[1]
خشامن ف., بهمنی ب. و حریری د. 2024. بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 2, 1 (آوریل 2024). DOI:https://doi.org/10.2015/.505.