مقایسه صفات شخصیتی مبتنی بر DSM-5، کیفیت زندگی و پریشانی روان¬شناختی در معلولین جسمی و ناشنوا

  • هاجر لک کمری 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-16

چکیده

افراد دارای انواع مختلف معلولیت متفاوت و ناهمگون هستند و تجربه معلولیت ناشی از تعامل عوامل سلامتی، شخصی و محیطی به طور قابل توجهی متفاوت است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5، کیفیت زندگی و پریشانی روان­شناختی در بین معلولین جسمی و ناشنوا انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه علی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل دانشجویان معلول جسمی و ناشنوای شاغل به تحصیل در دو دانشگاه تهران و فرشتگان در نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 بود؛ که از این میان 100 نفر واجد شرایط  به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند (50 دانشجوی معلول جسمی و 50 دانشجوی ناشنوا). ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5 (کروگر و همکاران، 2012)، مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996) و مقیاس پریشانی روان‌شناختی (کسلر 2002) بود. تحلیل داده­ها در نرم­افزار SPSS نسخه 24 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس صورت گرفت. یافته­ها نشان داد در صفات شخصیتی مبتنی بر دی.اس.ام-5 (001/0>p) و کیفیت زندگی (031/0>p) بین دانشجویان با معلولیت جسمانی و ناشنوا تفاوت معناداری وجود دارد. در پریشانی روان‌شناختی بین دو گروه اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (457/0>p). به نظر می­رسد حضور در دانشگاه ویژه افراد ناشنوا- دانشگاه فرشتگان- جامعه افراد ناشنوا را از انگ و تبعیض محافظت می­کند و در عین حال تعاملات اجتماعی بین افراد ناشنوا و کم­شنوا را افزایش می­دهد که می‌تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش صفات نابهنجار شخصیتی دانشجویان ناشنوا در مقایسه با افراد معلول جسمانی که در دانشگاه تهران به تحصیل اشتغال دارند، اثرگذار باشد.

کلمات کلیدی: صفات شخصیتی، کیفیت زندگی، معلولیت، جسمانی، ناشنوا.

ارجاع به مقاله
[1]
لک کمری ه., “مقایسه صفات شخصیتی مبتنی بر DSM-5، کیفیت زندگی و پریشانی روان¬شناختی در معلولین جسمی و ناشنوا”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 4