تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایت بیماران : مطالعه مروری

  • فاطمه رضایی 1
  • آرزو کردیان 2
  • هما وجدانی وحیدی 3
  • فاطمه زهرا سلامت 4
  • 1 هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-16

چکیده

زمینه و هدف: رضایتمندی بیماران ، به عنوان یکی از شاخص های مهم در کیفیت خدمات سلامت از سوی سازمان های بهداشتی و درمانی موردتوجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقا نتایج بهداشتی و درمانی برقراری ارتباط مناسب بین پرستار با بیمار می باشد. آموزش و بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط پرستاران نه تنها باعث تغییرات رفتاری آنها می شود بلکه باعث پیدایش برخی از تغییرات مثبت در شرایط بالینی بیمار خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایت بیماران انجام شد.

روش: در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های فارسی مهارت های ارتباطی ، پرستاران و رضایت بیماران و  Communication skills, nurses and patient satisfaction به صورت مجزا و ترکیبی جستجوی مقالات در پایگاه های فارسی جهاد دانشگاهی (SID)، نشریات علوم پزشکی کشور و پایگاه های معتبر بین المللی پابمد و جستجوی دستی در گوگل اسکالر از سال 1398 تا بهمن 1402  صورت گرفت. 18 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: مروری بر مطالعات مرتبط نشان می دهد که میزان رضایت بیمارانی که تحت مراقبت پرستاران آموزش دیده در زمینه های مهارت های ارتباطی بودند بیشتر از میزان رضایت بیمارانی بود که تحت نظارت پرستاران آموزش ندیده قرار داشتند. پرستاران باید توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بیمار را داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آن ها مطلع گردیده و دریابند که کدام اقدامات پرستاری برای بیمار مناسب می باشد . عدم ارتباط مناسب پرستار و بیمار موجب کاهش رضایت بیماران ، دلسردی برای انجام صحیح و به موقع دستورالعمل های درمانی و کاهش اثربخشی درمان و بهبود بیمار می گردد.

نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی و استفاده از این مهارت ها توسط پرستاران در تعاملات خود با بیمار ، می تواند موجب افزایش احساس رضایت بیمار از خدمات پرستاری گردد. جهت ارتقای رضایتمندی بیماران و امکان برقراری ارتباط بیشتر پرستاران توصیه می گردد برقراری ارتباط به عنوان جزئی از وظایف پرستاری در گزارش پرستاری قید شود . همچنین می توان دوره های آموزش مهارت های ارتباطی به صورت کارگاه هایی با امتیاز بازآموزی که اهمیت بیشتری برای کادردرمان دارا می باشد ، برگزار شود.

کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی ، پرستاران ، رضایت بیماران ، مطالعه مروری

ارجاع به مقاله
[1]
رضایی ف., کردیان آ., وجدانی وحیدی ه., و سلامت ف. ز., “تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایت بیماران : مطالعه مروری”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 30