اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون

  • نیکا شاهسون 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-09

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات­مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون بود. در این پژوهش جامعه آماری تمامی بیماران مبتلا به سرطان خون که به بیمارستان­های لبافی نژاد و نیکان شهر تهران، نمونه پژوهش تعداد 30 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام به تعداد 15نفر) با شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای گردآوري داده­ها شامل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991)، جرات مندی گمبریل و ریچی (1975)، بهزیستی روانشناختی ریف (1980) و خلاصه ای از پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود.داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار 24 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون اثربخش است.

کلمات کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، امید به زندگی، جرات مندی، بهزیستی روانشناختی

ارجاع به مقاله
[1]
شاهسون ن., “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی، جرات مندی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان خون”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 7