رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان

  • سید حسین میراکبری شیرآباد 1
  • 1 اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-14

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در بین افراد جامعه ها به ویژه جوانان و نوجوانان گسترش یافته است که می تواند مشکلات  مختلف اجتماعی، قانونی، شغلی و بهداشتی به وجود بیارد. در همین راستا، هدف از این پژوهش انجام شده بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهش را 356 نفر از نوجوانان  که شامل دانش آموزان مقطع متوسطه اول مدارس شهرستان لاهیجان بوده اند تشکیل می دادند که به روش کوکران از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد، پرسشنامه سبک های هویت(ISI-6G) بودند.

 یافته‌ها، برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از قبیل انحراف استاندارد، فراوانی، میانگین و آزمون های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتیجه حاصل از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس بين سبک های هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر( 748/134= (351،4) (05/0>P)) به دست آمده نشان از معنادار بودن می باشد.

نتیجه گیری، نتیجه به دست آمده در این فرضیه نشان داد که بین سبک های هویت یابی نوجوانان و گرایش به مصرف مواد مخدر ارتباط معناداری وجود دارد، طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه منفی با گرایش به مصرف مواد مخدر داشته اند و همچنین تعهد نیز رابطه ی منفی به گرایش به مصرف مواد مخدر دارد از سوی دیگر هویت سردرگم/اجتنابی رابطه مثبت با گرایش به مصرف مواد دارد.

کلمات کلیدی: گرایش به مصرف مواد مخدر، تعارض والد-فرزند، سبک های هویت یابیگرایش به مصرف مواد مخدر، تعارض والد-فرزند، سبک های هویت یابی

ارجاع به مقاله
[1]
میراکبری شیرآباد س. ح., “رابطه بین سبکهای هویت یابی با گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 18