فنائی زهرا, و یعقوبی ابوالقاسم. 2023. “الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401”. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران 2 (1). https://doi.org/10.2015/.274.