رابطه هوش هیجانی و عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

  • علیرضا همایونی 1
  • سارا همایونی 2
  • مهدیه ذبیح زاده 3
  • مبینا علیزاده 4
  • 1 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گز، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
  • 4 دانشجوی کارشناسی بهداشت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-18

چکیده

چکیده

هدف: اعتیاد به اینترنت یک اعتیاد رفتاری است که در آن فرد به استفاده از اینترنت یا سایر ابزارهای آنلاین به عنوان روشی ناسازگار برای مقابله با استرس های زندگی وابسته می شود. اعتیاد به اینترنت به تعامل بیش از حد و اجباری با دنیای آنلاین اشاره دارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پرداخته است. روش: جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه تشکیل می دادند که 81 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه عدم استقلال و آزمون هوش هیجانی شاته پاسخ دادند. داده ها با فرمول همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار و بین هوش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود بر نقش هیجان‌های مثبت در محیط‌های تحصیلی به منظور کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان تاکید شود.

کلیدواژه: هوش هیجانی، عدم استقلال، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، عدم استقلال، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان

ارجاع به مقاله
[1]
همایونی ع., همایونی س., ذبیح زاده م., و علیزاده م., “رابطه هوش هیجانی و عدم استقلال با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 28