ابوالفتحی ممتاز یداله. 2024. “بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2 (1). https://doi.org/10.2015/.355.