اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان

  • مریم دهقانی عیش آباد 1
  • حسین اکبری امرغان 2
  • 1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-02-14

چکیده

زمینه و هدف: پیش‌بینی اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان بود.

روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افرادی که در 3 ماهه زمستان 1401 که دارای کمردرد مزمن بوده و به کلینیک سناباد(مشهد) مراجعه کرده اند، بود که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و تعداد، 30 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش ما را تشکیل دادند. این 30 نفر به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، جلسات توانبخشی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه کیفیت زندگی(36 SF-) واروشربون( 1992) و خشنودی شغلی اسمیت (1969) بود. به ‌منظور تحلیل داده‌های این پژوهش از روش‌های فراوانی، انحراف معیار، میانگین و آزمون کوواریانس استفاده‌ شد. داده‌های آماری را با کمک روش‌های آماری و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ‌گرفتند

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اجرای برنامه توانبخشی بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی افراد دارای کمردرد مزمن اثربخش بوده است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اجرای برنامه توانبخشی بر روی افراد دارای کمردرد مزمن یک روش مناسب برای افزایش خشنودی شغلی و درنتیجه افزایش و بهبود کیفیت زندگی است. انجام تدابیر مدیریتی و حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط محیطی در راستای مقابله با مشکلات و افزایش کیفیت زندگی افراد، می‌تواند شرایط افرادی که دارای کمردرد مزمن هستند، را تا حد زیادی بهبود بخشد. رویارویی با مشکلات به‌منظور کاهش، کنترل و پیشگیری از مسائل شغلی و زندگی افراد با افزایش آموزش های از قبیل توانبخشی امکان‌پذیر است تا بدین‌وسیله هم کیفیت خدمات درمانی ارتقاء یابد و هم رضایت‌مندی افراد مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

کلمات کلیدی: توانبخشی- کمر درد مزمن- خشنودی شغلی- کیفیت زندگی

ارجاع به مقاله
[1]
دهقانی عیش آباد م. و اکبری امرغان ح., “اثربخشی توانبخشی بیماران دارای کمردرد مزمن بر خشنودی شغلی و کیفیت زندگی آنان”, Tavan, ج 2, ش 1, فوریه 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 21