فنائی زهرا, و یعقوبی ابوالقاسم. “الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2, no. 1 (سپتامبر 27, 2023). دسترسی ژوئن 18, 2024. https://www.tavan2021.ir/index.php/hamayesh/article/view/274.