بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران

  • فاطمه خشامن 1
  • بهمن بهمنی 2
  • داوود حریری 3
  • 1 دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
  • 2 دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-16

چکیده

مقدمه: سالمندان با گذر از دوران میان‌سالی و کهولت، با چالش‌های متعددی از جمله "سندروم آشیانه خالی" مواجه می‌شوند. این پدیده که با احساس تنهایی، غم و انزوا پس از ترک فرزندان از خانه توصیف می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات روانشناختی از جمله "اضطراب وجودی" گردد.

هدف: این پژوهش به بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران می‌پردازد.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است. 210 نفر از سالمندان ساکن تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش سطح اضطراب وجودی، سبک‌های دلبستگی و شدت سندروم آشیانه خالی از پرسشنامه‌های اضطراب هستی (ثانی، بهمنی، 1394)، سبک دلبستگی (کولینز و رید 1990) و سندروم آشیانه خالی (خشامن و همکاران 1402) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 26 و LISREL 8.8 تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب وجودی و سندروم آشیانه خالی (0.613) و بین اضطراب وجودی و سبک‌های دلبستگی ناایمن (0.543) همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و سندروم آشیانه خالی (0.385) همبستگی مثبت مشاهده شد.

تحلیل مسیر نشان داد که اضطراب وجودی نه تنها به طور مستقیم (0.120) بلکه به طور غیرمستقیم (0.310) و از طریق سبک دلبستگی بر سندروم آشیانه خالی اثرگذار است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اضطراب وجودی می‌تواند از طریق تشدید سبک‌های دلبستگی ناایمن، سندروم آشیانه خالی را در سالمندان تشدید کند.

کلمات کلیدی: اضطراب وجودی، سندروم آشیانه خالی، سبک‌های دلبستگی، سالمندان

ارجاع به مقاله
[1]
خشامن ف., بهمنی ب., و حریری د., “بررسی نقش میانجی "سبک های دلبستگی" در ارتباط بین "اضطراب وجودی" و "سندروم آشیانه خالی" در سالمندان ساکن تهران”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 9

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده