پیش بینی اعتیاد به بازی‌های رایانه ای بر اساس اضطراب اجتماعی در نوجوانان

  • محمدجابر سالاری گوهرریزی 1
  • پرستو مرادی 2
  • محمدهادی حق جو 3
  • سیدعلی حسینی 4
  • 2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی خوارزمی تهران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-18

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بازی‌های آنلاین در زندگی امروزی، انجام مطالعات مختلف در زمینه اعتیاد به این دسته از بازی‌ها  اهمیت یافته است. در این پژوهش، تأثیر اضطراب اجتماعی بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین با توجه به نقش تعدیل‌گر جنسیت بررسی شده است.

روش‌شناسی:  این پژوهش به روش همبستگی از نوع مدل مدلات ساختاری بود. تعداد 259 نفر در رده ی سنی 12 تا 18 سال شرکت کردند و  از پرسشنامه‌های اعتیاد به بازی‌های آنلاین  وانگ و چانگ (2002)، اضطراب اجتماعی لاجرکا (1999) و احساس تنهایی راسل (1980) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با اعتیاد به بازی‌های آنلاین در ارتباط هستند. در زنان، اضطراب اجتماعی با اعتیاد معنادار بود، درحالیکه در مردان این رابطه معنادار نبود و نقش تعدیلگری جنسیت تأیید شد.

نتیجه‌گیری: باتوجه‌به پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود تدابیر پیشگیری و مداخله در اعتیاد به بازی‌های آنلاین با تأکید بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی انجام شود. همچنین، برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی برای نوجوانان می‌توانند تأکید بیشتری بر تفاوت‌های جنسیتی داشته باشند تا به نحو بهتری به نیازهای مختلف گروه‌های جنسیتی پاسخ دهند.

کلمات کلیدی: اعتیاد به بازی‌های آنلاین، اضطراب اجتماعی، نوجوانان

ارجاع به مقاله
[1]
گوهرریزی م. س., مرادی پ., حق جو م., و حسینی س., “پیش بینی اعتیاد به بازی‌های رایانه ای بر اساس اضطراب اجتماعی در نوجوانان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 15