[1]
ابوالفتحی ممتاز ی. 2024. بررسی مقایسه ای اثربخشی مداخلات روان درمانی بر اضطراب و افسردگی سالمندان: مرور دامنه ای. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 2, 1 (ژانویه 2024). DOI:https://doi.org/10.2015/.355.