(1)
میراکبری شیرآباد س. ح. رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. Tavan 2024, 2.