نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان

  • سمیه عابدینی مزرعه 1
  • 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-20

چکیده

زمینه و هدف: ما در عصری زندگی می کنیم که شاهد استفاده روزافزون اعضای خانواده از شبکه های اجتماعی به خصوص نوجوانان هستیم. عصري که در آن شکل گیري شبکه هاي گوناگون اجتماعي آنلاین، شیوه هاي ارتباطي و اطلاع رساني نویني به عرصة گستردة ارتباطات اجتماعي معرفي کرده است و به نظر مي­رسد، یکي از عواملي که مي­تواند در عملکرد والدین نقش داشته باشد، میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي است. روابط و عملکرد مناسب والدین براي سلامتی فرد و خانواده و جامعه ضروري است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان می باشد.

روش: این پژوهش از منظر اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه والدین دارای فرزند نوجوان منطقه 2 شهر تهران بود. با توجه به اینکه برای مطالعات آزمایشی و نیمه آزمایشی که به صورت گروهی اجرا می‌گردد. حجم نمونه برابر با حداقل ۱۵ نفر (برای هر گروه) پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر نیز حجم گروه‌های آزمایش و گروه کنترل جمعاً شامل ۳۰ نفر (هر گروه ۱۵ نفر) بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامة ارزیابی کارکردهای اجرایی روانشناسی بارکلی جهت سنجش عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی شد.

یافته‌ها: یافته‌های اصلی و مهم پژوهش نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان تأثیر دارد و باعث افزایش خود مدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی

خودنظم­جویی هیجان و نمرة کل کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود. همان نتایج در آزمون پیگیری مشاهده شد که نشان دهندة تداوم اثرات توان‌بخشی شناختی بر سازه‌های مذکور می‌باشد.

نتیجه­گیری: شبکه های اجتماعی می‌تواند به عنوان یک رویکرد موثر جهت توان‌بخشی شناختی نوجوانان و همچنین بهبود خودمدیریتی زمان، خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکترلی/ بازداری، خودانگیزشی و خودنظم­جویی هیجان نوجوانان می­شود.

 کلمات کليدي: شبکه های اجتماعی، عملکرد والدین، توانبخشی شناختی، نوجوانان.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، عملکرد والدین، توانبخشی شناختی، نوجوانان.

ارجاع به مقاله
[1]
عابدینی مزرعه س., “نقش شبکه های اجتماعی بر عملکرد والدین در توانبخشی شناختی نوجوانان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 1