اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق

  • نسرین سلیمی 1
  • 1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران.
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-20

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: متاسفانه مساله طلاق یکی از معضلاتی است که روز به روز در حال افزایش است. این آسیب اجتماعی، بر روی فرد، اجتماع و خانواده تاثیرات مستقیمی می گذارد. اثرات منفی طلاق والدین بر نوجوانان نیز بر کسی پوشیده نیست. به گونه ای که بسیاری از والدین نهایت تلاش خود را می کنند تا به خاطر آنها زندگی خود را از هم نپاشند حتی اگر به سختی زندگی را ادامه دهند. ولی گاهی دیگر هیچ انتخابی جز طلاق باقی نمی ماند و دو طرف مجبور می شوند که جدا از یکدیگر زندگی کنند. پـژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق انجام گرفت.

روش: روش این پژوهش نیمه آزمايشي و از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل استفاده شـد. جامعه آماری شامل نوجوانان خانواده طلاق مراجعین به مراکز مشاوره شهر تهران درسال1402 بودند. 30 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به صورت تصادفی به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استرس را در دو نوبت (پيش آزمون و پس آزمون) تـكميل كردنـد. در ابتدا بر روي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش شناختی - رفتاری گروهی قرار گرفت، در این مدت گروه کنترل به فعالیت های معمول خود مشغول بود.

یافته ها: یافته ها نشان داد که ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ متغیر استرس ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶدر ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، معنادار بوده اﺳﺖ.

نتیجه گیری: بنابراین درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق تاثیر دارد.

 

کلمات کلیدی: كليدواژه ها: درمان شناختي رفتاري گروهی، استرس نوجوانان، خانواده طلاق.

ارجاع به مقاله
[1]
سلیمی ن., “اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهی بر استرس نوجوانان خانواده طلاق”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 14