[1]
میراکبری شیرآباد س.ح. 2024. رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 2, 1 (آوریل 2024). DOI:https://doi.org/10.2015/.498.