[1]
خشامن ف., بهمنی ب., و حریری د., “بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.