فراتحلیل اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب در افراد دارای تجربه سوگ

  • سیده اعظم حسینی 1
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-09

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی از نوع فراتحلیل بود. جامعه موردمطالعه در بخش مبانی نظری و پیشینه کتب، پایان نامه ها و مقالات مرتبط با موضوع و نمونه تحقیق کتب، پایان نامه ها و مقالاتی بود که در قسمت منابع معرفی شده اند. جامعه مورد مطالعه در بخش داده های تحقیق شامل یافته های کلیه پژوهش های انجام شده در حوزه طرحواره ها و اضطراب افراد دارای سوگ در داخل و خارج کشور و نمونه تحقیق شامل پژوهش هایی بود که بین سال های 2018 تا 2022 انجام شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری و داده های تحقیق در بخش پیشینه، کتابخانه‌ای و ابزار جمع‌آوری فیش بود. برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودارها و شاخص­های میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده‌ها از روش فراترکیب در قالب ترکیب داده‌های کمی پژوهش‌های مورد مطالعه استفاده شد. داده‌های جمع­آوری­شده با روش اندازه اثر، تفاوت ميانگين استاندارد شده يا d کوهن برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحليل قرار گرفتند. يافته‌ها نشان ميانگين اندازه اثرات ثابت برابر 798/1 و برای اثرات تصادفی برابر 899/1 که است که هر دو در سطح 001/0 معنی‌دار است. یعنی در مجموع پژوهش های مورد بررسی، طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ تأثیر مثبت و معنی داری داشته و بر اساس ملاک های کوهن برای تفسير معنی داری عملی اندازه اثر، ميانگين اندازه اثر پژوهش حاضر را می توان به عنوان تأثير زياد طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب افراد دارای تجربه سوگ تفسير کرد. با توجه به یافته این پژوهش، پیشنهاد می‌شود مسئولین و متصدیان مربوطه با برگزاری کارگاه‌های طرحواره درمانی هیجانی برای افراد دارای تجربه سوگ موجبات بهبود اضطراب آن­ها و در نهایت کیفیت زندگی آنان را فراهم نمایند.

کلمات کلیدی: طرحواره درمانی، اضطراب، افراد دارای سوگ

ارجاع به مقاله
[1]
اعظم حسینی س., “فراتحلیل اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اضطراب در افراد دارای تجربه سوگ”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 21