رویکردهای پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی در حرف پزشکی و پرستاری

  • فاطمه رحمانی 1
  • 1 دانشجو
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-09

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه مشارکت در بخش بهداشت و درمان کاری پر معنا و رضایت بخش می‌باشد اما افراد مشغول در حرف پزشکی و پرستاری به دلیل ماهیت کارشان  در خطر بالای فرسودگی شغلی قرار دارند.طبق تعریف WHO فرسودگی ، سندروم ناشی از استرس مزمن و مدیریت نشده محل کار مطرح شده است تا ناشی از شرایط پزشکی فرد  و افراد مبتلا  به آن در خطر بالای بیماری‌های ذهنی قابل تشخیص مثل افسردگی، اضطراب و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. یکی از پیامد های مهم آن،ترک شغل و بحران نیروی کار میباشد. پس راه‌های پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی مورد نیاز جامعه بوده و از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است.

روش: مطالعه حاضر از نوع مرور دامنه ای است که با واژگان کلیدیprofessional burnout, prevention, combat, nursing   که در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Scopus, Google  scholar, Web of science  انجام شده است و بازه زمانی از سال 2000 تا 2023 می باشد.

یافتهها. طبق پژوهش‌های انجام شده در حوزه پرستاری %39 پرستاران از سطوح ناکافی پرسنل، 57% از توزیع نامناسب بار کاری و 54% دیگر عقیده داشتند که آنها مجبور به تحمل بار کاری شدید می‌باشند. پیامدهای فرسودگی شغلی علاوه بر تهدید سلامتی شامل خستگی عاطفی، احساس ناکارآمدی ، اختلال کیفیت زندگی کاری و کاهش امنیت و رضایت بیماران میباشد. رویکردهای مقابله با فرسودگی  در سه سطح سازمانی ،فردی و گروهی و توانبخشی مطرح می‌شود. مداخلات در سطح سازمانی شامل توسعه مهارت های نظارتی و اجرایی مدیران و کارکنان  و شناسایی ریسک‌های ابتلا به فرسودگی می‌باشد.

در سطح فردی ارتقاء سطح سواد عاطفی ، برقراری روابط اجتماعی سالم و در سطح گروهی برگزاری راند های شوارتز که برمبنای انعکاس وجوه عاطفی و اجتماعی کار در بخش درمان می باشد مطرح می گردد .در سطح سوم ، توانبخشی به افرادی که نوعی فرسودگی شغلی را تجربه کرده‌اند و کمک به بازگشت دوباره آنها به محیط کار را مورد توجه قرار می‌دهد .

نتیجه گیری:  فرسودگی پاسخی به استرس موجود در محل کار است و لزوم اجرای مداخلات را در پی دارد. فرسودگی شغلی دارای ابعاد مختلفی مثل فرسودگی عاطفی ، احساس بدبینی و کناره‌گیری از شغل ، حس غیر موثر بودن و عدم موفقیت دارد هم چنین فرایندی پیشرونده است تا اینکه مجموعه مجزا از علائم باشد. برخی از راهکارها عبارتند از: کمک به شاغلین حرف پزشکی در تعیین اهداف خود ، ایجاد گروه‌های همتا در خصوص پشتیبانی لازم ، رویکردهای مبتنی بر بازیابی فعال و گنجانیدن امکانات ورزشی هوازی .شش حوزه مطرح شده توسط چارچوب سلامت، امنیت و محیط عبارتند از: بار کاری ثابت، انتخاب و کنترل، شناخت و پاداش، انجمن کار حمایتی، انصاف، احترام و عدالت اجتماعی، کار معنادار و با ارزش.

کلمات کلیدی: پیشگیری ، فرسودگی شغلی ، مقابله ،حرف پزشکی ،پرستاری

ارجاع به مقاله
[1]
رحمانی ف., “رویکردهای پیشگیری و مقابله با فرسودگی شغلی در حرف پزشکی و پرستاری”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 33