اثربخشی درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان آسیب دیده از خیانت درروابط زناشویی شهر اصفهان

  • مریم ممتاز 1
  • 1 دانشجو
دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران, دوره 2 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2024-04-18

چکیده

چكيده

سابقه و هدف: خیانت زناشویی مسئله ای تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است. رویکرد درمانی هیجان مدار جهت کمک به زوج ها برای سازگاری مناسب تر با مشکلات جاری و یادگیری روش‌های موثر تر ارتباط است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی  همراه با طرح  پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر از زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه  آزمایش( 15 نفر) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش در 9  جلسه 90 دقیقه ای در آموزش و مشاوره درمانی هیجان مدار شرکت کردند و پس از یک ماه از هر دو گروه پیگیری به عمل آمد. ابزارهای این پژوهش،  پرسش نامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی  (1984) و پرسشنامه معنای زندگی استگر  (2006)بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیری، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی توسط نرم افزار spss25 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان مؤثر است (05/0> p).

استنتاج: نتایج نشان داد که شرکت در جلسه های درمان هیجان مدار می تواند در افزایش الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان خیانت دیده شهر اصفهان  تأثیر گذار باشد، لذا می توان با این روش درمانی، توان مقابله افراد در برابر فشارهای روانی و هیجان های منفی را افزایش داده و از این طریق زمینه سلامت بیشتر آنان را فراهم  نمود. همچنین علاوه بر مانع شدن از فروپاشی بنیان خانواده، باعث بهبود روابط زناشویی شد.

 

واژه های کلیدی: الگوهای ارتباطی، معنای زندگی، درمان هیجان مدار

  1.  
کلمات کلیدی: واژه های کلیدی: الگوهای ارتباطی، معنای زندگی، درمان هیجان مدار

ارجاع به مقاله
[1]
ممتاز م., “اثربخشی درمان هیجان مدار بر الگوهای ارتباطی و معنای زندگی زنان آسیب دیده از خیانت درروابط زناشویی شهر اصفهان”, Tavan, ج 2, ش 1, آوریل 2024.

  • دفعات مشاهده مقاله: 7