میراکبری شیرآباد سید حسین. 2024. “رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2 (1). https://doi.org/10.2015/.498.