ابوالفتحی ممتاز ی. “بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, ج 2, ش 1, Jan. 2024, doi:10.2015/.355.