ابوالفتحی ممتاز یداله. “بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2, no. 1 (ژانویه 4, 2024). دسترسی ژوئن 18, 2024. https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/355.