میراکبری شیرآباد س. ح. رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, v. 2, n. 1, 14 abr. 2024.