مقایسه دشواری تنظیم هیجانی، تاب¬آوری و ابراز وجود در افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی

  • لیلا بخشی سورشجانی 1
  • 1 گروه روان شناسی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-15

چکیده

زمینه و هدف: معلولیت­های جسمی و حرکتی به عنوان یک آسیب جنبه­های مختلف زندگی فرد معلول را محدود می­کند. آسیب­های جسمی - حرکتی، شامل آسیب­هایی است که به علت نابهنجاری مادرزادی، بیماری و علل دیگر وجود می­آیند. معلولیت، امکان حرکت و مشارکت افراد معلول را در روند کلی فعالیت‌های فردی و اجتماعی، دشوار یا غیرممکن می‌سازد.اما مهم‌تر از این‌ها موانعی است که در محیط‌های روانی – اجتماعی فرد معلول وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه دشواری در تنظیم هیجانی، تاب­آوری و ابراز وجود در افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز بود.

روش: تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر بود (100 نفر با ناتوانی جسمی- حرکتی و 100 نفر افراد عادی) که با روش نمونه گیری هدفمند و از میان جامعه مذکور انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق حاضر پرسشنامه دشواري در تنظیم هیجانی گراتز (2004)، پرسشنامه پرسشنامه تاب­آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه ابراز وجود هرزبرگر و همکاران (1984) بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA)استفاده شد.

یافته‌ها، نتایج نشان داد بین افراد با ناتوانی جسمی - حرکتی و افراد عادی از نظر مشكلات در مديريت رفتارهاي هدفمند، مشكلات در كنترل تكانه، نداشتن آگاهي هيجاني، عدم دسترسي به راهبردهاي تنظيم هيجاني و نداشتن وضوح هيجاني تفاوت معنی­دار وجود دارد(0.01> p)و این تفاوت به نفع گروه افراد عادی بود. میانگین نمرات تاب­آوری افراد معلول بیش از افراد عادی بود(0.01> p). تحلیل یافته­ها نشان داد که بین افراد با ناتوانی جسمی - حرکتی و افراد عادی از نظر ابراز وجود تفاوت معنی­دار وجود دارد(0.01> p)و این تفاوت به­نفع  گروه افراد عادی بود.

نتیجه گیری، با توجه به نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش داشتن معلولیت جسمی و حرکتی می­تواند برای هر شخصی محدودیت­هایی ایجاد و بروز مناسب و به موقع هیجانات را دچار چالش کند. افراد معلول جسمی همیشه درگیر تنش­ها و تنیدگی­های زیادی در طول زندگی خود هستند. بنابراین تلاش می­کنند زندگی­شان را به­گونه­ای مدیریت ­کنند که توانایی تحمل و شکیبایی خود را در چنین موقعیت­هایی افزایش دهند. با توجه به تاثیر معلولیت بر ابراز وجود، این موضوع می­تواند بر مشارکت اجتماعی افراد معلول اثر منفی داشته باشد.

کلمات کلیدی: دشواری در تنظیم هیجانی، تاب¬آوری، ابراز وجود، ناتوانی جسمی- حرکتی

ارجاع به مقاله
[1]
بخشی سورشجانی ل., “مقایسه دشواری تنظیم هیجانی، تاب¬آوری و ابراز وجود در افراد با ناتوانی جسمی- حرکتی و افراد عادی”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 23