(1)
ابوالفتحی ممتاز ی. بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای. Tavan 2024, 2.