فنائی ز., & یعقوبی ا. (2023). تأثير آموزش مهارت های آگاهي واج شناختي بر مهارت های زبان دریافتی و تمییز شنیداری در دانش آموزان پسر نارسانویس پايه سوم ابتدايي شهر همدان در سال تحصیلی 1401-1400. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, 2(1). https://doi.org/10.2015/.275