میراکبری شیرآباد س. ح. “رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 2, ش 1, Apr. 2024, doi:10.2015/.498.