نقش معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بیماران ضایعه نخاعی

  • زینب عامری 1
  • محمد حیاتی 2
  • اشرف باقری 3
  • 1 دانشگاه علوم پزشكي آبادان، آبادان، ایران
  • 2 دکتری مشاوره، دانشگاه اراک، موسس مرکز توانبخشی فردوس شهرستان ماهشهر، خوزستان، ایران
  • 3 دکترای سلامت دانشگاه بین الملل خرمشهر، موسس مرکز خدمات بهزیستی (توانمندسازی معلولین آسیب نخاعی)، خوزستان، اهواز، ایران.
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-21

چکیده

پیش‌زمینه: مراقبت‌های روانی و روان‌شناختی مناسب بهزیستی بیماران ضایعه‌نخاعی کمک زیادی می‌کند و بهبود آنها را تسریع می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی انجام شد.

مواد و روش: جامعه آماری پژوهش متشکل از بیماران ضایعه نخاعی خوزستان بود. با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه، ۱04 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی(ریف، 1989)، معنای زندگی (استیگر و همکاران، ٢٠٠٦)، امید (اسنایدر و همکاران، 1991) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss26 تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین معنای زندگی و بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی رابطه مثبت معنی‌دار (0۰۱/0>P) و بین امید و بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (0۰۱/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی رواشناختی بیماران ضایعه نخاعی نقش دارند (0۰۱/0>P).

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده لزوم استفاده و توجه به برنامه‌های ساختاریافته و همکاری با متخصصان مراقبت‌های بهداشتی برای رشد شخصی و انعطاف‌پذیری را در این جمعیت بیمار برجسته می‌کند.

کلمات کلیدی: معنای زندگی، امید، بهزیستی روانشناختی، ضایعه نخاعی

ارجاع به مقاله
[1]
عامری ز., حیاتی م., و باقری ا., “نقش معنای زندگی و امید در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بیماران ضایعه نخاعی”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 3