشامن فاطمه, بهمنی بهمن, و حریری داوود. “بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2, no. 1 (آوریل 16, 2024). دسترسی ژوئن 18, 2024. https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/505.