ابوالفتحی ممتاز ی. (2024) “بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای”, دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). doi: 10.2015/.355.