[1]
میراکبری شیرآباد س. ح., “رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.