میراکبری شیرآباد س. ح. (2024). رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). https://doi.org/10.2015/.498