نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده

  • زینب عامری 1
  • منوچهر هاشم زاده 2
  • 1 دانشگاه علوم پزشكي آبادان، آبادان، ایران
  • 2 دكتراي مديريت دولتي (منابع انساني)
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-21

چکیده

زمینه و هدف: افکار خودکشی، یک موضوع حساس است که نیازمند تحقیقات گسترده و دقیق است. این پدیده مخرب می‌تواند به ناگوارترین شکل، بر روی روان و جسم افراد تأثیر گذار باشد و درک عمیقی درباره علت‌ها و راهکارهای پیشگیری آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده انجام شد.

روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که با اهداف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان دختر افسرده ماهشهر در سال تحصیلی 1402-1403 بود. با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش در مجموع 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب  و به ابزارهای پژوهش که شامل پرسشنامه‌های افسردگی (بک، 1961)، افکار خودکشی (بک، 1961)، ذهن‌آگاهی (بائر و همکاران، 2006)، استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) بود که به صورت برخط در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت. داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار spss26 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها، نتایج نشان داد بین ذهن‌آگاهی و افکار خودکشی نوجوانان افسرده رابطه منفی معنی‌دار (0۰۱/0>P) و بین استرس ادراک شده و افکار خودکشی نوجوانان افسرده رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (0۰۱/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده نقش دارند (0۰۱/0>P). ذهن‌آگاهی نقش مهمتری در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده داشت.

نتیجه گیری، به طور کلی نتایج از نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده و در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده حمایت می‌کند و می‌تواند مداخلات موثر در درمان افسردگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: ذهن‌آگاهی، استرس ادراک شده، افکار خودکشی، نوجوانان افسرده

ارجاع به مقاله
[1]
عامری ز. و هاشم زاده م., “نقش ذهن‌آگاهی و استرس ادراک شده در پیش‌بینی افکار خودکشی نوجوانان افسرده”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 41