ابوالفتحی ممتاز ی. (2024). بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). https://doi.org/10.2015/.355