میراکبری شیرآباد س. ح. (2024) “رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). doi: 10.2015/.498.