[1]
فنائی ز. و یعقوبی ا. 2023. الف بررسی تأثیر آموزش تفکر خلاق(اسکمپر و سينکتيکس) بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1400-1401. دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران. 2, 1 (سپتامبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.274.