رابطه بین تعارض والد-فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان متوسطه اول

  • سید حسین میراکبری شیرآباد 1
  • 1 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-19

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به عنوان یکی از معضل ها و مشکلات اجتماعی در بین افراد جوامع به ویژه نوجوانان و جوانان شایع شده است که می تواند آسیب های گوناگونی در زمینه های شغلی، اجتماعی، قانونی و بهداشتی به وجود بیارد. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تعارض والد-فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول بود.

روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش را 356 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول تشکیل می دادند که به روش کوکران از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های: پرسشنامه تعارض با والدین(CP) و پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد بودند.

 یافته‌ها، برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس بين تعارض والد فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر   (180/8= (3،352) F (05/0>P))  به دست آمد که معنادار می باشد.

نتیجه گیری، نتیجه به دست آمده در این فرضیه نشان داد که بین تعارض والد-فرزند و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معناداری وجود دارد، طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش هر چه مقدار تعارضات بین والد-فرزند در خانواده بیشتر باشد و هر چه قدر آرامش و صمیمیت بین اعضای خانواده به خصوص بین فرزندان با والدین کمتر باشد احتمال گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دوره متوسطه اول افزایش پیدا خواهد کرد و در آینده آن ها نیز اثرگذار خواهد بود.

کلمات کلیدی: گرایش به مصرف مواد مخدر، تعارض والد-فرزند، صمیمیت، اعتیاد

ارجاع به مقاله
[1]
میراکبری شیرآباد س. ح., “رابطه بین تعارض والد-فرزند با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان متوسطه اول”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 6