اثربخشی فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی بر اضطراب و سلامت عمومی بیماران ضایعه نخاعی

  • فاطمه خشامن 1
  • سروش حسنکی پور 2
  • جواد کاظمی 3
  • مجتبی عباسی اصل 4
  • علیرضا کریم پور وظیفه خورانی 5
  • سعید ولوی 6
  • 1 دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-16

چکیده

مقدمه و هدف: ضایعه نخاعی از جمله معلولیت هایی است که افراد را با طیف وسیعی از مشکلات جسمی، حرکتی و روانی درگیر می کند. افسردگی، انزوای اجتماعی و اضطراب را شاید بتوان در زمره مهم ترین پیامدهای منفی این اختلال در نظرگرفت. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی بر کاهش اضطراب و افزایش سلامت عمومی در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی می باشد.

 

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه آزمایشی میباشد که برروی 40 بیمار ضایعه نخاعی انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه فیزیوتراپی گروهی(n=20) و فیزیوتراپی انفرادی(n=20) تقسیم شدند و سپس برای یک گروه، فیزیوتراپی گروهی و برای گروه دیگر فیزیوتراپی انفرادی انجام شد. قبل و بعد از اجرای فیزیوتراپی، پیش آزمون و پس آزمون برای هردوگروه انجام شد. از پرسشنامه اضطراب زانگ و پرسشنامه سلامت عمومی به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید و به منظور استخراج نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

یافته ها: مقایسه میانگین های دو گروه پس از اپایان مطالعه نشان داد که فیزیوتراپی گروهی برای کاهش اضطراب در بیماران ضایعه نخاعی در سطح 01/0 P< معنادار است. اما فیزیوتراپی انفرادی باعث افزایش اضطراب در این بیماران شده است. درحالیکه روش درمانی فیزیوتراپی انفرادی در افزایش سلامت عمومی بیماران ضایعه نخاعی موثرتر از روش درمانی فیزیوتراپی گروهی بوده است.

نتیجه گیری: فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی باعث کاهش اضطراب بیماران شده اما فیزیو تراپی انفرادی در افزایش سلامت عمومی در مقایسه با فیزیوتراپی گروهی، موثرتر بوده است.

کلمات کلیدی: اضطراب ، سلامت عمومی، فیزیوتراپی، درمان گروهی، درمان انفرادی

ارجاع به مقاله
[1]
خشامن ف., حسنکی پور س., کاظمی ج., عباسی اصل م., کریم پور وظیفه خورانی ع., و ولوی س., “اثربخشی فیزیوتراپی گروهی در مقایسه با فیزیوتراپی انفرادی بر اضطراب و سلامت عمومی بیماران ضایعه نخاعی”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 13