مروری بر اثربخشی مداخله های آموزشی و درمانی در درمان نارسانویسی

درمان نارسانویسی

  • شهرزاد مرادی, کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی 1
  • شیوا مرادی, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 2
  • 1 پیام نور قزوین
  • 2 آموزش و پرورش استان البرز، ایران
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-03-12

چکیده

زمینه و هدف: ناتوانی های یادگیری از مهم ترین علل ضعف تحصیلی به شمار می رود. نارسانویسی یکی از انواع ناتوانی های یادگیری است. بدین معنی که دانش آموزان در بکارگیری مهارت های زبان نوشتاری با مشکل روبرو هستند. هدف از این مطالعه مروری، بررسی اثربخشی سایر مداخله های آموزشی و درمانی براختلال یادگیری نارسانویسی در ایران بوده است.

روش: در این مطالعه، یک مرور سیستماتیک، برای یافتن پژوهش های انجام شده در زمینه نارسانویسی صورت گرفت. که با  جستجو در  پایگاه های فارسی زبان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، با  واژگان کلیدی انگلیسی Specific learning disorder ،Dysgraphia  ،studentsو  interventions  therapeutic-training و  واژگان کلیدی فارسی اختلال یادگیری ویژه ، نارسانویسی و مداخلات درمانی-آموزشی، دانش آموزان از سال 1385 تا 1402 انجام شد.

یافته‌ها: یافته های مرور اخیر نشان داد، مداخله هایی از قبیل  فعالیت های بدنی و حرکتی، توانبخشی شناختی بازی درمانی، تمرينات يكپارچگي حسي، شیوه های آموزشی چندحسی اورتون و فرنالد، بازسازی مهارت های ادراکی، آموزش مهارت هاي خودآموزي، آموزش توجه، تمرینات حسي _ حرکتي دلاکاتو در بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال، دانش آموزان مبتلا به نارسانویسی موثر است.

 

نتیجه گیری: هيچ روش درماني در مدت محدود و به تنهايي نمي تواند موجب حل كامل اختلال هاي يادگيري شود. در عین حال هر یک از روش های درمانی وآموزشی  با رویکردهای ویژه خود از قبیل تحول مهارت های حرکتی، بهبود حافظه فعال و حافظه دیداری و بازداری پاسخ در جهت بهبود اختلال نارسانویسی می توانند موثر باشند. لذا استفاده از الگوهای درمانی خاص،  برحسب نوع اختلال و پایه تحصیلی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و قضاوت در زمینه انواع مداخلات آموزشی و درمانی نیازمند تشخیص مناسب در این زمینه است.

 

کلمات کلیدی: اختلال یادگیری ویژه ، نارسانویسی، مداخلات درمانی-آموزشی، دانش آموزان

ارجاع به مقاله
[1]
مرادی ش. و مرادی ش., “مروری بر اثربخشی مداخله های آموزشی و درمانی در درمان نارسانویسی”, Tavan, ج 2, ش 1, مارس 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 36