(1)
خشامن ف.; بهمنی ب.; حریری د. بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران. Tavan 2024, 2.