تجارب مشاوران مدارس در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستانی: چالش‌ها و راه‌کارها

  • علی عظیمی 1
  • مهتاب بهاروند 2
  • اسماعیل سعدی پور 3
  • 1 کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • 2 کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • 3 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-10

چکیده

مقدمه: نوجوانان مهاجر افغان معمولاً با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و مشاورانی که با این گروه از نوجوانان کار می‌کنند با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو هستند لذا به‌منظور حمایت از این گروه آسیب‌پذیر نیازمند آگاهی و آمادگی کافی هستیم.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب مشاوران مدرسه در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستانی صورت گرفت.

روش: به‌منظور انجام این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل ۱۰ مشاور مدرسه متوسطه اول و متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بودند كه از طريق روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه موردمطالعه در این پژوهش مشاوران مدرسه‌ای را شامل شد که تجربه حداقل چندین جلسه مشاوره با نوجوانان مهاجر را داشته‌اند. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع داده‌ها انجام گرفت و مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2020 با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

 یافته‌ها: تحلیل تجربه پديداری مبتنی بر تجارب مشاوران مدرسه در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستان منجر به استخراج ۳ مؤلفه کلیدی «تلاش به درک جنبه‌های مثبت و منفی، موانع ترویج خدمات سلامت روان و ایجاد راهبردهای جدید» بود.

 نتیجه‌گیری: با توجه اهمیت بالای شناخت چالش‌های منحصربه‌فرد مشاوره با نوجوانان مهاجر افغانستانی، مشاوران لازم است با دقت و حساسیت به نیازهای نوجوانان مهاجر افغانستان گوش فرا دهند و رویکردهایی منحصر به فرد و حساس به فرهنگ آنان را فراهم آورند.

کلمات کلیدی: واژگان کلیدی: مشاوران مدرسه، نوجوانان مهاجر افغان، چالش‌ها، راهکارها

ارجاع به مقاله
[1]
عظیمی ع., بهاروند م., و سعدی پور ا., “تجارب مشاوران مدارس در ارتباط با نوجوانان مهاجر افغانستانی: چالش‌ها و راه‌کارها”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 22