بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی(ADHD)

  • زهرا ترازی 1
  • 1 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-15

چکیده

زمینه و هدف: پزوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی‌درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی (ADHD) شهر تهران انجام شد. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دورۀ پیگیری بود. ۲۷ کودک با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی ۸ تا ۱۲ ساله به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR طی ۸ و ۱۰ جلسۀ ۴۵ دقیقه‌ای، به دو گروه آزمایش ارایه گردید. از پرسشنامۀ کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان کولیج (2002) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تک‌متغیری با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها، آموزش‌های توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR  باعث افزایش معنی‌دار کنش‌وری اجرایی گردید، با این تفاوت که برنامۀ آموزشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک در ارتقای کنش‌وری اجرایی موفق‌تر از برنامۀ آموزشی بازی درمانی فلورتایم بود. نتیجه‌گیری، به نظر می‌رسد که توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR می‌توانند به عنوان مداخلات اثربخش جهت بهبود کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی محسوب شوند.

کلمات کلیدی: اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی، توان‌بخشی شناختی کلاسیک، بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR، کنش‌وری اجرایی

ارجاع به مقاله
[1]
ترازی ز., “بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی کلاسیک و بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکردDIR بر ارتقای کنش‌وری اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی(ADHD)”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 40