خشامن ف., بهمنی ب., و حریری د. “بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 2, ش 1, Apr. 2024, doi:10.2015/.505.