خشامن ف., بهمنی ب., & حریری د. (2024). بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). https://doi.org/10.2015/.505