مدل یابی نقش میانجی گری اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس در رابطه با ورزش و فعالیت های بدنی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان صیاد گرگان)

  • اسرا عسکری 1
  • 1 استادیار فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-03-12

چکیده

اضطراب و مسائل روانی با بیماری کووید ۱۹ مرتبط  هستند. سبک زندگی سالم همراه با فعالیت بدنی منبع ارزشمندی برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات سلامت، مقابله با عوامل استرس زا و بهبود کیفیت زندگی می گردد. هدف تحقیق،  مدل یابی نقش میانجی گری اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس در رابطه بین ورزش و فعالیت های بدنی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت(مطالعه موردی: بیمارستان صیاد گرگان) بوده است. روش تحقیق از نظر  هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی - همبستگی و به لحاظ روش پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق ؛ كليه کادر درمان بیمارستان صیاد گرگان به تعداد 230 نفر بودند. با توجه به حجم جامعه آماری و براساس فرمول کوکران، حجم نمونه آماری  به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه به تعداد 145 نفر برآورد شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد  اضطراب ناشی از کرونا ویروس  علیپور و همکاران در سال 2020 ؛ ورزش و فعالیت های بدنی IPAQ (1998)؛ فرسودگی شغلی ماسـلاچ و همکاران در سال 1999 و  سلامت عمومی گلدبرگ (1979) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart pls  استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که بین ورزش و فعالیت های بدنی با اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس و فرسودگی شغلی از دیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان رابطه منفی و معناداری ( 05/0 p≤) وجود دارد. همچنین بین ورزش و فعالیت های بدنی با سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان رابطه مثبت و معناداری( 05/0 p≤)  وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ازدیدگاه مدافعان سلامت بیمارستان صیاد گرگان ؛ افرادی که اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس را تجربه میکنند از فرسودگی شغلی بیشتر و سلامت عمومی کمتری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی: اضطراب ،بیماری کرونا ویروس،فرسودگی شغلی ، سلامت عمومی ،مدافعان سلامت

ارجاع به مقاله
[1]
عسکری ا., “مدل یابی نقش میانجی گری اضطراب ناشی از بیماری کرونا ویروس در رابطه با ورزش و فعالیت های بدنی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی از دیدگاه مدافعان سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان صیاد گرگان)”, Tavan, ج 2, ش 1, مارس 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 22